• Nie Znaleziono Wyników

"Four Approches to Counselling and Psychotherapy", Windy Dryden, Jill Milton, London-New York 1999 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Four Approches to Counselling and Psychotherapy", Windy Dryden, Jill Milton, London-New York 1999 : [recenzja]"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Władysław Szewczyk

"Four Approches to Counselling and

Psychotherapy", Windy Dryden, Jill

Milton, London-New York 1999 :

[recenzja]

Studia nad Rodziną 4/1 (6), 180-181

(2)

180

z różnych kręgów kulturowych. Dzięki tak szerokiem u spojrzeniu, ujęcie relacji wiary do rozum u nabiera większej zdolności dotarcia do szerokiego grem ium czytelników.

/«. Czesław Rychlicki

W indy D ryd en i J ill M ilto n , F ou r A p p ro ch es to C o u n sellin g a n d Psychotherapy, L on d on a n d N ew York 1 9 9 9 ,21 0 s.

W miarę jak powstają nowe teorie i techniki poradnictw a i psychoterapii, coraz wy­ raźniej dostrzegana jest potrzeba jasnych i precyzyjnych prac porządkujących zarówno teoretyczne pomysły, jak i wyniki empirycznych badań.

W ydana w L ondynie oraz rów nocześnie w Stanach Zjednoczonych i K anadzie, praca dwu wybitnych psychologów brytyjskich stanowi przejrzysty i precyzyjny p o d ­ ręcznik, w prowadzający do rozum ienia czterech głównych ujęć poradnictw a i psy­ choterapii. W. D yrden, au to r p onad stu prac z tego zakresu jest profesorem G old­ sm iths College w Londynie, natom iast J. M ytton jest rów nocześnie praktykiem jako „counselling psychologist” i wykładowcą w U niversity o f E ast L ondon.

W yjaśniając tytuł pracy, rzeczą bardzo istotną jest podkreślić, że Autorzy, zgod­ nie z „linią Britisch A ssociation o f C ounselling”, nie uznają istotnej różnicy po m ię­ dzy poradnictw em a psychoterapią. Uważają je za dwie formy, poziom y działań p o ­ mocowych (s. 5). A kcentują raczej podobieństw a i zbieżności, szczególnie widoczne w zakresie problem ów z jakim i zgłaszają się klienci, jak też w zakresie stosowanych technik terapeutycznych. Z daniem A utorów , różnice pom iędzy poradnictw em i psychoterapią owszem istnieją, ale są mniej istotne, dotyczą języka, nazewnictwa, utrw alonych nawyków. Stąd, jak stwierdzają, „używać będziem y obu term inów (p o ­ radnictw o i psychoterapia, d o radca i psychoterapeuta) zam iennie” (s. 5).

W uzasadnieniu potrzeby dokonania wyboru czterech teorii, A utorzy wskazują na fakt, że w ielka ich liczba - p onad 400 (s. 13) bardzo u trudnia zarów no profesjo­ nalnym terapeutom , jak i studentom -adeptom rozeznanie co do w artości naukowej, ja k i efektywności terapeutycznej wielu z nich. Sporo teorii odróżnia się tylko innym sform ułow aniem tego sam ego, a niektóre z lansowanych teorii i terapii pojawiają się tylko po to, żeby „nazwisko twórcy zaistniało na naukowym rynku” (s. 13).

M otywem wyboru czterech ujęć, jest w przekonaniu A utorów - rzetelność p o d ­ staw empirycznych i ewaluacyjnych, oraz zakres ich zastosow ania.

W ybrane cztery ujęcia to: psychodynam iczne (psychodynam ic approach) Z. F reuda (s. 17-57), skoncentrow ane na osobie (p erson-centered approach) C. Ro- gersa (s. 57-91), racjonalno-em ocjonalno-behaw ioralne (rational-em otive-beha­ vioral approach) A. Ellisa (s. 91-135), oraz w ielom odalne (m ultim odal approach) A. L azarusa (s. 135-173).

W sześciu rozdziałach A utorzy: najpierw porządkują pojęcia w zakresie p o ra d ­ nictwa i psychoterapii (ro zd z.l), om aw iają cztery wybrane teo rie (rozdz. 2-5), oraz

(3)

181 w rozdziale ostatnim dokonują w sposób bardzo przejrzysty, a zarazem precyzyjny porów nania czterech ujęć na przykładzie konkretnego przypadku pacjentki Marii przeżywającej stan depresji.

R ecenzow ana książka wyróżnia się spośród wielu o podobnej tem atyce tym, że p rezentacja każdego z czterech ujęć dokonana jest w oparciu o takie sam e cztery kryteria-punkty, a mianowicie: szkic życia twórcy, geneza i rozwój, podstaw ow e p o ­ jęcia teorii, zasady i techniki terapii, oraz uwagi podsum ow ujące. W zakończeniu rozdziału ostatniego (s. 194-197) p o d an e jest w form ie tabel ciekawe zestawienie porów nawcze. Pozwala to, przy wielu niewątpliwych w alorach książki, takich ja k - przejrzystość ułożenia m ateriału, precyzja wyrażeń, jasny język, przykłady terap eu ­ tycznych dialogów, tabele, solidnie sporządzony indeks itp. - jaśniej dostrzegać i ro ­ zum ieć przez d o rad cę-terap eu tę nieraz bardzo skom plikow ane problem y klienta. Książka m oże służyć zarów no profesjonalistom , jak też i przede wszystkim adeptom sztuki pom agania.

/es. Władysław Szewczyk

S p ra w o zd a n ie z Sym p ozju m pt. „ D zieck o w X X w iek u . R o zra ch u n ek ze stu leciem d zieck a ” . O rg a n iz a to r K a ted ra P ed a g o g ik i R od ziny

w In sty tu c ie P ed a g o g ik i K U L , L ub lin .

W dniach 25-27 października 2000 r. odbyło się w K atolickim U niw ersytecie L u ­ belskim sympozjum pt. „D ziecko w X X wieku. R ozrachunek ze stuleciem dziecka” . O rganizatorem zjazdu była K ated ra Pedagogiki Rodziny w Instytucie Pedagogiki K U L, pod przew odnictw em kierow nika katedry, ks. prof. dr hab. Józefa Wilka. Przygotowania do sympozjum trwały 2 lata. W ysłano inform acje do wszystkich uczelni pedagogicznych w Polsce, organizacji, stowarzyszeń, ruchów, zakonów zaj­ mujących się spraw am i dziecka i opieki nad dzieckiem . Zaproszonych zostało czte­ rysta osób. N iem al dwieście osób zgłosiło chęć wygłoszenia referatu lub zap rezen ­ tow ania wyników swoich badań. Z pow odu tak licznego grona uczestników sym po­ zjum, obrady podzielono na p lenarne i sekcyjne.

N a obrady sekcyjne przeznaczono drugi dzień sym pozjum . U czestnikom z a ­ p roponow ano udział w następujących grupach tem atycznych: 1. D ziecko w rzeczy­ w istości X X wieku; 2. R odzina a dziecko. O gólne problem y wychowania; 3. R o d zi­ n a a dziecko. W ybrane problem y wychowania; 4. Społeczno-polityczne konteksty rozw oju i wychowania dziecka; 5. O rganizacje i stow arzyszenia w obec dobra dziec­ ka; 6. Religie i Kościoły w obec d o b ra dziecka. D o pierwszej sekcji zgłoszono 38 re­ feratów , do następnych odpow iednio 29, 35, 32, 36,13.

O brady p len arn e rozpoczęła uroczysta M sza Święta, podczas której hom ilię wy­ głosił Wielki K anclerz K UL, ks. abp Jó zef Życiński. Po Mszy Świętej w im ieniu w ładz U czelni gości pow itał prorektor, ks. prof. Stanisław Wilk. Jako pierwszy z p re ­

Cytaty

Powiązane dokumenty

So, operations on each yacht or a motor boat should be performed by a qualified team, prepared and trained in safe yachting and rules of first aid in different states of danger

The most important feature revealed by this expression is tha.t the damping-contro!led response of a resonator excited by linear ocean wave forces is dependent on the ratio of

Rola edukacji powinna polegać na kształtowaniu oczekiwań składają­ cych się na kontrakt psychologiczny zarówno potencjalnych pracowników, jak i pracodawców

Celem artykułu jest próba wskazania wybranych obszarów, elementów marketingu miejsc, które m ają znaczenie w kontekście procesu kształtowania oraz

W przy­ padku korzystania ze słynnego nazwiska ściśle związanego ze światem mody, jak Kenzo i Versace, określenie docelowej grupy konsumentów, do których

Barristerzy utrzymują ze swej strony, że utrata przez nich,mono­ polu na występowania przed sądami wyższego szczebla nie przy­ niesie żadnych korzyści, albowiem

Bezpośrednie zaangażowanie się Świętochowskiego w pracę polityczną nadaje nowy odcień jego publicystyce: staje się ona nie tylko w yrazem osobistych przekonań

The total terminal model creates a virtual environment to determine essential design parameters (e.g., the stockyard size, the number and capacity of machines