OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

Pełen tekst

(1)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

1. Zamawiający

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) 05-520 Konstancin-Jeziorna

ul. Warszawska 165

adres internetowy (URL): www.pse.pl PSE S.A.

adres do korespondencji:

05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165

Departament Usług Operatorskich

Osobami wyznaczonymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Tomasz Gapys (kwestie merytoryczne) tel. 22 242 23 44, email: tomasz.gapys@pse.pl Krzysztof Piróg (kwestie formalne) tel. 22 242 10 86; email: krzysztof.pirog@pse.pl

2. Tryb zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego, niepublicznego z zachowaniem zasad określonych Regulaminem udzielania zamówień w PSE S.A.

Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.pse.pl w zakładce: przetargi/przetargi niepubliczne.

Postępowanie, oznaczone jest numerem: PSE/DO/10/2015. Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na numer postępowania.

W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zwane dalej Wnioskiem). Po dokonaniu oceny Wniosków Zamawiający zaprasza Wykonawców do składania ofert przekazując im Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej: SIWZ)

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pracy: „Rozpoznanie mechanizmów rezerwy strategicznej stosowanych w Europie”.

3.1. Zakres prac

Przedmiotem pracy jest rozpoznanie mechanizmów rezerwy strategicznej w zakresie określonym w Części A poniżej, oraz wyspecyfikowanie innych mechanizmów wynagradzania za moc w zakresie określonym w Części B poniżej.

Część A

Rozpoznanie mechanizmów rezerwy strategicznej (dalej nazywanej również „usługa”) powinno dotyczyć wszystkich krajów europejskich, które stosują tego typu rozwiązanie, w szczególności:

Finlandii, Szwecji, Belgii, Niemiec i Estonii. Dla każdego z krajów powinny zostać przedstawione wszystkie istotne cechy stosowanego mechanizmu rezerwy strategicznej, w tym co najmniej:

 Powody wprowadzenia mechanizmu rezerwy strategicznej.

 Podstawa prawna stosowania mechanizmu rezerwy strategicznej oraz data jego wprowadzenia, ze wskazaniem terminów oraz zakresu istotnych modyfikacji, jeżeli miały one miejsce.

 Zakres udziału Komisji Europejskiej we wprowadzeniu rezerwy strategicznej, np. konsultacje, notyfikacja.

(2)

 Podmioty zaangażowane w prowadzenie mechanizmu rezerwy strategicznej oraz ich role, w tym podmioty administrujące oraz podmioty nadzorujące.

 Podmioty/zasoby mogące uczestniczyć w mechanizmie rezerwy strategicznej i warunki ich udziału (prawne, techniczne i ekonomiczne).

 Sposób określania wolumenu rezerwy strategicznej i ewentualnie innych parametrów wykorzystywanych w postępowaniu przetargowym/konkursie ofert.

 Organizacja postępowania przetargowego/konkursu ofert i jego najważniejsze elementy: (i) wyprzedzenie w stosunku do okresu świadczenia usługi, (ii) okres świadczenia usługi, (iii) produkty będące przedmiotem usługi, (iv) sposób wyłaniania dostawców usługi oraz (v) sposób wyznaczania cen za świadczone usługi.

 Relacje dostawców usługi z konkurencyjnym rynkiem energii elektrycznej, np. trwałe lub czasowe wyłączenie z konkurencyjnego rynku energii elektrycznej. W przypadku czasowego wyłączenia z rynku energii należy podać zasady powrotu podmiotu/zasobów na konkurencyjny rynek energii.

 Zasady aktywacji rezerwy strategicznej, w tym segment rynku gdzie następuje detekcja konieczności aktywacji, przesłanki do aktywacji oraz sposób uwzględniania aktywowanych zdolności w kształtowaniu cen energii/rezerw mocy.

 Zasady rozliczenia za świadczenie rezerwy strategicznej, w tym kosztów stałych oraz zmiennych jej świadczenia.

 Proces monitorowania świadczenia rezerwy strategicznej, np. testy dostępności usługi, monitorowanie poprawności realizacji poleceń itp.

 Kary za niewywiązanie się z obowiązku świadczenia rezerwy strategicznej.

 Ilości i koszty pozyskanej rezerwy strategicznej w kolejnych latach okresu stosowania rezerwy strategicznej, w tym średnia wielkość wynagrodzenia za 1 MW-rok w rozbiciu na źródła wytwórcze i odbiorcze, w przypadku gdy rezerwa strategiczna jest pozyskiwana od wytwórców i odbiorców.

 Sposób pokrywania kosztów mechanizmu rezerwy strategicznej, w tym kto je pokrywa oraz w ramach jakiego mechanizmu, np. ceny energii bilansującej, opłaty taryfowe.

Pracą powinny być również objęte projektowane obecnie w Europie mechanizmy rezerwy strategicznej, jeżeli takowe zostaną zidentyfikowane. Zakres rozpoznania w tym przypadku powinien być odpowiedni do stanu zaawansowania prac.

Uzyskane informacje dotyczące poszczególnych mechanizmów powinny być porównane pomiędzy sobą oraz w odpowiednim zakresie z mechanizmem rezerwy strategicznej stosowanym w Polsce, tzn. interwencyjną rezerwą zimną. Na podstawie porównania powinny być wskazane najważniejsze różnice pomiędzy poszczególnymi mechanizmami rezerwy strategicznej, mające istotny wpływ na następujące aspekty stosowania mechanizmu rezerwy strategicznej:

 Racjonalizację kosztów pozyskiwania rezerwy.

 Minimalizację negatywnego wpływu na konkurencyjny rynek energii.

 Maksymalizację dostępności zdolności pozyskanych jako rezerwa strategiczna.

 Trafność aktywacji rezerwy strategicznej.

Część B

Specyfikacja mechanizmów wynagrodzenia za moc powinna dotyczyć płatności w ramach usług systemowych oraz płatności poza usługami systemowymi, innych niż dokonywane w ramach: (i) rezerwy strategicznej oraz (ii) systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Specyfikacja powinna obejmować następujące kraje: Austrię, Belgię, Czechy, Danię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Niemcy, Norwegię, Szwajcarię, Szwecję, Włochy, Wielką Brytanię. Dla każdego z tych krajów specyfikacja powinna zawierać:

 Rodzaje stosowanych mechanizmów wraz z ogólnym opisem każdego z nich zawierającym co najmniej: (i) cel stosowania mechanizmu, (ii) określenie zasobów uczestniczących w mechanizmie wraz z warunkami jakie muszą spełniać, (iii) sposób pokrywania kosztów funkcjonowania mechanizmu.

(3)

 Dla każdego rodzaju mechanizmu określenie: (i) sumarycznego wolumenu mocy pozyskiwanej i rozliczanej w ramach mechanizmu oraz (ii) sumaryczną wysokość płatności za moc w ramach mechanizmu dla 2012, 2013 i 2014 roku.

 Dla każdego rodzaju mechanizmu średnią wielkość wynagrodzenia za 1 MW-rok w rozbiciu na źródła wytwórcze i odbiorcze, w przypadku gdy moc jest pozyskiwana od wytwórców i odbiorców, dla 2012, 2013 i 2014 roku.

Produktami pracy powinny być:

 Raport z realizacji pracy, prezentujący zagadnienia określone powyżej,

 Seminarium w siedzibie Zamawiającego przedstawiające wyniki pracy,

 Prezentacja wyników pracy przygotowana na potrzeby seminarium.

4. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot niniejszego zamówienia zrealizowany został w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy.

5. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz ocena ich spełnienia

5.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

opisane przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 15.2. ust. 1 Regulaminu.

5.2. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jeden projekt na rzecz podmiotów zewnętrznych, które dotyczyły następujących obszarów tematycznych: rynku energii lub rynku usług systemowych lub rynku mocy, o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 300 000,00 PLN. W przypadku wartości projektów określonych w innej walucie niż PLN do przeliczenia na PLN zostanie zastosowany kurs NBP z dnia składania wniosków;

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł

5.3. W przypadku Wniosku składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (np. konsorcjum), ocena warunków, określonych w pkt 5.2. lit. a) będzie dokonana łącznie.

5.4. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 5.2 Ogłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Wniosku oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6 Ogłoszenia.

5.5. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w pkt 5 Ogłoszenia, na podstawie załączonych do Wniosku dokumentów i oświadczeń.

5.6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający tych warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.

(4)

6. Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załącza następujące dokumenty:

6.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 13.3 Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A., zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

6.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków.

6.3 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków.

6.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2, 6.3 powyżej, składa odpowiednie dokumenty wystawione przez właściwe organy administracyjne lub sądowe lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że, uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6.5 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat prac wskazanych w pkt. 5.2. lit a) Ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace zostały wykonane należycie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

6.6 Informację banku, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości, co najmniej 100 000,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.7 W przypadku Wniosku składanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (konsorcjum) dokument wskazujący członków konsorcjum i pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia, obejmujące upoważnienie do dokonywania rozliczeń z Wykonawcą i wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy.

6.8 Pełnomocnictwo do podpisania Wniosku, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt 6.2 Ogłoszenia.

6.9 W przypadku Wniosków składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (konsorcjum) dokumenty określone w punktach 6.2, 6.3, 6.4 oraz 6.5, składa każdy z członków konsorcjum, pozostałe dokumenty składają wykonawcy wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia.

6.10 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych Wniosków, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń.

(5)

7. Informacje dodatkowe

7.1 Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnioną osobę (osoby), dla której upoważnienie zostało dołączone do Wniosku. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7.2 Wymaga się, aby Wniosek był podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest, aby wszystkie strony Wniosku zawierające treść były ponumerowane i parafowane przez osobę/y podpisujące Wniosek. Wymaga się aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę/y podpisujące wniosek, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki.

7.3 Wniosek należy sporządzić w języku polskim.

7.4 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia i informacje Wykonawcy powinny być sporządzone trwałą techniką pisarską. Wskazane jest aby Wniosek był przygotowany w sposób uniemożliwiający jego dekompletację.

7.5 Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wskazane jest aby dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca umieścił w dodatkowej kopercie z dopiskiem „tajemnica przedsiębiorstwa". Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści Wniosku w całości.

7.6 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, należy złożyć w 3 egzemplarzach (oryginał i 2 kopie).

7.7 Wymaga się, by Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu był dostarczony w nieprzejrzystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości. Opakowanie zewnętrzne Wniosku powinno być opisane w następujący sposób: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na „Rozpoznanie mechanizmów rezerwy strategicznej stosowanych w Europie” oraz winien zawierać dopisek „Nie otwierać przed dniem 8 maja 2015 r. godz.12:00.".

7.8 Zamawiający nie przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia.

7.9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

8. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć do dnia 8 maja 2015 r. do godziny 12:00 czasu lokalnego w Kancelarii Ogólnej pod adresem:

PSE S.A., 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165.

(6)

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków z art. 13.3 Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A., w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie pracy „Rozpoznanie mechanizmów rezerwy strategicznej stosowanych w Europie” oświadczamy, że spełniamy warunki określone w Art. 13.3 ust. 1) Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A., dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

__________________, dnia __ __ 2015 roku

____________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

(7)

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

WYKAZ WYKONANYCH PRAC

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego na: „Rozpoznanie mechanizmów rezerwy strategicznej stosowanych w Europie”

oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizowałem zamówienie/a na rzecz podmiotów zewnętrznych, które dotyczyły następujących obszarów tematycznych: rynku energii lub rynku usług systemowych lub rynku mocy, opisane w pkt 5.2 Ogłoszenia:

Lp. Wykaz wykonanych zamówień Czas realizacji

(dzień/ miesiąc/rok) Wartość zamówienia Nazwa i adres odbiorcy

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

Do wykazu dołączam dokumenty (referencje lub protokół odbioru) potwierdzające należyte wykonanie wymienionych projeków wystawione przez podmioty zamawiające.

miejscowość i data imię, nazwisko, pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :