• Nie Znaleziono Wyników

UWAGA!! KANDYDACI WYPEŁNIAJĄ TYLKO INFORMACJE NA STRONACH 1-3!!!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UWAGA!! KANDYDACI WYPEŁNIAJĄ TYLKO INFORMACJE NA STRONACH 1-3!!!"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

str. 1 z 7

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU ODBIORCY

Data wpływu formularza*

(*wypełnia osoba przyjmująca formularz) Numer formularza*

(*wypełnia osoba przyjmująca formularz) Podpis osoby przyjmującej formularz

UWAGA!! KANDYDACI WYPEŁNIAJĄ TYLKO INFORMACJE NA STRONACH 1-3!!!

CZĘŚĆ A. DANE PROJEKTU

BENEFICJENT ECORYS Polska Spółka z o.o.

TYTUŁ PROJEKTU

„BRANŻOWY GPS DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH – INNOWACYJNY MODEL AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ”

NR PROJEKTU POKL.06.02.00-06-186/11

CZAS TRWANIA PROJEKTU 01.07.2012 – 31.12.2014

PROGRAM PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH

DZIAŁANIE 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

CZĘŚĆ B. DANE OSOBOWE 1. DANE KANDYDATA

IMIĘ I NAZWISKO

DATA URODZENIA

WIEK W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

MIEJSCE URODZENIA PESEL

OBSZAR ZAMIESZKANIA

miejski

obszar miejski – gminy miejskie i miasta pow. 25 tys. mieszkańców wiejski

obszar wiejski – gminy wiejskie, gminy wiejsko- miejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców

2. ADRES ZAMIESZKANIA

ULICA NR DOMU NR

LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

(2)

str. 2 z 7

POWIAT WOJEWÓDZTWO

3. ADRES DO KORESPONDENCJI

*

ULICA NR DOMU NR

LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

POWIAT WOJEWÓDZTWO

4. DANE KONTAKTOWE

TEL. STACJONARNY

lub KOMÓRKOWY

E-MAIL

5. DANE DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA

NAZWA

UKOŃCZONEJ SZKOŁY WYŻSZEJ UKOŃCZONY KIERUNEK STUDIÓW ROK

UKOŃCZENIA SZKOŁY WYŻSZEJ

CZĘŚĆ C. INFORMACJE OGÓLNE

1.Status kandydata na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu:

 ZAREJESTROWANY/-A W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY JAKO BEZROBOTNY Nazwa urzędu pracy: ……….

 ZAREJESTROWANY/-A W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY JAKO POSZUKUJĄCY PRACY

Nazwa urzędu pracy: ……….

 NIEAKTYWNY/-A ZAWODOWO, W TYM OSOBA UCZĄCA SIĘ

 ZATRUDNIONY/-A

2.Okres pozostawania bez pracy od ukończenia szkoły wyższej (łącznie): od 1 do 12 miesięcy 12 – 24 miesiące powyżej 24 miesięcy 3.Oczekiwania związane z uczestnictwem w projekcie? (w których zaproponowanych formach wsparcia, związanych z procesem reorientacji zawodowej założonym w Projekcie, jest Pan/Pani zainteresowany/-a i wyraża gotowość udziału w nich?)

 

 

wsparcie w wyrównywaniu deficytów osobowościowych wsparcie w rozwoju aktywności zawodowej

 

 

trudno powiedzieć

niczego nie oczekuję

* Należy uzupełnić, jeżeli jest inny niż zamieszkania

(3)

str. 3 z 7

 wsparcie szkoleniowe

 wsparcie w uzyskaniu praktycznych umiejętności zawodowych poprzez udział w stażu

 

 

inne, jakie? ………

………..

………

……….

CZĘŚĆ D. INFORMACJE DODATKOWE

Czy w okresie od ukończenia szkoły wyższej, kiedy pozostawał Pan/pozostawała Pani bez zatrudnienia, brał Pan/brała Pani udział w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) TAK

  

NIE

Jeśli tak, proszę podać tytuł projektu i formy wsparcia, w jakich brał Pan/brała Pani udział:

………..

………

………

Czy aktualnie bierze Pan/Pani udział w innym projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź). TAK

  

NIE

OŚWIADCZENIA:

1. Niniejszym oświadczam, że deklaruję chęć udziału w projekcie PI „Branżowy GPS dla absolwentów szkół wyższych – innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.2.

2. Zapoznałem/-am się z zasadami udziału w projekcie zawartymi w Regulaminie Projektu i akceptuję jego treść.

3. Zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie Projektu jestem uprawiony/-a do uczestnictwa w Projekcie.

4. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które będą odbywały się w trakcie trwania Projektu.

5. Zostałem/-am poinformowany/-a, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

6. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, monitoringu i ewaluacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn.

zm.), związanych z realizacją projektu PI „Branżowy GPS dla absolwentów szkół wyższych – innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej” przez firmę ECORYS Polska Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

7. Zostałem/-am poinformowany/-a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez firmę ECORYS Polska Sp. z o.o. oraz do ich poprawiania.

8. Jestem świadomy/-a, iż złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.

9. Niniejszym oświadczam, iż dane przedstawione przeze mnie w niniejszym Formularzu w związku z ubieganiem się o udział w projekcie PI „Branżowy GPS dla absolwentów szkół wyższych – innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej” odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe.

... ………..…

Miejscowość i data Podpis kandydata

(4)

str. 4 z 7

Na podstawie danych zamieszczonych w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym kandydat/

kandydatka KWALIFIKUJE SIĘ/NIE KWALIFIKUJE SIĘ* do udziału w rozmowie z Komisją Rekrutacyjną

...

Miejscowość i data

...

Podpis asystenta koordynatora projektu

(5)

str. 5 z 7

Lista kontrolna dla Komisji Rekrutacyjnej związana z rekrutacją kandydata do projektu:

Kryteria formalne uczestnictwa w projekcie

Spełnia Nie spełnia

• wiek

• status na rynku pracy

• miejsce zamieszkania

• ukończony kierunek studiów

• okres pozostawania bez pracy

Kryteria merytoryczne uczestnictwa w projekcie

KRYTERIUM OPIS PUNKTY

• sytuacja społeczno-zawodowa kandydata (sytuacja rodzinna, sytuacja ekonomiczna, sytuacja zawodowa, dotychczasowe doświadczenia zawodowe, okres poza rynkiem pracy)

• podejmowane dotychczas przez kandydata działania związane z poszukiwaniem pracy i doznawane niepowodzenia z tym związane

• potrzeby i specyficzne trudności kandydata w zakresie aktywizacji zawodowej (jakich działań

potrzebuje, by podjąć pracę i które z nich pokrywają się ze wsparciem proponowanym w projekcie)

(6)

str. 6 z 7

• motywacja (gotowość) kandydata do reorientacji zawodowej oraz

uczestnictwa w projekcie (stopień jego gotowości i chęci do udziału we wszystkich zaproponowanych w projekcie formach wsparcia związanych z procesem reorientacji zawodowej założonym w projekcie)

• adekwatność proponowanego w projekcie wsparcia do potrzeb kandydata

Łączna ilość punktów przyznanych przez Komisję Rekrutacyjną kandydatowi: ………….. pkt.

(7)

str. 7 z 7

Opinia Komisji Rekrutacyjnej:

………

………

………

………

………

………

………

………

Kandydata/kandydatkę KWALIFIKUJE SIĘ/NIE KWALIFIKUJE SIĘ* do wzięcia udziału w Projekcie

* właściwe zakreślić

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej

………

………

……… Miejscowość i data

………

Cytaty

Powiązane dokumenty

WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.. o ochronie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o

Życiorys zawodowy musi być opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji

Prośba o umieszczenie na CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w/w deklaracji członkowskiej dla potrzeb niezbędnych do realizacji

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie