• Nie Znaleziono Wyników

zawarta w dniu. 2013r. pomiędzy:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "zawarta w dniu. 2013r. pomiędzy:"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Umowa nr ……/2013/TI

zawarta w dniu ………. 2013r. pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCYM:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu, ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemyśl

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000092068, NIP 795-000-82-21, Kapitał zakładowy 95 668 000,00 zł

reprezentowanym przez:

………..

……….

a WYKONAWCĄ:

………..

……….

reprezentowanym przez:

……….

……….

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem, fabrycznie nowego generatora ozonu dla modernizowanej linii ozonowania wody na terenie Zakładu Uzdatniania Wody w Przemyślu przy ul. Rosłońskiego 15”.

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji:

1. Dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie fabrycznie nowego generatora ozonu typ … o parametrach technicznych zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

2. Integralną częścią umowy jest oferta złożona w trybie przetargu nieograniczonego – realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami)

§ 2 Termin wykonania

Termin wykonania zamówienia: do 16 tygodni od dnia podpisania Umowy przez ostatnią z jej stron.

§ 3 Obowiązki stron 1. Obowiązki Zamawiającego

1.1 Przekazanie Wykonawcy placu budowy.

1.2 Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy 2. Obowiązki Wykonawcy (warunki dostawy i montażu):

2.1 Przejęcie od Zamawiającego placu budowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

2.2 Przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego opisane w załączniku nr 4 do SIWZ – Specyfikacja techniczna generatora ozonu.

2.3 Wraz z dostawą urządzenia Wykonawca musi dostarczyć następujące dokumenty w języku polskim:

(2)

- instrukcje technologiczne

- instrukcje eksploatacyjne - instrukcje BHP

- dokumentację techniczno – ruchową zawierającą opis urządzenia umożliwiający lokalizację usterek - wymagane certyfikaty

- deklaracja zgodności CE

- certyfikaty przeprowadzenia fabrycznych prób pomontażowych

2.4 Po zamontowaniu i uruchomieniu generatora ozonu, Wykonawca przeprowadzi w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym szkolenie w zakresie eksploatacji urządzenia oraz BHP - wskazanych pracowników Zamawiającego (do dziesięciu osób).

2.5 Po upływie okresu gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia serwisu pogwarancyjnego na zasadach określonych odrębną umową. Najbliższe punkty serwisowe oferowanego urządzenia w stosunku do miejsca jego montażu znajdują się w:

………

………..………

2.6 Sporządzenie przed przystąpieniem do prac związanych z transportem i montażem generatora ozonu dokumentacji fotograficznej:

- pomieszczenia bezpośrednio przewidzianego do montażu urządzenia,

- elementów wymagających demontażu w celu wprowadzenia urządzenia do docelowego miejsca jego zamontowania

- wszystkich elementów budynku ozonowni i jego wyposażenia oraz najbliższego otoczenia, które mogą zostać uszkodzone podczas prac o których mowa powyżej.

Sporządzona dokumentacja fotograficzna będzie stanowić załącznik do protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

2.7 Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za organizację dostawy i prac montażowych objętych zamówieniem.

2.8 Realizacja wszelkich prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, z zachowaniem warunków ppoż. i BHP, ochrony ppoż.

2.9 Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i przywrócenie uszkodzonych przez Wykonawcę elementów budynku ozonowni i jego wyposażenia oraz najbliższego otoczenia do stanu pierwotnego lub do stanu uzgodnionego z Zamawiającym.

2.10. Warunki Gwarancji:

a. Na dostarczone urządzenia i prace wykonane w związku z montażem dostarczonych urządzeń objęte przedmiotem zamówienia oraz na materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się udzielić

……… - miesięcznej gwarancji. Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego nastąpi w dniu dokonania odbioru końcowego i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje cały zakres zadania objętego zamówieniem.

b. W przypadku wystąpienia wady lub usterki w okresie objętym gwarancją uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia jej w ciągu 96 godz. od momentu powiadomienia drogą telefoniczną. W pozostałych przypadkach Wykonawca usunie wadę lub usterkę w terminie ustalonym przez Zamawiającego w zależności od rodzaju uszkodzenia.

c. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

§ 4

Podwykonawcy

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywał za pomocą Podwykonawców następujący zakres robót:

a) ……….

b) ……….

c) ……….

Pozostały zakres robót Wykonawca będzie wykonywał własnymi siłami. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. Do Podwykonawców robót specjalistycznych nie ma zastosowania pkt 2 niniejszego paragrafu.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawierającej szczegółowy zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

§ 5.

Odbiory

1. Strony ustalają ,że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data spisania protokołu odbioru końcowego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

(3)

2. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dnia licząc od dnia ich rozpoczęcia.

3. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

4. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

5. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości do odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, to: Zamawiający może żądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin, fakt usunięcia wad zostanie potwierdzony protokołem, a terminem odbioru będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.

2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiający, może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

3. Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, to Zamawiający:

- może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy.

- może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

- może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 6

Wynagrodzenie umowne

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia łączne wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości:

netto …………..…. zł (słownie: ……….……….) VAT 23% ………… zł (słownie: ………..………..……….………) brutto ……… zł (słownie: ………..………..…….……….……….) w tym za dostawę i montaż generatora ozonu:

netto …………..…. zł (słownie: ……….……….) VAT 23% ………… zł (słownie: ………..………..……….………) brutto ……… zł (słownie: ………..………..…….……….……….) w tym za uruchomienie generatora ozonu i szkolenie personelu:

netto …………..…. zł (słownie: ……….……….) VAT 23% ………… zł (słownie: ………..………..……….………) brutto ……… zł (słownie: ………..………..…….……….……….)

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie wymagania SIWZ oraz wszelkie koszty i opłaty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 7.

Wynagrodzenie za przeglądy gwarancyjne

1. Cena przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym zgodnie ze złożoną ofertą wyniesie:

netto …………..…. zł (słownie: ……….……….) VAT 23% ………… zł (słownie: ………..………..……….………) brutto ……… zł (słownie: ………..………..…….……….……….)

(4)

2. Cena przeglądów gwarancyjnych o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu uwzględnia wszelkie koszty tj.: dojazd, pobyt, robociznę,

części zamienne i materiały eksploatacyjne przewidziane do wymiany lub uzupełnienia w proponowanym przez Wykonawcę okresie gwarancyjnym zgodnie z DTR urządzenia (przy założeniu bezawaryjnej pracy urządzenia przez 8 000 godzin rocznie).

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu przeglądów gwarancyjnych po przeprowadzanych przeglądach gwarancyjnych na podstawie wystawianych faktur, których łączna wartość nie może przekroczyć ceny podanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 8.

Warunki płatności

1. Wykonawca wystawi osobno fakturę za dostawę i montaż generatora ozonu, i osobno za uruchomienie generatora ozonu i szkolenie personelu.

2. Faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia wystawiane będą dla Zamawiającego jako płatnika 3. Podstawą wystawienia faktur będzie:

- protokół odbioru końcowego sporządzony po wykonaniu przez Wykonawcę dostawy, montażu i uruchomienia generatora podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, oraz Wykonawcy.

4. Termin płatności faktur wynosi 21 dni od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanymi protokołami robót

5. Zamawiający może żądać, jako załącznika do faktur, oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wymaganych zobowiązań z tytułu realizowanych przez Podwykonawców robót wskazanych w § 4.

6. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.

7. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP ……….

8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 795-000-82-21.

9. Za nieterminową realizację faktur Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 9.

Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w formie kar umownych w następujących wysokościach:

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia łącznego za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki;

1.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia łącznego za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad;

1.3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości przedmiotu umowy.

1.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości przedmiotu umowy.

2. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania – na zasadach ogólnych – przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 10.

Usługi

1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania ewentualnych należności za świadczone przez Zamawiającego usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody do celów budowlanych i socjalnych i.t.p. wg wskazań liczników, które Wykonawca zainstaluje na własny koszt.

W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 11.

Zmiana umowy

1. Zamawiający zgodnie z Art. 144. ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana możliwa jest w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

1.1.Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności - klęski żywiołowe, 2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczność usunięcia istotnych błędów

c) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach

(5)

zbliżonych do organów administracji,

3) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

1.2.Pozostałe rodzaje zmian w szczególności sposobu wykonania, materiałów i technologii robót spowodowane następującymi okolicznościami:

1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ,

2) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ

3) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT - w części ceny umownej jakiej dotyczą zmiany przepisów, 4)rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy – rozumie się przez to zmiany zakresu

wykonywanych prac i zmniejszenie wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót z których Zamawiający rezygnuje, 5) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego,

6) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

1.3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy, zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę.

1.4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu Art. 144 ustawy Pzp:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

3) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych,

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w Art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z poźn. zm.) 2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

PEKAO S.A. I O/PRZEMYŚL nr 86 1240 2568 1111 0000 3629 3278

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w § 11 pkt 1 niniejszej umowy

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

7. Wysokość zabezpieczenia ustala się w wysokości 10 % ceny łącznej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe

8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

(6)

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia

10. Kwota, o której mowa w § 11 pkt 9. niniejszej umowy, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 13

Odstąpienie od Umowy 1. Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z Art. 145. ust. 1 ustawy Pzp.

2. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV i XVI Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

2.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczął robót związanych z montażem generatora ozonu w terminie jak w § 2 niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden tydzień z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

2.2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu za zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót w terminie 30 dni.

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14.

Postanowienia końcowe 1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

1.1. Zamawiający:

...

1.2. Wykonawca:

...

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy PZP.

§ 16

Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Załącznikiem do umowy jest :

•••• Oferta

•••• SIWZ

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Cytaty

Powiązane dokumenty

przepisów zmianie moŜe ulec kwota netto i kwota naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami podatku VAT. Zmiana taka nie wymaga aneksu. Z tytułu świadczenia

Końcowego Protokołu Odbioru i Protokołu Odbioru Asysty Technicznej stanowią odpowiednio Załącznik nr 5 i 6 do Umowy.. zaktualizowana Dokumentacja przedwdrożeniowa,

1. Zawiadomienia należy skierować do na adres Zamawiającego: Komunikacja Miejska – Płock Sp. Odbiór techniczny zostanie przeprowadzony w siedzibie Wykonawcy. Po odbiorze

<miesiąc> <rok> zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów, o których mowa w ust. Zamawiający przeprowadzi proces

i. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciążących na Wykonawcy obowiązków, pomimo jednokrotnego wezwania do wykonania lub należytego wykonania, wynikających z

Wraz z fakturą podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) zaakceptowaną przez Wykonawcę, Wykonawca składa protokół odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę,

Dzierżawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu stosowania chemicznych środków ochrony roślin, nawozów sztucznych i nawozów organicznych, budowania nowych i

następuje w trakcie jego realizacji, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia oświadczenia, że wobec podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o