• Nie Znaleziono Wyników

Informacje dla osób niepełnosprawnych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Informacje dla osób niepełnosprawnych"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi

BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi

Osobom niepełnosprawnym, niezależnie od praw uprawnień i ulg o charakterze powszechnym przysługują także prawa, uprawnienia i ulgi o charakterze szczegółowym (dotyczące różnych aspektów życia), których celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym równych szans.

I. Prawa osób niepełnosprawnych zapisane są w szeregu dokumentów szczebla centralnego oraz w aktach prawnych Unii Europejskiej.

Wśród praw osób niepełnosprawnych są uprawnienia zawiązane ze wszystkimi aspektami życia: codziennego funkcjonowania w domu, w środowisku i życiu społeczno - zawodowym.

Powyższe prawa wynikają z Konstytucji, Powszechnej Deklaracji Paw Człowieka, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, aktów prawa międzynarodowego i wewnętrznego – wzywających Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe do podjęcia działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw.

II. Podstawowym aktem prawa określającym uprawnienia osób niepełnosprawnych jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776 z póżn. zm.).

Niektóre uprawnienia osób niepełnosprawnych określone są w przepisach resortowych.

Ogólne warunki uzyskania – korzystania z uprawnień przez osoby niepełnosprawne.

1. Posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (rodzaje dokumentów)

a) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy (Wojewódzki) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

b) orzeczenie Komisji do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ) – wydane do 1997r. (tzw. grupy I, II, III);

c) Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS;

d) orzeczenie lekarza orzecznika KRUS (honorowane orzeczenia wydane do dnia 31.12.1997r. dla potrzeb uzyskania dofinansowania środkami PFRON. Orzeczenia KRUS-u po 1 stycznia 1998 r. z mocy ustawy nie są honorowane;

Natomiast orzeczenia (po 1.01.1998r.) są uwzględniane przy korzystaniu z innych uprawnień resortowych np. przejazdy środkami komunikacji publicznej.

e) orzeczenia komisji i lekarzy służb mundurowych (wojsko, policja itp.) wydane do 31.12.1997r. z adnotacją, iż grupa wydana jest nie tylko ze względu na stan zdrowia, który uniemożliwia wykonywanie danej służby ale dodatkowo z adnotacją „niezdolny do pracy z ogólnego stanu zdrowia”;

f) prawomocne wyroki Sądów Pracy potwierdzające niepełnosprawność.

2.Dofinansowanie ze środków PFRON przysługuje osobom niepełnosprawnym, których dochód nie przekracza:

a) 50% przeciętnego średnio miesięcznego wynagrodzenia za ostatnie 3 m-ce w rozumieniu przepisów o zasiłków rodzinnych ... – na 1 członka rodziny (aktualne do wys. 1.115,26 zł);

b) 65% przeciętnego wynagrodzenia (jak wyżej) w przypadku osoby samotnej. (aktualnie do wys.1.449,84 zł).

Rodzaje wsparcia, które osoby niepełnosprawne mogą uzyskać ze środków PFRON z samorządu powiatowego (realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

I. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności:

1. Stopień znaczny – kwota dofinansowania 27% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszona przez Prezesa GUS za poprzedni kwartał. Aktualna wysokość dofinansowania wynosi 602 zł.

2. Stopień umiarkowany odpowiednio 25% wynagrodzenia jak wyżej. Aktualna kwota dofinansowania – 558 zł.

3. Stopień lekki – kwota dofinansowania 23% wynagrodzenia jak wyżej. Aktualna kwota dofinansowania – 513 zł.

4. Dzieci i młodzież ucząca się – tak jak przy stopniu znacznym tj. 602 zł.

5. Opiekunowie osoby niepełnosprawnej – kwota dofinansowania 18% wynagrodzenia jak wyżej. Aktualna kwota dofinansowania - 402 zł.

II. Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Informacje dla osób niepełnosprawnych

(2)

Procedury uzyskania dofinansowania.

a) zlecenie lekarza specjalisty z zaznaczeniem , że dany rodzaj sprzętu rehabilitacyjnego jest niezbędny w procesie rehabilitacji przy danym rodzaju dysfunkcji osoby niepełnosprawnej;

b) dostarczenie oferty cenowej sprzętu rehabilitacyjnego;

c) podpisanie umowy cywilno-prawnej (Starosta – osoba niepełnosprawna lub przedstawiciel ustawowy osoby);

d) realizacja umowy przez wnioskodawcę;

e) kwota dofinansowania środkami PFRON wynosi 60% wartości sprzętu.

III. Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Procedury załatwiania:

a) zakup przedmiotów i środków na zlecenie lekarza z udziałem dofinansowania Narodowego Funduszu Zdrowia;

b) dostarczenie oryginału faktury zakupionych przedmiotów i środków ortopedycznych z potwierdzeniem udziału:

- środków własnych wnioskodawcy, - zakupu przy współudziale środków NFZ,

c) zwrot środków osobie niepełnosprawnej poniesionych przez tą osobę.

Wysokość zwrotu wynosi do 150% limitu NFZ. W praktyce oznacza to prawie 100% zwrot poniesionych kosztów. (Wyjątek zwrotu tylko części kosztów dotyczy sprzętu wysoko specjalistycznego np. aparat słuchowy w cenie pow. 2000 zł).

IV. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Procedury załatwiania:

a) złożenie wniosku;

b) wizja lokalna (kontrola) potrzeby likwidacji barier i ustalenie zakresu prac do wykonania;

c) sporządzenie kosztorysu zaplanowanych prac do wykonania (wnioskodawca);

d) podpisanie umowy;

e) dofinansowanie do 80% kosztów umowy zlikwidowanych barier.

V. Pokrywanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych – realizuje Powiatowy Urząd Pracy.

VI. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

a) ustala stopnie niepełnosprawności do celów poza rentowych;

b) wydaje legitymacje osobom niepełnosprawnym (na wniosek).

Uprawnienia osób niepełnosprawnych na podstawie przepisów resortowych.

1. Uprawnienia telekomunikacyjne.

Dotyczą 50% ulgi przy instalacji telefonu i 50% ulgi w miesięcznej opłacie abonamentu.

Zasady reguluje Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21.10.1996r. w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym (Dz.U. Nr 127 poz.598 z późn.zm).

Uprawnienia dotyczą osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją wzroku lub słuchu lub mowy.

W związku z prywatyzacją firm w szczególności sektora telefonów komórkowych ulgi dla osób niepełnosprawnych w zakresie 50% ulgi abonamentowej i innych jest bardzo różnie rozwiązywana. W większości spółek ulgi w tym zakresie są stosowane.

2.Usługi pocztowe.

Zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym do świadczeń usług pocztowych o charakterze powszechnym (w paragrafie 3 Rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 21.10.1996r.) polega w szczególności na:

- doręczaniu osobie niepełnosprawnej, na jej żądanie i bez pobierania dodatkowych opłat, przesyłek listowych, listów wartościowych, paczek pocztowych i przekazów pocztowych bezpośrednio pod wskazany przez nadawcę adres, z pominięciem skrzynki do doręczania korespondencji oraz bez konieczności odbierania przesyłek w placówce oddawczej.

Powyższe uprawnienia przysługują osobie niepełnosprawnej z uszkodzonym narządem ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego albo z uszkodzonym narządem wzroku zakwalifikowanej do znacznego stopnia niepełnosprawności.

(3)

3. Ulgi Komunikacyjne

Do ulg w zakresie przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego uprawnione są osoby: ( w zakresie podstawowym tj. PKP II klasa, PKS komunikacja zwykła)

posiadające znaczny stopień niepełnosprawności (lub odpowiednik tego stopnia) Wysokość ulgi w tym przypadku wynosi:

49% w komunikacji zwykłej (zakres podstawowy);

37% pozostała komunikacja w zakresie rozszerzonym np. .autobusy pośpieszne ,I miejsca z I klasą itp.;

95% opiekunowie osób niepełnosprawnych;

Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz ich opiekunowie. (dzieci w wieku 4 – 18 lat)

78% na przejazdy środkami komunikacji PKP i PKS przy przejazdach z miejsca zamieszkania i z powrotem do świadczących usługi lecznicze, rehabilitacyjne, edukacyjne itp.

W tym przypadku wymagane jest posiadanie innego dokumentu potwierdzającego potrzebę korzystania z danego świadczenia np. szkoła – posiadanie legitymacji szkolnej, ośrodek zdrowia – wpis do legitymacji o terminach wizyt itp.

37% pozostałe przejazdy środkami komunikacji publicznej w innych celach jak wyżej.

Abonament za radio i telewizję.

Zwolnieni od opłaty abonamentu są osoby niepełnosprawne posiadające znaczny stopień niepełnosprawności wydany przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub inne dokumenty potwierdzające równoważną niepełnosprawność.

Inne uprawnienia.

1. Osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami mogą korzystać z ulgowych biletów przy wejściu do muzeów państwowych.

2. Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją wzroku i słuchu są zwolnione z płacenia podatku od posiadania psów.

3. Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją, ruchu, wzroku mogą korzystać z odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasady tych odliczeń są zmienne. Dlatego każdorazowo przed podjęciem decyzji o zamiarze skorzystania z tych odliczeń należy skontaktować się z Urzędem Skarbowym właściwym do miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

4. Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją ruchu mogą ubiegać się o uzyskanie karty parkingowej. Na terenie powiatu hajnowskiego sprawy z tego zakresu prowadzi Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. Zina 1.

Ponadto osoby posiadające kartę parkingową zwolnione są na podstawie przepisów o ruchu drogowym z obowiązku stosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju.

Orzekanie do celów poza rentowych

Na terenie powiatu hajnowskiego funkcjonuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który orzeka do celów poza rentowych. W Zespole są orzekane dzieci i osoby dorosłe.

Niezbędne dokumenty w celu uzyskania orzeczenia można uzyskać w siedzibie Powiatowego Zespołu w Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 10a.

Telefon 682 36 42 lub 682 59 83.

Zasady wydawania kart parkingowych

WNIOSKI I FORMULARZE

(UWAGA - formularze wniosków prosimy drukować dwustronnie)

Lista aktualności

(4)

Deklaracja dostępności

2020-03-26 09:49:25

Klauzula informacyjna

2019-06-28 18:51:50

Kontrole zewnętrzne w 2018 roku

2019-04-26 14:04:06

Redakcja BIP

2016-05-17 09:28:23

Dane kontaktowe

2016-05-16 10:24:38

Instrukcja korzystania z BIP

2016-05-16 10:08:05

Kontrole zewnętrzne w 2013 roku

2016-03-04 09:03:56

Kontrole zewnętrzne w 2012 roku

2016-03-04 08:59:53

Kontrole zewnętrzne w 2008 roku

2016-02-24 14:00:19

Informacje nieudostępnione w BIP

2016-02-24 12:30:38

Metryka strony

2 3

1

(5)

Udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Korobkiewicz - GOPS w Narwi Data wytworzenia: 2016-04-07

Wprowadzający: Elżbieta Lucyna Lewicka Modyfikujący: Elżbieta Lucyna Lewicka Data modyfikacji: 2016-04-08

Opublikował: Elżbieta Lucyna Lewicka Data publikacji: 2016-04-08

Rejestr zmian

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zagadnienie prawne Sąd Okręgowy sformułował następująco: „Czy dopuszczalne jest wydanie przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w

Po skończonej próbie uczniowie dzielą się swoimi wrażeniami. Nauczyciel rozdaje uczniom kartki i ołówki. Prosi, aby uczniowie, trzymając oburącz kartki, włożyli do ust przybory

( data i podpis studenta).. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. o rehabilitacji

orzeczenie, które jest ważne, wydane przez polski przez organ rentowy, to wniosek do ulg i uprawnień może złożyć – wyjaśnia Małgorzata Rajczyk.. - Stosunkowo często padają

Załącznik Nr 1 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach.

10) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21

− Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z

3) Ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych, 4) Usunięcia