• Nie Znaleziono Wyników

Temat: Zanieczyszczenia wód i sposoby ich usuwania.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Temat: Zanieczyszczenia wód i sposoby ich usuwania."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Temat: Zanieczyszczenia wód i sposoby ich usuwania.

1. Biologiczne znaczenie wody.

2. Przyczyny zanieczyszczeń wód i ich rodzaje.

3. Skutki zanieczyszczeń wód.

4. Metody ochrony wód przed zanieczyszczeniami.

Ad. 1 Woda warunkuje życie na ziemi. Woda jest środowiskiem życia dla wielu organizmów żywych. Woda jest najważniejszym składnikiem żywej komórki. Uczestniczy w wielu

procesach biochemicznych np. fotosyntezie, pełni ważne funkcje biologiczne np.

transportuje do komórek potrzebne związki chemiczne, bierze udział w przemianie materii.

Ad. 2 Do zanieczyszczenia wód przyczynia się działalność człowieka, w wyniku której do wód przedostają się: ścieki komunalne, ścieki przemysłowe, nawozy sztuczne i pestycydy (środki ochrony roślin), zanieczyszczone powietrze i szkodliwe substancje z wysypisk śmieci.

Zanieczyszczenia wód dzielimy na:

a) chemiczne – np. kwasy, ropa naftowa, rozpuszczalniki, detergenty b) biologiczne – np. bakterie, wirusy, pierwotniaki, pleśnie

Ad. 3 Zanieczyszczenia wód powodują: zatrucia flory i fauny, choroby ludzi, zamulanie rzek, eutrofizację wód

Ad. 4 Metody zapobiegania zanieczyszczeniom wód:

a) oczyszczanie mechaniczne (fizyczne): usuwanie zanieczyszczeń pływających w wodzie za pomocą: krat, sit

b) oczyszczanie chemiczne: wykorzystuje się proces wytrącania chemicznego zanieczyszczeń

c) oczyszczanie biologiczne polega na rozwoju mikroorganizmów neutralizujących szkodliwe substancje.

Zadanie

Uzupełnij schemat działania oczyszczalni ścieków. We właściwe miejsce wpisz:

a) nazwę metody (biologiczna, chemiczna, mechaniczna)

b) nazwę zastosowanego procesu (chlorowanie, filtracja, ozonowanie, rozkład przez mikroorganizmy, sedymentacja, strącanie osadów)

c) nazwę usuwanych zanieczyszczeń (bakterie, ciała stałe, związki rozpuszczalne, związki biologicznie przetwarzalne)

(2)

Metody

Zastosowane procesy

Usuwane

Zanieczyszczenia

Uwaga! Notatkę możesz przepisać lub wydrukować i wkleić do zeszytu.

Nie przesyłasz zadania nauczycielowi.

Ścieki Woda

odprowadzana

Cytaty

Powiązane dokumenty

Calculations of the natural hull frequencies and vibrational môdes have ben carried out, the ship being considered as a Tithoshenko beam Results are compared with values

22 Przykładowo na Rusi Podkarpackiej wybrano inny sposób przeprowadzenia stemplowania banknotów. Było to związane z brakiem możliwości zamknięcia granic na

Niniejsza praca zawiera przegląd kryteriów estymowalności liniowych funkcji parametrycznych w jednowymiarowym modelu liniowym wraz z dowodami podanymi w jednolitym języku

Badania prowadzone na rybach z gatunku Danio pręgowany pokazują, iż stałe dawki substancji promieniochronnych (EHMC), podawane nawet w niewielkich stężeniach (2,2 µg/dm

Według pomysłu autorów sposób usuwania gazów z wody geotermalnej polega na fizycznej separacji fazy gazo- wej oraz utlenieniu siarkowodoru w układzie trójfazowym: stałe

Znane sposoby usuwania siarkowodoru i radonu-222 z wód podziemnych obejmują two- rzenie drobnych kropelek zanieczyszczonej wody w strumieniu powietrza, poprzez rozpy- lanie

Tematyczne bazy danych są niezbędne do przeprowadzenia ana|iz przestrzennych wybranych cech systemu wodnego, a w konsekwencji do oceny stopnia jego

Zrzut ścieków do wody wiąże się ze zmianą jej właściwości oraz oddzia- ływaniem na faunę i florę.. Następnie w procesie samooczyszczania dochodzi do roz- kładu