• Nie Znaleziono Wyników

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:26:34 Numer KRS:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:26:34 Numer KRS:"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 28.02.2018 godz. 10:26:34 Numer KRS: 0000069128

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 06.12.2001

Ostatni wpis Numer wpisu 26 Data dokonania wpisu 20.02.2018

Sygnatura akt GD.VIII NS-REJ.KRS/3628/18/694

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Numer REGON/NIP REGON: 190556419, NIP: 5910004730

3.Firma, pod którą spółka działa SPEDYCJA BOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.Dane o wcześniejszej rejestracji RHB 6532 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY REJESTROWY 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność

gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?

---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat KOŚCIERSKI, gmina KOŚCIERZYNA, miejsc. KOŚCIERZYNA 2.Adres ul. ZAKŁADOWA, nr 6, lok. ---, miejsc. KOŚCIERZYNA, kod 83-400, poczta KOŚCIERZYNA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ---

4.Adres strony internetowej ---

Rubryka 3 - Oddziały

1

1.Firma oddziału SPEDYCJA BOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WYGODZIE 2.Siedziba kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat BYTOWSKI, gmina PARCHOWO, miejsc. WYGODA 3.Adres ul. ---, nr 7, lok. ---, miejsc. WYGODA, kod 77-127, poczta NAKLA, kraj POLSKA

(2)

Rubryka 4 - Informacje o umowie

1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki

1 - AKT NOTARIALNY Z DNIA 5.07.1991R. PBN W TUCHOLI, REPERTORIUM A NR 593/1991 - AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.08.2001 ROKU NOTARIUSZ ALEKSANDRY BEĆKA W SOPOCIE, REPERTORIUM A NR 4569/2001

2 AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.01.2004R. NOTARIUSZA W SOPOCIE ALEKSANDRY BECKA, REPERTORIUM A NR 352/2004 - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ AKTU

ZAŁOŻYCIELSKIEGO, UCHWALONO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI - TEKST JEDNOLITY 3 PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 22.06.2006, REPERTORIUM A NR 3074/06

NOTARIUSZ ALEKSANDRY BEĆKA, ZMIANA PAR.5 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI

4 AKT NOTARIALNY NOTARIUSZ ALEKSANDRY BEĆKA W SOPOCIE Z DNIA 29.11.2006R., REPERTORIUM A NR 5925/06:

- ZMIANA PAR.5 UMOWY SPÓŁKI, - UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO.

5 28.05.2010R., REP. A NR 1768/2010, NOTARIUSZ ALEKSANDRA BEČKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE, ZM. PAR.5 UMOWY, TEKST JEDNOLITY.

6 06.11.2017R., REPERTORIUM A NR 8260/2017 KANCELARIA NOTARIALNA ZENON PEPLIŃSKI DODANO § 8A

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor

Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki

---

3.Wspólnik może mieć: WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW 4.Czy statut przyznaje uprawnienia

osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

*****

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?

*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników 1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma NAVUS WYSOCKI

2.Imiona MAKSYMILIAN PIOTR

3.Numer PESEL/REGON 84082306799

4.Numer KRS *****

5.Posiadane przez wspólnika udziały 6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁ 6.Czy wspólnik posiada całość

udziałów spółki?

NIE

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma NAVUS WYSOCKI

2.Imiona BOLESŁAW LUDWIK

(3)

3.Numer PESEL/REGON 61013101670

4.Numer KRS *****

5.Posiadane przez wspólnika udziały 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁ 6.Czy wspólnik posiada całość

udziałów spółki?

NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego 108 000,00 ZŁ

Podrubryka 1

Informacja o wniesieniu aportu Brak wpisów

Rubryka 9 - Nie dotyczy Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu

ZARZĄD SPÓŁKI

2.Sposób reprezentacji podmiotu KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu 1

1.Nazwisko / Nazwa lub Firma NAVUS WYSOCKI

2.Imiona BOLESŁAW LUDWIK

3.Numer PESEL/REGON 61013101670

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU 6.Czy osoba wchodząca w skład

zarządu została zawieszona w czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona ---

2

1.Nazwisko / Nazwa lub Firma NAVUS WYSOCKI

2.Imiona MAKSYMILIAN PIOTR

3.Numer PESEL/REGON 84082306799

(4)

5.Funkcja w organie reprezentującym ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 6.Czy osoba wchodząca w skład

zarządu została zawieszona w czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona ---

Rubryka 2 - Organ nadzoru Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy

1 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy

1 45, , , HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

2 46, , , HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI

SAMOCHODOWYMI

4 49, , , TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

5 52, , , MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 6 62, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE

INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

7 68, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

8 69, , , DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE 9 77, , , WYNAJEM I DZIERŻAWA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu

Data złożenia Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego

1 12.09.2001 2000 ROK

2 12.09.2002 2001

3 22.07.2003 2002

4 06.04.2004 2003R.

5 19.04.2005 ZA ROK 2004

6 23.05.2006 2005 ROK

7 20.07.2007 2006 ROK

8 01.07.2008 2007 R.

9 25.06.2009 01.01.2008 - 31.12.2008

(5)

10 14.07.2010 2009

11 13.07.2011 2010R.

12 13.06.2012 2011

13 10.06.2013 2012

14 11.06.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

15 17.06.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

16 14.06.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

17 05.06.2017 OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta

1 ***** 2000 ROK

2 ***** 2005 ROK

3 ***** 2006 ROK

4 ***** 2007 R.

5 ***** 01.01.2008 - 31.12.2008

6 ***** 2009

7 ***** 2010R.

8 ***** 2011

9 ***** 2012

10 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

1 ***** 2000 ROK

2 ***** 2001

3 ***** 2002

4 ***** 2003R.

5 ***** ZA ROK 2004

6 ***** 2005 ROK

7 ***** 2006 ROK

8 ***** 2007 R.

9 ***** 01.01.2008 - 31.12.2008

10 ***** 2009

11 ***** 2010R.

12 ***** 2011

13 ***** 2012

14 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

15 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

16 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

17 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu

1 ***** 2000 ROK

2 ***** 2001

3 ***** 2002

4 ***** 2003R.

5 ***** ZA ROK 2004

6 ***** 2005 ROK

7 ***** 2006 ROK

8 ***** 2007 R.

(6)

10 ***** 2009

11 ***** 2010R.

12 ***** 2011

13 ***** 2012

14 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

15 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

16 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

17 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.

Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

(7)

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

(8)

data sporządzenia wydruku 28.02.2018

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

31 77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE. 32 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA

5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU 6.Czy osoba wchodząca w skład. zarządu została zawieszona

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Brak wpisów. Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO..

5.Posiadane przez wspólnika udziały 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ 6.Czy wspólnik posiada całość.

5.Posiadane przez wspólnika udziały 41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.500,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6.Czy wspólnik posiada całość.

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Brak wpisów. Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym

Rubryka 3 - Oddziały Brak wpisów.. ZMIANA DOTYCZY CAŁEGO STATUTU. PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "BRYZA" W SZCZECINIE... - ZMIENIONO: §14 UST.2; §31