• Nie Znaleziono Wyników

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:37:20 Numer KRS:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:37:20 Numer KRS:"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 29.06.2017 godz. 10:37:20 Numer KRS: 0000582019

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 22.10.2015

Ostatni wpis Numer wpisu 6 Data dokonania wpisu 07.03.2017

Sygnatura akt WA.XIII NS-REJ.KRS/8771/17/945

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Numer REGON/NIP REGON: 362797073, NIP: 5223041688

3.Firma, pod którą spółka działa MONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ---

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA 2.Adres ul. SZEGEDYŃSKA, nr 5A, lok. 90, miejsc. WARSZAWA, kod 01-957, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej INFO@MONSPOLSKA.PL

4.Adres strony internetowej WWW.MONSPOLSKA.PL

Rubryka 3 - Oddziały

1

1.Firma oddziału MONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W MRĄGOWIE 2.Siedziba kraj POLSKA, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, powiat MRĄGOWSKI, gmina MRĄGOWO, miejsc.

MRĄGOWO

3.Adres ul. LEŚNA DROGA, nr 6C, lok. ---, miejsc. MRĄGOWO, kod 11-700, poczta MRĄGOWO, kraj POLSKA

(2)

Rubryka 4 - Informacje o umowie

1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki

1 21.10.2015R.

2 18.04.2016 R., REP. A NR 1671/2016, NOTARIUSZ MAJA BRUŹDZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 4, § 9, § 11, WYKREŚLENIE: § 15

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor

Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki

---

3.Wspólnik może mieć: WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW 4.Czy statut przyznaje uprawnienia

osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

*****

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?

*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników 1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma NOWICKI

2.Imiona MACIEJ TOMASZ

3.Numer PESEL/REGON 81011506932

4.Numer KRS *****

5.Posiadane przez wspólnika udziały 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁ 6.Czy wspólnik posiada całość

udziałów spółki?

NIE

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma OLSZEWSKI

2.Imiona JAKUB SŁAWOMIR

3.Numer PESEL/REGON 96103009590

4.Numer KRS *****

5.Posiadane przez wspólnika udziały 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁ 6.Czy wspólnik posiada całość

udziałów spółki?

NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 ZŁ

Podrubryka 1

Informacja o wniesieniu aportu

(3)

Brak wpisów

Rubryka 9 - Nie dotyczy Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu Brak wpisów

Rubryka 2 - Organ nadzoru Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy

1 30, 92, Z, PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy

1 22, , , PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 2 31, , , PRODUKCJA MEBLI

3 47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

4 13, , , PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 5 32, , , POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW

6 46, , , HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 30, 99, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ

NIESKLASYFIKOWANA

8 25, , , PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

9 14, , , PRODUKCJA ODZIEŻY

(4)

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu

Data złożenia Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego

1 10.02.2017 OD 22.10.2015 DO 31.12.2016

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

1 ***** OD 22.10.2015 DO 31.12.2016

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu

1 ***** OD 22.10.2015 DO 31.12.2016

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.

Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

(5)

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja 1

1.Informacja o otwarciu likwidacji 12.01.2017 R.

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI MONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 12 STYCZNIA 2017 R.,

ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA MAJĘ BRUŹDZIAK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 53, LOK. 1A, (REPETYTORIUM A NR 91/2017), W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI Z DNIEM 12 STYCZNIA 2017 R.

2.Informacja o zakończeniu likwidacji --- 3.Sposób reprezentacji podmiotu przez

likwidatorów

LIKWIDATOR SAMODZIELNIE

Podrubryka 1 Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko NOWICKI

2.Imiona MACIEJ TOMASZ

3.Numer PESEL 81011506932

4.Numer KRS ******

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

1.Określenie okoliczności ROZWIĄZANIE 2.Informacja o rozwiązaniu lub

unieważnieniu spółki

12.01.2017 R.

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI MONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 12 STYCZNIA 2017 R., ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA MAJĘ BRUŹDZIAK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 53, LOK. 1A, (REPETYTORIUM A NR 91/2017), W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI Z DNIEM 12 STYCZNIA 2017 R.

Rubryka 3 - Nie dotyczy Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

(6)

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 29.06.2017

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAWNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ FERRYT JÓZEF JABŁOŃSKI & RADOSŁAW MACHOŃ SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ Z

4 45, 31, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI. 5 45, 32, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO

Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma BALICKI.

5.Posiadane przez wspólnika udziały 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ 6.Czy wspólnik posiada całość.

5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU 6.Czy osoba wchodząca w skład. zarządu została zawieszona

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma TENGOWSKI. 2.Imiona

Rubryka 7 - Dane wspólników 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma PYDYCH.