• Nie Znaleziono Wyników

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:10:37 Numer KRS:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:10:37 Numer KRS:"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 12.04.2013 godz. 10:10:37 Numer KRS: 0000413147

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 14.03.2012

Ostatni wpis Numer wpisu 4 Data dokonania wpisu 29.03.2013

Sygnatura akt OP.VIII NS-REJ.KRS/1164/13/712

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Numer REGON/NIP REGON: 160383072, NIP: 7543031787

3.Firma, pod którą spółka działa FERRYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ---

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. OPOLSKIE, powiat M. OPOLE, gmina M. OPOLE, miejsc. OPOLE 2.Adres ul. KĘPSKA, nr 4B, lok. ---, miejsc. OPOLE, kod 45-129, poczta OPOLE, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ---

4.Adres strony internetowej ---

Rubryka 3 - Oddziały Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o umowie

(2)

1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki

1 03.02.2012R., NOTARIUSZ AGNIESZKA SICIŃSKA-KAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 186/2012

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor

Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki

---

3.Wspólnik może mieć: WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW 4.Czy statut przyznaje uprawnienia

osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

*****

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?

*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

1.Określenie okoliczności powstania PRZEKSZTAŁCENIE 2.Opis sposobu powstania spółki oraz

informacja o uchwale

03.02.2012R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 183/2012, NOTARIUSZ AGNIESZKA SICIŃSKA- KAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU

UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAWNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ FERRYT JÓZEF JABŁOŃSKI & RADOSŁAW MACHOŃ SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji

---

Podrubryka 1

Podmioty, z których powstała spółka

1

1.Nazwa lub firma FERRYT JÓZEF JABŁOŃSKI & RADOSŁAW MACHOŃ SPÓŁKA JAWNA 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot

był zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze 0000376610 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr ******

5.Numer REGON 160383072

Rubryka 7 - Dane wspólników 1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma JABŁOŃSKI

2.Imiona JÓZEF JAN

3.Numer PESEL/REGON 48082503211

4.Numer KRS *****

5.Posiadane przez wspólnika udziały 566 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 283.000,00 ZŁ 6.Czy wspólnik posiada całość

udziałów spółki?

NIE

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma MACHOŃ

(3)

2.Imiona RADOSŁAW ŁUKASZ 3.Numer PESEL/REGON 81091611218

4.Numer KRS *****

5.Posiadane przez wspólnika udziały 566 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 283.000,00 ZŁ 6.Czy wspólnik posiada całość

udziałów spółki?

NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego 566 000,00 ZŁ

Podrubryka 1

Informacja o wniesieniu aportu Brak wpisów

Rubryka 9 - Nie dotyczy Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu 1

1.Nazwisko / Nazwa lub Firma MACHOŃ

2.Imiona RADOSŁAW ŁUKASZ

3.Numer PESEL/REGON 81091611218

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU 6.Czy osoba wchodząca w skład

zarządu została zawieszona w czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona ---

2

1.Nazwisko / Nazwa lub Firma JABŁOŃSKI

2.Imiona JÓZEF JAN

3.Numer PESEL/REGON 48082503211

4.Numer KRS ****

(4)

5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES ZARZĄDU 6.Czy osoba wchodząca w skład

zarządu została zawieszona w czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona ---

Rubryka 2 - Organ nadzoru Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy 1 46, 77, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

2 38, 32, Z, ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH

3 90, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 4 28, 99, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE

INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

5 23, 19, Z, PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE 6 96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 25, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH 8 28, 41, Z, PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU

9 38, 11, Z, ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 10 38, 12, Z, ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

11 38, 21, Z, OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 12 38, 22, Z, PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 13 38, 31, Z, DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH

14 43, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

15 52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 16 43, 91, Z, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

17 46, 62, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK

18 25, 11, Z, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 19 25, 91, Z, PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH

20 25, 93, Z, PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN

21 25, 99, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

22 28, 12, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO

23 32, 30, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO

24 93, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

(5)

25 62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

26 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 27 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

28 68, 20, Z, WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 29 73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu

Data złożenia Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego

1 23.07.2012 01.01.2011-31.12.2011

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

1 ***** 01.01.2011-31.12.2011

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu

1 ***** 01.01.2011-31.12.2011

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na

zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

(6)

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

(7)

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 12.04.2013

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

18 47, 11, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. 19 47, 62, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I

REPERTORIUM A NR 5182/2008 SPROZĄDZONYM PRZEZ MARTĘ PASTERNAK PROWADZĄCĄ KANCELARIE NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, RYNEK GŁÓWNY NR 6 DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI:.

5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU 6.Czy osoba wchodząca w skład. zarządu została zawieszona

10.Wysokość sumy komandytowej 10.000,00 ZŁOTYCH 11.Wartość wkładu umówionego 710.000,00 ZŁOTYCH 12.Czy jest w tym wkład

3.Firma, pod którą spółka działa "MIŚ" TRANSPORT I SPEDYCJA SPÓŁKA JAWNA MARIAN MIŚ MARIUSZ MIŚ 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ---.. 5.Czy przedsiębiorca

1 1.Firma oddziału ZAKŁAD MASARSKI PRODUKCYJNO - HANDLOWY ANDRZEJ NADOBNY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA SKLEP FIRMOWY NR 1?. 2.Siedziba kraj

2.Liczba akcji w danej serii 50000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba. akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie

MISZTAL I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ UBOJNIA DROBIU "EUROQR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NOTARIUSZ