• Nie Znaleziono Wyników

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:37:12 Numer KRS:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:37:12 Numer KRS:"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 31.01.2022 godz. 10:37:12 Numer KRS: 0000335577

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 25.08.2009

Ostatni wpis Numer wpisu 69 Data dokonania wpisu 21.01.2022

Sygnatura akt LD.XX NS-REJ.KRS/31810/21/226

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 ­ Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Numer REGON/NIP REGON: 100698606, NIP: 7692177510

3.Firma, pod którą spółka działa BESTGUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ---

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 ­ Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat BEŁCHATOWSKI, gmina KLESZCZÓW, miejsc. ROGOWIEC 2.Adres ul. ŚW. BARBARY, nr 3, lok. ---, miejsc. ROGOWIEC, kod 97-427, poczta ROGOWIEC, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ­­­­­­

4.Adres strony internetowej ­­­­­­

Rubryka 3 ­ Oddziały Brak wpisów

Rubryka 4 ­ Informacje o umowie

1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki

1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2009 R. KANCELARIA NOTARIALNA W BEŁCHATOWIE NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA RYCHTER REPERTORIUM A NR 5647/2009

2 21.12.2010R.,REP.A NR 14041/2010,NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA RYCHTER,KANCELARIA

(2)

RYCHTER, KANCELARIA NOTARIALNA W BEŁCHATOWIE - UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO I NADANO NOWE BRZMIENIE.

4 07.01.2013R. NOTARIUSZ ANNA MARIA GALIMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W

BEŁCHATOWIE, REP. A NR 146/2013 - ZMIENIONO § 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.

5 27.08.2013 R , REPERTORIUM A NR 6406/2013, NOTARIUSZ ANNA MARIA GALIMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BEŁCHATOWIE - ZMIANA § 23 UST. 2 PKT. 6;

21.11.2013 R , REPERTORIUM A NR 8848/2013, NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA RYCHTER, KANCELARIA NOTARIALNA W BEŁCHATOWIE - ZMIANA § 3.

6 AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.10.2014 R., NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 8051/2014 - ZMIENIONO:

§ 4 UST. 5, § 13 UST. 4, § 23 UST. 2 PKT 6, § 23 UST. 5, § 24 UST. 4 DODANO:

W § 1 UST. 5, W § 9 UST. 3 I 4, W § 28 UST. 2 PKT 23-25, W § 36 UST. 3 ZDANIE TRZECIE 7 AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.11.2015 R. NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, REP. A NR

7560/2015: ZMIENIONO DOTYCHCZASOWE §§ 10 UST. 7, 14, 18 UST. 2, 19 UST. 2, 19 UST. 11, 23 UST. 1 PKT 13, 24 UST. 1, 28 UST. 2 PKT 12, 36 UST. 3; SKREŚLONO DOTYCHCZASOWY § 7, UST. 3 W § 18, PKT 14 W UST. 2 § 28.

ZMIENIONO NUMERACJĘ USTĘPÓW W § 18 I § 28 ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW OD § 7 I DOTYCHCZASOWYM PARAGRAFOM OD 8 DO 36 NADANO NOWĄ NUMERACJĘ OD 7 DO 35.

8 30.11.2017 R., KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ D.KAŁOWSKA, REPERTORIUM A NR 6130/2017, ZMIENIONO:§9,§17,§22 UST.2,§27 UST.2,3,DODANO: §12 UST.5,§21 UST.8,§22 UST.1 PKT 14,15, § 32, DOTYCHCZASOWY §§ O NUMERACH OD 32 DO 35 NADAJE SIE NUMERACJĘ ODPOWIEDNIO OD NUMERU 33 DO 36.

9 29.06.2018 R., REPERTORIUM A NUMER 7051/2018, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIANA § 17

10 09.12.2019R., NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W

WARSZAWIE, REP A NR 17249/2019- UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO I NADANO MU NOWE BRZMIENIE.

11 13.05.2020 R. REP. A NR 1849/2020 NOTARIUSZ TOMASZ WOJCIECHOWSKI Z KN W WARSZAWIE - ZMIENIONO §§ 1,3,17.

12 25.11.2020 R., REPERTORIUM A NUMER 18646/2020, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIANA: W § 17 UST. 5 PKT. 1) DODANO LITERĘ K), § 21 UST. 5.

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor

Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki

­­­­­­

3.Wspólnik może mieć: WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste

określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

*****

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?

*****

Rubryka 6 ­ Sposób powstania spółki

Brak wpisów

(3)

Rubryka 7 ­ Dane wspólników

1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA

2.Imiona *****

3.Numer PESEL/REGON 006227638

4.Numer KRS 0000059307

5.Posiadane przez wspólnika udziały 16784 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.784.000 ZŁ 6.Czy wspólnik posiada całość udziałów

spółki?

TAK

Rubryka 8 ­ Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego 16 784 000,00 ZŁ

Podrubryka 1

Informacja o wniesieniu aportu

1.Określenie wartości udziałów objętych za aport

1 13 424 000,00 ZŁ

Rubryka 9 ­ Nie dotyczy Brak wpisów

Rubryka 10 ­ Nie dotyczy Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 ­ Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, TWORZY GO PREZES ZARZĄDU, KTÓRY MOŻE SKŁADAĆ SAMODZIELNIE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu 1

1.Nazwisko / Nazwa lub Firma MILEWSKI

2.Imiona MIROSŁAW MARIAN

3.Numer PESEL/REGON 66042510877

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU 6.Czy osoba wchodząca w skład

zarządu została zawieszona w czynnościach?

NIE

(4)

Rubryka 2 ­ Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu RADA NADZORCZA

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko JANKOWSKA

2.Imiona URSZULA

3.Numer PESEL 81070312927

2

1.Nazwisko PIOTROWSKI

2.Imiona SŁAWOMIR

3.Numer PESEL 77022213415

3

1.Nazwisko SKOWRONEK

2.Imiona MARIUSZ

3.Numer PESEL 76012705558

4

1.Nazwisko KOZŁOWSKI

2.Imiona PATRYK

3.Numer PESEL 79052919516

5

1.Nazwisko KĄKOL

2.Imiona WITOLD WIKTOR

3.Numer PESEL 56032108454

Rubryka 3 ­ Prokurenci

1

1.Nazwisko FREUS

2.Imiona WITOLD ANDRZEJ

3.Numer PESEL 71101100535

4.Rodzaj prokury PROKURA SAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1 ­ Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy

1 33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy

1 09, 90, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

2 22, 19, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY

3 39, 00, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

4 23, 69, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU 5 25, 11, Z, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

6 42, 91, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 7 20, 52, Z, PRODUKCJA KLEJÓW

8 43, 13, Z, WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 9 33, 14, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

(5)

Rubryka 2 ­ Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu

Data złożenia Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego

1 08.07.2011 01.07.2009 R.-31.12.2010 R.

2 16.07.2012 01.01.2011 - 31.12.2011

3 22.05.2013 01.01.2012R.-31.12.2012R.

4 02.07.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

5 17.07.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

6 12.07.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

7 07.07.2017 OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

8 14.07.2018 OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

9 18.06.2019 OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

10 23.06.2020 OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

11 15.07.2021 OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego

1 ***** 01.07.2009 R.-31.12.2010 R.

2 ***** 01.01.2011 - 31.12.2011

3 ***** 01.01.2012R.-31.12.2012R.

4 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

5 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

6 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

7 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

8 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

9 ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

10 ***** OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

11 ***** OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o

zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego

1 ***** 01.07.2009 R.-31.12.2010 R.

2 ***** 01.01.2011 - 31.12.2011

3 ***** 01.01.2012R.-31.12.2012R.

4 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

5 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

6 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

7 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

8 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

9 ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

10 ***** OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

11 ***** OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu

1 ***** 01.07.2009 R.-31.12.2010 R.

2 ***** 01.01.2011 - 31.12.2011

3 ***** 01.01.2012R.-31.12.2012R.

4 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

5 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

(6)

8 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

9 ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

10 ***** OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

11 ***** OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Rubryka 3 ­ Sprawozdania grupy kapitałowej Brak wpisów

Rubryka 4 ­ Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Brak wpisów

Rubryka 5 ­ Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009

Dział 4

Rubryka 1 ­ Zaległości Brak wpisów

Rubryka 2 ­ Wierzytelności Brak wpisów

Rubryka 3 ­ Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.

Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 ­ Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 ­ Kurator Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 ­ Likwidacja

Brak wpisów

(7)

Rubryka 2 ­ Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Brak wpisów

Rubryka 3 ­ Nie dotyczy Brak wpisów

Rubryka 4 ­ Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Brak wpisów

Rubryka 5 ­ Informacja o postępowaniu upadłościowym Brak wpisów

Rubryka 6 ­ Informacja o postępowaniu układowym Brak wpisów

Rubryka 7 ­ Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 ­ Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 31.01.2022

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU 6.Czy osoba wchodząca w skład. zarządu została zawieszona

5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU 6.Czy osoba wchodząca w skład. zarządu została zawieszona

10.Wysokość sumy komandytowej 10.000,00 ZŁOTYCH 11.Wartość wkładu umówionego 710.000,00 ZŁOTYCH 12.Czy jest w tym wkład

3.Firma, pod którą spółka działa "MIŚ" TRANSPORT I SPEDYCJA SPÓŁKA JAWNA MARIAN MIŚ MARIUSZ MIŚ 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ---.. 5.Czy przedsiębiorca

1 1.Firma oddziału ZAKŁAD MASARSKI PRODUKCYJNO - HANDLOWY ANDRZEJ NADOBNY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA SKLEP FIRMOWY NR 1?. 2.Siedziba kraj

2.Liczba akcji w danej serii 50000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba. akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie

1 1.Firma oddziału ITALIATOUR BIURO PODRÓŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WARSZAWIE?. 2.Siedziba kraj

MISZTAL I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ UBOJNIA DROBIU "EUROQR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NOTARIUSZ