• Nie Znaleziono Wyników

Z E S Z Y T Y N A U K O W E TURYSTYKA I REKREACJA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Z E S Z Y T Y N A U K O W E TURYSTYKA I REKREACJA"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Z E S Z Y T Y N A U K O W E TURYSTYKA I REKREACJA

Zeszyt 20 (2) 2017

TURYSTYKA W BADANIACH GEOGRAFICZNYCH

Redaktorzy naukowi tomu

Maria Górska-Zabielska, Joanna Krupa i Ewa Pałka-Łebek

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych

Warszawa 2017

(2)

© Copyright by Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 2017 Pewne prawa zastrzeżone

ISSN 1899-7228 Nakład: 250 egz.

Wersją pierwotną wydawanego czasopisma jest wersja papierowa Recenzenci tomu:

prof. zw. dr hab. Florian Plit dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK Tom wydano przy wsparciu:

Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelna: dr hab. Joanna Wyleżałek

Zastępca redaktor naczelnej: dr hab. Elżbieta Puchnarewicz, prof. WSTiJO Sekretarz: dr Halina Makała

Redaktorzy tematyczni: dr Halina Makała, dr Dominik Orłowski Redaktor statystyczny: doc. dr Bolesław Iwan

Redaktor językowy: dr Bożena Iwanowska RADA NAUKOWA

Członkowie krajowi

1. Prof. dr hab. Wojciech Cynarski, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2. Prof. dr hab. Janusz Gudowski, Politechnika Lubelska, Lublin

3. Prof. dr hab. Irena Ozimek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 4. Prof. dr hab. Stanisław Urban, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

5. Dr hab. Wiktor Adamus, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 6. Dr hab. Krzysztof Firlej, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 7. Dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 8. Dr hab. Zygmunt Kruczek, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 9. Dr hab. Łukasz Popławski, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 10. Dr hab. Dorota Świtała-Trybek, Uniwersytet Opolski Członkowie zagraniczni

1. Prof. dr Philippe Bachimon, Université d’Avignon, Francja 2. Prof. dr Dogan Gursoy, Washington State University, USA 3. Prof. dr Stanislav Ivanov, International University College, Bułgaria 4. Prof. dr Jarkko Saarien, University of Oulu, Finlandia

5. Prof. dr Anna Trono, Universita del Salento, Włochy 6. Dr Elisa Backer, University of Ballarat, Australia

7. Dr Nazar Kudla, Lwowski Instytut Ekonomiki i Turystyki, Ukraina 8. Dr Noëlle O’Connor, Limerick Institute of Technology, Irlandia 9. Dr Katarina Popelková, Słowacka Akademia Nauk

10. Dr Razaq Raj, Centre for Events Management, Leeds Metropolitan University United Kingdom ADRES REDAKCJI

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych al. Prymasa Tysiąclecia 38a, 01-242 Warszawa tel./faks: 22 855 47 58/59

e-mail: redakcja@wstijo.edu.pl www.wstijo.edu.pl

Projekt graficzny okładki: Bogdan Czura Skład: LIBRON

Redakcja wydawnicza: Studio TeCha

(3)

Spis treści Contents

T U R Y S T Y K A N A O B S Z A R A C H C H R O N I O N Y C H Teresa Brzezińska-Wójcik

Zasoby przyrody nieożywionej Roztocza jako podstawa kreowania

obszarowego produktu turystycznego ... 5 Abiotic natural resources of Roztocze region as a basis for creation

of a tourism area product

Ewa Pałka-Łebek, Janina Wrońska-Kiczor

Turystyka na obszarach parków krajobrazowych. Studium przypadku Zespołu

Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych ... 23 Tourism in landscape parks. The case study of Świętokrzyski and Nadnidziański

Landscape Parks Ewa Nowak

Znaczenie potencjału przyrodniczego, kulturowego i partnerstwa dla rozwoju

turystyki w Chęcińsko-Kieleckim Parku Krajobrazowym (CH-KPK) ... 41 Significance of natural and cultural potential, and developing partnerships

for development of tourism in Chęciny-Kielce Landscape Park Diana Mazek, Ewa Bogusz

Infrastruktura turystyczna Bieszczadów w opinii przewodników beskidzkich ... 57 Beskids mountains guides’ opinion on the tourist infrastructure in Bieszczady

Maria Górska-Zabielska

Erratic disappearances. Some remarks on their geotouristic values ... 67

R O L A D Z I E D Z I C T W A K U L T U R O W E G O W   T U R Y S T Y C E Iwona Kiniorska, Patryk Brambert

Rola turystyki kulturowej w rozwoju gmin województwa świętokrzyskiego ... 75 The role of cultural turism in the development of communes of the świętokrzyskie

voivodeship

Janina Wrońska-Kiczor

Tradycja i kultura ludowa Nowej Słupi jako istotny element atrakcyjności

turystycznej regionu ... 91 Tradition and folk culture of the New Słupia as an important element

of the tourist atractiveness of the area

(4)

Z N A C Z E N I E E D U K A C J I W T U R Y S T Y C E Irena Dybska-Jakóbkiewicz

Znaczenie wycieczek w szkolnej edukacji geograficznej ... 107 The influence of school trips on geography education

Maria Górska-Zabielska

Zasoby geoturystyczne przedmiotem badań studentów instytutu geografii UJK.

O transferze wiedzy, trendsetterach i nowych produktach turystycznych ... 115 Geotouristic resources as objects of studies of students of the Institute

of Geography of Jan Kochanowski University. Some remarks on knowledge transfer, trendsettersand new tourist products

V A R I A

Mirosław Szwed

Jakość powietrza atmosferycznego na terenie „Białego Zagłębia” w 2016 roku ... 123 The quality of atmospheric air in the “Białe Zagłębie” in 2016

Artur Zieliński, Dawid Dziarmaga

Atrakcyjność turystyczna miast w opinii turystów ... 131 Tourist attractiveness of cities in the opinion of tourists

Ewa Pałka-Łebek

An exploration of the role of agritourism in revitalizing rural areas – the case study

of south-east Poland ... 141 Stanisław Sala

Wybrane aspekty rozwoju ruchu turystycznego w Republice Południowej Afryki

w warunkach globalizacji ... 151 Selected aspects of the development of the tourism travel in South Africa

conditions of globalization

Cytaty

Powiązane dokumenty

Według opinii respondentów jednym z ważniejszych czynników hamujących rozwój turystyki na badanym obszarze jest brak wystarczającej liczby pracowników (rys. Nie- dobory

© Copyright by Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 2017 Pewne prawa zastrzeżone.. ISSN 1899-7228 Nakład:

Na drugim miejscu znalazła się Gruzja, gdzie w strukturze PKB udział całkowity turystyki to 20%, pokazuje to, jak ważna w polityce gospodarczej tego kraju jest turystyka i w jak

© Copyright by Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 2016 Pewne prawa zastrzeżone.. ISSN 1899-7228 Nakład:

Warto jednak podkreślić, że motywacje osób, które decydują się na uprawianie tanatoturystyki, mogą być znacznie bardziej złożone, dla wielu również niezrozumiałe, gdyż

Kuchnia molekularna w restauracji z gwiazdką Michelin – „Atelier Amaro” w Warszawie 169 Przewodniki istnieją dla wszystkich regionów Francji oraz dla wielu innych krajów,

Ze względu na uczestnictwo mamy tutaj Czechy z grupy pierwszej – udział obywateli tego kraju przewyższa średni udział mieszkańców Unii w wyjazdach krajowych i zagranicznych,

Redaktor językowy: dr Bożena Iwanowska Redaktor naukowy tomu: Halina Makała.. RADA NAUKOWA