Krzyżowcy w Lewancie 1. Uzupełnij tabelę

373  Download (4)

Full text

(1)

Rozdział II Karta pracy

Krzyżowcy w Lewancie

1. Uzupełnij tabelę dotyczącą wybranych wypraw krzyżowych.

Krucjata Przyczyny Skutki

I (1096–1099 r.)

– klęska rycerstwa europejskiego w starciu z muzułmanami

– ułatwienie zjednoczenia się muzuł- manów na Bliskim Wschodzie wokół sułtana Egiptu

– utrata przez krzyżowców w ko- lejnych latach następnych terytoriów (m.in. Jerozolimy)

– wcześniejsze zmniejszenie wiel- kości terytorium Lewantu kontrolo- wanego przez krzyżowców

– chęć wykorzystania przez Wene- cjan idei krucjaty do rozstrzygnięcia konfliktu z Bizancjum

– zamiar zaatakowania przez krzy- żowców Egiptu, a następnie odbicia Jerozolimy z rąk muzułmanów

2. Podkreśl w tekście właściwe informacje.

Turcy seldżuccy prześladowali / tolerowali chrześcijan na Bliskim Wschodzie, inaczej niż / podobnie jak czynili to wcześniej na tych terenach Arabowie. Ekspansja turecka w XI w.

zagrażała bezpośrednio Rzymowi / Konstantynopolowi, dlatego papież Innocenty III / Urban II ogłosił krucjatę przeciw muzułmanom, którzy podporządkowali sobie Palestynę / prawosławnym, którzy nie chcieli zgodzić się na zakończenie schizmy wschodniej. Wskutek nadwyżki / niedostatku ziem uprawnych w Europie Zachodniej rycerze skwapliwie decydowali się na udział w wyprawach krzyżowych. Papiestwo widziało zaś w krucjatach możliwość osłabienia / wzmocnienia swojej pozycji politycznej, dlatego chętnie / niechętnie wspierało działania krzyżowców.

(2)

3. Określ na podstawie tekstu źródłowego ze s. 51 podręcznika, które zdania są prawdziwe.

Zapisz w kratkach obok nich literę P.

Saddam Husajn, prezydent Iraku, nazywał siebie „nowym Saladynem”, ponieważ uważał, że jednoczył świat arabski przeciw cywilizacji zachodniej.

Zdaniem autora tekstu krucjaty średniowieczne doprowadziły do współczesnych ataków terrorystów islamskich na państwa cywilizacji zachodniej.

Zdaniem fundamentalistów islamskich Stany Zjednoczone rozpoczęły kolejną krucjatę przeciw cywilizacji muzułmańskiej.

4. Uzupełnij schemat rankingu diamentowego. Zapisz w miejscu oznaczonym numerem 1 skutek krucjaty, który – Twoim zdaniem – jest najważniejszy, a pod kolejnymi numerami – skutki odpowiednio mniej ważne.

(3)

5. Wymień na podstawie tekstu źródłowego obowiązki różnych grup braci zakonnych.

Reguła zakonu krzyżackiego, XIII w.

Jakie wojny [prowadził] ten święty zakon rycerski, mianowicie Dom Szpitala Niemców św.

Marii w Jerozolimie, [by] dzielnie naśladując, zasłużył na uświetnienie postaci chlubnych zakonników, wyznaczonych do różnych godnych zajęć w służbie Boga. Albowiem rycerze i wojownicy, powodowani żarliwością wobec prawa i ojczyzny, silną ręką niszczący wrogów wiary; są także przyjmujący gości, pielgrzymów i ubogich, otaczający ich łaskami miłości, ponadto są ci, którzy z głębokiej pobożności niosą pomoc chorym w szpitalach, z ognistym duchem, bez wstrętu wobec nieczystości.

Dalej godne i bardzo pożyteczne miejsce zajmują klerycy, aby niczym strzelające iskry w okresie pokoju głosili kazania o zachowywaniu reguły oraz celebrowali służbę Bożą i udzielali sakramentów.

Źródło: Wiek V–XV w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2003, s. 165–166.

...

...

...

...

...

...

Figure

Updating...

References

Related subjects :