• Nie Znaleziono Wyników

"Żródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVII wieku. Inwentarze dóbr ziemskich z XVII-XVIII wieku (cz, 1)", oprac, Jacek Pielas : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Żródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVII wieku. Inwentarze dóbr ziemskich z XVII-XVIII wieku (cz, 1)", oprac, Jacek Pielas : [recenzja]"

Copied!
4
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Daria Dyktyńska

"Żródła i materiały do dziejów

szlachty województwa

sandomierskiego w XVI-XVII wieku.

Inwentarze dóbr ziemskich z

XVII-XVIII wieku (cz, 1)", oprac, Jacek

Pielas : [recenzja]

Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 28, 407-409

2013

(2)

Rocznik M uzeum Narodowego >v Kielcach Tom 28, Kielce 2013

D A R IA D Y K T Y Ń S K A

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY DO DZIEJÓW SZLACHTY

W OJEW ÓDZTW A S A N D O M IE R SK IE G O W X VI-XVII WIEKU. IN W ENTARZE D Ó BR ZIEMSKICH Z XVII-XVIII WIEKU (CZ. 1)

Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku ze wstępem i opracowaniem Jacka Pielasa1 są drugim tomem serii Wydawnictwa

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego2. Tym razem autor pracę swą poświęcił inwenta­ rzom dóbr ziemskich z XVII-XVIII wieku. Zawiera ona wybór nieznanych dotychczas w literaturze historycznej i niepublikowanych inwentarzy dóbr szlacheckich, pochodzą­ cych z lat 1622-1763 z województwa sandomierskiego. Jak dotąd, w szerokim wydaniu dla tego województwa ery nowożytnej, opublikowane zostały zbiory inwentarzy w od­

1 Dr Jacek Pielas związany z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zainteresowania ba­ dawcze: Struktura społeczna i struktura własności szlachty koronnej u’ XVI-XVIII wieku, elity mająt­

kowe i polityczne w Malopolsce w XVI-XVII wieku, spadkobrania szlacheckie tv Koronie u' XVII wie­

ku, genealogia i majątki szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku, życie codzienne szlachty polskiej, rodzina szlachecka i je j funkcjonowanie w okresie nowożytnym.

2 Pierwszy tom nosił tytuł: Źródła i materiały do dziejów szlacht}’ województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku, t. 1, Rejestry pospolitego ruszenia szlachty> sandomierskiej z XVII wieku, wstęp i opracowanie J. Pielas, Kielce 2009.

(3)

408

Daria Dyktyńska

niesieniu do królewszczyzn3, natomiast inwentarze dóbr szlacheckich wydawane były pojedynczo, nie stanowiąc jednego szerszego opracowania tego zagadnienia. Ogromną wartością tej książki jest obszerny zbiór przytoczonych inwentarzy. Czytelnik znajdzie tu 38 inwentarzy, najwięcej z powiatu sandomierskiego4 i opoczyńskiego5, wiślickiego6, pilzneńskiego7 oraz pojedyncze egzemplarze z powiatów stężyckiego8, radomskiego9 i chęcińskiego10. Przedstawione w pracy inwentarze, w większości są spisami dworów i poddanych wybranych wsi, ich części lub kilku wsi województwa, ale czytelnik znaj­ dzie tu także inwentarze kluczy dóbr - w tym grocholickiego, ossolińskiego, pacanow­ skiego, książnickiego, iwaniskiego oraz dwóch miast - Lasocina oraz N ieznam ierowic". Interesującym jest również najstarszy z odnalezionych, pochodzący z roku 1711 opis zamku w Ossolinie. W książce umieszczone zostały także inwentarze tych samych dóbr spisane w różnych latach, zabieg ten ma szczególną wartość dla badaczy. Pozwala prze­ śledzić zmiany, jakie dokonywały się w stanie posiadania poszczególnych majątków, ich zagospodarowania. I tak np. analizując inwentarze dworu i poddanych wsi Stawo- wice, kolejno z lat 1670, 1672, 1676, czytelnik dostrzeże zmiany w zabudowie dworu:

.. .dwór, w którym z podganka drzwi do sieni na zwisach żelaznych, z klamką z antabą i zawarciem dobrym (8 lipca 1670 roku)12 ju ż w roku 1676 czytamy: N aprzód dwór do

którego wrota porządne i z zawarciem, 2 wrótnie z desek i futra, w słupach dębowych. N ad temi wroty daszek podbity gontami. (...) podgańcze delikami dartemi położone, nad którymi spichlerz na nowo wszytsek podbityl3, czy później istnieje możliwość

porów-3 N a le ży w ym ien ić tu w ym ien ić najw ażniejsze prace, w tym: J. M uszyńskiej L u stra c je i inw en ta rze k ró lew szc zyzn w o je w ó d ztw a sa n d o m iersk ieg o , Z. Guldona, O p is zam ku ra d o m sk ie g o i lu stra cja R a ­ d o m ia z la t 1 6 1 6 -1 6 1 7 , In w en ta rz K o zie n ic z 178 4 roku w K ieleck ich, Studiach H istorycznych, t. 13, Z. G uidon, In w en tarz ek on om ii kozien ick iej z 171 8 roku.

4 Z pow iatu sandom ierskiego zaprezentow ano następujące inwentarze: klucza g ro ch o lick ieg o , miasta L asocin z w sią D ębno i poddanym i w si B iedrzychów , dworu i poddanych w si Sm ierdzina, dworu i poddanych w si R uszczą oraz w si Nietuja, dworu i poddanych w si Stary K lim ontów oraz poddanych w si Pokrzywianka i Zagaje, folw arku w e w si Górki i poddanych w si Pokrzyw ianka, dworu i podda­ nych w si N o w e, dworu i poddanych w si N a w o d zice, N o w a W ieś oraz poddanych w si S zy m o n o w ice M ałe i folwarku W ym ysłów , dworu i poddanych w si G linki, zam ku w O ssolin ie, poddanych klucza o sso liń sk ieg o , w si W ąborków.

5 Z pow iatu o p o czy ń sk ieg o zaprezentow an o inwentarze: dworu i poddanych w si R adonia i S w iecie- chów , dworu w e w si M n iszk ów i poddanych części w si Jawor, dworu i poddanych w si S taw ow ice (z lat: 1670, 1672, 1676,), dworu i poddanych w si So lec, dworu i poddanych w si T rzem oszna (z lat 1688, 1718, 1765), części w si B ło g ie i K ońskie, dworu i poddanych w si Trzebiatów, poddanych w si M iedzna Drewniana, dworu i poddanych w si Barycz oraz poddanych w si Bębnów , w si W ąborków. 6 Z pow iatu w iślick ieg o : inwentarz dworu i poddanych w si U śc ie oraz poddanych w si Karsy M ałe,

Karsy W ielkie, folw arków i poddanych w si Pałuszyce i Libicko, inwentarz dworu i poddanych w si Chrzanów, w si Wola B iech ow ska i części w si Pierscz, inwentarz dworu i poddanych czę ści w si Sroczków , inwentarz dworu i poddanych w si Słu piec M ały oraz w si S zczebrzusz, klucza pacanow ­ skiego, inwentarz folwarku i poddanych w si Su chow ola.

7 Z pow iatu p ilzn eń sk iego zaprezentow an o inwentarze: części w si Karwodrza, dworu i poddanych w si K łokow a oraz w si Św iebod zin , w si S ieciech o w ice.

8 Z pow iatu stęży ck ieg o zaprezentow ano inwentarz p o ło w y w si S ob ieszyn.

9 Z pow iatu radom skiego zaprezentow ano inwentarz miasta N iezn a m iero w ice, dworu i poddanych w si Sady, W ola G ałecka, P rzystałow ice R uszk ow sk ie, Gałki i Wola W ięcierzow a.

10 Z pow iatu ch ęciń sk iego zaprezentow ano inwentarz w si O blęgor W iększy.

11 Źródła i m ateriały do dziejów szlachty w ojew ód ztw a sandom ierskiego w X V I-X VII1 w ieku, t. 2, Inwentarze dóbr ziem sk ich z X V II-X V III w ieku (cz. 1), K ielce 2 0 1 3 , s. 1-2.

12 Ibidem, S.61. 13 Ibidem, s. 67.

(4)

Źródła i materiały do dziejów szlachty.

409

nania ilości poddanych w poszczególnych latach ich stanu posiadania. Dzięki temu za­ biegowi istnieje możliwość porównania nie tylko zmieniających się zabudowań dworu, czy wykonywanych w nim prac, ale także odbytej robocizny, stanu zasiewów. Dokładna analiza spisów pozwala także na wychwycenie informacji pominiętych w poszczegól­ nych inwentarzach, a tym samym na analizę sposobu spisywania inwentarzy. Dotyczy to inwentarzy dóbr wsi Smierdzina z 1670 i 1737 roku, wcześniej wspomnianej wsi Stawowice, wsi Trzemoszna z lat 1688, 1718, 1765.

Autor książki wykonał solidną pracę, niezwykle wartościową przede wszystkim dla historyków, ale i historyków sztuki, etnografów czy regionalistów. Inwentarze dóbr ziemskich stanowią bowiem doskonałe źródło dla badaczy nowożytnej historii społecz­ nej czy gospodarczej. Są skarbnicą wiarygodnych informacji na temat stanu posiadania, stosunków społecznych, osadnictwa czy w końcu architektury i zabudowy tamtego okre­ su. Przypomnijmy, że inwentarze dóbr ziemskich spisywano najczęściej przy podziale, dzierżawie czy sprzedaży dóbr. Miały zatem charakter oficjalny. Stwierdzały zwykle stan majątkowy, charakter zobowiązań nałożony na dobra, lub ich poddanych. Dlatego uznawane są za niezwykle cenne źródło informacji. Choć należy wspomnieć, że z róż­ nych powodów mogły mieć one i niedostatki14. Zgromadzone w jednym wydawnictwie i uwzględniające różnorodność zachowanych inwentarzy mogą zostać wykorzystane przez wielu zainteresowanych. Ze względu na mizerny stan zachowania bazy źródłowej dla tego okresu z województwa sandomierskiego15 zebranie w jednym wydawnictwie, rozległego i rozproszonego niemal w całej Polsce zbioru inwentarzy jest z pewnością niepodważalną wartością tej pracy. Solidna kwerenda przeprowadzona przez autora w różnego rodzaju zespołach archiwalnych i zbiorach bibliotecznych (w tym archiwach podworskich, zespołach archiwalnych i bibliotecznych zawierających odpisy z ksiąg grodzkich województwa sandomierskiego, księgi grodzkie ziem i województw sąsied­ nich)16 przyniosła szeroki wybór. Po raz pierwszy publikowane spisy wnoszą szereg nowych informacji, ułatwiając tym samym prace naukowcom zainteresowanym szlach­ tą ziemi sandomierskiej. Autor zapowiada, że jest to część pierwsza jego pracy poświę­ conej źródłom i materiałom do dziejów szlachty. Osobiście mam nadzieję, że w drugiej znajdą się inwentarze dotyczące majątku rodziny Sołtyków, która jest bliska moim na­ ukowym zainteresowaniom.

Warto jeszcze wspomnieć o części edytorskiej publikacji. Przy opracowaniu tek­ stów autor powołał się na instrukcję wydawniczą dla źródeł nowożytnych z 1953 roku i zgodnie z jej wytycznymi dostosował teksty dla czytelnika. Jest to spore ułatwienie dla odbiorcy, szczególnie niezaznajomionego ze staropolszczyzną. W tekście język ten zo­ stał zmodernizowany, przyjęto współczesną ortografię. Szereg ułatwień zastosowanych przez redaktorów/edytorów wydania z pewnością czyni pracę łatwiejszą w odbiorze.

Daria Dyktyńska

14 N a ten temat rozlegle pisze J. L eskiw icz w artykule: Z n aczen ie inw en tarzy d ó b r ziem skich d la badań histo rii w si w P o lsc e w X VIII w ieku, Kwartalnik Historyczny R. 60, nr 4, Warszawa 1953, s. 363-378. 15 Akta ziem sk ie i grodzkie w ojew ództw a sandom ierskiego uleg ły zn iszczen iu w katastrofie w ojennej

1 9 39-1944. 16 Za autorem.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Uzyskane wyniki wykazały, że wielokrotne narażenie na kontakt z kleszczami, a przez to z krętkami Borrelia burgdorferi, sprzyja ujawnie­ niu się postaci stawowych boreliozy z

serii wydawniczej Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI–XVIII wieku, ukazującej się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanow- skiego

Wydaje się zatem, że „zmącony i nieszczęśliwy” człowiek z wiersza Miłosza jest twórcą, który wskutek utraty „rytmicznych szeptów” dajmoniona zagubił poczucie ładu

[r]

Kolejno, Waldemar Wojtasik zwraca uwagę na ważną kwestię społecz- nej istotności poszczególnych elekcji odbywających się w Polsce oraz czynni- ków wpływających na postrzeganie

Wiele europejskich stowarzyszeń architektów promuje konkursy, w których ocenianymi elementami, stanowiącymi o jakości zamierzenia budowlanego, jest nie tylko

− W przypadku artykułu z czasopisma opis bibliograficzny zawiera: nazwisko autora, inicjał imienia, rok wydania w nawiasie półokrągłym, tytuł artykułu, tytuł i numer

10 Zielona Księga w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych i niespożywczych między przedsiębiorstwami, Komisja Europejska PL,

Co się tyczy stałej niezdolności do pracy, to renta również jest usta­ lana w zależności od wysokości wynagrodzenia i okresu pracy.. nieubezpieczonej) w

Dokonana została analiza jakościowa i ilościowa poszczególnych rodzajów tłuszczów w wybranych województwach. Dokonano szacunków produkcji i wielkości rynku tłuszczu odpadowego

проведения критического сравнительного анализа коммерческого потенциала определить факторы и составлящие

Zrekonstruowana norma ulegnie zmianie w całej strukturze, gdyż składać się będzie z dziesięciu, a nie ośmiu rozdziałów. W rozdziale 4 pojawi się kluczowe wymaganie

Jewish, Tatar and Karaite communal dialects and their Importance for Byelorussian Historical Linguistics, “The Journal of Byelorussian Studies” 1973, vol...

Uzyskane wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że istnieją różnice w zakresie roz- patrywanych zmiennych psychologicznych między grupami badanych kobiet i męż- czyzn

Omawiając bezpośrednio relację Chrystusa do religii pozachrześcijańskich, referent wskazał najpierw na przysługiwanie kategorii pełni (absolutności) Objawienia i zbawienia

14 Jak się jednak okazuje, dzięki aktom procesów o czary, które były przeprowa- dzane w Mnichowie w drugiej połowie XVII w., poznajemy nie tylko imiona i nazwiska ludzi

Wykorzystując cztery miary wyników, takie jak zwykła stopa zwrotu, wskaźnik pokazujący różnicę między stopą zwrotu danego funduszu oraz stopą zwrotu z benchmarku, alfa

Отже, питання паспортизації та представлення у фольклорних виданнях різ- них соціолінгвістичних кваліфікаторів важливе не лише з погляду наукової етики,

Ostatecznie po śmierci Franciszka w roku 1694 właścicielem Bieżunia został Andrzej Kretkowski, który w testam encie z 1696 roku zapisał te dobra swemu ciotecznemu

Zwracano już uwagę, że wśród członków kongregacji m łynarzy znajdowała się niższa szlachta, tzw. Raczej szlachta

216, 61-701 Poznań tel./fax 61 829 46 90 e-mail: akraj@amu.edu.pl Stanisław Balbus (Kraków) Paul Allain (Canterbury, Kent) Anna Burzyńska (Kraków) Bogdana Carpenter (Ann

Prowadzona analiza wykazuje, że dla Łukasza wniebowstąpienie było jedynie zewnętrznym znakiem chwały, która stała się udziałem Jezusa w chwili Jego zmartwychwstania..

Next, we compute all the correlation values between the resulting sub-Nyquist rate samples at all active antennas both in the time domain and the spatial domain and use them