94 1010 1140 0170 7922 3100 0000 Dowód wniesienia opłaty oraz wypełniony

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Szanowni Państwo Absolwenci,

Na podstawie zapisu z rozdziału 20. pkt. 1a, b Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 (str. 95) egzamin maturalny z kaŜdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

a) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla

b) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Zdający powinni wnieść opłatę za egzamin zgodnie z art. 44zzq Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami do 7 lutego 2016 roku.

Termin wnoszenia opłaty zostaje przedłuŜony do 29 lutego 2016 roku.

Zdający, których dotyczy powyŜszy zapis i którzy złoŜyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie, proszeni są o wniesienie opłaty na rachunek Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Nr rachunku:

94 1010 1140 0170 7922 3100 0000

Dowód wniesienia opłaty oraz wypełniony załącznik 26a (Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów) muszą być złoŜone dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku do 29 lutego 2016 r. (pieniądze muszą znaleźć się na rachunku komisji do 29 lutego 2016 roku).

Absolwenci, którzy nie wniosą opłaty w ustalonym wyŜej terminie lub ich opłata nie wpłynie na rachunek do 29 lutego 2016 roku, nie będą mogli przystąpić do zadeklarowanych egzaminów maturalnych, za które powinni wnieść opłatę.

Dyrektor

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Irena Łaguna

Figure

Updating...

References

Related subjects :