• Nie Znaleziono Wyników

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego ELEMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD WYPRAWKI WROCŁAWSKIEJoraz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego ELEMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD WYPRAWKI WROCŁAWSKIEJoraz"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

PROJEKT UMOWY

Umowa zawarta w ..., dnia ………. pomiędzy :

Gminą Wrocław z siedzibą przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, reprezentowaną przez: Dorotę Feliks – Dyrektora Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego z siedzibą przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław, działającą na podstawie pełnomocnictwa nr 23/I/JO/2019 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 stycznia 2019 r., przy kontrasygnacie Głównego Księgowego,

zwaną dalej Zamawiającym, a

………..

………..

reprezentowanym przez:

………..

zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia postępowania i udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: ZP/PN/50/2019/DSS zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

§ 1. Przedmiot.

1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego

ELEMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD WYPRAWKI WROCŁAWSKIEJ

oraz ich dostawę, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawierającym wykaz, rodzaj, ilość oraz parametry stanowiącym Załącznik nr 1. 1

2.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z postanowieniami niniejszej umowy, Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy.

3.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko do miejsca spełnienia świadczenia – Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10, 53-641 Wrocław.

4.

Przed rozpoczęciem produkcji każdego z elementów objętych przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy do Zamawiającego egzemplarz testowy elementu Wyprawki w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania oceny zgodności z opisem przedmiotu umowy zawartym w Załączniku nr 1 do umowy.

5.

W celu przygotowania egzemplarza testowego, dla każdego rodzaju elementów wchodzących w skład Wyprawki Wrocławskiej objętych przedmiotem umowy, Zamawiający z chwilą zawarcia niniejszej umowy udostępnił Wykonawcy robocze projekty, wizualizacjeoraz treści multimedialne przeznaczone do odpowiedniej części Wyprawki Wrocławskiej.

6.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnym staraniem i na swój koszt wszelkich prac niezbędnych do wyprodukowania elementów Wyprawki objętych przedmiotem umowy, w tym prac projektowych, wdrożeniowych itp.

______________________________

1 Z uwagi na możliwość składania ofert częściowych na każde zadanie zostanie zawarta odrębna umowa

(2)

§ 2. Termin i warunki dostawy.

1.

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia20.12.2019 r. lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy (w zależności które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze).

2.

Dostawy przedmiotu umowy będą realizowane sukcesywnie, etapami w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, przy uwzględnieniu terminu pośredniegodostawy poszczególnych partii przedmiotu umowy, który wynosi zgodnie z ofertą Wykonawcy _ dni od dnia złożenia zamówienia. Przedmiot umowy będzie dostarczony w godzinach pracy Zamawiającego 8:00 - 16:00.

3.

Dostawa przedmiotu zamówienia, odbywać się będzie w oparciu o pisemne zamówienie (pocztą lub drogą elektroniczną), sporządzone przez Zamawiającego.

4.

Zamówienie, o którym mowa w ust. 3 zawierać będzie:

a)

nazwę jednostki Zamawiającego,

b)

numer umowy,

c)

datę zamówienia,

d)

rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia,

e)

miejsce dostawy.

5.

Zamówienie, o którym mowa ust. 3, przekazane będzie pocztąlub drogą elektroniczną.

W przypadku przekazania zamówienia drogą elektroniczną, Wykonawca niezwłocznie potwierdzi Zamawiającemu fakt jego otrzymania.

6.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia każdej partii przedmiotu zamówienia na adres wskazany przez Zamawiającego oraz rozładowania i wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego lub odpowiednio do innej lokalizacji uzgodnionej pomiędzy Stronami.

7.

Wykonawca gwarantuje dostarczanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający dekompletację oraz chroniący przed uszkodzeniem.

8.

Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, w przypadku:

a)

nie spełnienia przez oferowane dostawy wymagań, o którym mowa w § 1 ust. 2,

b)

stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamawianym, a dostarczonym przedmiotem zamówienia,

c)

uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie,

d)

dostawy przedmiotu zamówienia poza godzinami, o których mowa w ust. 2 zd. 2.

9.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą oraz składania zamówień, o których mowa w niniejszym paragrafie są następujące osoby:

a) Imię i nazwisko, tel: ..., e-mail: ………

b) Imię i nazwisko, tel: ..., e-mail: ………

10.

Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest:

…...… tel: ..., fax: ..., e-mail: ……… .

11.

Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ………lub telefonicznie na nr ……….

o planowanym terminie dostawy z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

(3)

§ 3. Odbiór dostaw.

1. Strony zgodnie ustalają, że po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do miejsca spełnienia świadczenia, określonego w § 1 ust. 3 zostanie przeprowadzony przez Strony ich odbiór, potwierdzony pisemnym protokołem podpisanym przez przedstawicieli każdej ze Stron.Protokół odbioru – bez zastrzeżeń stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad, nie krótszy niż 14 dni roboczych,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może odstąpić od umowy.

3. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i transport potrzebny do usunięcia wad.

4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostarczony przedmiot umowy, do chwili dokonania odbioru danej partii przedmiotu umowy przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. Wynagrodzenie.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie w kwocie ………….. zł netto (słownie: ………. i …./100 netto) powiększone

o podatek VAT w wysokości….. %, co daje łącznie kwotę ………….. zł brutto (słownie:

………. i …./100 brutto), zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy.

2. Ceny jednostkowe określone w Formularzu cenowym, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie będą podlegały waloryzacji w trakcie trwania umowy.

3. Wartość każdorazowego zamówienia obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, w tym m.in.:

opakowania, oznakowania, koszt transportu, ubezpieczenia, spedycji, załadunku i wyładunku i innych.

§ 5.Warunki płatności

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot zamówienia, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2. Faktura VAT zostanie wystawiona na wskazane poniżej dane, a następnie dostarczona na adres Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego:

Nabywca: Gmina Wrocław

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław NIP: 897-138-35-51

Odbiorca: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego pl. Dominikański 6

50-159 Wrocław

3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i przekazania faktury, o której mowa w ust. 1, w terminie do 7 dni od daty dostawy przedmiotu zamówienia.

(4)

4. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na podstawie faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Zamiast faktury w formie papierowej Wykonawca ma możliwość (ale nie jest obowiązany) wystawiania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl na adres skrzynki PEF:NIP 8971748403 - w przypadku wystawiania faktur elektronicznych na wskazany adres skrzynki PEF.

Nabywcą Towaru/usługi jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław NIP 8971383551;

Odbiorcą Towaru/usługijest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław.

6. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy i na adres wskazany w poprzednim zdaniu. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towarów i usług nie stosuje się.

7. Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie przez Wykonawcę innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem ww. platformy.

§ 6. Kary umowne

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu pośredniego określonego w § 2 ust. 2 w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust.,

b) w przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę z usuwaniem wad stwierdzonych w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie wad - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad,

c) w przypadku niedostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie egzemplarza testowego elementu wyprawki wskazanego w § 1 ust. 5 niniejszej umowy, zakwestionowanego uprzednio w toku czynności odbioru przez Zamawiającego jako niezgodny z treścią - w wysokości 1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

d) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust.1.

3. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego i obciążenie Wykonawcy karą umowną, określoną w ust. 2 lit. d , nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych również na podstawie ust. 2 lit. a, b i c niniejszego paragrafu.

4. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

(5)

5. Zamawiający ma prawo potrącić z należności Wykonawcy wskazanej na fakturze kwotę naliczonych kar umownych, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 7. Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Z ważnych powodów Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy.

W szczególności za ważne powody Strony uznają następujące zdarzenia leżące po stronie Wykonawcy:

a) gdy Wykonawcanie uzyska akceptacji Zamawiającego w odniesieniu egzemplarza testowego elementu Wyprawki wskazanego w § 1 ust. 4 niniejszej umowy.

b) gdy Wykonawcazaprzestanie realizować obowiązki wynikające z umowy w zakresie obowiązku zrealizowania dostawy poszczególnych partii elementu

Wyprawki ;

c) gdy Wykonawca realizuje niniejszą umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami i nie zmienia sposobu jej realizacji w terminie określonym w wezwaniu Zamawiającego;

d) gdy Wykonawca spóźnia się z dostarczeniem danej partii elementów Wyprawki co najmniej 7 dni, w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 5 dni, licząc od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych w ust.3 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie należne za część przedmiotu umowy zrealizowaną do dnia odstąpienia, zgodnie z komisyjnie ustalonym protokołem zaawansowania i wyceną zweryfikowaną przez Zamawiającego.

§ 8. Zmiana umowy

Przewiduje się możliwość zmiany treści niniejszej umowy, w przypadku wystąpienia wskazanych niżej okoliczności, z uwzględnieniem następujących warunków wprowadzenia tych zmian:

1) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy.

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy,

3) sposobu rozliczenia niniejszej umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy,

4) zmiany warunków płatności, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy.

(6)

§ 9. Podwykonawcy.

Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 10. Klauzula poufności 1.Wykonawca zobowiązuje się do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji/danych otrzymanych i uzyskanych w związku wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy oraz do wykorzystywania przedmiotowych informacji/danych jedynie w celach wskazanych w niniejszej Umowie, 2) przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania informacji/danych otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy tylko wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym Umową,

3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób personelu Wykonawcy, która podczas wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiającego, wejdzie w posiadanie informacji/danych (w szczególności danych osobowych) nie ujawni stronom trzecim, ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, a także nie sporządzi kopii, ani w jakikolwiek inny sposób informacji tych i danych osobowych nie powieli,

4) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,

5) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że w sytuacji gdy podczas wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiającego, personel Wykonawcy wejdzie w posiadanie informacji/danych (w szczególności danych osobowych), dokumentów bądź innych nośników z informacjami/danymi w odpowiedni sposób je zabezpieczy i niezwłocznie powiadomi (przekaże) zabezpieczone informacje/dane, dokumenty bądź nośniki upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego bądź Inspektorowi Ochrony Danych Zamawiającego,

6) zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych administratorowi danego budynku bądź Inspektorowi Ochrony Danych Zamawiającego, 7) zapoznania personelu Wykonawcy z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane przez Zamawiającego za naruszenie przepisów ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§ 11.Rękojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości, zapewnia serwis gwarancyjny oraz udziela rękojmi Zamawiającemu na dostarczony przedmiot umowy przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru danej partii elementów Wyprawki bez zastrzeżeń.

Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy.

2. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania przedmiotu umowy wady.

3. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwych elementów wyprawki na nowe, wolne od wad w ciągu 14 dni od chwili dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu gwarancji na adres mailowy Wykonawcy ………

(7)

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 12.Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej zatwierdzonej podpisami obu stron, pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964

r. Kodeks Cywilny.

3. Nieważność któregokolwiek zapisu Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy.

W przypadku, gdy którykolwiek z zapisów Umowy zostanie prawomocnie uznany za nieważny, w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis prawa powszechnego.

4. Wysłanie pisma na adres Strony, w przypadku jego niepodjęcia, wywołuje skutek doręczenia z dniem powtórnej awizacji.

5. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych uzgodnień, a w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu w tym trybie w terminie 30 dni, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6. Umowę zawarto w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a cztery egzemplarze Zamawiający.

§ 13.Załączniki Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do umowy 2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do umowy

Niniejszą umowę sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności

Wykonawca Zamawiający

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA

Cytaty

Powiązane dokumenty

1. Odbiorca ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą nienależytego wykonania przez Powiat obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu. Reklamacje zgłaszane są w

Zapis alternatywny - bardziej elastyczny w przypadku zmiany przez kontrahenta numeru rachunku bankowego (nie jest wówczas wymagana zmiana umowy).. pokrywa wszelkie koszty

ul. girit group Łukasz Czernik ul. Agencja Reklamowa GOOD GIFT Marcin Wróbel ul. Adver Media Łukasz Kwiecień ul. Pracownia Reklamy „AD” Halina Zaleńska ul. GoMa Agencja

4 powyżej, Fakturę elektroniczną uznaje się za skutecznie dostarczoną po wpłynięciu na ostatni adres Skrzynki e-mail wskazany przez Klienta w Umowie, w Zgodzie lub

Zamiast faktury w formie papierowej, Wykonawca ma możliwość (ale nie jest obowiązany) do wystawienia i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za

punkt odbioru rodzaj punktu poboruadres/ulicanr kodmiejscowośćnumer ewidencyjny/PPEnumer licznikataryfanowataryfamoc umowna szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od

3. Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z przedmiotem zamówienia wypełniony i podpisany dokument gwarancyjny co do jakości każdego dostarczonego przedmiotu, wystawiony przez

Wykonawca zapewni uroczystą kolację z oprawą muzyczną (didżej) dla 60 osób w formie bufetu szwedzkiego, w sali do konsumpcji (stoliki z krzesłami). ziemniaki opiekane, ziemniaki