• Nie Znaleziono Wyników

UMOWA O WYKONANIE MEBLI NA WYMIAR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UMOWA O WYKONANIE MEBLI NA WYMIAR"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

UMOWA O WYKONANIE MEBLI NA WYMIAR

zawarta dnia ……… w Krakowie pomiędzy:

DK dream team Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-556), przy ul. Drewnianej 11, wpisaną do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000901394, posiadającą REGON: 388974738, NIP:

6793217498, reprezentowaną przez Dominikę Prozorowską - Prezesa Zarządu,

zwaną dalej Wykonawcą,

a

……….………, PESEL: ……….., zamieszkała/zamieszkały pod adresem: ………,

/

……….…… z siedzibą w ……….. (………), przy ul. ………, wpisaną do KRS prowadzonego przez

……….,

……….. Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: ………., posiadającą REGON: ……….., NIP: …..……….., reprezentowaną przez

……….. - ………,

(2)

/

………, PESEL: ……….., prowadzącego działalność gospodarczą ………., zarejestrowaną pod adresem: ………, NIP: ………,

zwaną/zwanym dalej Zamawiającym,

o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w postaci wykonania, transportu i montażu mebli na wymiar, tj.:

………

………

………

………

………

2. Projekt techniczny 2d i/lub wizualizacja 3d ww. Została dostarczona do niniejszej Umowy jako Załącznik nr 1.

3. Specyfikacja materiałów i akcesoriów, jaka została przyjęta w zakresie wykonywanych mebli, wygląda następująco:

………

………

(3)

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

§2

Oświadczenie Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne dla wykonania niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy w sposób

(4)

staranny, sumienny i prawidłowy, zgodnie ze specyfiką dzieła oraz informacjami i wytycznymi ze strony Zamawiającego lub podmiotu trzeciego, na którego rzecz dzieło jest wykonywane.

2. Wszelkie wymagane poprawki i zmiany wnętrza lokalu, w tym jego infrastruktury, podłączeń, lokalizacji mediów, etc. obciążają Zamawiającego.

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za stan infrastruktury, w szczególności dotyczy to nierównych ścian, niesprawnej instalacji elektrycznej, etc.

4. Prace montażowe nie obejmują prac dodatkowych związanych z adaptacją wnętrza lokalu, w szczególności takich jak wyrównywanie podłogi, ścian, sufitu, zmiany lokalizacji punktów mediów i instalacji, etc.

§3

Termin realizacji

1. Strony ustalają termin wykonania dzieła na ………. dni roboczych.

2. Termin realizacji liczony jest od dnia zaksięgowania wynagrodzenia na rachunku bankowym Wykonawcy.

§4

Dostawa i montaż

1. Odbiór dzieła nastąpi u Zamawiającego w dniu jego dostarczenia i montażu.

2. Adres dostawy i montażu został ustalony na: ………

3. Dokładny termin montażu (dzień, godzina) zostanie ustalony przez strony w drodze porozumienia.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania mebli, których dotyczy niniejsza Umowa, a także podłączenia sprzętów AGD (płyta indukcyjna, lodówka, zmywarka, piekarnik, okap).

(5)

5. Wykonawca zobowiązuje się do zabrania po montażu wszystkich opakowań/taśm etc., które przywiózł ze sobą wraz z meblami.

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do posprzątania po wykonanym montażu.

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do demontażu poprzedniej zabudowy.

8. Termin montażu może zostać przesunięty za porozumieniem minimum 48h przed umówionym terminem. Jeżeli do wykonania dzieła lub do montażu w terminie nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności jeśli Wykonawca był gotowy dokonać montażu, ale doznał przeszkody z przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego, Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia dodatkowych 250 zł brutto (z wliczonym 8%/23% podatkiem VAT) za montaż w innym terminie.

§5 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie usługi strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ………. zł brutto (słownie: ……….……… złotych brutto) z wliczonym 8%/23% podatkiem VAT.

2. Zamawiający wpłaci:

- zaliczkę w wysokości 80% na podstawie faktury zaliczkowej w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej Umowy na numer rachunku wskazany na fakturze, która została dostarczona z niniejszą Umową;

- pozostałą część wynagrodzenia (20%) w momencie dostawy i montażu zamówionych mebli na podstawie faktury końcowej w formie płatności gotówkowej/przelewu, po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

3. Jeśli w trakcie realizacji (tzn. po wpłaceniu zaliczki) Zamawiający dokona zmian w projekcie, wówczas termin oraz koszt wykonania mebli może ulec zmianie.

(6)

4. Jeżeli do wykonania dzieła nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności jeśli Wykonawca był gotowy wykonać dzieło, ale doznał przeszkody z przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego (w tym z powodu braku zapłaty), Wykonawca będzie uprawniony do zatrzymania zapłaconych już kwot tytułem należnego wynagrodzenia oraz do dochodzenia zapłaty przez Zamawiającego całego umówionego wynagrodzenia, mimo niewykonania dzieła, zgodnie z art. 639 kodeksu cywilnego.

§6

Odpowiedzialność

1. Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na wykonane meble licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

2. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o wystąpieniu wad w przedmiocie umowy, a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

3. Nieusunięcie wad w terminie określonym przez strony jest obciążone karą umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w §5 ust. 1 umowy za każdy tydzień roboczy opóźnienia w stosunku do umówionego terminu.

§7

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu wykonania dzieła na skutek zewnętrznych, niemożliwych do zaplanowania okoliczności (takie jak: zwłoka w dostawie materiałów, brak wybranych wykończeń w hurtowniach, klęski żywiołowe, nieszczęśliwe wypadki, itp.), za które nie można przypisać mu winy w oparciu o obowiązującą w obrocie gospodarczym miarę staranności.

(7)

2. W innych okolicznościach Wykonawca odpowiedzialny za przekroczenie terminu udzieli Zamawiającemu w ramach odszkodowania rabatu w wysokości 3% wynagrodzenia opisanego w

§5 za każdy tydzień roboczy opóźnienia, przy czym suma udzielonego odszkodowania nie może przekroczyć 6% wartości zamówienia. Odszkodowania nie nalicza się w przypadku reklamacji przyjętej w trakcie wykonywania dzieła.

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie zabudowy wynikające z przyczyn innych niż tkwiące w nich wady technologiczne, a w szczególności za:

a. powstanie uszkodzeń zabudowy (w tym uszkodzeń mechanicznych) i przebarwień spowodowane ich niewłaściwym użytkowaniem wynikającym z braku dbałości lub niewiedzy użytkownika;

b. zmianę objętości korpusów, blatów i frontów meblowych na skutek pęcznienia drewna i tworzyw krewnych z powodu nadmiernej wilgotności powietrza panującej w pomieszczeniu lub narażeniem ich na działanie wody lub wysokich temperatur;

c. zróżnicowany rysunek, tonację kolorystyczną, odcień czy strukturę materiałów naturalnych (drewna i oklein drewnopochodnych) - producent nie gwarantuje powtarzalności wzorów, układów włókien oraz identycznych odcieni wszystkich elementów wyrobu;

d. regulacje zawiasów, prowadnic szuflad, mechanizmów dociągów oraz systemów podnoszenia.

§8

Postanowienia uzupełniające

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wykonania niniejszej Umowy.

(8)

3. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie przez Wykonawcę zdjęć dokumentujących przebieg prac montażowych oraz ich finalny efekt, a także na publikację ww. w materiałach reklamowych Wykonawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd powszechny, właściwy dla Zamawiającego.

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

__________________________________ __________________________________

[data i podpis Wykonawcy] [data i podpis Zamawiającego]

Cytaty

Powiązane dokumenty

3/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za odstąpienie od wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości

uprawnienia do żądania kary umownej w wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. W wypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie

W przypadku rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania umowy bez zachowania

1. W razie odstąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zostanie obciążony kosztami zastępczego

1. W razie odstąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zostanie obciążony kosztami zastępczego

W każdym przypadku częściowego odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania (zarówno z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jak i nie leżących po

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto. 2,

7) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 10%