• Nie Znaleziono Wyników

UMOWA nr DR/U /

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UMOWA nr DR/U /"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

Postępowanie nr ……….

UMOWA nr DR/U…/2020

na wykonanie i dostawę elementów stacji zwrotnej przenośnika G.65 wg rys. 5 065 051 000 0 (zlecenie nr 328000063056, projekt nr Z6AN/01788-01-01, Umowa SAP nr: ………..)

zawarta w dniu ………2020 r. w Piaskach, pomiędzy:

RAMB sp. z o.o. Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów (do korespondencji 97-410 Kleszczów), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000520849, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), posiadającą NIP: 7010437943; REGON: 147410310 oraz kapitał zakładowy w wysokości 38.926.000,00 zł, nr rejestrowy w Rejestrze BDO – 000040557, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

1. ……….………..

2. .………..

a

..., z siedzibą w ... przy ulicy..., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla……..w ……, ….. Wydział Gospodarczy, pod nr KRS:... Kapitał zakładowy: ……….; NIP ………,:………1: zwaną dalej Dostawcą, reprezentowaną przez:

1. ……….………..

2. .………..

Zamawiający i Dostawca zwani są dalej łącznie Stronami, a osobno Stroną.

Przedstawiciele Stron Umowy oświadczają, iż od dat umocowania ich do działania w imieniu Stron do chwili podpisania niniejszej Umowy nie nastąpiły żadne zmiany w stanie faktycznym i prawnym, które mogły mieć jakikolwiek wpływ na ważność zaciągniętych przez nich zobowiązań.

Niniejsza Umowa jest następstwem wyboru Dostawcy w ramach zamówienia niepublicznego w trybie ………

(nr postępowania: ………), przeprowadzonego zgodnie z Procedurą zakupową obowiązującą w RAMB sp. z o.o.

§1. Struktura Umowy

1. Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie, której integralną część stanowią następujące załączniki:

1.1. Załącznik nr 1: SIWZ wraz z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru (WTWiO/DJ/RAMB), Wykaz zamawianych elementów, przekazane Dostawcy na etapie postępowania nr ………;

1.2. Załącznik nr 2. Oferta Dostawcy z dnia ……….2020 r.;

1.3. Załącznik nr 3: Wynik Aukcji elektronicznej – potwierdzenie z dnia ………..2020 r.;

1.4. Załącznik nr 4: Zamówienie nr ……… z dnia ………2020 r.;

1.5. Załącznik nr 5: Dokumenty potwierdzające zdolność do reprezentacji Stron zawierających Umowę, w szczególności: Aktualny odpis KRS Stron Umowy, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pełnomocnictwo;

1.6. Załącznik nr 6: Wzór Protokołu z kontroli inspekcyjnej.

Wszystkie wyżej powołane dokumenty znajdują się w posiadaniu Stron i stanowią integralną część Umowy.

2. W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów, o których mowa w ust. 1., postanowienia te będą stosowane i interpretowane według powyższego porządku.

3. W przypadku niezgodności pomiędzy treścią niniejszej Umowy, a treścią załączników pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

4. Przedmiot niniejszej Umowy objęty jest zakresem zlecenia pn. „Wykonanie stacji zwrotnej przenośnika G.65”, zwanego dalej umową podstawową, realizowanego na rzecz PGE GiEK S.A. O/KWB Bełchatów, zwanej dalej Inwestorem.

§2. Przedmiot Umowy

1. Dostawca zobowiązuje się wykonać bez zabezpieczenia antykorozyjnego i dostarczyć Zamawiającemu na warunkach określonych w niniejszej Umowie elementy stacji zwrotnej przenośnika G.65 wg rys. 5 065 051 000 0, szczegółowo określone w dokumentach, o których mowa w §1. ust. 1. Umowy, zwane dalej przedmiotem Zamówienia lub przedmiotem Umowy.

2. Przedmiot Umowy musi odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentach, o których mowa w §1. ust. 1., w szczególności przedmiot Zamówienia będzie sprawny technicznie, fabrycznie nowy oraz wyprodukowany

1 Zamiennie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: ………… zamieszkałym ……… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………., przy ulicy…….., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez …………., pod numerem ewidencyjnym …………, NIP

……….

(2)

nie wcześniej niż w 2020 r. Dostawca oświadcza, że przedmiot Zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Pozostałe warunki jakie muszą spełniać dostarczone elementy objęte przedmiotem Zamówienia:

3.1. Elementy muszą zostać wykonane zgodnie z dokumentacją, o której mowa w §1. ust. 1. pkt. 1.1. z materiałów posiadających deklaracje, certyfikaty lub aprobaty techniczne.

3.2. Jakość wyrobów musi być potwierdzona świadectwem odbioru 3.1 wg normy PN-EN 10204.

3.3. Każdy element Zamówienia musi być trwale ocechowany znakiem Dostawcy.

§3. Wynagrodzenie Umowne

1. Wynagrodzenie netto (bez VAT) za zrealizowanie przedmiotu Umowy liczone na bazie DDP do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. Magazyn Centralny G001 Rogowiec /teren PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów/ / wg formuły Incoterms 2010 (wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego), wynosi ………

zł (słownie:……… złotych 00/100) zgodnie z cenami podanymi w Ofercie/lub potwierdzonymi w wyniku Aukcji elektronicznej.

2. Ceny jednostkowe netto (bez VAT) podane w Ofercie/lub potwierdzone w wyniku Aukcji elektronicznej są stałe, nie podlegają waloryzacji i będą obowiązywać dla wszelkich rozliczeń w trakcie całego okresu trwania Umowy.

3. Do wynagrodzenia, o którym mowa powyżej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu dokonania dostawy przepisami.

4. Jeżeli w wyniku realizacji umowy powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, kwota należnego podatku VAT zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami, całkowite wynagrodzenie Dostawcy o którym mowa w ust. 3.

ulegnie obniżeniu o kwotę podatku od towarów i usług, którą Zamawiający obowiązany jest rozliczyć zamiast Dostawcy na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług.

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1. powiększone o należny podatek VAT, z zastrzeżeniem ust. 4. powyżej, stanowi całkowite wynagrodzenie należne Dostawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie i obejmuje wszelkie koszty Dostawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty ubezpieczenia, opłat celnych, koszty transportu itp.

6. Dostawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową Umową. Ponadto Dostawca oświadczy, że pochodzenie towaru, który jest przedmiotem Umowy jest legalne i według jego wiedzy nie uczestniczy w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT.

§4. Termin i miejsce wykonania Umowy

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć materiały objęte przedmiotem Umowy w terminie do ……….r.

2. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony przez Dostawcę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. Magazyn Centralny G001 Rogowiec /teren PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów/. Dostawca dostarczy przedmiot Umowy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1300.

3. Dostawca z 3-dniowym wyprzedzeniem poinformuje o planowanej dostawie Wydział TZK – p. Marka Matuszczyka,

kom.: +48 607 617 084, e-mail: marek.matuszczyk@ramb.pl lub p. Sylwię Zakrzewską, kom.: +48 609 196 107, e-mail: sylwia.zakrzewska@ramb.pl i Magazyn Zamawiającego - p. Tomasza Wieczorka, tel. +48 44 737 42 06,

kom.: +48 885 330 062, e-mail: tomasz.wieczorek@ramb.pl

4. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Dostawcy realizację przedmiotu Umowy w terminie Dostawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o przyczynie opóźnienia lub przyczynie uniemożliwiającej realizację przedmiotu Umowy i wykonywania prac niezwłocznie po jej wystąpieniu. Obowiązek ten nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności odszkodowawczej i powstałej z tytułu opóźnienia konieczności zapłaty kar umownych.

§5. Wykonywanie Umowy

1. Dostawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, załącznikami do Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania Umowy.

2. Dostawca przy realizacji przedmiotu Umowy posłuży się osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę fachową, doświadczenie oraz kwalifikacje do należytego i zgodnego z obowiązującymi standardami wykonywania przedmiotu Umowy (Personel Dostawcy). Personel ten Dostawca zatrudniać będzie w sposób legalny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

3. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach faktycznych i prawnych mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.

4. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu zamówiony towar w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

5. Dostawca jest zobowiązany odebrać opakowanie na własny koszt w terminie 1 miesiąca od daty dostawy lub innym uzgodnionym z Zamawiającym. (zapis stosujemy w przypadku dostaw z opakowaniem zwrotnym)

6. Dostawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (GK PGE) przy realizacji przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zakaz dotyczy zarówno zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej – nazwanej lub nienazwanej, na podstawie której świadczona jest praca. W razie naruszenia tego obowiązku Zamawiający może naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony taki przypadek.

7. Dostawca zobowiązuje się, iż zapis dotyczący zakazu zatrudniania pracowników GK PGE, o którym mowa w ust. 6., zostanie wprowadzony również do Umów zawieranych przez Dostawcę z poddostawcami.

8. Dostawca nie może zlecić wykonywania przedmiotu Umowy lub jego części poddostawcom bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

9. Dostawca nie jest upoważniony do zawierania umów lub zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

(3)

10. Dostawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, w swojej działalności przestrzega przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania korupcji, praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania praw pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony mienia oraz przepisów ochrony środowiska oraz dokłada należytej staranności przy weryfikacji swoich pracowników, współpracowników, poddostawców lub osób przy pomocy których będzie świadczyć dostawy na rzecz Spółek GK PGE, w powyższym zakresie.

11. Dostawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE (http://www.ramb.p/przetargi.html) i jako Partner Biznesowy Spółki GK PGE, w rozumieniu tego kodeksu, w sprawach związanych z realizacją umów na rzecz Spółek GK PGE, przestrzegać będzie określonych tam standardów prawnych i etycznych, i dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, poddostawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć dostawy przestrzegali tych standardów.

12. W razie zgłoszenia przez RAMB sp. z o.o. jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej przestrzegania przez Dostawcę lub jego pracowników, współpracowników lub osób przy pomocy których będzie świadczyć dostawy zasad określonych w ustępach powyżej, Dostawca podejmie działania naprawcze mające na celu ich usunięcie.

13. Dostawca, zapewnia że on, jego pracownicy współpracownicy, osoby przy pomocy, których świadczy usługi na rzecz Zamawiającego lub poddostawcy, przy realizacji niniejszej Umowy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz wyżej wymienionych dokumentów.

14. Dostawca zobowiązany jest w szczególności do:

14.1. przekazania Zamawiającemu protokołów, zaświadczeń, atestów, certyfikatów oraz deklaracji zgodności producenta wraz ze zgłoszeniem zakończenia realizacji przedmiotu Umowy; zastosowane wyroby muszą być fabrycznie nowe, spełniające wymogi techniczno-jakościowe określone przez normy, projekt i producenta danego wyrobu,

14.2. ponoszenia odpowiedzialności za szkody w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich, powstałe podczas realizacji przedmiotu Umowy,

14.3. nanoszenia kolorem czerwonym poprawek i zmian na rysunkach (tzw. dokumentacja red-correct) i przekazania tak poprawionego kompletu dokumentacji (w jednym egzemplarzu) Zamawiającemu, nie później niż trzy dni przed zgłoszeniem obiektu do końcowego odbioru technicznego,

14.4. oznakowania ubrań roboczych wszystkich osób biorących udział w realizacji dostawy,

14.5. wyposażenie wszystkich osób biorących udział w realizacji dostawy, zarówno po stronie Dostawcy, jak i Poddostawców w identyfikatory zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 08.04.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego;

14.6. usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru częściowego lub końcowego;

14.7. umożliwienia, w razie wypadku pracownika Dostawcy w miejscu dostawy, określonym w §4. ust. 2., udziału w zespole powypadkowym przedstawiciela Zamawiającego pod rygorem powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o postępowaniu zespołu powypadkowego niezgodnie z obowiązującym prawem;

14.8. przesłania (w razie konieczności) drogą elektroniczną, wszelkich danych potrzebnych do wyrobienia przepustki (tj. nr rejestracyjny pojazdu, dane kierowcy), a także do pokrycia kosztów ich wyrobienia. Przepustki należy zwrócić Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu realizacji zakresu przedmiotowego niniejszej Umowy.

15. Zamawiający może przeprowadzić na własny koszt kontrolę:

15.1. stopnia zaawansowania prac w siedzibie Dostawcy; o zamiarze przeprowadzenia takiej kontroli Zamawiający powiadomi Dostawcę z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem,

15.2. jakości wykonania prac oraz terminowości ich realizacji - o zamiarze przeprowadzenia takiej kontroli Zamawiający powiadomi Dostawcę z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem; Dostawca na czas kontroli udostępni Zamawiającemu niezbędne do kontroli dokumenty (atesty materiałowe, instrukcje, procedury, itp.),

16. O wyniku kontroli Zamawiający powiadomi Dostawcę w formie pisemnej pocztą elektroniczną lub faksem w ciągu dwóch dni roboczych od dnia kontroli, do ewentualnych uwag wniesionych przez Zamawiającego Dostawca winien się odnieść w formie pisemnej pocztą elektroniczną lub faksem w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego wyników kontroli.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostaw elementów w zależności od potrzeb oraz możliwości zagospodarowania/montażu, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że nie naliczy Dostawcy kar umownych za czasowo wstrzymane dostawy z winy Zamawiającego.

§6. Poufność

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego, PGE GiEK S.A. przez wzgląd na sprawowany nadzór właścicielski oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym ustępie.

2. Dostawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. – podmiot dominujący w stosunku do Zamawiającego – statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej Umowy w zakresie wskazanym w rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz

(4)

o spółkach publicznych jak i również obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE i 2004/72/WE.

3. Zamawiający ma również prawo udostępnić odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub gdy jest to potrzebne dla właściwej eksploatacji, remontu lub modernizacji urządzeń Zamawiającego.

4. Z zastrzeżeniem ust. 1.-3., żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać bez pisemnej zgody drugiej Strony żadnych dokumentów ani informacji związanych z Umową otrzymanych w trakcie realizacji Umowy od drugiej strony do celów innych niż realizacja Umowy oraz korzystania z przedmiotu umowy a także jego konserwacji, remontu, naprawy, modernizacji, rozbudowy. Dostawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może wykorzystać jakichkolwiek danych dotyczących Zamawiającego dla innych celów, niż związanych bezpośrednio z realizacją Umowy, dotyczy to w szczególności stosowanych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych, administracyjnych, zamierzeń, programów i planów remontowych oraz inwestycyjnych jak również wszelkich danych finansowo–

księgowych i bilansowych Zamawiającego oraz innych informacji, które nie zostały podane do publicznej wiadomości, a do których Dostawca uzyskał dostęp w związku z realizacją Umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.

§7. Wymagania związane z bezpieczeństwem informacji

1. Dostawca akceptuje i zobowiązuje się stosować obowiązujące u Zamawiającego zasady związane z bezpieczeństwem informacji, odpowiednio do rodzaju i zakresu przyznanego mu dostępu do informacji.

2. W zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy, Zamawiający udostępni Dostawcy niezbędne uregulowania obowiązujące u Zamawiającego z zakresu bezpieczeństwa informacji.

3. Zamawiający z wyprzedzeniem zażąda od pracowników Dostawcy lub osób, którymi Dostawca posługuje się przy wykonywaniu umowy, podpisania imiennych oświadczeń o zachowaniu poufności osoby niebędącej pracownikiem Spółki jeśli w związku z realizacją Umowy uzyskają dostęp do aktywów informacyjnych Spółki innych niż ogólnie dostępne.

4. Dostawca oświadcza, że dokumenty uwierzytelniające związane z realizacją Umowy są adekwatne do wymagań i aktualne, a Zamawiający zastrzega sobie prawo ich weryfikacji.

5. Strony Umowy zobowiązują się do wykorzystywania bezpiecznych kanałów do komunikacji, w szczególności do używania zabezpieczeń kryptograficznych przy przesyłaniu wrażliwych informacji biznesowych, pod którymi należy rozumieć wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, prawne, organizacyjne i inne, w szczególności dane osobowe i informacje stanowiące tajemnicę Spółki, uzyskane w trakcie wykonywania Umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.

6. Dostawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi wystarczającymi do zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych informacji / danych oraz zgodności ich przetwarzania z obowiązującym prawem.

7. Dostawca zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji / danych udostępnionych przez Zamawiającego dla celów innych niż związanych z realizacją umowy.

8. Dostawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu monitorowanie i przeprowadzanie audytów realizacji usługi.

9. Dostawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli zgodności realizacji umowy z przepisami prawa / politykami i standardami dotyczącymi bezpieczeństwa.

10. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Umowy nieprawidłowości, a w szczególności zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji, Dostawca powiadomi niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego.

11. Dostawca zobowiązuje się do wykonania Umowy w sposób niepowodujący zaprzestania lub zakłócenia pracy infrastruktury technicznej Zamawiającego (w tym sieć, sprzęt i oprogramowanie), a na wypadek większej awarii lub katastrofy powstałej na skutek działania lub zaniechania Dostawcy, Dostawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie możliwości serwisowe wraz z planami utrzymania uzgodnionych poziomów ciągłości działania.

12. Dostawca zobowiązuje się, w momencie zakończenia wykonywania Umowy, do zwrotu lub trwałego usunięcia, zniszczenia wszystkich aktywów informacyjnych otrzymanych od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, a także ich kopii.Dostawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o wykonaniu tego obowiązku w ciągu 14 dni od daty zakończenia wykonywania Umowy.

13. Dostawcy są zobowiązani uwzględnić w umowach z Poddostawcami wszystkie wymagania niniejszej Umowy odnoszące się do bezpieczeństwa informacji.

14. Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną naruszeniem ochrony informacji, w szczególności wynikłą z utracenia danych, nieuprawnionego ujawnienia lub udostępnienia informacji innym nieuprawnionym podmiotom bądź osobom oraz brakiem odpowiedniego zabezpieczenia uzyskanych informacji.

§8. Procedury Odbioru

1. Dostawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu Umowy do czasu podpisania Protokołu z kontroli inspekcyjnej przez Biuro Kontroli Jakości Zamawiającego.

2. Dostawca zobowiązany jest dołączyć do dostawy dowód „wz” w dwóch egzemplarzach zawierający nr Zamówienia.

3. Za datę zakończenia czynności odbiorowych ustala się datę podpisania pozytywnego Protokołu z kontroli inspekcyjnej przez Biuro Kontroli Jakości Zamawiającego.

4. Protokół z kontroli inspekcyjnej, wystawiony będzie w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Dostawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego) po stwierdzeniu, że dostarczone konstrukcje odpowiadają wymogom Umowy. Za przygotowanie Protokołów odpowiada Zamawiający.

5. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z przedmiotem Umowy sporządzoną w języku polskim dokumentację odbiorową zgodną z WTWiO, tj. świadectwa jakości, atesty materiałowe, deklaracje zgodności, DTR, certyfikaty, dokumentację red-correx i in. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację jakościową w ilości 3 kpl. wraz z zapisem na płycie CD w ilości jednego egzemplarza.

6. Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia, jeżeli:

(5)

6.1. wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Zamawiającego przekaże on Dostawcy na piśmie zastrzeżenia lub wskaże wady wyznaczając odpowiedni termin na ich usunięcie, co nie wyklucza prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia, o których mowa w §11. ust. 1. pkt. 1.3.;

6.2. Dostawca nie przystąpi do usuwania wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Dostawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego, 6.3. wady lub usterki nie nadają się do usunięcia przez Dostawcę, to Zamawiający może rozwiązać Umowę ze

skutkiem natychmiastowym.

7. Po usunięciu wad lub dokonaniu niezbędnych zmian i uzupełnień, wykonanie przedmiotu Umowy podlega ponownej weryfikacji zgodnie z procedurą określoną w niniejszym paragrafie.

§9. Płatności

1. Płatność będzie dokonana w walucie polskiej przelewem na rachunek bankowy wskazany Zamawiającemu przez Dostawcę na fakturze.

2. Płatność będzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

3. Strony przyjmują, że za prawidłowe wystawienie faktury, faktury korygującej, duplikatu faktury, duplikatu faktury korygującej, noty korygującej, noty odsetkowej oraz rachunki (dalej osobno lub razem nazywanych: „Fakturami”) rozumie się wystawienie faktury zawierającej w szczególności prawidłową nazwę i adres oraz zapis, którego Wydziału Zamawiającego dotyczy faktura, wskazanie daty zawarcia Umowy (nr Umowy i nr kontraktu SAP) oraz m.in. numer zamówienia SAP lub symbol komórki realizującej zakup, o ile informacje te zostały przekazane Dostawcy przed wystawieniem faktury.

3.1. Faktura winna być wystawiona na: RAMB sp. z o.o. Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów, NIP: 7010437943.

3.2. Faktura wraz z dokumentem stanowiącym podstawę wystawienia faktury (Protokół z kontroli inspekcyjnej) zostanie prawidłowo doręczona Zamawiającemu, jeżeli zostanie przesłana na adres:

Iron Mountain Polska Sp. z o.o.

ul. Czarnieckiego 122 26–617 Radom

dot. 13

lub dms.pge_sz@ironmountain.pl 2

4. Fakturę uważa się za doręczoną Zamawiającemu z chwilą jej odbioru przez Iron Mountain Polska Sp. z o.o.

5. W przypadku woli Zamawiającego, aby prawidłowo wystawiona faktura dostarczona mu była na inny adres, niż wskazany powyżej, powinien on pisemnie powiadomić o tym wystawcę faktury (Dostawcę) dokonując odbioru wykonania usługi, wskazując nowy adres doręczenia faktury. Wystosowanie przez Zamawiającego pisma w tym trybie nie stanowi zmiany umowy.

6. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod numerem NIP: 7010437943 i upoważnia Dostawcę do wystawiania zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami faktur bez podpisu Zamawiającego, z tytułu wykonania Umowy.

7. Dostawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod numerem NIP: ………..

8. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Dostawcę jest podpisany bez zastrzeżeń przez Strony Protokół z kontroli inspekcyjnej. Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od dnia podpisania ww. Protokołu.

9. Faktura oraz faktura korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub Umową spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Dostawcy aż do czasu nadesłania prawidłowo sporządzonej faktury. Za to opóźnienie nie będą naliczane odsetki.

10. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z którego wypłacane są środki. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu.

11. Iron Mountain Polska Sp. z o. o. nie odsyła kopii faktur korygujących. Będzie to możliwe dopiero po złożeniu przez Dostawcę zamówienia na konkretny dokument poprzez dział obsługi klienta Iron Mountain.

12. Termin zapłaty za faktury jest zastrzeżony na korzyść Zamawiającego. Zamawiający, na wniosek Dostawcy może dokonać zapłaty za fakturę przed terminem określonym w ust. 2. powyżej, przy zastosowaniu skonta. Wartość skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej obowiązującej u Zamawiającego dla przyśpieszeń zapłaty opartej na stopie procentowej ustalonej w skali roku, za każdy dzień wcześniejszej zapłaty w stosunku do terminu określonego w Umowie i zaakceptowanej przez Dostawcę poprzez podpisanie Porozumienia w sprawie przyspieszenia zapłaty. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty za fakturę przed terminem będzie uzależniona od sytuacji ekonomiczno–finansowej Zamawiającego. W przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności za fakturę przed terminem zapłaty, na Wniosek Dostawcy, Dostawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej wartość skonta. W przypadku zmiany przepisów Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń z tytułu zapłaty przed terminem określonym w Umowie.

13. Dostawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1. pkt 1. Prawa bankowego lub imiennym rachunkiem w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla którego jest prowadzony rachunek VAT oraz który znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający zastrzega, że jeśli na dzień płatności wskazany rachunek nie będzie znajdował się wykazie podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, płatność zostanie wstrzymana bez prawa Dostawcy do odsetek za ewentualne opóźnienie w zapłacie.

2 Z możliwości elektronicznego przesłania faktury może skorzystać wyłącznie Wykonawca, który na etapie składania oferty wypełnił wymagane OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ stanowiące Załącznik do SIWZ. Faktury wysłane z innego adresu e-mail niż wskazany przez Wykonawcę w Oświadczeniu nie będą przyjmowane przez IRON MOUNTAIN Polska Sp. z o.o.

(6)

14. Wszelkie płatności będą dokonywane przelewem bankowym, na rachunek zgłoszony przez Dostawcę właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

15. Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług będzie, zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.

16. RAMB sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy - w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r.

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§10. Porozumiewanie się stron

1. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy zobowiązujących do przedstawienia określonych dokumentów w innej formie, wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. Za datę otrzymania korespondencji Strony uznają dzień przekazania korespondencji pocztą elektroniczną lub faksem pod warunkiem równoczesnego nadania pisma drogą pocztową.

3. Z zastrzeżeniem zapisu §9. ust. 3. pkt 3.2. Umowy, korespondencję należy kierować na wskazane adresy:

3.1. dla Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 15:00:

Imię i nazwisko: Marek Matuszczyk

adres: RAMB Sp. z o.o. Piaski nr 2, 97-410 Kleszczów, Wydział TZK telefon/fax: +48 44 737 10 14; +48 44 737 78 02; kom.: +48 607 617 084 e-mail: marek.matuszczyk@ramb.pl

Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawach:

• handlowych i dostaw jest ………..– 44/737-77-88, e-mail: ………..

• technicznych jest: p. Sylwia Zakrzewska, kom.: +48 609 196 107, e-mail: sylwia.zakrzewska@ramb.pl

3.2. dla Dostawcy w godzinach od 7:00 do 15:00:

Imię i nazwisko: ..………

adres: ….………..

Telefon/tel. kom: ………..

e-mail: ….……….

4. Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych w ust. 3. nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Podstawą dokonania zmiany jest pisemna informacja.

§11. Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Stronom przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych:

1.1. W przypadku rozwiązania Umowy przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 20% wartości Umowy netto określonej w §3. ust. 1.;

1.2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Dostawcę, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Dostawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 20% wartości Umowy netto określonej w §3.ust. 1.;

1.3. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karami umownymi, w wysokości po 0,2% wartości netto wynagrodzenia wskazanego w §3. ust. 1. za pierwszy i kolejne trzy rozpoczęte dni opóźnienia, a począwszy od piątego dnia opóźnienia w wysokości po 0,5% wartości netto wynagrodzenia, wskazanego w §3. ust. 1., za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

1.4. W przypadku opóźnienia Dostawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karami umownymi w wysokości po 0,2% wartości netto umowy określonej w §3. ust. 1. za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad;

1.5. W przypadku naruszenia obowiązku określonego w §5. ust. 7. Umowy, Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek naruszenia;

1.6. W przypadku naruszenia obowiązku określonego w §5. ust. 8. Umowy, Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 10 000 PLN za każdy przypadek naruszenia.

Łączna wysokość kar naliczonych Dostawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji dostaw nie może wynosić więcej niż 20% wartości Umowy netto. Łączna wysokość kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu realizacji dostaw i rozwiązania umowy nie może wynosić więcej niż 30% wartości Umowy netto. Łączna wysokość kar naliczonych Dostawcy z tytułu opóźnienia w usuwaniu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji nie może wynosić więcej niż 20% wartości Umowy netto.

2. Roszczenia z tytułu kar umownych (także tych niewymagalnych) będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Dostawcy (także tego niewymagalnego), na co Dostawca wyraża zgodę.

3. Zapłacenie lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Dostawcy z obowiązku wykonania dostawy oraz należytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

4. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody.

5. Obowiązek zapłaty przez Dostawcę kar umownych pozostaje niezależny tak od wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody, w tym ewentualnego braku szkody.

6. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają zdarzenia siły wyższej.

Zdarzeniami siły wyższej są zdarzenia zewnętrzne, nagłe, nieuchronne o charakterze nadzwyczajnym niezależne od

(7)

woli Stron, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a które mają wpływ na wykonanie niniejszej Umowy w ten sposób, że uniemożliwiają wykonanie Umowy w całości lub w części przez pewien okres lub definitywnie, których skutków Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, przy czym mogą to być w szczególności okoliczności wskazane w ust. 7.

7. Terminem „siła wyższa” Strony określają akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy oraz inne zdarzenia spełniające przesłanki, o których mowa w ust. 6.

8. Obowiązki Strony doświadczającej działania siły wyższej są następujące:

8.1. Powstanie i ustanie „siły wyższej” winno być zgłoszone drugiej Stronie przez Stronę podlegającą jej działaniu.

Zawiadomienia – dokonane za pośrednictwem korespondencji pocztowej, kurierskiej, telefonicznej lub faksu – winny nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od powstania „siły wyższej”;

8.2. W przypadku zgłoszenia telefonicznego należy niezwłocznie potwierdzić je w formie pisemnej. Przedstawienie drugiej Stronie dokumentacji, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej siły wyższej w takim zakresie, w jakim jest ona możliwie osiągalna, w terminie do 7 dni od daty pisemnego potwierdzenia zawiadomienia o zaistnieniu siły wyższej, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z niniejszego paragrafu.

9. Jeśli w ciągu 14 dni od pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu siły wyższej jej działanie nie ustanie, Strony spotkają się w celu podjęcia działań dla uniknięcia dalszego opóźnienia w realizacji Umowy.

10. Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają przez okres dłuższy niż 30 dni, Strony mają prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w niniejszym ustępie, będą mieć odpowiednie zastosowanie zapisy §15. ust. 4. i ust. 5.

§12. Gwarancja jakości

1. Niezależnie od rękojmi, Dostawca udziela Zamawiającemu 36 – miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony w ramach Umowy przedmiot Zamówienia, liczonej od daty dostawy potwierdzonej podpisaniem bez zastrzeżeń Protokołu z kontroli inspekcyjnej przez Biuro Kontroli Jakości Zamawiającego, lecz nie krótszej niż 24 - miesiące od daty zabudowy dostarczonych elementów w stacji zwrotnej, potwierdzonej dokonaniem odbioru umowy podstawowej przez Inwestora.

2. Gwarancja zostanie udzielona w formie odrębnego dokumentu gwarancyjnego. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego określone w dokumencie, o którym mowa w niniejszym ustępie, będą nie gorsze niż te określone w Umowie.

3. Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w terminie technicznie uzasadnionym i bez zbędnego opóźnienia, jednak nie dłuższym niż 7 dni od dnia powiadomienia go o ujawnieniu usterek i wad, o ile Strony nie uzgodnią innego terminu.

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

5. Zgłoszenie wady (awarii, usterki, lub innej nieprawidłowości w działaniu) przedmiotu Umowy dokonywane będzie przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Zapisu §10. ust. 1. i 2. nie stosuje się. Za datę doręczenia zgłoszenia poczta elektroniczną Strony uznają dzień przekazania korespondencji pocztą elektroniczną lub faksem.

6. Dostawca zobowiązuje się do dokonania na własny koszt usunięcia wad przedmiotu Umowy, ujawnionych przez Zamawiającego w okresie gwarancji. W szczególności Dostawca zobowiązany jest pokryć koszty demontażu wadliwego i montażu wolnego od wad przedmiotu Umowy.

7. Jeżeli Dostawca nie podejmie czynności w celu usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie, Zamawiający może niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień, zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego.

8. W przypadku wymiany wadliwego przedmiotu Umowy na nowy termin gwarancji biegnie na nowo od daty dostarczenia przedmiotu Zamówienia wolnego od wad.

9. W przypadku dokonania naprawy przedmiotu Umowy, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas jej dokonywania.

§13. Prawa autorskie

1. W ramach niniejszej Umowy i przewidzianego w §3. Umowy wynagrodzenia, Dostawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do prac i dokumentacji będących utworem w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku realizacji Umowy z chwilą ich dostarczenia przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego.

2. Dostawca będzie wykorzystywał dołączoną do Umowy dokumentację jedynie do potrzeb realizacji Umowy i zobowiązuje się do jej ochrony.

3. Dostawca gwarantuje, że przy wykonywaniu Umowy nie będzie naruszać praw własności intelektualnej Zamawiającego lub osób trzecich. W przypadku, gdy Zamawiający poinformuje Dostawcę o roszczeniach zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku naruszeniem przez Dostawcę praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim, Dostawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Dostawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.

4. Jeżeli wskutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będą mogli korzystać z rezultatów prac wykonanych przez Dostawcę w ramach Umowy, na skutek naruszenia przez Dostawcę praw własności intelektualnej, Dostawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wymaganych licencji lub nabycia praw bądź dokonania odpowiedniej modyfikacji lub ponownego wykonania dodatkowych prac pozwalających na takie korzystanie zgodnie z prawem. Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

5. Dostawca udziela bezwarunkowej zgody do dokonywania przez Zamawiającego bez ograniczeń zmian w utworze, które wynikać będą z zaistniałej po stronie Zamawiającego potrzeby ich dokonania. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym obejmuje przeniesienie na Zamawiającego prawa do udzielania dalszej zgody na dokonywanie modyfikacji wobec podmiotów trzecich w zakresie, w jakim jest uprawniony do tego Zamawiający.

(8)

6. Z chwilą odbioru przedmiotu Umowy, w ramach którego został dostarczony utwór, Dostawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego przewidzianego w §3. Umowy, całość majątkowych praw autorskich do utworów nie będących programami komputerowymi, wraz z nośnikami, na których utwór został utrwalony, na następujących polach eksploatacji:

6.1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości komputerów.

6.2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu (np. sprzedaż), użyczenie, licencjonowanie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

6.3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. powyższym – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. wprowadzenie do sieci Internet i Intranet).

6.4. W zakresie korzystania przez siebie lub na swoje zlecenie z dostarczonej dokumentacji dla celów projektowania, realizacji inwestycji – w tym wyboru Dostawcy inwestycji, eksploatacji, remontów, modernizacji.

7. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Dostawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów.

§14. Przeniesienie praw lub obowiązków

1. Zamawiający może dokonać cesji praw na dowolny podmiot lub przeniesienia długu na spółkę Grupy Kapitałowej PGE lub inny podmiot zależny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na co Dostawca niniejszym wyraża zgodę.

2. Zamawiający poinformuje na piśmie Dostawcę o zamiarze przeniesienia długu na podmiot inny niż wskazany w ust. 1., na co najmniej 7 dni przed planowanym przeniesieniem.

3. Dostawca wyraża zgodę na przejęcie długu lub jej brak w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2. Brak przekazania informacji przez Dostawcę, Strony uznają za wyrażenie zgody na przejęcie długu.

4. Dostawca nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Dostawca wyraża zgodę na udostępnienie i wykorzystanie przedmiotu umowy przez inne Spółki GK PGE.

§15. Rozwiązanie Umowy

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę na mocy jednostronnego oświadczenia woli, ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

1.1. Dostawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu Umowy i pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, do prawidłowego wykonywania Umowy i określającego ostateczny termin wykonania przedmiotu Umowy, nie wykonuje go bądź wykonuje w sposób, który daje uzasadnione przypuszczenie, iż nie wykona Umowy w umówionym terminie;

1.2. Dostawca nie przystąpił do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub wady lub usterki nie nadają się do usunięcia;

1.3. Dostawca dostarczył towar inny niż oferowany;

1.4. Dostawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne

1.5. Dostawca został pozytywnie zweryfikowany w zakresie ryzyka uczestnictwa podmiotu w wyłudzeniach podatku VAT.

2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę na podstawie oświadczenia w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wykonanie Umowy nie leży w jego interesie.

3. Rozwiązanie Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy będzie skuteczne z chwilą doręczenia Dostawcy (dzień rozwiązania umowy).

4. W razie rozwiązania Umowy, Strony Umowy sporządzą w terminie do 7 dni od daty złożenia oświadczenia o rozwiązaniu, protokół potwierdzający zakres wykonanego, a niezapłaconego przedmiotu Umowy. Protokół będzie stanowić w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia Umowy, przy czym Dostawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za część przedmiotu Umowy, która zgodnie ze sporządzonym Protokołem została przez Zamawiającego odebrana bez zastrzeżeń.

5. W razie rozwiązania Umowy, część wykonanego przedmiotu Umowy odebranego bez zastrzeżeń staje się własnością Zamawiającego a Dostawcy przysługuje roszczenie o zapłatę za nią, o ile Zamawiający nie dokonał zapłaty.

6. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w sytuacji powzięcia informacji o prawomocnym skazaniu urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego Dostawcy, na etapie postępowania zakupowego lub w trakcie realizacji Umowy, który w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności.

§16. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dostawca oświadcza, że zapoznał się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”), znajdującym się na stronie internetowej:

https://ramb.pl/przetargi.html .

2. Zamawiający oświadcza, oświadcza, że zapoznał się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia, znajdującym się na stronie internetowej : ………

3. Strony oświadczają, że:

(9)

1) są zobowiązane uwzględniać wymogi określone w obowiązujących przepisach, w szczególności w Rozporządzeniu oraz Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (dalej „Ustawa”),

2) zapewnią wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,

3) znane są im wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych,

4) Strony oświadczają, że dopełnią wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane będą przekazywane, wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO,

5) Strony oświadczają, że udostępniają sobie wzajemnie dane pracowników wyznaczonych do reprezentacji Stron i realizacji umowy w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.

4. Dane osobowe osób, o których mowa w § _____Umowy, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1.

lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia obowiązywania Umowy.

5. Strony zobowiązują się, że wobec osób i reprezentantów, także względem każdej osoby i reprezentanta, którego dane są lub mają być przetwarzane podczas realizacji postanowień niniejszej Umowy, spełnią obowiązek informacyjny wynikający z art.14 RODO. Odpowiednio dla Stron obowiązek informacyjny będzie wypełniany w oparciu o treści Komunikatów wskazanych w ust. 1. i 2.

6. Jeżeli w związku z wykonaniem Umowy niezbędne będzie powierzenie przetwarzania danych osobowych, lub ich udostępnienie, Strona która otrzyma dane osobowe lub będzie przetwarzała dane osobowe, jest zobowiązana uwzględnić wymogi określone w obowiązujących przepisach, w szczególności Rozporządzeniu i w Ustawie, ponadto Strony uregulują kwestię przepływu danych osobowych w formie pisemnej poprzez zawarcie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania, w której uregulują w szczególności cel i zakres przetwarzania danych osobowych, lub poprzez zawarcie porozumienia o udostępnieniu danych.

§17. Zmiany treści Umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień §9. ust. 5. i §10. ust. 4.

§18. Prawo Umowy

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

§19. Język Umowy 1. Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest język polski.

2. W przypadku, gdy dokumenty wymagane Umową składane przez Dostawcę sporządzone są w języku obcym, Dostawca dostarczy je wraz z tłumaczeniem na język polski. Odstępstwa od powyższej zasady wymagają zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności.

§20. Rozstrzyganie sporów

1. Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych między nimi w związku z Umową, jednakże nie dłużej niż przez okres 30 dni od daty złożenia drugiej Stronie wniosku o ugodę.

2. Wszelkie spory powstałe w wyniku lub dotyczące realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§21. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Dostawcy mogące powstać w trakcie realizacji dostaw.

2. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

3. Za mienie Dostawcy pozostawione na terenie Zamawiającego odpowiedzialność w całości ponosi Dostawca.

4. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności Umowy.

Zamawiający Dostawca

Cytaty

Powiązane dokumenty

W przypadku opóźnienia w realizacji czynności po stronie Wykonawcy, odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niewykonania lub

W każdym przypadku częściowego odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania (zarówno z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jak i nie

W każdym przypadku częściowego odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania (zarówno z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jak i nie leżących po

3) za odstąpienie od niniejszej umowy przez Zamawiającego lub rozwiązanie niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w

W przypadku rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania umowy bez zachowania

6) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę albo Zamawiającego z przyczyn, za które

Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub jej rozwiązanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

Jeżeli czasie obowiązywania umowy zmienione zostaną przepisy prawa określającego wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT), wykonawca będzie uprawniony