• Nie Znaleziono Wyników

U M O W A. a Firmą:. działające na podstawie :..

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "U M O W A. a Firmą:. działające na podstawie :.."

Copied!
14
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 3 siwz

U M O W A

O zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 , poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zawarta w Węgorzewie w dniu ……… 2009 roku pomiędzy: Gminą Węgorzewo zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Burmistrza – Pan Krzysztof Piwowarczyk

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Pani Danuta Michałowska

a Firmą: ……….

………

działające na podstawie : ………..

………..

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

1. ……….

§ 1.

Przedmiot zamówienia:

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2” zgodnie z ofertą złożoną dnia ……….

stanowiącą załącznik Nr 1 do umowy i zasadami wiedzy technicznej.

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ, w dokumentacji projektowej,

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących integralną część niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

(2)

§ 2.

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się 5 tygodni od dnia podpisania umowy . 2. Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową ulegną zmianie w przypadku:

a) opóźnienie przekazania w ustalonych terminach placu budowy przez Zamawiającego, b) nie przekazanie w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej, lub istotnych braków tej dokumentacji powodującej konieczność jej poprawienia lub uzupełnienia, c) zlecenia robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, maja wpływ na pierwotny termin umowy lub uniemożliwiają

dotrzymania pierwotnego terminu umowy,

d) przerw w realizacji robót powstałych na skutek przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego w szczególności : ulewne długotrwałe opady deszczu, nieprzewidziane mrozy, opady śniegu, wichury.

e) wstrzymania robót przez Zamawiającego albo przerw w wykonaniu robót powstałych z winy Zamawiającego a spowodowanych okolicznościami, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezbędnych do prowadzenia i realizacji robót.

3. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku:

1) dokładniejszego doprecyzowania zapisów umowy, 2) wprowadzenia zmian korzystnych dla Zamawiającego.

§ 3.

Wynagrodzenie

1. Obowiązującą formą wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony jest wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto:

……….. PLN, (słownie złotych: ………. ) plus …. % podatek VAT ………… PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto : ……… PLN (słownie złotych: ……….).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o załączone kosztorysy na podstawie, których dokonano wyceny oferty, sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej lub szczegółowej.

(3)

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty i opłaty za:

1) zapewnienie i opłacenie kierownika budowy, 2) zabezpieczenie drzew,

3) ogrodzenie i oznakowanie placu budowy,

4) sporządzenie o ile to będzie konieczne, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 5) zapewnienie energii i wody na potrzeby budowy,

6) wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, uzyskanie opinii, zapewnienie obsługi

geodezyjnej oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i innych prac niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia robót.

4. Pominięcie jakiegokolwiek elementu z dokumentacji przetargowej przy wycenie i nie ujęcie w cenie nie może stanowić podstawy żądania dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.

5. Wykonawca gwarantuje stałość cen przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

§4.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy :

1) protokolarne przekazanie placu budowy oraz dokumentacji technicznej w dniu zawarcia umowy;

2) pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie, w razie konieczności, nadzoru autorskiego;

3) dokonywanie odbioru robót zanikających w terminie 2 dni od daty zgłoszenia ich wykonania i dostarczenia przez Wykonawcę badań umożliwiających ich odbiór jakościowy;

4) protokolarne potwierdzenie wykonania robót, w terminie 8 dni od zgłoszenia ich wykonania, 5) zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 5.

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy (bez odrębnego wynagrodzenia) należy:

1. protokolarne przejęcie od Zamawiającego placu budowy w dniu zawarcia umowy;

(4)

2. zorganizowanie placu budowy, zapewnienie i opłacenie kierownika budowy, zapewnienie i opłacenie energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy;

3. poniesienie kosztów wyłączeń i włączeń energii oraz gazu,

4. wykonanie przez kierownika budowy, o ile okaże się to konieczne, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5. prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, BHP, Ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej;

6. ogrodzenie i oznakowanie placu budowy, utrzymanie i konserwacja urządzeń zabezpieczających plac budowy i robót w tym zabezpieczenie drzew;

7. ponoszenie, od chwili przejęcia placu budowy do chwili odbioru końcowego, odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe z jego winy na placu budowy;

8. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – Wykonawca dokona ich naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego, oraz uporządkuje teren po zakończeniu robót

9. zdemontowanie, naprawa i montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

10. uzgodnienie wejścia na teren prywatny celem wykonania robót budowlanych i ureguluje ewentualne koszty szkód powstałych w trakcie realizacji

11. zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby, których kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia oraz nadzoru robót ze strony Wykonawcy przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia;

12. natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz powiadomienie Zamawiającego o ich wystąpieniu;

13. zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni od ich wykonania i przed ich zakryciem i dostarczenie wyników badań umożliwiających ich odbiór jakościowy;

14. wykonanie obowiązujących badań i sprawdzeń i przekazanie ich Zamawiającemu;

15. pisemne zgłoszenie przedmiotu zamówienia do odbioru;

16. przekazanie Zamawiającemu, w terminie odbioru kompletnej inwentaryzacji powykonawczej

(5)

i innych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót zgłoszonych do odbioru;

17. uporządkowanie placu budowy i zlikwidowanie zaplecza w terminie ustalonym na odbiór końcowy przedmiotu zamówienia oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

18. uczestniczenie we wszystkich odbiorach i komisjach oraz w przekazaniu obiektu przez wykonawcę

19. roboty dodatkowe, których konieczność wykonania wyniknie z pojawienia się nowych okoliczności, nieznanych i niemożliwych do określenia w chwili składania ofert, nie objęte dokumentacją przetargową oraz ofertą, o ile zostaną pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na podstawie odrębnie podpisanej przez strony umowy/ aneksu o roboty dodatkowe, zawartej w oparciu o art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie ustalone, na podstawie uzgodnionych z Zamawiającym kosztorysów, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów przyjętych przez wykonawcę przy składaniu oferty.

20. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeśli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania jego pisemnej zgody na wykonanie tych robót.

21. roboty zamienne rozliczane będą kosztorysami różnicowymi

22. wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

23. wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taka zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

24. wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w ust. 24 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami którejkolwiek

(6)

osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

25. zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust.

24, nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

26. skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 6.

WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCÓW

1. Część przedmiotu zamówienia : ... ………... stanowiące ……. % wartości przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawców .

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zawarcia niniejszej umowy, projekty umów z Podwykonawcami wraz z dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę. Ceny robót realizowanych przez Podwykonawców nie mogą przekroczyć cen określonych w ofercie Wykonawcy za dany zakres robót.

3. Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektów umów ze strony Zamawiającego, zgłoszonych w terminie 5 dni od ich przekazania oznacza ich akceptację. Kopie zawartych umów z Podwykonawcami Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 10 dni od daty ich zawarcia. Umowa winna zawierać ceny stanowiące podstawę rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą np. kosztorys ofertowy Podwykonawcy.

4. Wykonawca na Żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przez Podwykonawców.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, z jego wynagrodzenia, nie zapłaconych w terminie należności dla Podwykonawców i dokonania zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia przed uregulowaniem faktury końcowej. Należna wysokość wynagrodzenia dla Podwykonawcy określona jest w umowie z Podwykonawcą. Zakres robót rozliczanych musi być przyjęty protokołem odbioru ostatecznego przez Zamawiającego

(7)

a rozliczenie nastąpi w oparciu o ceny określone w umowie z Podwykonawcą.

7. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców.

8. Dokonanie przez Wykonawcę wszystkich należnych podwykonawcom płatności, poświadczone potwierdzonymi za zgodność z kopiami faktur i dowodami przelewu, jest warunkiem koniecznym do uruchomienia wynagrodzenia określonego w § 3.

§ 7.

Zastosowane materiały i wyroby

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych i nowych.

2. Materiały, o których mowa w ust.1 muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz wymaganiom projektu i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

3. Wykonawca po zakończeniu robót złoży pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa w ust.1 i 2.

§ 8.

Nadzór

Nad prawidłowym przebiegiem robót, wynikających z warunków niniejszej umowy wyznacza się:

1) Ze strony Zamawiającego:

a) Piotr Sulowski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych - Koordynator.

b) Nadzór Inwestorski – wskazany przez Zamawiającego.

2) Ze strony Wykonawcy:

a) Kierownik budowy: ………. z uprawnieniami do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, który złożył oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy, oraz wykona BiOZ, o ile będzie to konieczne, Nr uprawnień ………...

(8)

§ 9.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej "zabezpieczeniem"

stanowiące 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 umowy tj ……….... zł (słownie:

……… ) 2. Kwotę zabezpieczenia Wykonawca wniesie najpóźniej w dacie zawarcia umowy.

3. 70% ustalonego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po

ostatecznym odbiorze, przedmiotu zamówienia, natomiast pozostałe 30 % w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

5. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub usterek powstałych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie robót, odbioru lub w okresie gwarancji, których Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym

powiadomieniu. O wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykorzystanej na powyższy cel Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie.

§ 10.

Odbiór przedmiotu zamówienia

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

2. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają poszczególnym odbiorom zatwierdzonym przez inspektora nadzoru po stwierdzeniu ich wykonania bez wad.

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej najpóźniej w terminie określonym w § 2 ust. 1.

4. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu zamówienia najpóźniej w terminie

(9)

3 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Czynności odbioru nie będą trwały dłużej niż 5 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odmówić odbioru, do czasu usunięcia wad. Usunięcie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego ale po terminie określonym w § 2 ust. 1 skutkuje naliczeniem kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w protokole wad.

7. Protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze będzie stanowiło odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia.

8. Od daty odbioru ostatecznego rozpoczynają swój bieg terminy zwolnienia zabezpieczenia.

9. W terminie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1) oświadczenia, wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jak o wykonaniu robót zgodnie z umownym zakresem, o zastosowaniu materiałów dopuszczonych itp.;

2) pisemną gwarancję na wykonane roboty.

12. Przed upływem okresu gwarancji Zamawiający, odbędzie przy udziale Wykonawcy odbiór pogwarancyjny przedmiotu zamówienia zakończony protokołem odbioru pogwarancyjnego.

§ 11.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia

1. Ustala się realizację płatności fakturą końcową jako rozliczenie przedmiotu zamówienia, wystawionej na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru protokołu odbioru ostatecznego oraz przedłożeniu kopii faktur wraz z dowodami potwierdzającymi rozliczenie się Wykonawcy z Podwykonawcami.

2. W przypadku nie rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane roboty przyjęte bez wad protokołem ostatecznego odbioru, Zamawiający przekaże należności

(10)

bezpośredni na rachunek (-ki) Podwykonawcy (-ów) na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

3. Rozliczenie ostateczne za wykonany przedmiot zamówienia zostanie dokonane na podstawie faktury VAT po dokonaniu odbioru ostatecznego określonego w § 10 ust. 9, przedłożeniu dokumentów wymienionych w § 10 ust. 11.

4. Należność za wykonane roboty zostanie uregulowana w terminie do 30 dni licząc od daty przekazania Zamawiającemu faktur.

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu określonej kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 12.

1. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. W fakturach należy wpisać jako: nabywcę/płatnika:

Urząd Miejski w Węgorzewie, 11 – 600 Węgorzewo, ul. Zamkowa 3, NIP 845 – 10 – 01 - 431, REGON ; 000524476

2.Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada

NIP ………. REGON ……… oraz rachunek bankowy ………...

§ 13.

Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych:

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki;

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3, ust.1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie;

3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego

(11)

w § 3 ust.1 umowy.

4) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 6 – karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z faktur kwot określonych w ust.1 pkt.1-2 za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

3. W przypadkach, o których mowa w ust.1 pkt 3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tytułem kary należnej Zamawiającemu.

4.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

§ 14.

Udzielona Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego.

2. Strony ustaliły, że Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi przez okres 5 lat od daty Odbioru ostatecznego.

3. Dokument gwarancji Wykonawca wyda Zamawiającemu przed rozliczeniem faktury końcowej.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

5. O wadach stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie w terminie 10 dni od ich ujawnienia.

6. Wady stwierdzone w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca usunie na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania akceptacji Wykonawcy, powiadamiając go na piśmie, zlecić usunięcie wad innemu Wykonawcy i należność uregulować z kwoty

(12)

wniesionego zabezpieczenia.

8. Jeżeli usunięcie wad przekracza wartość zabezpieczenia Zamawiający może dochodzić niezabezpieczonej kwoty w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

9. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;

3) ogłoszeniu upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy.

10. Nie powiadomienie o zmianach wymienionych w ust.9 powoduje przepadek na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia.

§ 15.

Zmiana umowy

1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, W postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie Strony.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość

dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 16.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy :

1) wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może Żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy;

2) Wykonawca nie podjął się wykonania robót wynikających z niniejszej umowy w ciągu 10 dni od daty protokolarnego wprowadzenia na roboty pomimo pisemnego wezwania;

3) Wykonawca wykonuje roboty w sposób niedbały, nieterminowy lub stanowiący zagrożenie bezpieczeństwa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie ma poprawy;

4) Jeśli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy;

(13)

5) Wykonawca przerwał realizację robót i ich nie podejmuje pomimo pisemnego wezwania;

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe :

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających , jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

d) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym, według stanu na dzień odstąpienia;

protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone, a o ile tego nie wykona

Zamawiający dokona tego samodzielnie a koszty potrąci z należności Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór.

§ 17

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

(14)

1) roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 18.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony będą załatwiać w pierwszej kolejności między sobą polubownie.

2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy ustaw Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych.

§ 19

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla zamawiającego a jeden dla wykonawcy.

2. Integralną część umowy stanowi załącznik obejmujący kserokopię oferty wykonawcy oraz dokumenty wymienione w § 1 ust. 2

Z A M A W I A J Ą C Y: W Y K O N A W C A:

Cytaty

Powiązane dokumenty

6) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę albo Zamawiającego z przyczyn, za które

3) za odstąpienie od niniejszej umowy przez Zamawiającego lub rozwiązanie niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w

1. W razie odstąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zostanie obciążony kosztami zastępczego

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

W każdym przypadku częściowego odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania (zarówno z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jak i nie

W każdym przypadku częściowego odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania (zarówno z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jak i nie leżących po

W każdym przypadku częściowego odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania (zarówno z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jak i nie leżących po

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy lub teŜ odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn