• Nie Znaleziono Wyników

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt z 9 marca 2010 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt z 9 marca 2010 r."

Copied!
28
0
0

Pełen tekst

(1)

Projekt z 9 marca 2010 r.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(2)

Zakres zmian proponowanych

w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty I. Subwencjonowana i powszechna

edukacja przedszkolna

II. System oceniania jakości edukacji

III. System kompleksowego wspomagania szkół IV. Zmiany dotyczące specjalnych potrzeb

edukacyjnych

V. Zarządzanie edukacją w warunkach niżu demograficznego

VI. Nowoczesne kształcenie zawodowe i ustawiczne

VII. Zmiany w obszarze oświaty polskiej za granicą

VIII. Daty wejścia proponowanych zmian w życie

(3)

Subwencjonowana i powszechna edukacja przedszkolna

Projekt ustawy zakłada, że jedynymi miejscami edukacji przedszkolnej będą przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego.

Proponowana zmiana wynika ze zgłaszanych problemów w zakresie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach, które są

placówkami feryjnymi, przy jednoczesnym nieferyjnym charakterze pracy tych oddziałów i zatrudnionych tam nauczycieli.

Proponowane jest objęcie subwencjonowaniem edukacji dzieci 4-letnich i 5-letnich towarzyszące daniu 4-latkom prawa podejmowania edukacji przedszkolnej.

U podstaw projektowanych zmian leży również zamiar uelastycznienia systemu opieki nad małym dzieckiem poprzez umożliwienie

– w zależności od potrzeb – objęcia edukacją przedszkolną dziecka 2-letniego, jak i pozostawienia pod opieką „żłobkową” dzieci do lat 3.

(4)

Upowszechnienie wychowania przedszkolnego

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2006 2007 2008 2009 2010

% trzylatków objętych wych. przedszkolnym

% czterolatków objętych wych. przedszkolnym

% pięciolatków objętych wych. przedszkolnym

Wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat wzrósł do 64,6% (50% 3-latków, 64%

4-latków i 81% 5-latków), czyli w przedszkolach jest teraz aż o 250 tys. (20%) dzieci więcej niż w roku szkolnym 2006/2007

Dzięki nowym rozwiązaniom w ciągu 3 lat powstało 790

przedszkoli i 1 211 małych form przedszkolnych, głównie

na terenach wiejskich, a także 1 388 nowych oddziałów

przedszkolnych w szkołach

(5)

Zarządzanie jakością w polskiej edukacji – stan docelowy

Naczelny Inspektor Jakości Edukacji

(wiceminister)

Krajowy Ośrodek Rozwoju Edukacji

Sieć Regionalnych Ośrodków Jakości

Edukacji

Sieć lokalnych Centrów Rozwoju

Edukacji Krajowy Ośrodek

Jakości Edukacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

wymaganie wspomaganie

(6)

System oceniania jakości edukacji

Zasadnicza zmiana – w szkołach i placówkach, nad którymi obecnie nadzór pedagogiczny sprawuje kurator oświaty, ewaluację i kontrolę zewnętrzną będą prowadzić jednostki zajmujące się badaniem jakości pracy szkół. Powstaną one na bazie obecnych zasobów kadrowych i lokalowych centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz kuratoriów oświaty.

Efekt funkcjonowania nowego nadzoru pedagogicznego – możliwość prezentowania w jednolitej w całym kraju formie informacji o ocenie pracy szkół (dla dyrektorów i organów prowadzących placówki oraz zamieszczanej w Internecie dla zainteresowanych, np. rodziców).

Informacje te będą także narzędziem pomocnym w prowadzeniu polityki oświatowej na poziomie samorządu, regionu i kraju.

Zadania kuratora oświaty będą nadal realizowane. Te wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego przejmą regionalne ośrodki jakości edukacji (utworzone w każdym województwie), ze stojącymi na ich czele regionalnymi inspektorami jakości edukacji. Pozostałe zadania kuratoriów będą wykonywane przez urzędy wojewódzkie.

(7)

Centrum Rozwoju Edukacji

Placówka doskonalenia

nauczycieli

Poradnia psychologiczno

-pedagogiczna

Poradnia psychologiczno

-pedagogiczna Biblioteka

pedagogiczna

SZKOŁA

SZKOŁA SZKOŁA SZKOŁA

SZKOŁA

(8)

System kompleksowego wspomagania szkół

System kompleksowego wspomagania szkół w rozwoju będzie opierać się na centrach rozwoju edukacji (CRE), powstałych z połączenia zadań poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki doskonalenia

nauczycieli i biblioteki pedagogicznej. Od 2016 r. takie kompleksowe wspomaganie szkół będzie zadaniem powiatu.

CRE, które mogą być prowadzone również przez organy niepubliczne, docelowo będą finansowane z subwencji oświatowej w sposób

proporcjonalny do liczby obejmowanych opieką szkół i uczniów. Szkoła obowiązkowo dokona wyboru centrum, które będzie sprawować nad nią opiekę i podpisze z nim kontrakt określający zarówno obszary

standardowego wspomagania, jak i szczególnego wspomagania w danym roku szkolnym.

Ważnym elementem budowania systemu wspomagania szkół jest samorząd województwa, którego zadaniem oświatowym będzie prowadzenie – w utworzonych wojewódzkich centrach informacji edukacyjno-zawodowej – regionalnej publicznej bazy informacji dotyczącej oferty edukacyjnej regionu.

(9)

Zmiany dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych

Proponowane jest objęcie dziecka jak najwcześniej specjalistycznym wsparciem i dostrzeganie problemów rozwojowych już od chwili stwierdzenia zagrożenia

niepełnosprawnością, tak aby bez zbędnej zwłoki minimalizować bądź eliminować występujące u dziecka zaburzenia rozwojowe.

Projektowane rozwiązania to kontynuacja rozpoczętych już działań zmierzających do powstania spójnego modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Według tego modelu

nauczyciele dostosowują działania edukacyjno-terapeutyczne do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości

psychofizycznych każdego ucznia.

(10)

Zmiany demograficzne

Wg danych GUS w 2009 r.

w Polsce było ok. 1,5 mln młodzieży w wieku 16-18 lat, czyli o ponad 190 tys.

mniej (12%) w porównaniu z rokiem 2005

W 2020 r. liczba ta spadnie do poziomu ok. 1 mln osób, czyli będzie mniejsza o 500 tys. (33%) w porównaniu z rokiem 2009

Od roku 2005/2006 ze szkół podstawowych ubyło aż 411 tys. uczniów (więcej niż

obecne roczniki pierwszoklasistów)

Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat w latach 2002-2030

800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000 2 200 000

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Źródło: prognoza GUS

(11)

Zarządzanie edukacją w warunkach niżu demograficznego

Możliwość grupowania placówek – wspólne zarządzanie i dodatkowa oferta ze zwiększonej subwencji. W niekorzystnych warunkach

demograficznych na bazie rozdrobnionej sieci szkół i placówek będzie można utworzyć większe i silniejsze jednostki systemu oświaty.

Grupowanie jako alternatywa dla likwidacji szkół.

Grupowanie w silniejsze organizmy, o bardziej rozbudowanej ofercie, będzie mogło dotyczyć:

– edukacji przedszkolnej i podstawowej,

– kształcenia ogólnego na poziomie gimnazjalnym i licealnym,

– szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, – placówek zajmujących się szeroko pojętym wspomaganiem szkół

w rozwoju.

Przekazywanie zadań oświatowych do prowadzenia będzie możliwe wyłącznie organizacjom działającym w sferze pożytku publicznego, na podstawie precyzyjnie zdefiniowanych procedur konkursowych.

Możliwość przekazywania szkół każdej wielkości jest alternatywą dla likwidacji większych placówek.

(12)

Edukacja na poziomie podstawowym razem z edukacją przedszkolną

Szkoła podstawowa

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Punkt przed- szkolny

Dyrektor zarządzający,

koordynator ds. specjalnych

potrzeb

Obwód szkoły podstawowej

Punkt przed- szkolny

Punkt przed- szkolny

(13)

Edukacja licealna

razem z edukacją na poziomie gimnazjalnym

Liceum

ogólnokształcące

Gimnazjum Gimnazjum

Gimnazjum Gimnazjum

Dyrektor zarządzający,

koordynator ds. doradztwa

edukacyjno -zawodowego

Gmina 1

Gmina 3

Gmina 2

(14)

Nowoczesne kształcenie zawodowe i ustawiczne

Nowocześniejsze zarządzanie kształceniem zawodowym

i ustawicznym to możliwość elastycznej odpowiedzi na potrzeby lokalnego rynku pracy oraz włączanie pracodawców w proces kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych. To także inne reguły dofinansowywania.

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe będą mogły

prowadzić kursy przygotowujące do potwierdzania kwalifikacji zawodowych objęte również subwencjonowaniem oraz być grupowane w centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Dofinansowywanie niepublicznej oferty kształcenia

zawodowego dorosłych, w tym kursów kwalifikacyjnych i szkół policealnych, będzie możliwe tylko wtedy, jeśli zostanie

zakończone pozytywnie zdanym egzaminem zawodowym.

(15)

Kształcenie zawodowe razem z edukacją dorosłych

Technikum Zasadnicza

szkoła zawodowa

Gimnazjum i liceum dla dorosłych

Kurs zawodowy

2 Kurs zawodowy

3

Kurs zawodowy

1

Baza kształcenia praktycznego

Specjalistyczna kadra

nauczycieli zawodu

Centrum kształcenia zawodowego

i ustawicznego

Szkoła policealna

Współpracujący pracodawcy

i uczelnie

(16)

Centra informacji edukacyjno-zawodowej

Planowane jest utworzenie 16 centrów informacji edukacyjno-zawodowej (CIEZ), prowadzonych przez samorządy wojewódzkie, w celu:

– gromadzenia i udostępniania danych o ofercie edukacyjnej regionu;

– analizowania, na ile ta oferta odpowiada potrzebom regionu;

– proponowania rekomendacji dla marszałka województwa

o inspirowaniu i wspieraniu zmian w sieci kształcenia zawodowego, ustawicznego, specjalnego;

– organizowania współpracy szkół i nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe.

CIEZ mają w regionie zbierać i udostępniać wszystkim zainteresowanym szczegółowe informacje dotyczące oferty i potencjału:

– szkół i centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego;

– ośrodków specjalnych (jak MOS, MOW, SOSW, OREW), w tym kierować dzieci i młodzież do MOS i MOW;

– placówek rozwijających uzdolnienia dzieci i młodzieży;

– centrów rozwoju edukacji.

(17)

Zmiany w obszarze oświaty polskiej za granicą

Przewiduje się stworzenie możliwości zakładania za granicą niepublicznych polskich szkół uzupełniających i ośrodków polskiej edukacji.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą będzie prowadził ich rejestr oraz sprawował nad nimi nadzór pedagogiczny, będzie zajmował się także prowadzeniem:

– polskich szkół uzupełniających przy przedstawicielstwach dyplomatycznych,

– szkół na terenie kraju prowadzących kształcenie na odległość, – ośrodków polskiej edukacji.

Ośrodki polskiej edukacji będą placówkami mającymi siedzibę za granicą, wspierającymi metodyczne nauczycieli polskich szkół uzupełniających oraz dla nauczycieli nauczających w języku polskim w szkołach prowadzonych przez zarejestrowane za granicą organizacje społeczne oraz w szkołach zagranicznych systemów oświaty. Mają one też gromadzić i udostępniać nauczycielom zasoby dydaktyczne, działając na rzecz promocji języka polskiego.

(18)

Daty wejścia zmian w życie

Większość proponowanych rozwiązań, jak nowy system oceniania jakości edukacji, unowocześnione kształcenie zawodowe, zacznie

obowiązywać zgodnie z kalendarzem zmian programowych w edukacji – od września 2012 roku.

Wcześniej – w ciągu 14 dni od wejścia w życie ustawy – planowane jest wejście w życie nowych możliwości dotyczących grupowania szkół

i placówek.

Prawo do edukacji przedszkolnej dla 4-latka – od września 2014 r.

Subwencja na edukację przedszkolną 5-latka – od 2014 r., a na 4-latka – od 2016 r.

Zmiany dotyczące sposobu finansowania centrów rozwoju edukacji

wejdą w życie od roku 2016. Wcześniej planowane jest wspieranie tych zadań częściowo z budżetu, częściowo z funduszy UE.

(19)

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną (w %)

<20%; 1% powiatów (20%;40%>; 20% powiatów (40%;60%>; 49% powiatów (60%;80%>; 24% powiatów

>80%; 6% powiatów

(20)

Średnie wyniki sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej

<23; 19% powiatów (23 ; 24,5>; 47% powiatów (24,5 ; 26>; 23% powiatów (26 ; 27,5>; 8% powiatów

>27,5 2% powiatów

(21)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna

<28; 12% powiatów (28 ; 30>; 45% powiatów (30 ; 32>; 34% powiatów (32 ; 34>; 9% powiatów

>34 1% powiatów

(22)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego część matematyczno-przyrodnicza

<22.5; 29% powiatów (22,5 ; 24>; 42% powiatów (24 ; 25,5>; 21% powiatów (25,5 ; 27>; 5% powiatów

>27 2% powiatów

(23)

Średnie wyniki egzaminu maturalnego język polski – poziom podstawowy

<44; 1% powiatów (44 ; 49,5>; 4% powiatów (49,5 ; 55>; 31% powiatów (55 ; 60,5>; 48% powiatów

>60,5 15% powiatów

(24)

Średnie wyniki egzaminu maturalnego matematyka – poziom podstawowy

<34,5; 1% powiatów (34,5 ; 43>; 1% powiatów (43 ; 51,5>; 16% powiatów (51.5 ; 60 >; 62% powiatów

>60 21% powiatów

(25)

Odsetek dyslektyków na sprawdzianie

<5% 35% powiatów (5% ; 10%>; 37% powiatów (10% ; 15%>; 17% powiatów (15% ; 20% >; 8% powiatów

>20% 3% powiatów

(26)

Odsetek dyslektyków na egzaminie gimnazjalnym

<5% 31% powiatów (5% ; 10%>; 42% powiatów (10% ; 15%>; 17% powiatów (15% ; 20% >; 8% powiatów

>20% 2% powiatów

(27)

Wyzwania dla samorządów województw

Strategiczne myślenie o rozwoju i jakości oferty edukacyjnej województwa

Utworzenie i prowadzenie wojewódzkiego centrum informacji edukacyjno-zawodowej

Współpraca z samorządami powiatowymi w utworzeniu sieci centrów rozwoju edukacji oraz w rozwoju sieci

kształcenia zawodowego i ustawicznego na terenie

województwa

(28)

Wyzwania dla samorządów powiatowych

Strategiczne myślenie o rozwoju i jakości oferty edukacyjnej powiatu

Utworzenie i prowadzenie powiatowego centrum rozwoju edukacji

Współpraca z samorządami gminnymi w optymalizowaniu sieci kształcenia gimnazjalnego i licealnego na terenie

powiatu

Współpraca z samorządem województwa w rozwoju sieci kształcenia zawodowego i ustawicznego na terenie

województwa

Cytaty

Powiązane dokumenty

c) w ust. 6 wyraz „pneumatycznej” zastępuje się wyrazem „na rejestrację”, d) uchyla się ust. Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń do ochrony osobistej, jeżeli

Na podstawie art. Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Tadeusza Dziubę.. 4, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów

o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych

W przypadku dzieci, które z powodu odroczenia rocznego obowiązku przedszkolnego nie uczestniczyły w wychowaniu przedszkolnym, wójt (burmistrz,

„Art. Osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest uczniem szkoły, może uzyskać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego na

b) po ust. 1 przeprowadza się w przeciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na broń. Jeżeli organ Policji nie jest w stanie przeprowadzić egzaminu we

36a-36d w zakresie określającym zasady i tryb ustalania wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego i nagrody rocznej dla wójta

Zaproponowano mechanizm dla małych wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach i małych instalacjach wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze