Plan pracy pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej w roku szkolnym 2020/2021

Pełen tekst

(1)

Plan pracy pedagoga szkolnego

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej w roku szkolnym 2020/2021

Akty prawne:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215),

§ 3 rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli:

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1601 z późn. zm.) ,

§ 24 rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591 z późn. zm.),

art. 6 pkt 3 i 3a ustawy Karta Nauczyciela

L.p. Zadania Formy realizacji Termin

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn

1. Analiza dokumentacji szkolnej oraz rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami, nauczycielami, obserwacje, wywiady (gromadzenie informacji).

2. Współpraca z przedstawicielami instytucji wspierających proces wychowania.

3. Rozpoznawanie u uczniów przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych (rozmowy, analiza funkcjonowania szkolnego,

W ciągu roku szkolnego

W miarę potrzeb W ciągu roku szkolnego

(2)

niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

wyników w nauce).

4. Konsultacje pedagogiczne dotyczące sytuacji uczniów, ustalanie sposobów rozwijania zainteresowań, ale też zapobiegania i likwidacji niepowodzeń w nauce lub wychowawczych.

5. Praca w oddziałowych zespołach nauczycielskich.

W miarę potrzeb

Na bieżąco w ciągu roku szkolnego

2.

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz

wspierania rozwoju uczniów.

1. Współpraca z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami (wspólna analiza trudnych sytuacji wychowawczych).

2. Obserwacje i rozmowy z uczniami.

3. Bieżąca współpraca z psychologiem szkolnym.

4. Konsultacje ze specjalistami PP-P, przedstawicielami instytucji, np. asystentem rodziny, kuratorem.

Na bieżąco w ciągu roku szkolnego

W miarę potrzeb 3. Udzielanie pomocy

psychologiczno- pedagogicznej

w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

1. Organizowanie i pomoc w skierowaniu uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2. Analizowanie opinii i orzeczeń wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, współorganizowanie pomocy zgodnie z zaleceniami poradni.

3. Praca w zespołach opracowujących Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, Wielospecjalistyczną Ocenę Funkcjonowania Uczniów.

4. Kwalifikowanie uczniów mających trudności w realizacji

W ciągu roku szkolnego

W ciągu roku szkolnego

Cały rok szkolny Cały rok szkolny

(3)

procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz szczególnie uzdolnionych do różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

5. Wspieranie nauczycieli, a także rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

6. Koordynowanie działań i czynności dotyczących organizacji pomocy p-p w zakresie właściwego sporządzania dokumentacji, planowania sposobów dostosowania i indywidualizowania dla uczniów.

7. Korzystanie ze wsparcia specjalistów PP-P i innych instytucji diagnostyczno- terapeutycznychw formie konsultacji, spotkań w szkole, wspomagania w organizowaniu kierunkowych działań dostosowanych do indywidualnych sytuacji dotyczących

uczniów.

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny W miarę potrzeb

W miarę potrzeb

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

1. Koordynowanie i realizacja zadań wynikających

ze Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

2. Organizowanie wsparcia dla nauczycieli i rodziców uczniów w sytuacji wymagającej interwencji wychowawczej lub specjalistycznej (psycholog, lekarz specjalista, pracownicy instytucji współpracujących ze szkołą, itp).

3. Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego i wdrażanie działań pomocowych, interwencyjnych w sytuacjach

znacznej absencji.

W ciągu roku szkolnego

(4)

4. Zapraszanie specjalistów na spotkania z uczniami i rodzicami.

5. Podejmowanie działań informacyjno-profilaktycznych, aktualizacja ulotek zawierających dane teleadresowe instytucji wspierających w sytuacjach problemowych.

6. Prowadzenie przez pedagoga lub zaproszonych specjalistów zajęć oraz warsztatów w klasach.

7. Realizowanie rekomendowanych programów profilaktycznych.

8. Indywidualne spotkania z uczniami i ich rodzicami.

9. Współpraca w zakresie profilaktyki, wychowania i promocji zdrowia z Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądem Rodzinnym.

W ciągu roku szkolnego

(5)

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

1. Rozpoznawanie we współpracy z nauczycielami i rodzicami problemów uczniów, ich genezy oraz podłoża.

2. Inicjowanie oraz prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

3. Pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych w związku z trudnościami rozwojowymi, zaburzeniami

zachowania, a także powstałych na tle niepowodzeń szkolnych, konfliktów rówieśniczych lub rodzinnych, kierowanie do

różnorodnych form wsparcia.

4. Bieżące sporządzanie opinii na temat uczniów na wniosek uprawnionych organów i podmiotów.

5. Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (stypendia szkolne, bezpłatne kolonie letnie).

6. Prowadzenie rozmów wychowawczych, indywidualnych, grupowych lub pogadanek w zespołach klasowych w

rozpoznanych sytuacjach problemowych.

W ciągu całego roku szkolnego

W miarę potrzeb

W miarę potrzeb

(6)

6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych

w sytuacjach kryzysowych.

1.Pprowadzenia działań mediacyjnych i interwencyjnych w szkole.

2. Podejmowanie stosownych działań w przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy.

3. Współpraca ze specjalistami z PP-P i pracownikami instytucji działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

Na bieżąco

7. Pomoc rodzicom i nauczycielom

w rozpoznawaniu oraz rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

1. Współpraca z nauczycielami oraz rodzicami w

rozpoznawaniu potrzeb i możliwości uczniów (doradztwo, konsultacje).

2. Kwalifikowanie uczniów do różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę.

3. Współpraca ze specjalistami z PP-P.

W ciągu całego roku szkolnego

Wrzesień

Cały rok szkolny 8. Wspieranie nauczycieli,

wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

1. Udzielanie nauczycielom i specjalistom bieżących porad i pomocy w ich pracy z uczniami.

2. Uczestnictwo w Zespołach OZN, pomoc w przygotowaniu i gromadzeniu dokumentacji pomocy p-p.

W ciągu całego roku szkolnego

(7)

9. Zadania przydzielone przez dyrektora lub też wynikające ze specyfiki szkoły.

Rozwój i samodoskonalenie.

1. Troska o estetyczny i dobrze wyposażony gabinet.

2. Systematyczne gromadzenie literatury fachowej oraz pomocy dydaktycznych potrzebnych w pracy pedagoga szkolnego.

3. Samodoskonalenie oraz udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (zespoły samokształceniowe, szkoleniowe rady pedagogiczne, narady i konferencje organizowane dla pedagogów szkolnych przez instytucje wspierające proces wychowania, kursy oferowane przez WOM).

monitoring absencji uczniów w szkole,

aktualizowanie wewnętrznej dokumentacji szkoły dla potrzeb modyfikacji i ulepszania procesu edukacyjno- wychowawczego,

opieka nad studentami odbywającymi praktyki w placówce,

pełnienie funkcji opiekuna stażu zawodowego nauczyciela np. stażysty lub kontraktowego,

dbałość o swój warsztat pracy: estetyczny i dobrze wyposażony gabinet, podręczną biblioteczkę z fachową literaturą, czasopismami i wszelkimi materiałami

niezbędnymi w pracy pedagoga i psychologa szkolnego;

koordynacja pozostałych działań statutowych szkoły w wybranym zakresie, zgodnie z planem pracy szkoły;

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny i zgodnie z terminami form

doskonalenia zawodowego

(8)

pełnienie różnych funkcji w szkole:członka komisji stypendialnej, opiekuna praktyk studenckich itp.;

współpraca z instytucjami wspierającymi działalność statutową szkoły;

uczestnictwo w zebraniach rady pedagogicznej, udział w pracach szkolnych zespołów nauczycielskich.

Plan pracy może ulec zmianie w trakcie realizacji w związku z nieprzewidzianymi sytuacjami oraz potrzebami wynikającymi z bieżących spraw.

Pedagodzy szkolni:

Iwona Kuik

Justyna Gut

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :