STATUT FUNDACJI WSPARCIA i POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ PROPER VIA

Pełen tekst

(1)

1

STATUT FUNDACJI WSPARCIA i POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ PROPER VIA

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Nazwa Fundacji

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wsparcia i Pomocy Psychologicznej Proper Via, zwana w dalszej części statutu „Fundacją” została ustanowiona przez „Fundatora”, aktem

notarialnym z dnia 30 listopada 2021r. o numerze 3508/2021, sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Ogórek, w kancelarii notarialnej w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Zygmunta

Kazikowskiego 12.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 2167 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

3. Fundacja może używać nazwy skróconej Proper Via, a dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy lub nazwy skróconej w wybranych językach obcych.

4. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, odróżniającego ją od innych tego typu jednostek.

§ 2

Zdolność prawna, zasięg i obszar działania, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji 1. Fundacja posiada osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów może prowadzić także działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

5. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały, biura, filie oraz inne jednostki organizacyjne.

Sposób wyodrębnienia organizacyjnego i kierowania jednostkami wskazanymi powyżej określi podjęta w tym przedmiocie uchwała Zarządu Fundacji.

§ 3

Czas trwania Fundacji Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

(2)

2

§ 4

Organ nadzorujący

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw rodziny i polityki społecznej.

§ 5

Współpraca z innymi podmiotami i połączenie z inną fundacją 1. Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi

organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może stać się członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

2. Fundacja dla efektywnej realizacji swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach zgodnie określonych przez zainteresowane strony.

3. Współpraca lub połączenie, o których mowa powyżej, nie może mieć miejsca, jeżeli zaistnieje przypuszczenie, że w jego wyniku nowe cele fundacji okażą się być sprzeczne z pierwotnymi celami.

4. Decyzję o współpracy z innymi instytucjami, organizacjami, fundacjami lub połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 6

Nagrody i wyróżnienia Fundacji

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, certyfikaty oraz przyznawać wraz z innymi nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wszystkich wyróżnień określa Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE i FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7 Cele Fundacji 1. Celami Fundacji są:

a) zwiększenie dostępności do szeroko rozumianego wsparcia i pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej dla różnych grup wiekowych i społecznych, w tym dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych i rodzin,

b) ochrona i promocja zdrowia, w szczególności zdrowia psychicznego osoby w każdym wieku, c) podejmowanie działań na rzecz pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych,

uzależnieniach i kryzysach psychicznych, emocjonalnych, ekonomicznych i społecznych, d) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

(3)

3 e) promocja pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej w różnych

środowiskach poprzez zmianę stereotypów ograniczających gotowość do korzystania z takiej pomocy,

f) rozwijanie, propagowanie, wspieranie inicjatyw zmierzających do aktywizacji, integracji zawodowej i społecznej osób z różnych grup społecznych i wiekowych, szczególnie tych, którzy przeżywają trudności natury psychicznej i ekonomicznej bądź są zagrożeni wykluczeniem społecznym,

g) podejmowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym upowszechniania i ochrony praw dziecka,

h) podejmowanie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym,

i) podnoszenie kwalifikacji osób udzielających pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, j) wspieranie, promocja i rozwój inicjatyw mających na celu integrację społeczną wspólnot

i społeczności lokalnych,

k) działalność w zakresie poszanowania praw człowieka i obywatela,

l) upowszechnianie kultury, aktywności społecznej, fizycznej, zbilansowanego odżywiania i zdrowego trybu życia, jako ważnych elementów zdrowia psychicznego,

m) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania współpracy i wymiany doświadczeń między społeczeństwami.

§ 8

Formy działania Fundacji 1. Cele Fundacji realizowane będą poprzez:

a) prowadzenie doraźnej pomocy w formie interwencji kryzysowej zmierzającej do przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej,

b) udzielanie pomocy materialnej i prawnej osobom w kryzysie i trudnych warunkach życiowych, c) współpracę z innymi organizacjami pomocowymi, placówkami edukacyjnymi, które nie

zapewniają pomocy psychologiczno-terapeutycznej swoim podopiecznym (fundacje, stowarzyszenia, placówki oświatowe, placówki medyczne i inne) poprzez wsparcie i pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną,

d) inicjowanie i wspieranie działań samopomocowych,

e) opracowywanie, wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań dotyczących integracji i aktywizacji zawodowej i społecznej różnych grup społecznych i wiekowych, szczególnie zagrożonych ryzykiem wykluczenia, utraty stabilności, itp.,

f) angażowanie wolontariuszy do działań na rzecz beneficjentów i projektów realizowanych przez Fundację,

g) upowszechnianie wiedzy z zakresu interwencji kryzysowej, umiejętności psychospołecznych, rozwoju osobistego wśród dzieci, młodzieży szkolnej i osób w wieku emerytalnym,

h) działania edukacyjne na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień dla różnych grup wiekowych, i) organizację kampanii społecznych mających na celu kształtowanie opinii publicznej i dyskursu

medialnego na temat istoty i potrzeby poprawy zdrowia psychicznego, j) propagowanie wiedzy na temat praw człowieka i obywatela,

k) działalność naukową mającą na celu prowadzenie samodzielnych projektów badawczych oraz współpracę z innymi podmiotami przy badaniach naukowych z zakresu psychologii,

l) popularyzację i wymianę wiedzy wśród osób udzielających pomocy w zakresie zdrowia psychicznego za pośrednictwem spotkań dyskusyjnych i seminariów,

m) promowanie indywidualnych i grupowych form pomocy psychologicznej i terapeutycznej szczególnie w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym,

n) rozwijanie innowacyjnych form psychoterapii w zależności od potrzeb podopiecznych Fundacji lub podopiecznych partnerów Fundacji,

o) współpraca z osobami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji.

(4)

4 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji,

zbieżną z jej celami.

3. Działalność statutowa Fundacji wskazana w ust. 1 ma charakter niedochodowy i w całości finansowana będzie przez Fundację.

§ 9

1. Działalność statutowa Fundacji wskazana w ust. 1 § 8 stanowiąca działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może być prowadzona nieodpłatnie i odpłatnie.

2. Fundacja może prowadzić również działalność gospodarczą w zakresie różnym niż działalność odpłatna pożytku publicznego.

§ 10

Działalność gospodarcza Fundacji

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w następującym zakresie:

a) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

b) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

c) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

d) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

e) 58.11.Z Wydawanie książek;

f) 58.13.Z Wydawanie gazet;

g) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

h) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;

i) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

j) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

k) 63.11.Z Przetwarzanie danych;

l) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i wydzierżawionymi;

m) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;

n) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;

o) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);

p) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

q) 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

r) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

s) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

t) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

u) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

v) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

w) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej.

3. Dochody osiągane z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.

(5)

5 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu

z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizacje celów statutowych Fundacji.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK i DOCHODY FUNDACJI

§ 11

Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski - wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

2. Fundusz założycielski Fundacji wynosi 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), z czego 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznaczone jest na działalność gospodarczą.

3. Majątek Fundacji stanowi również mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.

4. Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym swym majątkiem.

§ 12

Przychody Fundacji 1. Fundacja może pozyskiwać środki:

a) z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej,

b) ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 14.03.2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, darów, aukcji lub imprez publicznych,

c) darowizn, spadków, zapisów otrzymanych od osób fizycznych i prawnych z kraju i zagranicy, d) dotacji, subwencji, grantów instytucji rządowych, pozarządowych w kraju i zagranicą,

e) z przychodów z nieruchomości oraz praw majątkowych, papierów wartościowych oraz innych narzędzi finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,

f) z odsetek i depozytów bankowych, g) ze sponsoringu.

2. Środki pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje celów Fundacji tylko zgodnie z wolą spadkodawców lub donatorów.

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przyjęcia przez Fundacje długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

(6)

6

§ 13

Sposób dysponowania majątkiem Fundacji

1. Przychody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.

2. W celu zachowania przejrzystości działania Fundacji zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatora, Sponsorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi Fundator, członkowie władz Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku

małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b) przekazywania majątku na rzecz Fundatora i Sponsorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystywania majątku na rzecz Fundatora i Sponsorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych Fundacji lub z innych przyczyn jest bezwzględne,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator i Sponsorzy, członkowie władz Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 14 Finanse Fundacji

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

§ 15 Organy Fundacji 1. Fundator.

2. Zarząd.

§ 16 Fundator 1. Do zadań Fundatora należy:

a) powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu,

(7)

7 b) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Członków Zarządu i wysokości ich wynagrodzenia, c) reprezentowania Fundacji w umowach i sporach pomiędzy Fundacją a członkami

Zarządu,

d) powoływanie innych organów koniecznych do sprawnego funkcjonowania Fundacji, m.in.

Rady Fundacji.

2. Fundator może ustanowić pełnomocnika do wypełniania swoich zadań.

3. W przypadku śmierci Fundatora bądź braku możliwości wykonywania przez niego czynności w Fundacji, kompetencje Fundatora przejmuje Zarząd.

§ 17 Zarząd Fundacji

1. Organem, który zarządza majątkiem Fundacji, kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.

2. Zarząd składa się z minimum jednego a maksymalnie trzech Członków (w tym Prezesa Fundacji) powołanych przez Fundatora na czas nieokreślony.

3. Prezes lub Członek Zarządu może zostać odwołany przez Fundatora w przypadku:

a) działania na szkodę Fundacji,

b) istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji lub przepisów prawa, c) zaniechania pełnienia obowiązków przez okres dłuższy niż trzy miesiące,

d) choroby lub okoliczności utrudniających odpowiedzialne wykonywanie powierzonych obowiązków,

e) złożenia przez Prezesa lub Członka Zarządu rezygnacji na piśmie.

4. Członkostwo w Zarządzie wygasa również w przypadku:

a) śmierci członka Zarządu,

b) skazania Członka Zarządu prawomocnym wyrokiem karnym, c) złożenia rezygnacji z członkostwa na piśmie na ręce Fundatora.

5. W przypadku śmierci Fundatora lub utraty zdolności do czynności prawnych Prezes Zarządu wyznacza Pełnomocnika do reprezentowania Fundacji w umowach i sporach pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu.

6. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

§ 18

Zakres działania i kompetencji Zarządu

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji zgodnie z celami i w obszarach działania określonych przez Statut Fundacji:

a) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, b) reprezentuje Fundację na zewnątrz, c) zarządza majątkiem Fundacji,

d) odpowiada za realizację celów statutowych i wyniki działalności finansowo - gospodarczej, e) opracowuje strategię, plany działania i plany wydatków Fundacji,

f) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, zatwierdza sprawozdania merytoryczne oraz sprawozdania finansowe Fundacji,

g) przyjmuje subwencje, darowizny, dary, spadki, dotacje i zapisy,

h) podejmuje decyzję o współpracy lub przystąpieniu Fundacji do spółek, organizacji gospodarczych bądź innych Fundacji,

(8)

8 i) może dokonywać zmian w Statucie Fundacji,

j) uchwala strukturę organizacyjną Fundacji, konieczne regulaminy do sprawnego działania Fundacji, warunki pracy biura, ośrodków i innych jednostek organizacyjnych Fundacji, k) ustala wielkość zatrudnienia, wysokość środków na wynagrodzenie i nagrody dla

pracowników Fundacji zatrudnionych w ramach jej działalności statutowej,

l) przyjmuje i zwalnia pracowników Fundacji oraz ustala ich wynagrodzenie za pracę, m) organizuje, otwiera, a w razie konieczności likwiduje kolejne ośrodki i inne jednostki

organizacyjne Fundacji,

n) podejmuje decyzję o połączeniu z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,

o) podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu bądź – w przypadku Zarządu kilkuosobowego – wyznaczony przez niego członek Zarządu, przesyłając informację o terminie posiedzenia wszystkim członkom Zarządu pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości, listem poleconym na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

5. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. Zawiadomienia można zaniechać w stosunku do tych członków Zarządu Fundacji, którzy na piśmie oświadczą, że znają termin posiedzenia. o posiedzeniu zawiadamiany jest także Fundator, o ile nie pełni on funkcji członka Zarządu.

6. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość zapewniających wzajemne słyszenie się członków Zarządu, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu mają dostęp do takich środków i żaden z członków Zarządu nie sprzeciwił się w przeprowadzeniu posiedzenia w takiej formie.

7. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbycia posiedzenia Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostaną poinformowani na piśmie o treści uchwały, która ma zostać podjęta oraz terminie, w jakim każdy z członków Zarządu winien przekazać swoje stanowisko na piśmie Prezesowi Zarządu lub wskazanemu przez niego członkowi Zarządu, a żaden z członków Zarządu nie sprzeciwi się podjęciu uchwały w tym trybie.

§ 19

1. Oświadczenie woli, umowy i inne zobowiązania w imieniu Fundacji składają: w przypadku Zarządu jednoosobowego – jeden członek Zarządu, w przypadku Zarządu wieloosobowego – jednoosobowo każdy członek Zarządu, a w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu i w sprawach majątkowych powyżej 10000zł dwaj członkowie Zarządu, działający łącznie.

2. O ile Statut nie stanowi inaczej Zarząd podejmuje uchwały:

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – jednogłośnie w obecności jednego członka, b) w przypadku Zarządu dwuosobowego – jednogłośnie w obecności co najmniej jednego

członka,

c) w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż 2 osób – zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej dwóch członków, przy czym w przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Zarząd może powoływać Rady Programowe dla realizacji projektów.

4. Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w granicach umocowania.

(9)

9 5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

6. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji mogą być wynagradzani przez Fundację.

7. W sprawach dotyczących stosunku pracy Fundację wobec pracowników Fundacji reprezentuje i pełni funkcję kierownika zakładu Prezes Zarządu.

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§ 20

ZMIANA STATUTU FUNDACJI 1. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celu działania Fundacji.

2. Decyzje co do zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ VI

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje na wniosek Prezesa Zarządu Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

3. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd. Przysługują mu w okresie likwidacji Fundacji wszelkie uprawnienia Zarządu.

4. Środki majątkowe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.

5. O likwidacji likwidator zawiadamia właściwy organ nadzoru i Krajowy Rejestr Sądowy.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy.

Warszawa, dnia 01 grudnia 2021r.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :