• Nie Znaleziono Wyników

Treść rocznika siódmego. Pierwsze półrocze (1927) RPEiS 7, 1927, z. 1-2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Treść rocznika siódmego. Pierwsze półrocze (1927) RPEiS 7, 1927, z. 1-2"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

ROK VII

1927

RUCH PRAWNICZY

EKONOMICZNY

I SOCJOLOGICZNY

ORGAN

WYDZIAŁU PRAWNO - EKONOMICZNEOO U N I W E R S Y T E T U P O Z N A Ń S K I E O O

POŚWIĘCONY NAUCE i ŻYCIU

PRAWNEMU i GOSPODARCZEMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYCHODZI W PIERWSZYM MIESIĄCU KAŻD. KWARTAŁU

REDAKTOR NACZELNY I KIEROWNIK DZIAŁU PRAWNICZEGO:

PROF. DR. ANTONI PERETIATKOWICZ

EKONOMICZNEGO: Prof. Dr. S. NOWAKOWSKI SOCJOLOGICZNEGO: Prof. Dr. I. ST. BYSTROŃ

KIEROWNICY DZIAŁÓW: i Prof. Dr. Cz. ZNAMIEROWSKI SĄDOWNICTWA: Sędzia SąduNajw. W.M1SZEWSKI

ROCZNIK SIÓDMY 1927

PIERWSZE PÓŁROCZE

POZNAŃ 1927

SKŁAD GŁÓWNY: KSIĘGARNIA ŚW. WOJCIECHA

(2)

Komitet Redakcyjny:

Dyr. Adamczewski, Ks. Prof. Adamski, Dr. Baumgarten, Dr. Begale,

Prof. Dr. Bossowski, W. Bronowski, Dyr. Brzeski, Prof. Dr. Brzeski,

Dr. Całkosiński, Prof. Dr. Caro, St. Czarnowski, Dr.

Daszyńska-Golińska, Dr. Dbałowski, R. Dunin, Dr. K. Gidyński, Dyr. Glabisz,

Prof. Dr. Glaser, Prof. Wł. Grabski, Dyr. Hebda, Prof.

Horosz-kiewicz, J. Hubert, Dr. Janicki, Prof. Dr. Kasznica, R. Kusztelan,

P. Leśniowski, Dr. Leżański, Prof. Dr. Lisowski, Dr. J. Makowski,

Prof. Dr. Nadobnik, Prof. Dr. Ohanowicz, Dr. Wł. Orski, A.

Ostrowski, Dr. Paczkowski, Dyr. St. Pawłowski, B. Pohorecki,

Dr. Porowski, Dr. Pernaczyński, J. Prokopowicz, Prez. Ratajski,

Dr. Rosiński, Prof. Dr. Rutkowski, Dyr. Samulski, Dr. Sławski,

Dr. Skorny, Prof. Dr. Stelmachowski, Dyr. Stelmachowski, Prof.

Dr. Sułkowski, M. Szawleski, T. Szczurkiewicz, Prez. W.

Szul-czewski, Prof. A. Szymański, Prof. Dr. Taylor, W. Trampler,

Dr. Urbański, Prof. Dr. Wasiutyński, Dyr. Waszyński, Prof. Dr.

Winiarski, Prez. Wyrzykowski, Prez. Zakrzewski, Prof. Dr. S.

Zaleski, rad. Z. Zaleski, Prof. Dr. Znaniecki.

Sekret arka Redakcji :

magister praw Marja Zakrzewska

...

Przy oprawie zeszytów (1 i 2) w jeden tom należy

usunąć kartę tytułową oraz wykaz treści zeszytów po­

szczególnych, umieszczając natomiast poniższy wy­

kaz treści wraz z kartą tytuł. za pierwsze półrocze 1927

(3)

Treść rocznika siódmego (1927)

Pierwsze półrocze

I. Artykuły

C b e ł m o ń s k i Adam adw.: Komercjalizacja polskich kolei pań­

stwowych 53* D e m b i ń s k i Stefan adw.: Stwierdzenie obywatelstwa , likwidacja

dóbr niemieckich 22* G r a b s k i Władysław prof.: Druga inflacja polska . . . 104*

L i s o w s k i Zygmunt prof.: Dwie opinje w sprawie rozporządzeń Pre­

zydenta (art. 44 Konstytucji). 1* M a k a r e w i c z Juljusz prof.:: Zbrodnie stanu a Kom. Kodyf. R. P. 73*

M a k o w s k i Wacław prof.: O radzie prawniczej kilka uwag . . . 88* O h a n o w i c z Alfred prof.: W sprawie listów zastawnych dolarowych

i żytnich Poza. Ziemstwa Kredytowego 53* S i e m i e ń s k i Józef: Historja prawno-polityczna Polski

poroz-biorowej 95* S z t u r m de S z t r e m Edward: Ku statystyce produkcji przemy­

słowej 116* T a y l o r Edward prof.: Przyczyny spadku złotego 59*

X. X.: Kontrola faktyczna w ustawie o kontroli państwowej . . . 9*

II. Przegląd piśmiennictwa

A. Dział prawniczy

A l l e r h a n d M.: Prawo małżeńskie obowiązujące na Spiszu i Orawie 287 B a u d o u i n d e C o u r t e n a y - G r z e g o r z e w s k a : Zbiór przepi­

sów prawnych, tyczących pracy na roli (rec. J. Hubert) . . . 11 B e n i s A.: Ochrona krajobrazu we Włoszech a prawo własności . . 255

B i u l e t y n p o l i t y c z n y 5 B r z e s k i J.: Przepisy przewozowe . . . . • 260

B u s t a m a n t e y S i r v e n : La cour permanente de justice

interna-tionale (rec. prof. Winiarski) . . . 5 1 C h e c h l i ń s k i M.: Addenda do ustawodawstwa handlowego . . 259

(4)

IV Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny C z e ż o w s k i T.: Zbiór ustaw i rozporządzeń o studjach uniwersy­

teckich 11 C y b i c h o w s k i Z.: Polskie prawo państwowe (rec. prof. Starzyński) 1

D ą b r o w s k i W!.: Autonomja woj. śląskiego 5 D b a ł o w s k i Wł. i P r z e w o r s k i J.: Kodeks cywilny (austrjacki) 256

D e m o k r a t i e und P a r l a m e n t a r i s m u s 10 D r z e w i e c k i H.: Zarys dziejów notarjatu w Polsce . . . . 260

E h r 1 i c h L.: Gdańsk (rec. Dr. J. Makowski) 47 H a n o t a u x G.: Histoire de la Fondation de la Troisieme République 8

H a t s c h e k J.: Völkerrecht im Grundsatz 67

H a u s w a l d E.: Wynalazki i patenty 256 H e c h t H.: Die Prinzipien des Arbeitsrechts d. Gegenwart (rec. Dr.

J. Hubert) . 17 H ö i j e r O.: La salution pacifique des litiges internationaux avant

et depuis la société des Nations (rec. prof. B. Winiarski) . . 51 H u b e r t Réné: Le principe d'autorité dans l'organisation démocratique 9 J a w o r s k i Wł. L.: Reforma rolna (rec. prof. Ohanowicz) . . . 242 K a f t a l A.: Lotnictwo a prawo cywilne (rec. Dr. Gidyński) . . . 248 K a s k e 1 W.: Arbeitsrecht (rec. Dr. J . Hubert) . . . 2 0

K o m a r n i c k i W.: O zmianie Konstytucji polskiej 5 K o p c z y ń s k i J.: Przepisy normujące prawa emerytalne

funkcjo-narjuszów państwowych i wojska 12 L i p i ń s k i Ed.: Ustawodawstwo robotnicze (rec. Dr. J. Hubert) . . 13

Ł a d a J.: Rozporz. Prezydenta Rzplitej z 14/V 1924 o przerachowaniu

zobowiązań prywatno-prawnych . . . 287

M a k a r e w i c z J.: Monarchja czy republika 6 M a k o w s k i J.: Współczesne formy sądownictwa międzynarodowego

(rec. prof. B. Winiarski) 51 M e l s b a c h E.: Deutsches Arbeitsrecht (rec. Dr. J . Hubert) . . . 2 2

M u s z a l s k i E.: Rozpoczęcie i wypowiedzenie wojny (rec. Dr. J.

Makowski) 50 P e r e t i a t k o w i c z A.: Współczesna encyklopedja polityczna . . 6

P e r e t i a t k o w i c z A.: Nowy tekst konstytucji i ustawa o pełno­

mocnictwach 6 P o d c z a s k i J. i Ś l i w i ń s k i St.: Ustawa karno-skarbowa . . . 235

P o l i t i s N.: L a justice internationale (rec. prof. Winiarski) . . . 5 1

P o l s k a u s t a w a o p r a w i e a u t o r s k i e m 251

P r e z z o l i n i G.: Faszyzm 7 P r z y b y ł a w s k i K.: Klauzula „rebus sic stantibus" w rozwoju hi­

storycznym (rec. prof. Ohanowicz) 242 R e n o u v i n P.: Les origines immédiates de la guerre 66

S a i n t T h o m a s d ' A q u i n : D u gouvernement royal . . . . 1 0

(5)

Treść rocznika siódmego (I. półrocze) V S ł a w s k i St.: Gdańsk, Polska a Niemcy . . 64

S o k o l n i c k i M.: Polska w pamiętnikach wielkiej wojny . . . . 65 S t a r z y ń s k i St.: Powojenny ustrój państw europejskich . . . 7 S w o b o d a E.: Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch im Lichte

d. Lehren Kants (rec. prof. Ohanowicz) ,. 258 T a u b e n s c h l a g G.: Prawo karno-skarbowe 236 T a u b e n s c h l a g G.: Rekurs administracyjny (rec. prof.

Wasiu-tyński 16 W e h r W.: O prawie zawierania umów międzynarodowych (rec. prof.

W. Bronowski) 61 W i ś l i c k i J.: Konkordat (rec. X. Dr. Karłowski) 7

Z b i ó r o r z e c z e ń S ą d u N a j w y ż s z e g o (cywilne) . . . 261 Z é v a è s A.: Histoire de la Troisième République 10

Bibliografia

Prawo konstytucyjne i administracyjne 25 Prawo karne, proces karny i inne nauki kryminologiczne . . . . 236

B.

Dział ekonomiczny

B a l u k i e w i c z i P i e k a ł k i e w i c z : O programie gospodarczym

Polski (rec. prof. Taylor) 268 B r z u z a J.: Przepisy rachunkowo-kasowe (rec. Ig. Weinfeld) . . 287

C a r o L.: Zasady nauki ekonomji społecznej (rec. prof. Z.

Daszyńska-Golińska) 68 C z a u d e r n a R.: Przepisy dla kas skarbowych i centralnej kasy skar­

bowej (rec. Ig. Weinfeld) 287 D i a m a n d Wł.: O programie gospodarczym Polski (rec. prof. Taylor) 267

L e s f r o n t i è r e s a n c i e n n e s et a c t u e l l e s de la

Repu-blique de Pologne 300 G l a b i s z L.: O kierunek naszej przyszłej polityki w handlu zagra­

nicznym 79 G r a b i a ń s k i H.: O programie gospodarczym Polski (rec. prof.

Taylor) 268 K a l e n d a r z s k a r b o w y na rok 1927 289

K r z e m i c k i St. i S z y d ł o w s k i W.: Kodeks stemplowy (rec.

prof. Michalski) 288 K r z y ż a n o w s k i W.: Organizacja zakładów Forda (rec. prof.

E. Taylor) 106 K u l i s c h e r J.: Russische Wirtschaftgeschichte . . . 274

M a c h K.: Geografja handlowa w zarysie 101 M a y b a u m H.: Die Entstehung d. Gutsherrschaft im nordwestlichen

(6)

VI Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny

N i e d z i a ł k o w s k i M.: Teorja i praktyka socjalizmu (rec. prof.

X. A. Szymański) 270 P o n i k o w s k i W.: Dochód czysty i jego składniki jako miary po­

wodzenia kierunków wytwórczości rolniczej (rec. prof. W.

Schramm) 277 P s z c z ó ł k o w s k i St.: Stabilizacja złotego (rec. prof. Taylor) . . 85

R e p e c z k o A.: Gospodarka finansowa i budżet W. M. Gdańska za

1926/27 r. (rec. Dr. Knapowski) 91 R o s e n k r a n z A.: Taryfa opłat stemplowych (rec. Dr. Knapowski) 90

R o ś c i s z e w s k i St.: O programie gospodarczym Polski (rec. prof.

Taylor) 268 R z ó s k a J.: Niemieckie cła zbożowe (rec. Dr. A. Całkosiński) . . 74

S p r a w o z d a n i e B a n k u P o l s k i e g o (rec. Dr. Całkosiński) . . 289

S z a w l e s k i M.: Kwestja emigracyjna w Polsce 96 T o m a n e k Fr.: Handel towarowy i pieniężny oraz jego organizacja

(rec. Dr. St. Rosiński) 82 U m i a s t o w s k i R.: Granice polityczne naturalne i obronne w czasie

pokoju i wojny (rec. B. Olszewicz) 98 W e i n f e l d Ig.: Skarbowość polska (rec. prof. St. Zaleski) . . . 9 0

Z w e i g F.: Uniwersalizm w ekonomji (rec. prof. Taylor) . . . . 6 7 Z w e i g F.: O programie gospodarczym Polski (rec. prof. E. Taylor) 261

Bibliografia

Teorja ekonomji politycznej, historji nauki ekonomji, specjalne rozprawy teoretyczne, encyklopedje, podręczniki, ogólna po­

lityka ekonomiczna 72, 373 Historja gospodarstwa społecznego . . . 7 3 , 376 Polityka agrarna, rolnictwo, leśnictwo, rybołóstwo 76, 280 Górnictwo, przemysł, rzemiosło 77, 282 Handel, polityka handlowa i komunikacje 82, 284 Skarbowość, zagadnienia kredytowe, walutowe, bankowe, i ubezpie­

czeniowe . 92, 293 Statystyka, polityka ludnościowa, wychodźtwo 97, 298 Geografja gospodarcza i polityczna, gospodarka światowa . . . 102, 301 Organizacja pracy, polityka socjalna i samorządowa . . . . 106, 304 Spółdzielczość 109, 306

C. Dział socjologiczny

B a s l e r A.: Einführung in die Rassen u. Gesellschaftsphysiologie (rec.

prof. Bystroń) . 310 B o u g l é C. i R a f f a u l t J.: Elements de sociologie (rec. prof. J. By­

(7)

Treść rocznika siódmego (I. półrocze) VII D o b r z y ń s k a - R y b i c k a : Wybory powszechne w świetle psycho­

logii społecznej i etyki (rec. T. Szczurkiewicz) . . . 120 F r e u d S.: Massenpsychologie u. Ich-Analyse (rec. T. Szczurkiewicz) 123

G ü n t h e r H.: Rassenkunde Europas 118 H a n d w ö r t e r b u c h d. S e x u a l w i s s e n s c h a f t (rec. prof.

J. Bystroń) 310 N i o r a d z e G.: Der Schamanismus b. den sibirischen Völkern . . 321

R y b a r s k i R.: Naród, jednostka i klasa (rec. prof. Znamierowski) . 316

S c h m i d t M.: Völkerkunde (rec. prof. Bystroń) 127 Z n a m i e r o w s k i Cz.: Socjologja a psychologja społeczna (rec. T.

Szczurkiewicz) 114

Bibliografia

Wydawnictwa zbiorowe. Podręczniki i systemy. Historja socjologji

i krytyka 114, 308 Metodologja. Zagadnienia graniczne i ogólne . 116, 308 Podłoże biologiczne. Warunki zewnętrzne 119, 314 Życie społeczne 122, 315 Grupy i typy. 126, 319 Wytwory społeczne 129, 322 Varia 130, 323

III. Przegląd prawodawstwa

P r a w o k o n s t y t u c y j n e przez Prof. A. Peretiatkowicza . . 325

Zmiana Konstytucji . . 325 Nadzwyczajne pełnomocnictwa dla Prezydenta 328

Zwierzchność sił zbrojnych 328 P r a w o a d m i n i s t r a c y j n e przez Prof. T. Hilarowicza

Sprawy organizacyjne 329

Sprawy urzędnicze 342

Z o b o w i ą z a n i a m i ę d z y n a r o d o w e P o l s k i przez Dr. J. Makowskiego

Umowy o charakterze politycznym 347 Umowy handlowe i finansowe 347

Umowy konsularne 350 Umowy prawne 351 Umowy komunikacyjne i graniczne 352

Umowy sanitarne 353 Umowy różne 354 K r o n i k a u s t a w o d a w c z a . . . 132,354

(8)

VIII Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny

IV. Sądownictwo

A. Przegląd orzecznictwa

O r z e c z n i c t w o k a r n e S ą d u N a j w y ż s z e g o (b. zabór

rosyjski) przez P. Leśniowskiego 135, 356 O r z e c z n i c t w o k a r n e S ą d u N a j w y ż s z e g o (b. zabór

austrjacki) przez J. Prokopowicza 142, 362 O r z e c z n i c t w o k a r n e S ą d u N a j w y ż s z e g o (b. zabór

pruski) przez Dr. J. Leżańskiego 147, 366 O r z e c z n i c t w o S ą d u N a j w y ż s z e g o w sędziowskich

sprawach dyscyplinarnych z Ziem Zachodnich Rzplitej pol­

skiej przez Dr. R . Leżańskiego . . . 155 O r z e c z n i c t w o c y w i l n e S ą d u N a j w y ż s z e g o (b. za­

bór rosyjski) przez W. Miszewskiego 158, 379 O r z e c z n i c t w o c y w i l n e S ą d u N a j w y ż s z e g o (b. za­

bór austrjacki) przez Dr. Wł. Dbałowskiego 165, 387 O r z e c z n i c t w o c y w i l n e S ą d u N a j w y ż s z e g o (b. za­

bór, pruski) przez W. Tramplera 170, 393 O r z e c z n i c t w o N a j w y ż s z e g o T r y b u n a ł u A d m i ­

n i s t r a c y j n e g o przez Dr. Wł. Orskiego . . . 174, 397

B. Inne sprawy sadowe

Zaprzeczenie wyrokowi sądu duchownego mocy prawnej na tle prawa

małżeńskiego z r. 1836 przez W. Miszewskiego 183 Kilka uwag dotyczących zmian przepisów dochodzenia w proj. Ust.

post. karnego przez H. Angiewicza 405 Dowód przesłuchania stron pod przysięgą przez Dr. Wł. Dymka . . 411

Z życia korporacyjnego przez W. Miszewskiego 417

V. Kronika ekonomiczna

Rolnictwo i pokrewne gałęzie wytwórczości rolnej przez A. Ostrow­

skiego 187 Przemysł i górnictwo przez St. Czarnowskiego 189

Handel przez R. Urbana 194 Stosunki robotnicze przez prof. A. Szymańskiego 217

Stosunki walutowe przez Dr. M. Szawleskiego i Cz. Madeya . . 199, 419

Spółdzielczość przez R. Kusztelana 423 Kronika samorządowa przez Z. Zaleskiego i M. Porowskiego . . 202, 430

(9)

Treść rocznika siódmego (I. półrocze)

IX

VI. Miscellanea

Z Komisji Kodyfikacyjnej przez St. E. Rappaporta 207 Komisja współpracy prawniczej międzynarodowej 213 Międzynarodowa konferencja prawa karnego w Warszawie . . . . 214

Polemika: 1. (prof. Krzyżanowski — prof. L. Caro); 2. (J. St. Cezak — F. B.); 3 (St. Pszczółkowski — prof. dr. E. Taylor) . . 214, 438

Czasopisma prawnicze 221 II.Zjazd Słowiańskich Geografów i Etnografów w Polsce 1927 r. . . 222

Stała Delegacja Zrzeszeń i Instytucyj prawniczych Rzplitej Polskiej

przez St. E. Rappaporta 224 Stowarzyszenie kandydatów adwokackich w Krakowie 226

S. p. Romuald Mielczarski przez R. Kusztelana 435 Polski Komitet propagandy XIII Międzynarodowego Kongresu Rol­

niczego 443 VI Międzynarodowy Targ Poznański 444

Zbiór zasadniczych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Poznaniu 446 Fundusz wydawniczy „Ruchu" 227, 446

Sprawozdanie „Ruchu" za r. 1926 446

VII. Przegląd czasopism obcych*

A. Dział prawniczy 228 B. Dział ekonomiczny 231

* W celu możliwie dokładnego zestawienia bibljografji, począwszy od n-ru 1-go „Ruchu" 1927, przegląd czasopism polskich, odpowiednio rozklasy-fikowany, umieszczony został w przeglądzie piśmiennictwa w dziale bibljo­ grafji literatury polskiej.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nie można też pominąć i tego, gdy szuka się przyczyn alienacji współczesnego człowieka, że nawet jeśli nie chce się rysować zbyt ciemnego obrazu

Górnictwo, przemysł, budownictwo, rzemiosło 24, Handel, polityka handlowa i komunikacja 26, Skarbowość, zagadnienia kredytowe, walutowe, bankowe i ubezpiecze­.. niowe. 37,

What is more, by reintroducing his ideal academy model to the public in Fluxus Zug, twenty years after the original concept appeared in Interfunktionen, Vostell signaled how

The lack of a true index for the tailor’s address reminds the reader how the concept of indexicality informs the poem. This advertisement is an index of an index, a meta-index,

historical period, in the Information show Barrio exhibited photographs of the Bloody Bundles he had created during the fi ercest years of Brazilian military dictatorship..

Teorja, historja, specjalne rozprawy teoretyczne, Izby gospodarcze, Izby pracy. Zagadnienia graniczne 150, 428 Podłoże biologiczne. Warunki zewnętrzne 151, 435 Życie społeczne.

Treść rocznika czternastego (półrocze pierwsze 1934) IX Skarbowość i polityka skarbowa 108, 350 Statystyka i zagadnienia geo-gospodarcze:. Teorja statystyki, metody

Teorja, historja, specjalne rozprawy teoretyczne, zagadnienia ustro­ jowe, organizacja, sprawy urzędnicze, ogólna polityka komu­. nalna 95, 311 Przedsiębiorstwa komunalne,