• Nie Znaleziono Wyników

Język polski WIELKI SPRAWDZIAN Edycja 2010/2011

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Język polski WIELKI SPRAWDZIAN Edycja 2010/2011"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Regulamin programu

Język polski

WIELKI SPRAWDZIAN Edycja 2010/2011

ORGANIZATOR

§ 1.

Organizatorem programu Wielki sprawdzian (dalej zwanego „Programem”) jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe M. Dobrowolska sp.j. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 413 (dalej zwane

„Wydawnictwem” bądź „Organizatorem”).

CEL PROGRAMU

§ 2.

1. Program jest częścią projektu edukacyjnego LEPSZA SZKOŁA.

2. Program składa się z trzech niezależnych etapów rocznych dla klasy IV, V i VI.

3. Program, zgodnie z założeniami projektu LEPSZA SZKOŁA, sprawdza wiedzę i umiejętności polonistyczne kształcone w kolejnych rozdziałach podręczników z serii Między nami i konsekwentnie przygotowuje uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej.

ADRESACI

§ 3.

1. Do Programu mogą przystąpić nauczyciele, którzy uczą języka polskiego w szkole podstawowej i których uczniowie korzystają w roku szkolnym 2010/2011 z książek Między nami przygotowanych przez Wydawnictwo.

2. Nauczyciele, którzy przystąpią do Programu, zwani są dalej „Uczestnikami Programu” bądź

„Nauczycielami”.

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI O PROGRAMIE

§ 4.

1. Podstawowe informacje o Programie zamieszczone są:

a) w katalogu „Język polski 2010/2011” wydanym przez Wydawnictwo, b) na stronie Wydawnictwa: www.gwo.pl/LS.

2. W przypadku konieczności doprecyzowania zasad udziału i funkcjonowania Programu pomocą służy koordynator projektu LEPSZA SZKOŁA. Kontakt telefoniczny: 058 340-63-58; mailowy: ls@gwo.pl.

WARUNKI UCZESTNICTWA

§ 5.

1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest potwierdzenie korzystania z podręczników GWO. W tym celu należy:

(2)

a) wypełnić potwierdzenie Uczę z GWO 2010/2011 (zwane dalej „Potwierdzeniem”), b) na Potwierdzeniu podać indywidualny adres e-mail,

c) w sekcji poświęconej LEPSZEJ SZKOLE zaznaczyć chęć uczestnictwa w Programie,

d) odesłać Potwierdzenie najpóźniej do 3 września 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem Wydawnictwa bądź adresem korespondencyjnym LEPSZEJ SZKOŁY.

2. Potwierdzenie zamieszczone jest w katalogu Język polski 2010/2011 oraz na stronie Wydawnictwa:

www.gwo.pl/potwierdzenia.

3. Uczestnik Programu ponosi koszt wysyłki Potwierdzenia.

PRZEBIEG PROGRAMU

§ 6.

1. Program ma dwie wersje: płatną i bezpłatną. Testy dla obu wersji są takie same.

2. Każdy Uczestnik Programu po spełnieniu warunków określonych w § 5 ma dostęp do bezpłatnej wersji testów.

3. W wersji bezpłatnej Uczestnik pobiera pliki z testami ze strony internetowej www.LS.gwo.pl (o której mowa w § 8), drukuje je i powiela dla swoich uczniów.

4. W wersji płatnej Uczestnik odpłatnie zamawia komplety wydrukowanych testów dla swoich uczniów.

5. Zamówienie testów Uczestnik składa przez stronę internetową www.LS.gwo.pl, korzystając z hasła i loginu, o którym mowa w § 8.

6. Zamówienie na testy Uczestnik może składać od 20 lipca 2010 roku do 30 września 2010 roku.

7. Liczba zamówionych kompletów dla danej klasy powinna odpowiadać liczbie uczniów w zgłaszanej klasie/klasach i nie może być mniejsza niż 10.

8. Cena jednego kompletu testów wynosi 3,00 zł.

9. Przez jeden komplet testów rozumie się:

a) dla ucznia klasy IV – zestaw sześciu testów na cały rok szkolny, b) dla ucznia klasy V – zestaw sześciu testów na cały rok szkolny, c) dla ucznia klasy VI – zestaw pięciu testów na cały rok szkolny.

10. Na podstawie przesłanego do Wydawnictwa zamówienia będzie wystawiona faktura VAT. Dane do faktury są wskazane przez Uczestnika Programu na formularzu zamówienia.

11. Opłatę za zamówione komplety testów Uczestnik Programu uiszcza w momencie odbioru przesyłki.

12. Organizator zobowiązuje się dostarczyć Uczestnikom Programu zamówione testy (z uwzględnieniem podziału klasy na dwie grupy) oraz klucze odpowiedzi. Materiały te będą dostarczone przesyłką pocztową pod adresem wskazanym na zamówieniu.

13. Zamówienie zostanie zrealizowane we wrześniu – jeżeli zostanie złożone do 3 września 2010 roku lub w październiku – jeżeli zamówienie zostanie złożone w terminie od 4 do 30 września 2010 roku.

14. Materiały będą dostarczone przesyłką pocztową pod adresem wskazanym na zamówieniu.

15. Organizator ponosi koszty wysyłki materiałów wymienionych w ust. 12.

16. W wypadku zwrotu przesyłki z winy Uczestnika Programu koszty ponownego wysłania testów (9,50 zł) ponosi Uczestnik Programu.

17. Nauczyciel na stronie internetowej LEPSZEJ SZKOŁY edytuje liczbę klas, która ma wziąć udział w programie.

18. Liczbę klas można edytować do 30 września 2010 roku.

19. Nauczyciel może zgłosić do Programu tylko te klasy, które uczy.

20. Nauczyciel realizuje program nauczania zgodnie z kolejnością rozdziałów w podręczniku.

21. Liczba testów do przeprowadzenia w ciągu roku szkolnego to:

a) dla klasy IV – sześć testów, b) dla klasy V – sześć testów, c) dla klasy VI – pięć testów.

22. W przypadku wersji bezpłatnej materiały potrzebne do przeprowadzenia każdego testu są zamieszczone na stronie internetowej w postaci plików PDF.

23. Każdy plik PDF zawiera:

a) test w wersji A i B,

b) Klucz odpowiedzi i kartotekę testu.

24. Uczestnik Programu w określonych przez Organizatora terminach, o których mowa w ust. 25, pobiera ze strony internetowej www.LS.gwo.pl materiały potrzebne do przeprowadzenia każdego testu.

(3)

25. Po przeprowadzeniu testów Nauczyciel może wpisać wyniki na stronie internetowej www.LS.gwo.pl we wskazanych przez Organizatora terminach:

Symbol testu Pierwszy dzień publikacji testu na stronie www.ls.gwo.pl

Ostatni dzień wpisywania wyników i publikacji testu na stronie

www.ls.gwo.pl

Klasa IV

IV/1 15.09.2010 29.10.2010

IV/2 02.11.2010 31.12.2010

IV/3 03.01.2011 28.02.2011

IV/4 01.03.2011 29.04.2011

IV/5 i IV/6 04.05.2011 30.06.2011

Klasa V

V/1 15.09.2010 29.10.2010

V/2 02.11.2010 31.12.2010

V/3 03.01.2011 28.02.2011

V/4 01.03.2011 29.04.2011

V/5 i V/6 04.05.2011 30.06.2011

Klasa VI

VI/1 15.09.2010 30.11.2010

VI/2 01.12.2010 28.02.2011

VI/3 01.03.2011 29.04.2011

VI/4 i VI/5 04.05.2011 30.06.2011

26. Po upływie terminów, o których wyżej mowa, nastąpi blokada strony uniemożliwiająca wpisywanie wyników. Uczestnicy Programu będą jednak nadal mogli korzystać z tej strony, np. pobierać raporty.

27. W klasach objętych Programem nauczyciele przeprowadzają testy oraz sprawdzają je zgodnie z zasadami określonymi w kluczu odpowiedzi.

28. Sposoby oceniania zaproponowane przez Organizatora w kartotece testu (punktacja poszczególnych zadań, przeliczenie punktacji na oceny) są jedynie propozycją. O sposobie wykorzystania wyników uzyskanych przez uczniów każdy nauczyciel decyduje indywidualnie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i sposób wykorzystania przez nauczyciela wyników uzyskanych przez uczniów.

ZMIANA NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO KLASĘ

§ 7.

1. Jeżeli dojdzie do stałej zmiany nauczyciela prowadzącego klasę, możliwa jest kontynuacja udziału klasy w Programie po spełnieniu poniższych wymogów:

a) nowy nauczyciel przed przeprowadzeniem testu zgłasza Organizatorowi telefonicznie lub mailowo zaistniałą zmianę,

b) nowy nauczyciel przesyła pocztą, pod adresem korespondencyjnym LEPSZEJ SZKOŁY, poprawnie wypełnione Potwierdzenie,

c) Organizator przesyła nowemu nauczycielowi hasło i login, potrzebne do zalogowania się na stronie do wpisywania wyników www.ls.gwo.pl,

d) nauczyciel wpisuje wyniki z kolejnych testów na stronie internetowej www.ls.gwo.pl.

2. Niespełnienie powyższych warunków spowoduje wykluczenie klasy z Programu.

STRONA INTERNETOWA DO WPISYWANIA WYNIKÓW (www.ls.gwo.pl)

§ 8.

1. Strona internetowa www.ls.gwo.pl (dalej zwana „Stroną”) jest przeznaczona do wpisywania wyników testów LEPSZEJ SZKOŁY.

2. Uczestnik Programu loguje się na stronie www.ls.gwo.pl za pomocą loginu i hasła.

3. Organizator zobowiązuje się dostarczyć Uczestnikom Programu login i hasło. Będą one wysyłane od 20 lipca 2010 roku drogą mailową na podany przez Uczestnika Programu adres e-mail.

4. Login i hasło dostępu przekazywane są jedynie tym nauczycielom, którzy przystąpili do projektu LEPSZA SZKOŁA.

(4)

5. Każdy Uczestnik Programu ma prawo wglądu do danych osobowych, które dotyczą jego samego, oraz ma możliwość wprowadzania wyników testów tych klas, z którymi przystąpił do Programu.

RAPORT

§ 9.

1. Po zarejestrowaniu na stronie internetowej wyników klasy automatycznie wygeneruje się Raport.

2. Raport ten prezentuje wyniki ogólnopolskie, wyniki dla szkoły, klasy oraz dla poszczególnych uczniów.

3. Uczestnik Programu może pobrać Raport ze strony internetowej LEPSZEJ SZKOŁY.

4. Raport wygeneruje się oddzielnie dla każdego testu.

5. Niektóre dane w Raporcie będą ulegały zmianie wraz z napływaniem wyników z danej szkoły i z całego kraju.

ZAŚWIADCZENIE O UDZIALE W PROGRAMIE

§ 10.

1. Każdy uczestnik Programu, który w terminach podanych w § 6 ust. 25 wpisze na stronie internetowej wyniki ze wszystkich testów z całego roku szkolnego, otrzyma zaświadczenie o udziale w Programie.

2. Zaświadczenie to będzie wydane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe najpóźniej do 15 lipca 2011 roku i przesłane Uczestnikowi Programu pocztą pod adresem domowym.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 11.

1. Uczestnik Program wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe M. Dobrowolska sp.j. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 413, w celach statystycznych i marketingowych. Dane, o których mowa, obejmują: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926). Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą.

3. W celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi Programu, jak również ułatwienia kontaktu z jego uczestnikami Organizator umożliwi każdemu nauczycielowi możliwość wglądu do jego danych osobowych za pośrednictwem Strony chronionej indywidualnym loginem i hasłem dostępu.

4. W przypadku zmiany danych osobowych nauczyciel będzie mógł powiadomić Organizatora za pośrednictwem formularza o zaistniałej zmianie, a stosowne zmiany zostaną wprowadzone przez administratora bazy danych.

5. Organizator z własnej inicjatywy lub na żądanie Uczestnika Programu również może uzupełniać, korygować i usuwać błędne, niepełne lub nieaktualne dane osobowe, dostarczone innymi kanałami komunikacji (pocztą, faksem).

6. Organizator poczyni odpowiednie kroki w celu ochrony i zabezpieczenia danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. W celu ograniczenia nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych za pośrednictwem Strony nauczyciel powinien zmienić hasło dostępu oraz nie powinien udostępniać loginu i hasła osobom trzecim.

ZASTRZEŻENIE PRAW AUTORSKICH

§ 12.

1. Wszystkie materiały dotyczące Programu są własnością Wydawnictwa i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

(5)

2. Rozpowszechnianie tych materiałów poza Programem, w szczególności wykorzystywanie ich w celach zarobkowych przez uczestników Programu lub osoby trzecie, bez pisemnej zgody Organizatora Programu, jest zabronione i stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych Organizatora.

3. Wszelkie materiały związane z Programem, które zostaną przekazane Wydawnictwu przez Uczestników Programu, nie podlegają zwrotowi.

ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

§ 13.

1. W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości przebiegu Programu Uczestnicy mogą zgłaszać Organizatorowi swoje uwagi na piśmie.

2. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone uwagi były rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Uczestnik Programu zostanie powiadomiony o decyzji Wydawnictwa na piśmie, e-mailem lub faksem.

3. Decyzja Wydawnictwa jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

1. W wyjątkowych, losowo uzasadnionych, przypadkach niedotrzymania przez Uczestnika Programu warunków niniejszego Regulaminu Organizator może podjąć decyzję o przystąpieniu Uczestnika do Programu. Organizator będzie dążyć do stosowania jednolitych zasad postępowania w tego rodzaju sytuacjach.

2. Organizator udostępnia powyższy Regulamin na stronie internetowej www.gwo.pl/LS w formie pliku PDF.

3. Przesłanie do Wydawnictwa Potwierdzenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie przed rozpoczęciem kolejnych edycji Programu.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania Programu po zakończeniu każdego roku szkolnego.

DANE ADRESOWE

§ 15.

Adres Wydawnictwa:

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe M. Dobrowolska sp.j.

al. Grunwaldzka 413 80-309 Gdańsk

Adres korespondencyjny LEPSZEJ SZKOŁY:

LEPSZA SZKOŁA

80-876 Gdańsk 52, skrytka pocztowa 59 Adres e-mailowy: ls@gwo.pl

Telefon: 058 340-63- 58

Cytaty

Powiązane dokumenty

W momencie kliknięcia w link z zaproszeniem do głosowania system iVoting sprawdza, czy użytkownik o danym mailu posiada konto w aplikacji, czy dany mail jest uprawniony do

Jeżeli w ciągu 10 podań nie zostanie podjęta próba podania do zawodnika neutralnego, to ten zawodnik który wykona 11 podanie w bok, staje się zawodnikiem neutralnym –

Nie trzeba podawać więcej przykładów na występowanie w Deuterono- mium tekstu opartego na przekazie o cechach pierwotnej oralności (przed- piśmiennej) – bazującego na wzorcach

W związku z uczestnictwem w projekcie „Dotacje na start” wnoszę o zwrot (refundację) kosztów przejazdu z miejscowości, w której zamieszkuje do miejsc, w których było

Osoba dodająca wydarzenie oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych wydarzenia i zbiera dane osobowe Uczestników na podstawie własnego regulaminu który jest zgodny

TABELA 2 Najważniejsze badania porównujące stenty metalowe oraz uwalniające leki Badanie Liczba Rodzaje badanych Czas obserwacji Uwagi.. pacjentów

Historia Polski odtwarzana poprzez Śpiewy zatoczyła zaś koło: zaczynała się od Piasta, który porzucił swoją chatę i pasiekę nad Gopłem, żeby zostać władcą, zamykała

a. „Forum Zdrowia i Bezpieczeństwa” ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w konkursie. b) Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska