• Nie Znaleziono Wyników

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych"

Copied!
11
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials

Nr 26

(lipiec–wrzesień)

Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230

Rok IX Warszawa–Opole 2016

(2)

Prace ICiMB 2016 nr 26: 72–81

ALICJA KOLASA-WIĘCEK*

4FHNFOUBDKBQBËTUX6&‡X[BLSFTJF

FNJTKJHB[ÍXDJFQMBSOJBOZDI[SPMOJDUXB

[XZLPS[ZTUBOJFNBOBMJ[ZTLVQJFË

Słowa kluczowe: gazy cieplarniane, emisje rolnicze, metan, podtlenek azo- tu, Unia Europejska, analiza skupień, grupowanie aglomeracyjne.

W artykule zaprezentowano wyniki badań z zastosowaniem metody grupo- wania aglomeracyjnego. Celem badań było pogrupowanie państw człon- kowskich UE-28 w podzbiory najbardziej do siebie podobne pod względem emisji metanu i podtlenku azotu, uwalnianych przez sektor rolny, oraz usytu- owanie Polski na ich tle. Wyraźnie homogenicznym państwem jest Francja z najwyższymi w Unii emisjami rolniczymi. Odrębne skupienie stanowią Niemcy i Wielka Brytania, również charakteryzujące się wysokim emisjami.

Trzecia wyodrębniona grupa, także z emisjami powyższej średniej europej- skiej, składa się z sześciu krajów, do których zakwalifikowała się Polska.

Pozostałe 19 państw zaszeregowały się do ostatniego skupienia.

8QSPXBE[FOJF

Emisje rolnicze głównych gazów cieplarnianych (GGC) to bezpośrednie emi- sje wytwarzane w produkcji roślinnej i zwierzęcej, jak również te związane ze zmianami w sposobie użytkowania gruntów. Kluczowymi zanieczyszczeniami emitowanymi z rolnictwa są metan i podtlenek azotu. Są one istotne ze wzglę- du na wysoki potencjał oddziaływania globalnego. Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization – FAO) szacuje, że produkcja zwierzęca odpowiada za 15–24% emisji gazów cieplarnianych, głównie metanu (CH4) i podtlenku azotu (N2O) [7]. Chów zwierząt odpowiada za 35–40% emisji CH4 na świecie, a jego głównym źródłem jest fermentacja jelitowa (ok. 90%) [1]. Szacuje się natomiast, że 29% emisji pochodzi z zarządzania obornikiem [8].

Istotnym zanieczyszczeniem nie tylko ze względu na wysoki potencjał tworzenia efektu cieplarnianego oraz długi czas przebywania w stratosferze, ale również z powodu jego udziału w degradacji warstwy ozonowej jest N2O [5]. Źródłem

* Dr hab. inż., Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania, a.kolasa-wiecek@po.

opole.pl

(3)

jego emisji jest wiele procesów naturalnie występujących w przyrodzie (gleby pod naturalną wegetacją, oceany, reakcje chemiczne w troposferze) [6]. Oszacowania wskazują, iż z rolnictwa i obszarów wiejskich pochodzi ponad 80% emisji N2O [6]. Głównym źródłem N2O są przede wszystkim emisje z nawozów mineralnych sztucznych i organicznych naturalnych.

Emisja CH4 w Polsce w 2013 r. wyniosła 1683,89 kt (tj. 42,10 mln ton ekw. CO2) i w porównaniu do roku bazowego była mniejsza o 45,5%. Udział metanu w cał- kowitej krajowej emisji gazów cieplarnianych wyniósł 10,7%. Trzy główne jego źródła emisji to: emisja lotna z paliw, rolnictwo oraz odpady. Ich udziały w kra- jowej emisji CH4 wynosiły odpowiednio: 35,4; 32,3 i 22,7%. Dominującym źró- dłem emisji z rolnictwa była fermentacja jelitowa z udziałem ok. 27,8% [4].

Emisja N2O w 2013 r. wynosiła 67,90 kt (tj. ok. 20,23 mln ton ekw. CO2) i była niższa o 29,8% w porównaniu do roku bazowego. Udział emisji N2O stanowił 5,1% całkowitej emisji GGC. Główne źródła emisji to: gleby rolne – 67,3%, od- chody zwierzęce – 9,9%, spalanie paliw –12,2 % oraz przemysł chemiczny – 5,5% [4].

.FUPEZLBCBEBË

Celem badań było wskazanie podobieństw pomiędzy państwami członkowskimi UE-28 pod względem emisji gazów cieplarnianych uwalnianych przez sektor rol- niczy oraz usytuowanie Polski na tej mapie. Jako narzędzie wykorzystano meto- dy grupowania hierarchicznego. Francja jest źródłem najwyższych emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa w krajach UE-28 z pięciu analizowanych źródeł (tab.

1). W dalszej kolejności plasują się Niemcy i Wielka Brytania, następnie – grupa państw, w których emisje są wyższe od średniej europejskiej, gdzie średnia kształ- tuje się na poziomie 2424,4 Gg (Hiszpania, Holandia, Irlandia, Polska, Włochy).

Pozostaje liczna grupa tych krajów, w których emisje są niższe od średniej, przy czym jednak bardzo zróżnicowane, oraz dwa odrębne państwa ze znikomymi emisjami (Cypr i Malta). Ułożenie obiektów w grupy w taki sposób, aby stopień ich powiązania z obiektami należącymi do tej samej grupy był jak największy, a z pozostałych grup jak najmniejszy, nie jest do końca oczywiste. Metoda gru- powania aglomeracyjnego służy rozwiązywaniu podobnych wątpliwości. Polega na grupowaniu obiektów w coraz to większe zbiory (skupienia), z zastosowaniem pewnej miary podobieństwa lub odległości. Celem weryfikacji liczby skupień, zastosowano pięć metod różniących się sposobami obliczania odległości między nimi. Wykorzystano wybrane metody aglomeracyjne: metodę wiązania pojedyn- czego, wiązania pełnego, metodę Warda, metodę średnich połączeń oraz średnich połączeń ważonych.

Na wstępie działania procedury aglomeracyjnej przyjmuje się, że każdy obiekt stanowi osobne skupienie. Następnie krokowo łączy się w podzbiory podgrupy

(4)

ALICJA KOLASA-WIĘCEK 74

najbardziej do siebie podobne, aż do otrzymania jednego skupienia zawierającego wszystkie obserwacje. W ten sposób otrzymuje się wynikową segmentację, będą- cą uporządkowanym zestawieniem podziałów na segmenty [3]. Analiza skupień dąży do heterogeniczności skupień poprzez łączenie ze sobą obiektów na pod- stawie wyliczonych odległości między nimi. Do określania odległości przyjęto powszechnie stosowaną odległość euklidesową:

2

, ,

1

( )

n

ij i k j k

k

d x x

£

gdzie:

dij – odległość pomiędzy i-tym a j-tym obiektem, xi,k – wartość k-tej cechy dla i-tego obiektu, xj,k – wartość k-tej cechy dla j-tego obiektu, n – liczba cech charakteryzujących obiekty.

W badaniach wykorzystano pięć metod grupowania aglomeracyjnego, które mię- dzy sobą różnią się jedynie sposobami obliczania odległości między skupienia- mi:

1) metoda pojedynczego wiązania – odległość między dwoma skupieniami, która określona jest przez odległość między najbliższymi obiektami (sąsiadami) nale- żącymi do różnych skupień;

2) metoda pełnego wiązania – odległość między skupieniami, która określa odle- głość między najdalej położonymi obiektami należącymi do różnych skupień;

3) metoda średnich połączeń – odległość między dwoma skupieniami, którą obli- cza się za pomocą średniej arytmetycznej wyznaczonej ze wszystkich odległości obiektów należących do dwóch różnych skupień;

4) metoda średnich połączeń ważonych – metoda zbliżona do metody średnich połączeń z tą różnicą, że uwzględnia się tu wielkości skupień (liczby zawartych w nich obiektów);

5) metoda Warda – do oszacowania odległości między skupieniami wykorzystuje podejście analizy wariancji. Metoda ta zmierza do minimalizacji sumy kwadra- tów odchyleń wewnątrz skupień [2].

W przeprowadzonych analizach statystycznych wykorzystano dane stanowiące główne źródła emisji CH4 i N2O w rolnictwie: emisję CH4 z fermentacji jelito- wej, emisję N2O i CH4 z zarządzania obornikiem, emisję N2O z nawozów sztucz- nych oraz emisję N2O z obornika do nawożenia gleb [9]. Do badań wzięto dane z 2014 r. Analizę przeprowadzono w pakiecie statystycznym Statistica v.12.

(1)

(5)

8ZOJLJCBEBËJJOUFSQSFUBDKB

W tabeli 1 zamieszczono statystykę opisową zmiennych (kraje UE-28).

T a b e l a 1 Statystyki opisowe zmiennych

Lp. Zmienne Średnia

[Gg]

Odchylenie standardowe [Gg]

1 Austria 1 143,97 1 157,23

2 Belgia 1 592,75 1 257,00

3 Bułgaria 865,17 982,97

4 Chorwacja 441,87 321,04

5 Cypr 52,96 35,77

6 Czechy 1 082,89 941,27

7 Dania 1 600,87 930,74

8 Estonia 196,08 166,31

9 Finlandia 697,63 567,46

10 Francja 12 266,05 10 777,53

11 Grecja 1 215,04 1 209,48

12 Hiszpania 6 130,36 3 998,63

13 Holandia 3 136,53 2 646,48

14 Irlandia 3 401,77 4 091,45

15 Litwa 540,89 458,40

16 Luksemburg 118,26 111,88

17 Łotwa 327,37 272,59

18 Malta 18,50 10,38

19 Niemcy 9 879,51 7 459,39

20 Polska 5 362,49 4 387,87

21 Portugalia 1 062,56 922,55

22 Rumunia 2 157,09 1 928,10

23 Słowacja 421,93 359,38

24 Słowenia 254,24 267,35

25 Szwecja 968,38 864,77

26 Węgry 961,24 752,35

27 Wielka Brytania 7 167,94 7 482,00

28 Włochy 4 819,75 4 067,09

Ź r ó d ł o: Opracowanie własne.

Na podstawie metod średnich połączeń (ryc. 1), średnich połączeń ważonych (ryc. 3) oraz pełnego wiązania (ryc. 4) odcięcie wykresu przy standaryzowanej odległości wiązania ok. 10 tys. tworzy cztery grupy obiektów (skupień):

– skupienie 1: Wielka Brytania, Niemcy, – skupienie 2: Francja,

– skupienie 3: Włochy, Irlandia, Rumunia, Holandia, Polska, Hiszpania,

(6)

ALICJA KOLASA-WIĘCEK 76

– skupienie 4: Litwa, Finlandia, Luksemburg, Estonia, Malta, Cypr, Słowenia, Łotwa, Słowacja, Chorwacja, Czechy, Węgry, Bułgaria, Dania, Belgia, Szwecja, Grecja, Portugalia, Austria.

odległość euklidesowa

Wielka Brytania Niemcy Francja Włochy Irlandia Rumunia Holandia Polska Hiszpania Litwa Finlandia Luksemburg Estonia Malta Cypr Słowenia Łotwa Słowacja Chorwacja Czechy Węgry Bułgaria Dania Belgia Szwecja Grecja Portugalia Austria

0 5000 10000 15000 20000 25000

odległość wiązania

Ź r ó d ł o: Opracowanie własne.

Ryc. 1. Aglomeracja metodą średnich połączeń

Na rycinie 2 zamieszczono przykładowy wykres ilustrujący przyrost długości wiązania w kolejnych krokach (iteracjach). Rycina ta obrazuje, że znaczący przyrost odległości wiązania pojawia się już na początku analizy od pierwszego do 16 kroku oraz w ostatnim 27 kroku.

odległość euklidesowa

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27

krok -5000

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

odległość wiązania

Ź r ó d ł o: Opracowanie własne.

Ryc. 2. Odległość wiązania w kolejnych krokach analizy skupień metodą średnich połączeń

(7)

odległość euklidesowa

Wielka Brytania Niemcy Francja Polska Włochy Irlandia Hiszpania Romunia Holandia Litwa Finlandia Luksemburg Estonia Malta Cypr Słowenia Łotwa Słowacja Chorwacja Czechy Węgry Bułgaria Dania Belgia Szwecja Grecja Portugalia Austria

0 5000 10000 15000 20000 25000

odległość wiązania

Ź r ó d ł o: Opracowanie własne.

Ryc. 3. Aglomeracja metodą średnich połączeń ważonych

odległość euklidesowa

Wielka Brytania Niemcy Francja Włochy Irlandia Rumunia Holandia Polska Hiszpania Luksemburg Estonia Malta Cypr Słowenia Łotwa Słowacja Chorwacja Litwa Finlandia Czechy Węgry Bułgaria Dania Belgia Szwecja Grecja Portugalia Austria

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

odległość wiązania

Ź r ó d ł o: Opracowanie własne.

Ryc. 4. Aglomeracja metodą pełnego wiązania

Metodą Warda elementy sklasyfikowano w bardzo zbliżony sposób (jak wyżej), otrzymując trzy obiekty. Pierwszy odpowiadający wedle wyżej zaprezentowanych metod skupieniu 3, drugi – skupiający Wielką Brytanię, Niemcy i Francję oraz ostatnia grupa odpowiadająca skupieniu 4, składająca się z pozostałych 19 krajów.

(8)

ALICJA KOLASA-WIĘCEK 78

odległośc euklidesowa

0 20000 40000 60000 80000 1E5 1,2E5

odległość wiązania Wielka Brytania Niemcy Francja

Włochy Irlandia Romunia Holandia Polska Hiszpania Luksemburg Estonia Malta Cypr Słowenia Łotwa Słowacja Chorwacja

Litwa Finlandia Czechy Węgry Bułgaria Dania Belgia Szwecja Grecja Portugalia Austria

Ź r ó d ł o: Opracowanie własne.

Ryc. 5. Aglomeracja metodą Warda

W wyniku zastosowania metody pojedynczego wiązania otrzymany dendrogram wskazuje, iż obiekty tworzą skupienia, łącząc się „w sznur”, a wynikowe skupienia tworzą długie łańcuchy, co jest charakterystyczne dla tej metody. Wybrana metoda nie pozwoliła na wyraźne wyodrębnienie grup skupień, poza jednym (ryc. 6).

odległość euklidesowa

Francja Wielka Brytania Niemcy Polska Hiszpania Włochy Irlandia Holandia Rumunia Dania Belgia Czechy Węgry Bułgaria Grecja Finlandia Litwa Słowenia Luksemburg Estonia Malta Cypr Łotwa Słowacja Chorwacja Szwecja Portugalia Austria

0 2000 4000 6000 8000 10000

odległość wiązana

Ź r ó d ł o: Opracowanie własne.

Ryc. 6. Aglomeracja metodą pojedynczego wiązania

(9)

Analizując dendrogramy poszczególnych metod, zauważa się homogeniczność jednego z krajów – Francji, która stanowi wyraźnie odrębny obiekt (skupienie 2).

Powód powyższej klasyfikacji jest uzasadniony, gdyż to Francja uwalnia najwyż- szą ilość gazów cieplarnianych z rolnictwa wśród krajów wspólnoty europejskiej.

Tylko w przypadku emisji CH4 pochodzącej z zarządzania obornikiem Niemcy stanowią większe źródło emisji – 6920,03 ekw. CO2 Gg, Francja – 6009,12 ekw.

CO2 Gg (tab. 2). Do skupienia 1 zakwalifikowały się Niemcy oraz Wielka Brytania.

Te dwa kraje, zaraz po Francji, są kolejnymi z najwyższymi w UE emisjami GGC z sektora rolnego (tab. 2).

T a b e la 2 Porównanie emisji CH4 i N2O dla skupienia 1 i 2 oraz średniej UE [9]

Kraj

N2O ekw. CO2 [Gg]

CH4 ekw. CO2 [Gg]

zarządzanie obornikiem

stosowanie nawozów mineralnych

sztucznych

nawożenie obornikiem

fermentacja jelitowa

zarządzanie obornikiem

Francja 3 871,79 1 5814,92 5 968,52 29 665,89 6 009,12

Wielka Brytania 2 106,70 7 490,15 3 395,62 20 018,65 2 828,58

Niemcy 3 425,78 11 765,52 5 268,33 22 017,90 6 920,03

Średnia w UE-28 810,32 2 834,21 1 286,29 5 702,43 1 488,91

Skupienie 3 obejmuje 6 państw: Włochy, Irlandię, Rumunię, Holandię, Polskę i Hiszpanię. Średnie emisje w tych krajach z analizowanych źródeł są wyższe od średniej europejskiej i wynoszą:

– N2O ze stosowania nawozów mineralnych sztucznych – 4497,27 Gg, – N2O z zarządzania obornikiem – 1466,02 Gg,

– N2O z nawożenia obornikiem – 2364,42 Gg, – CH4 z fermentacji jelitowej – 9665,25 Gg, – CH4 z zarządzania obornikiem – 2847,03 Gg.

Skupienie 4 jest najliczniejsze i obejmuje pozostałą grupę aż 19 krajów. Średnie emisje w tych państwach są 3-, 4-krotnie niższe od średniej europejskiej.

Luksemburg, Estonia, Malta, Cypr, Słowenia, Łotwa, Słowacja oraz Chorwacja stanowią zbiór państw, w których emisje rolnicze CH4 i N2O są najniższe. Jest to zauważalne na dendrogramach w postaci podgrupy w skupieniu 4 (ryc. 1, 3, 4, 6).

1PETVNPXBOJF

Z przeprowadzonych badań wynika, że państwa członkowskie UE-28 są istot- nie zróżnicowane pod względem emisji gazów cieplarnianych z analizowanych

(10)

ALICJA KOLASA-WIĘCEK 80

źródeł sektora rolnego. Wstępna analiza wielkości emisji w oparciu o dane za- warte w tabeli 1 pozwoliła na wyodrębnienie 5 grup krajów. Celem weryfikacji tak założonych ilości skupisk zastosowano metodę grupowania hierarchicznego.

Istotą tego podejścia jest utworzenie jak najbardziej jednorodnych grup obiektów ze względu na podobieństwo w zakresie wewnętrznej struktury charakteryzują- cych je zmiennych. Zastosowano 5 metod różniących się sposobami obliczania odległości. W wyniku grupowania skorygowano wstępne założenie i uzyskano nieco odmienny od założonego wynik. Wyodrębniono 4 skupienia podobne pod względem analizowanych cech – w przypadku trzech metod: średnich połączeń, średnich połączeń ważonych oraz pełnego wiązania (metoda pojedynczego wią- zania nie pozwoliła na wyraźne wyodrębnienie grup obiektów, zaś metoda Warda daje wynik w postaci 3 skupień). Utworzone skupienie 2 jest jednoelementowe i obrazuje, że Francja jest odpowiedzialna za najwyższe w UE emisje CH4 i N2O z rolnictwa. Emisje uwalniane przez Wielką Brytanię i Niemcy są kilkukrotnie wyższe od średniej europejskiej i stanowią odrębne skupienie. Najliczniejszy obiekt stanowi grupa 19 państw, których emisje są znacznie niższe od średniej europejskiej. Do tej grupy zakwalifikowały się również Malta i Cypr, których emisje, jak wspomniano uprzednio, są znikome.

-JUFSBUVSB

[1] B e b k i e w i c z K., C i e ś l i ń s k a J., D ę b s k i B., K a n a f a M., K a r g u l e w i c z I., O l e c k a A., O l e n d r z y ń s k i K., S k o ś k i e w i c z J., Ż a c z e k M., Krajowy raport in- wentaryzacyjny 2011. Inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Polsce dla lat 1988–2009, KOBiZE, Warszawa 2011.

[2] G r a j e w s k i S., Zastosowanie analizy skupień w porównawczych badaniach zdolności retencyjnych ekosystemów leśnych, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2006, nr 3/1, s. 155–169.

[3] H a r a ń c z y k G., Analiza skupień na przykładzie segmentacji nowotworów, StatSoft Polska Sp. z o.o., 2005, http://www.statsoft.pl/czytelnia/medyczne/05now_sk.pdf (28.08.2016).

[4] O l e c k a A., B e b k i e w i c z K., D ę b s k i B., K a n a f a M., K a r g u l e w i c z I., R u t k o w s k i J., S k o ś k i e w i c z J., Z a s i n a D., Z i m a k o w s k a - L a s k o w s k a M., Ż a c z e k M., Krajowy raport inwentaryzacyjny 2015. Inwentaryzacja gazów cieplarnianych dla lat 1988–2013, KOBiZE, Warszawa 2015.

[5] O l i v i e r J.G.J., B o u w m a n A.F., V a n d e r H o e k K.W., B e r d o w s k i J.J.M., Global air emission inventories for antropogenic sources for NOx, NH3 and N2O in 1990, „Environmental Pollution” 1998, Vol. 102, Issue 2, Suppl. 1, s. 135–148.

[6] S a p e k A., Emisja tlenków azotu (NOx ) z gleb uprawnych i ekosystemów naturalnych do atmos- fery, „Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie” 2008, t. 8, z. 1, s. 283–304.

[7] S t e i n f e l d H., G e r b e r P., W a s s e n a a r T., C a s t e l V., R o s a l e s M. d e H a a n C., Livestock’s Long Shadow: environmental issues and options, FAO, Rome 2006.

[8] V e r b u r g R., W o l t j e r G., T a b e a u A., E i c k h o u t B., S t e h f e s t E., Agricultural trade liberalisation and greenhouse gas emissions, A simulation study using the

(11)

GTAP-IMAGE modelling Framework, The Hague, LEI, Report 3.08.02, http://edepot.wur.

nl/27468, http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/363700 (28.08.2016).

[9] www.faostat3.fao.org (28.08.2016).

ALICJA KOLASA-WIĘCEK

SEGMENTATION OF THE EU-28 MEMBERS IN TERMS OF AGRICULTURE GREENHOUSE GAS EMISSIONS

USING CLUSTER ANALYSIS

Keywords: greenhouse gases, agricultural emission, methane, nitrous ox-house gases, agricultural emission, methane, nitrous ox- ide, European Union, cluster analysis, agglomerative method.

The article presents the results of using the agglomerative clustering meth- od. The aim of the study was to group the Member States of the EU-28 in most similar to each other subsets in terms of methane and nitrous oxide emissions released by agricultural sector and the location of Poland in their background. Clearly homogeneous is France with the highest agricultural emissions in the union. Separate cluster represent Germany and the United Kingdom, also characterized by high emissions. The third separate group, also with emissions above the European average is consist of six countries, where Poland has been qualified too. The remaining 19 countries has been categorized to the last cluster.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Belgia Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Słowacja Słowenia Szwecja USA Węgry Wielka Brytania Włochy

Luksemburg Szwecja Dania Niderlandy Belgia Niemcy Irlandia Austria Francja Finlandia Wielka Brytania Malta Litwa Czechy Łotwa POLSKA Słowacja Węgry Estonia Słowenia Portugalia

Jak zauważył Sąd Najwyższy w drugim z przytoczonych wyżej orzeczeń, nie można całkowicie wyłączyć prawa do wypowiedzenia umowy pośrednictwa w ob- rocie nieruchomościami.

Malta Luksemburg Cypr àotwa Litwa Estonia Chorwacja Sáowenia Holandia Sáowacja Portugalia Dania Finlandia Szwecja Austria Irlandia Buágaria Belgia Czechy Rumunia WĊgry Grecja

Włochy (Grecja) Wielka Brytania (Czechy) Węgry (Dania) Szwecja (Litwa) Słowenia (Rumunia) Słowacja (Wielka Brytania) Rumunia (Słowenia) Portugalia (Hiszpania) Polska (Austria)

Niemcy Francja Włochy Hiszpania Polska Holandia Szwecja Belgia Austria Czechy Rumunia Finlandia Norwegia Węgry Portugalia Grecja Dania Irlandia Słowacja Bułgaria Chorwacja

Niemcy Francja Włochy Hiszpania Polska Holandia Szwecja Belgia Austria Czechy Rumunia Finlandia Norwegia Węgry Portugalia Grecja Dania Irlandia Słowacja Bułgaria Chorwacja

I w tym sensie może być również odczytane nie tylko jako orygi­ nalne odbicie samych wydarzeń rewolucyjnych, lecz również forma ich akceptacji jako zjawiska

Na potrzebę kompleksowego podejścia wskazują też zmiany obserwowane z perspektywy gerontologii społecznej, które do- tyczą wzrastającej roli organizacji pozarządowych

Niemcy Francja Włochy Hiszpania Polska Holandia Szwecja Belgia Austria Czechy Rumunia Finlandia Norwegia Węgry Portugalia Grecja Dania Irlandia Słowacja Bułgaria Chorwacja

Niemcy Austria Belgia Bułgaria Cypr Dania Słowenia Hiszpania Estonia Finlandia Francja Grecja Holandia Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Polska

Niemcy Francja Holandia Włochy Polska Hiszpania Dania Belgia Irlandia Austria Czechy Szwecja Finlandia Portugalia Węgry Litwa Rumunia Estonia Słowenia Łotwa Grecja Bułgaria

Litwa, Czechy, Słowacja, Niemcy, Austria, Węgry, Estonia, Łotwa, Holandia, Belgia, Luksemburg, Dania, Francja, Szwajcaria, Włochy, Słowenia i Chorwacja, pod warunkiem

Niemcy Francja Holandia Polska Włochy Hiszpania Dania Belgia Austria Czechy Szwecja Finlandia Irlandia Portugalia Węgry Litwa Rumunia Słowenia Estonia Łotwa Grecja Bułgaria

Luksemburg Irlandia Dania Szwecja Belgia Finlandia Niderlandy Francja Austria Niemcy W.Brytania Włochy Hiszpania Malta Cypr Grecja Słowenia Portugalia R.Czeska Słowacja Estonia

W Czechach nie ma jednego podmiotu, który prowadziłby nadzór właściciel- ski nad przedsiębiorstwami państwowymi Prawa i obowiązki państwa jako właś- ciciela w  odniesieniu

Rumunia Cypr Bułgaria Łotwa Malta Polska Włochy Grecja Węgry Litwa Republika Czeska Słowacja Hiszpania Estonia Niderlandy UE 27 Irlandia Słowenia

Brytania Belgia Niemcy Francja Luksemburg Norwegia Słowenia Finlandia Dania Islandia Estonia Węgry Czechy Austria UE Szwecja Litwa Grecja Włochy Słowacja Bułgaria Chorwacja

➢ Państwa członkowskie UE (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa,.. Luksemburg,

Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja

Czeska, Bułgaria, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Węgry..

Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja,. Węgry 450

Finlandia Estonia Słowenia Łotwa Litwa Słowacja Austria Portugalia Belgia Bułgaria Szwecja Rumunia Czechy Węgry Dania Grecja Holandia Irlandia Polska Włochy Hiszpania Wielka