• Nie Znaleziono Wyników

Ogłoszenieo konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ogłoszenieo konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Ogłoszenie

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, tel. 15 864 86 08, fax 15 864 36 75

działając na podstawie art.26 oraz 27 ustawy a dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs i zaprasza

do składania ofert na świadczenia zdrowotne w ramach umów cywilnoprawnych w zakresie:

1. Usług lekarskich realizowanych w:

- oddziałach szpitalnych SPZZOZ w Staszowie /leczenie szpitalne i dyżury medyczne/:

a/ oddział ginekologiczno-położniczy, b/ oddział pediatryczny i neonatologiczny c/ oddział chirurgii ogólnej

d/ oddział anestezjologii i intensywnej terapii, e/ oddział otorynolaryngologiczny,

h/ oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej,

- Dziale Ratownictwa Medycznego /zespoły wyjazdowe S i P/, - Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,

- świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych.

Proponowany czas trwania umowy: 2 lata.

Szczegółowe informacje, warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularz ofertowy można uzyskać w Dziale Kadr SPZZOZ w Staszowie lub na stronie internetowej: www.szpitalstaszow.pl Zamknięte oferty z napisem: "Konkurs na wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ..."

należy składać w Sekretariacie Dyrektora w terminie do 29 listopada 2017r. do godz.12.00., otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2017r. o godz 13.00.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Skargi i protesty dotyczące konkursu należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie szpitala w Staszowie.

p.o. Dyrektor SPZZOZ w Staszowie Paweł Wojtasik

Cytaty

Powiązane dokumenty

unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych 6.17 W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń

Zamówienia umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie oferenta. 6.6 W przypadku gdy

2.4.1. Zaproponowania najniższej stawki godzinowej: ... Przy czym za najniższą stawkę godzinową uznaje się stawkę mniejszą o nie mniej niż 15% średniej arytmetycznej sumy

- wypełnione oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści ogłoszenia, warunków konkursu ofert oraz wzoru umowy (załącznik nr 2),.. - wypełnione oświadczenie o

3) braku realizacji zaleceń pokontrolnych. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do punktualnego stawiania się w miejscu wykonywania świadczeń. W przypadku

Przy realizacji zadań objętych niniejszą umową Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do współpracy z personelem medycznym wykonującym świadczenia opieki

3) braku realizacji zaleceń pokontrolnych. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do punktualnego stawiania się w miejscu wykonywania świadczeń. W przypadku

1.Przyjmujący zamówienie nie może bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienie przenieść obowiązków wykonywania świadczeń, objętych niniejszą umową na osobę