• Nie Znaleziono Wyników

Ogłoszenieo konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ogłoszenieo konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Ogłoszenie

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, tel. 15 864 86 08, fax 15 864 36 75 działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w charakterze ratownika medycznego w zakresie transportu sanitarnego i zabezpieczania imprez masowych.

Oferty mogą składać podmioty gospodarcze w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa SPZZOZ w Staszowie.

Proponowany czas trwania umowy: 2 lata.

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne w przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej: www.szpitalstaszow.pl

Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem:

"Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

transportu sanitarnego i zabezpieczania imprez masowych. "

należy składać w Sekretariacie Szpitala w terminie do dnia 29.10.2018r. r. do godz.12.00., otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2018r. o godz 10.00.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do SPZZOZ w Staszowie przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu lub unieważnieniu konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Szpitala w terminie 14 dni od daty składania ofert.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje prawo składania do Dyrektora SPZZOZ w Staszowie skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

p.o. Dyrektor

SPZZOZ w Staszowie

Cytaty

Powiązane dokumenty

Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń

Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń

W przypadku niewykonania Umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zapłaty Udzielającemu Zamówienie kary umownej w wysokości 10 000 zł (za niewykonanie umowy

2) dla każdego ze świadczeniodawców, o których mowa w pkt 1, wszystkich profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów, w ramach których będą oni udzielać świadczeń

ul.. Instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w

w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed terminem składania ofert, podanym w ogłoszeniu o konkursie (decyduje data stempla, o którym mowa w §

działając na podstawie art.26 oraz 27 ustawy a dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

Można się ewentualnie zgodzić na zaliczenie szpitali klinicznych do IV poziomu, ale nieuzasadnione jest wydzielanie poziomów dla szpitali pulmonologicznych (których jest