• Nie Znaleziono Wyników

Ks. Kazimierz Głowiński (1862-1946)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ks. Kazimierz Głowiński (1862-1946)"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Józef Glemp

Ks. Kazimierz Głowiński (1862-1946)

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny 15/3-4, 299-300

(2)

[33] M ateriały do historii 2 9 9

W kład ks. J a n a sik a w d zied zin ę p raw a k an on iczn ego to przede w sz y stk im d zia ła ln o ść d yd ak tyczn a i sąd ow n icza. Jak o profesor p raw a k a n o n iczn eg o p rzez 14 la t w y k ła d ó w w S em in a riu m w P ozn an iu w p ły ­ w a ł na fo rm a cję k a n o n iczn ą liczn y ch za stęp ó w k a p ła n ó w A rch id iece zji g n ieźn ień sk iej i p ozn ań sk iej. D orobek p iśm ien n iczy ob ejm u je cztery p o zy cje, o d n o to w a n e w P o lsk iej B ib lio g ra fii P ra w a K a n on iczn ego (w yd. O. Bara): „N ow y K o d ek s P ra w a K a n o n iczn eg o ” — W iadom ości dla D u c h o w ie ń stw a 5 (1918) 6— 7, 14; „ B en ed y k t X V a n o w y K od ek s P ra w a K a n o n iczn eg o ” — W iad om ości d la D u ch o w ień stw a 9 (1922) 75— 78; „K ilka u w a g o zap ow iad an ej u sta w ie p o lsk iej o p ra w ie m a łżeń sk im o so b o w y m ” — W iadom ości d la D u c h o w ie ń stw a 19 (1929) 191— 196; „De n o v a le g e p oloica m a trim o n ia li” — A p o llin a ris 3 (1930) 119— 1924

N adto, od roku 1931 o p u b lik o w a n y ch z o sta ło k ilk a d ziesią t w y ro k ó w ro ta ln y ch , k tó re ks. Ja n a sik , ja k o p rzew o d n iczą cy zesp o łu sęd zio w ­ sk ieg o w p ro cesie (ponens) red agow ał. W ięk szość ty c h w y ro k ó w op u ­ b lik o w a n a je s t w „Sacrae R om anae R otae D e cisio n es seu se n te n tia e ”, w tom ach X X I I I —X X X IV , o b ejm u jących la ta 1931 do 1942. S e n ten cje, ja k w ia d o m o , p u b lik o w a n e są w ty m w y d a w n ic tw ie po 10 latach od za­ p a d n ięcia w y ro k u . W sen ten cja ch „coram J a n a sik ” za w a rty je s t b ogaty m a te r ia ł z zak resu ju ry sp ru d en cji k o ścieln ej. D o ty czy n iem a l w s z y s t­ k ich ty tu łó w zach od zących przy o rzeczen iach n ie w a ż n o śc i m a łżeń stw a . O statn ia sen ten cja , która zapadła pod p rzew o d n ictw em ks. Jan asik a, je s t z dnia 15. X . 1942 r.

B i b l i o g r a f i a

F i l i p i a k B. M ons., L i s t y z R z y m u , R zym 1968 s. 14— 16 i 229— 230; W sp o m n ien ie p o śm iertn e — W iadom ści d u szp astersk ie, P oznań, nr 4 (1945) s. 18— 19. '

K s. K azim ierz G ło w iń sk i (1862— 1946)

Spośród p ra w n ik ó w -d u szp a sterzy starego p o k o len ia god n y p am ięci jest ks. K azim ierz G łow iń sk i. U rod ził się w O bornikach W lkp. dnia 22. I. 1862 r. P o m a tu rze u zysk an ej w gim n azju m w P ozn an iu udał się na stu d ia teo lo g iczn e do R zym u. B y ł to okres „k u ltu rk am p fu ” i s e m i­ n aria d u ch ow n e w G n ieźn ie i w P ozn an iu b y ły zam k n ięte. Jak o k lery k stu d iu ją c y w R zy m ie b y ł łą czn ik iem m ięd zy k a rd y n a łem L ed ó eh o w - sk im ,, d ep o rto w a n y m p o d w u letn im w ię z ie n iu , w r. 1876 d o R zym u, a ta jn y m zarządem arch id ecezji g n ieźn ień sk iej i p ozn ań sk iej. S tu d ia rzy m sk ie u k o ń czy ł dok toratem z p ra w a k a n o n iczn eg o i licen cja tem z filo zo fii. P o św ięcen ia ch k a p ła ń sk ich o trzym an ych w R zym ie w r. 1888 w r ó c ił do k raju i o b jął fu n k c ję w ik a riu sza w B iezd ro w ie. W r. 1894 o trzy m a ł p a ra fię w Ż eg o cin ie, w p o w ie c ie ja ro ciń sk im , i w niej p ra­ c o w a ł p rzez 52 lata, aż do sw ej śm ierci. Od r. 1938, z ok azji złotego

(3)

3 0 0 M ateriały do historii [341

ju b ileu szu k a p ła ń stw a , odzn aczon y został god n ością h on orow ego K ap i­ tu ły M etrop olitaln ej w G nieźn ie.

Jako duszp asterz odznaczał się su m ien n o ścią i g o rliw ością. R ę k o p isy kazań , ja k ie p ozostały, św iad czą, jak rzeteln ie p ojm ow ał sw ą pracę· dla w ie js k ie g o ludu. B y ł tak że sp ołeczn ik iem . P r z e c iw sta w ia ł się k o lo ­ n izacji n iem ieck iej. P ara fia n o m p ożyczał p ien iąd ze, b y le od w ieźć ich od w y p rzed a ży ziem i. B y ł czyn n ym człon k iem P o lsk ieg o K om itetu W yk o­ n aw czego. G o rliw ie p op ierał szk o ln ictw o p o lsk ie podczas okresu zaboru, p ru sk iego oraz T o w a rzy stw o C zytelń L u dow ych.

P odczas drugiej w o jn y św ia to w ej w r. 1941, a r eszto w a n y przez: h itlero w có w , z o sta ł osad zon y w fo rcie V II w P ozn an iu , zw a n y m „for­ tem śm ie r c i”, a p otem o d esła n y do obozu w B ojan ow ie, sk ąd został: w y sie d lo n y do tzw . G en eraln ej G ubernii. P o w y z w o le n iu w r ó c ił n a ­ ty ch m ia st do Ż egocina, w k tó ry m pozostał, jak ślu b o w a ł, do śmierci... Przysz'la ona n a g le d n ia 15. X . 1946 r.

B y ł ks. G ło w iń sk i k a p ła n em u czon ym i ch ętn ie c h w y ta ł za pióro.. W r. -1970 o d n alezion o na strych u p leb a n ii w Ż egocin ie d w a ręk op isy ks. G łow iń sk iego: „O św ieck iej w ła d z y P a p ie ż y ” z roku 1908 oraz „Za p raw d ę —· D zieje p a ń stw a k o ścieln eg o i Zabór R zy m u ” z r. 1911. S ą to· prace p op u u la rn o -n a u k o w e, p isa n e p ięk n ym i zrozu m iałym językiem .. P rzeb ija z nich szeroka w ied za h isto ry czn a autora, jak ró w n ież zn a­ jom ość d ziejó w W łoch X I X stu lecia . G orąca m iłość do K o ścio ła łączy -

się z ak cen ta m i p atriotyczn ym i. W sw o ich p racach ks. G ło w iń sk i p o ­ d ziela p o g lą d y de M aistra oraz teo lo g ó w n iem ieck ich X IX w ., w śró d / k tórych dom in ow ało p rzek on an ie, że w ła d za św ie c k a P a p ieży jest k o - 4, n ieczn a do sk u teczn eg o p e łn ien ia ich urzędu duchow ego. G d yb y P a ­ p ież n ie b y ł su w eren em — rozum uje ks. G ło w iń sk i — b y łb y podda­ n y m k róla lu b cesarza. P o d d a ń stw o d oczesn e su g ero w a łb y św iatu. ‘ ch rześcija ń sk iem u , że P ap ież m oże u legać m onarchom tak że w d zie­ d zinie d u ch ow ej — stąd też w y p ły w a k o n ieczn ość p a ń stw a k ościeln ego. D laczego prace te n ie z o sta ły op u b lik ow an e ·—· n ie w iad om o. K ied y w r. 1911 c h cia ł op u b lik ow ać pracę o dziejach p a ń stw a kościelnego,, p r z ed sta w iciel K sięg a rn i św . W ojciecha w P ozn an iu d o p y ty w a ł się, ja ­ k ie m ona by p oczyn ić skróty. Znana je s t jed y n a p u b lik acja ks. G ło­ w iń sk ieg o : ",Pakt L a tera n eń sk i i k onkordat w ło s k i”, P ozn ań 1931.

O p r a c o w a n i a

Ks. К 1 e d z i k, W s p o m n ie n i e pośm detrne — śp. ks. K a z i m i e r z G ł o ­

w i ń s k i , — W iad om ości A rch id iece zji G n ieźn ień sk iej 1 (1946) nr 3; s. 43— 44. A k ta p erso n a ln e ks. G ło w iń sk ieg o za g in ęły podczas w o jn y .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pod koniec pierwszego dziesięciolecia istnienia państwa polskiego od­ czułem nieprzepartą chęć i pragnienie podzielenia się z rodakami licznymi wspomnienia­ mi i

Wstępnie stwierdzono znaczny udział jednostek i organizacji w tworzeniu i realizacji systemowych rozwiązań na rzecz rodziny (wszystkie województwa współ­ pracowały

Choć w pracy dydaktycznej zajmował się głównie zagadnieniami z zakresu teologii moralnej szczegółowej, takimi jak: etyka małżeńska, bioetyka, sakramenty i cnoty oraz

Jeśli nie dyktuje- my Bogu, jak ma postępować wobec ludzi, ale poddajemy się osądowi Jego słowa, pozwalając Mu być Bogiem dla nas i dla innych, wtedy dopiero dostrzegamy, że

Miłosierdzie jest nie tylko pięknym sło- wem, lecz okazuje się zawsze konkretnym działaniem, przez które Bóg chce utrzymywać więź ze swymi dziećmi.. To właśnie

„Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a święte jest Jego imię i miłosierdzie Jego z pokoleń na

Żeby tę rolę przybliżyć papież zacytował słowa antyfony do pieśni Za- chariasza z Jutrzni o Matce Bożej: „Brama niebios przez Ewę zamknęła się dla wszystkich, a

Jest to „duchowe spotkanie”, które jednoczy chrześcijan wszystkich tradycji, przyczynia się do wzrostu świadomości, że jedność, do której chrześcijanie dążą,