• Nie Znaleziono Wyników

podjęcie działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa”.

11.02.2008 r., - Traci moc zarządzeniem

nr 39/2009 z dnia

29.06.2009 r.

21.

W sprawie wprowadzenia instrukcji organizacji i działania archiwum zakładowego Starostwa powiatowego w Otwocku.

21/2009

08.04.2009

22.

W sprawie naboru na wolne stanowisko

referenta/specjalisty ds.

regulowania stanu prawnego w Wydziale Gospodarki

Nieruchomościami.

22/2009

17.04.2009

23.

W sprawie zmian w zakładowym planie kont dla budżetu Powiatu Otwockiego i budżetu Starostwa Powiatowego.

23/2009

21.04.2009

Zmiana Zarządzenia

Nr 41/2008 z dnia

14.08.2008 r., - Zmiana Zarządzeniem

Nr 31/2009 z dnia

01.06.2009 r.

24.

W sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty.

24/2009

23.04.2009

25.

W sprawie uchylenia zarządzenia Nr 28/2008 z

dnia 20 maja 2008 r.

25/2009

30.04.2009

Uchyla się Zarządzenie

Nr 28/2008 z dnia

20.05.2008

26.

W sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Podbiel gminy Celestynów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr: 201, 246, 645, 3177/1, 3246, 3253 o łącznej pow. 28200 m2 uregulowanych w księdze wieczystej KW WA 10/00058934/3 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

26/2009

05.05.2009

Uchylone Zarządzeniem

nr 75/2010 z dnia

10.12.2010 r.

50 27.

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż niezabudowanej nieruchom.

Położonej w Józefowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 48 o pow. 1062 m2 i działka Nr 91 o pow. 795 m2 z obr. 51, stanowiącej własność Sk.

Państwa, uregulowanej w księdze wieczystej KW WA 10/00032453/9 w piątym przetargu ustnym nieograniczonym.

27/2009

08.05.2009

28.

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż niezabudowanej nieruchom.

Położonej w Sobiekursku gm. Karczew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 254/1 o pow.

6800 m2, stanowiącej własność Sk. Państwa, uregulowanej w księdze wieczystej KW WA 10/00013275/8w piątym przetargu ustnym ograniczonym – do właścicieli działek przyległych.

28/2009

07.05.2009

29.

W sprawie inwentaryzacji w Gospodarstwie

Pomocniczym Nr 2 Starostwa Powiatowego w Otwocku.

29/2009

14.05.2009

Zmiana Zarządzeniem

nr 34/2009 z dnia

12.06.2009 r.

30.

W sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali

mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Otwockiego.

30/2009

14.05.2009

Zmiana Zarządzenia

Nr 9/2008 z dnia

25.02.2008

31.

W sprawie zmian w zakładowym planie kont dla budżetu Powiatu Otwockiego i Starostwa Powiatowego.

31/2009

01.06.2009

Zmiana w Zarządzeniu

Nr 41/2008 z dnia

14.08.2009 r., - Nr 51/2008

z dnia 31.10.2008 r.,

- Nr 2/2009 z dnia

05.01.2009 r., - Nr 23/2009

z dnia 21.04.2009 r.

51 32.

W sprawie odwołania ze stanowiska członków składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

32/2009

03.06.2009

33.

W sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Nr 34/2007 z 11 czerwca 2007

33/2009

03.06.2009

34.

W sprawie inwentaryzacji w G P Nr 2 Starostwa Powiatowego w Otwocku.

34/2009

12.06.2009

Zmiana

W sprawie ustalenia nowego wykazu osób upoważ. Do kontroli dowodów księgow. Pod względem merytorycz. I formalno-rachunkowym

35/2009

12.06.2009

Zmiana w

W sprawie ustalenia Regulaminu

Wynagradzania

Pracowników w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

36/2009

12.06.2009

Traci moc Zarządzenie Nr 18/2005 z

dnia 11.07.2005 r.,

- Traci moc

wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców jednostek organizacyjn.

Powiatu i kierowników gospodarstw

pomocniczych.

37/2009

12.06.2009

Traci moc

W sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

38/2009

26.06.2009

Traci moc

W sprawie zatwierdzenia nowego „Regulaminu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub

doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego”.

39/2009

29.06.2009

- Traci moc 06.04.2009 r.,

- Traci moc

52

Zarządzeniem Nr 12/2010

z dnia 02.03.2010 r.

40.

W sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

40/2009

01.07.2009

Traci moc Zarządzenie

Nr 21/X/99 z dnia

13.10.1999 r.

41.

W sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Nr 6/2004 z dnia 01.04.2004

41/2009

01.07.2009

42.

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż niezabudowanej

nieruchomości położonej w Sobiekursku gm. Karczew, oznaczonej w ew. gruntów jako działka Nr 254/1 o pow. 6800 m2 stanowiącej własność Skarbu państwa, uregulowanej w księdze wieczystej KW WA 10/00013275/8, w szóstym przetargu ustnym

ograniczonym – do właścicieli działek przyległych.

42/2009

08.07.2009

43.

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż niezabudowanej

nieruchomości położonej w Józefowie, oznaczonej w ew. gruntów jako działka nr 48 o pow. 1062 m2 i działka Nr 91 o pow. 795 m2 z obr.

51, stanowiącej własność Skarbu Państwa,

uregulowanej w księdze wieczystej KW WA 10/00032453/9 – w szóstym przetargu ustnym nieograniczon.

43/2009

08.07.2009

44.

W sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Kraszewskiego 5 stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznacz.

Jako dz. ew. 36/4, 36/5, 36/10 o łącznej pow. 13048 m2 z obr. 27, uregulowanej w księdze wieczystej WA1O/00034362/8 w trybie bezprzetargowym.

44/2009

13.07.2009

53 45.

Zmieniające Zarządzenie Nr 2A/2009 Starosty Otwockiego z dnia 30.01.2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

45/2009

13.07.2009

46.

W sprawie powołania Komisji odbioru dzieła realizowanego zgodnie z umową Nr

106/FSPiK/2009 zawartą w dniu 03 lipca 2009 r.

pomiędzy Powiatem Otwockim, a Panem Ryszardem Kozłowskim rzeźbiarzem.

46/2009

15.07.2009

47.

W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na

nieruchomościach stanowiących własność skarbu państwa,

położonych w Otwocku, oznaczonych jako działki ew. Nr 36, 37, 38 i 39 z obr.

33 w Otwocku, na rzecz OPWiK Sp. z o.o.

47/2009

27.07.2009

48.

W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na

nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Otwocku przy ul. Tysiąclecia na rzecz OPWiK Sp. z o.o.

48/2009

21.07.2009

Traci moc Zarządzeniem

Nr 23/2010 z dnia

25.03.2010 r.

49.

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2007 z 11.06.2007

49/2009

22.07.2009

Zmiana Zarządzenia

Nr 34/2007 z dnia

11.06.2007

50.

W sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Sk.

Państwa, położonych na terenie Miasta Otwocka.

50/2009

22.07.2009

- Zmiana Zarządzeniem

Nr 19/2010 z dnia

11.03.2010 r., - Zmiana Zarządzeniem

Traci moc Zarządzenie

Nr 1/99 z dnia

01.04.1999

54

Nr 45/2010 z dnia

23.07.2010 r., - Zmiana Zarządzeniem

Nr 18/2012 z dnia

30.01.2012 r.

51.

W sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Nr 34/2007 z dnia 11.06.2007 r

51/2009

27.07.2009

Zmiana Zarządzenia

Nr 34/2007 z dnia

11.06.2009

52.

W sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia kandydatur na wolne stanowisko Dyrektora Ogniska Wychowawczego

„Świder” im. K.

Lisieckiego „Dziadka”

w Otwocku przy ul.

Mickiewicza 43/47.

52/2009

11.08.2009

53.

W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku.

53/2009

14.08.2009

54.

W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Sk. Państwa uregulowanej w księdze wieczystej

WA1O/0025899/5

położonej w Otwocku przy ul. Słowackiego, oznacz.

jako działka ew. 16/7 o pow. 8974 m2 z obr. 110, ograniczonym prawem rzeczowym –

użytkowaniem na rzecz B.W. właściciela działki ew. 18/5 z obr. 110 w celu wybudowania na

nieruchomości obciążonej przyłącza wodociągowego.

54/2009

10.07.2009

55.

W sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Otwocku „Regulaminu okresowej oceny

pracowników”

55/2009

10.07.2009

Zmiana Zarządzeniem

Nr 53/2010 z dnia

10.09.2010 r.

Traci moc Zarządzeniem

Nr 70/2013 z dnia

02.12.2013 r.

56.

W sprawie ustalenia warunków przetargu pisemnego

56/2009

02.09.2009

Uchylone Zarządzeniem

Nr 28/2011 z dnia

55

nieograniczonego na

dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu państwa, położonej w Otwocku, oznacz. w ew.

gruntów jako działka 94 w obr. 43 o pow. 1233m2, uregulowanej w ks.

Wieczystej KW

WA1O/00001011/3 oraz powołania komisji przetargowej.

28.04.2011 r.

57.

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż niezabudow.

Nieruchomości położonych w obrębie Podbiel gm.

Celestynów, oznacz. w ew.

gruntów jako działki Nr 201, 246, 645, 3177/1, 3246 o łącznej pow. 23.500 m2, stanowiących własność Skarbu Państwa

uregulowanych w księdze wieczystej KW WA 10/00058934/3 w drugim przetargu ustnym

nieograniczonym.

57/2009 06.10.2009

58.

W sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

58/2009 20.10.2009

Zmiana Zarządzeniem

nr 31/2011 z dnia

12.05.2011 r.

oraz uchylenie Regulaminu

PZZK.

Traci moc zarządzeniem

Nr 66/2016 z dnia

02.12.2016 r.

Uchyla się Zarządzenie

Nr 19/08 z dnia

01.04.2008 r.,

59.

W sprawie powołania komisji do

przeprowadzenia oceny stanu technicznego i przydatności urządzeń i materiałów

przechowywanych w magazynach przy ul.

Żurawiej 13 w Otwocku.

59/2009 20.10.2009

60.

W sprawie wykonania zarządzenia Ds. Maz. Nr 295 z dnia 09.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody

60/2009 12.10.2009

Uchylone Zarządzeniem

Nr 76/2010 z dnia

56

Powiązane dokumenty