Nr 295 z dnia 9 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa

nieruchomości położonej w Wygodzie gm. Karczew, oznaczonej w ew. gruntów jako działka Nr 1534 o pow.

2200 m2 z obr. 15 Wygoda, uregulowanej w księdze wieczystej WA

1O/00044054/9.

10.12.2010 r.

18.

W sprawie zmiany

zarządzenia Nr 75/2010 z dnia 10.12.2010 r.

w sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Podbieli gm. Celestynów, oznaczonej w ew. gruntów jako działka Nr 201, 246, 645, 3177/1 i 3246 o łącznej pow. 23500 m2 z obr.

Podbiel, uregulowanej w księdze wieczystej WA 1O/00058934/3.

18/2011

09.03.2011

Zmiana Zarządzenia

Nr 75/2010 z dnia

10.12.2010 r.

19.

W sprawie zmiany

zarządzenia Nr 73/2010 z dnia 10.12.2010 r. w

sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 263 z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Karczewie, oznaczonej w ew. gruntów jako działka 38 o pow. 14372 m2 z obr. 17, uregulowanej w księdze wieczystej WA

1O/00062220/6.

19/2011

09.03.2011

Zmiana Zarządzenia

Nr 73/2010 z dnia

10.12.2010 r.

20.

W sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko Kierownika

Wydziału Planowania i Realizacji Budżetu.

20/2011

25.03.2011

21.

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 6/2011 Starosty Otwockiego z dnia

21/2011

30.03.2011

Zmiana Zarządzenia

Nr 6/2011

Traci moc Zarządzeniem

Nr 7/2012

75

04.02.2011 r. w sprawie

ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w DPS-ach na terenie Powiatu Otwockiego w 2011 r.

z dnia 04.02.2011 r.

z dnia 20.01.2012 r.

22.

W sprawie odwołania p.

Sławomira Gęsiora – lekarza pediatrę ze stanowiska członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

22/2011

31.03.2011

23.

W sprawie powołania p.

Elżbiety Frydrysiak – lekarza pediatrę na stanowisko członka Powiatowego

Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

23/2011

31.03.2011

24.

W sprawi powołania komisji ds. naboru na wolne

stanowisko podinspektora w Wydziale Rolnictwa,

Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

24/2011

31.03.2011

25.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności powiatowego rzecznika konsumentów w Otwocku za rok 2010.

25/2011

29.03.2011

26.

W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Karczewie, oznaczonej jako działki ew.

nr 32/6 o pow. 312 m2 , Nr 79 o pow. 391 m2, Nr 80 o pow.

3609 m2 i Nr 81/1 o pow. 565 m2 z obr. 10, uregulowanych w księgach wieczystych WA1O/00018543/3 i

WA1O/00054291/5, na rzecz Mazowieckiej spółki

Gazownictwa Sp. z o.o.

26/2011

05.04.2011

Traci moc Zarządzeniem

nr 28/2012 z dnia

14.05.2012 r.

27.

Zmieniające zarządzenie Nr 7/2009 z dnia 13.02.2009 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne

stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

27/2011

28.04.2011

76

28.

W sprawie wydzierżawienia Spółdzielni Przewoźników Drogowych „Dworzec”

Otwock ul. Kupiecka 1 na okres 2 lat nieruchomości gruntowej o pow. 1046 m2 położonej w Otwocku przy ul. Kupieckiej 1, będącej własnością Skarbu Państwa, stanowiącej część działki ew.

nr 94 o pow. 1233 m2 z obr.

43, uregulowanej w księdze wieczystej WA

1O/00001011/3 urządzonej przez Sąd Rejonowy w Otwocku.

28/2011

28.04.2011

Uchyla się

W sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób

Niepełnosprawnych.

29/2011

09.05.2011

Traci moc Zarządzenie

Nr 22/2007 z dnia

30.04.2007 r.

Traci moc

Zmieniające zarządzenie Nr 62 Starosty Otwockiego z dnia 22.10.2009 r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

30/2011

12.05.2011

Uchyla się 22.10.2009 r.

31.

Zmieniające zarządzenie Nr 58 Starosty Otwockiego z dnia 20.10.2009 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

31/2011

12.05.2011

Uchyla się Regulamin Pracy PZZK

do zarządzenia Nr 58/2009

z dnia 20.10.2009 r.

32.

Zmieniające Zarządzenie Nr 41/2008 Starosty Otwockiego z dnia 14.08.2008 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu Otwockiego i budżetu

Starostwa Powiatowego (z późn. zm).

32/2011

13.05.2011

Zmiana zarządzenia

Nr 41/2008 z dnia

14.08.2008 r.

33.

W sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych.

33/2011

13.05.2011

Uchyla się Zarządzenie

Nr 29/2008 z dnia 20.05.2008 r.,

- Uchylone Zarządzeniem

Nr 12/2012 z dnia

77

06.02.2012 r.

34.

W sprawie naboru na wolne stanowisko

podinspektora/inspektora ds.

promocji i ochrony zdrowia.

34/2011

18.05.2011

35.

W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym niezabudowanej

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Karczewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 38 o pow. 14 372 m2 z obr.

17, uregulowanej w księdze wieczystej WA

1O/00062220/6 urządzonej w Sądzie Rejonowym w

Otwocku.

35/2011

23.05.2011

36.

W sprawie wykonania Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 189 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części

nieruchomości położonej w Otwocku przy ul.

Kupieckiej 1.

36/2011

26.05.2011

37.

W sprawi inwentaryzacji kasy w Starostwie Powiatowym w Otwocku w dniu

31.05.2011 r.

37/2011

31.05.2011

38.

Zmieniające Zarządzenie nr 41/2008 Starosty Otwockiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu Otwockiego i budżetu

Starostwa Powiatowego (z późn. zm.)

38/2011

31.05.2011

39.

W sprawi ustanowienia społecznego opiekuna zabytków.

39/2011

03.06.2011

40.

W sprawie ustalenia wzoru listy społecznych opiekunów zabytków, wzoru legitymacji oraz wzoru zaświadczenia, wydanych społecznym opiekunom zabytków.

40/2011

03.06.2011

41.

W sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne

stanowisko ds. geologii i pozwoleń wodno-prawnych.

41/2011

03.06.2011

78

42.

W sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne

stanowisko informatyka w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

42/2011

17.06.2011

43.

W sprawie ustalenia ceny sprzedaży w trybie

bezprzetargowym na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM s.a. Oddział w Rembelszczyźnie

zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Człekówce gm. Kołbiel, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 133/2 i nr 133/3 o łącznej pow. 121 m2 uregulowanej w księdze wieczystej WA 1O/00067400/7 urządzonej w Sądzie Rejonowym w

Otwocku.

43/2011

17.06.2011

44.

W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Emowie, gm.

Wiązowna, oznaczonej jako działka ew. nr 242 o pow.

800 m2 z obr. 7 Emów, uregulowanej w księdze wieczystej

WA1O/00071589/6, na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie.

44/2011

30.06.2011

45.

W sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym

nieruchomości gruntowej położonej w Wygodzie gm.

Karczew stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1534 o pow. 2200 m2 z obr. 15 Wygoda, uregulowanej w księdze wieczystej WA 1O/00044054/9.

45/2011

08.05.2011

46.

W sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne

stanowisko urzędnicze

46/2011

19.07.2011

79

In document REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY OTWOCKIEGO rok. Uwagi (sposób załatwienia) SPRAWA (krótka treść) Zmiana (Nr, data) Uchylenie (Nr, data) Znak pisma (Page 74-79)