• Nie Znaleziono Wyników

DZIAŁ VIII SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

Rozdział 2 Oceny z zajęd edukacyjnych i kryteria oceniania

§ 81

1. Oceny wspomagające w klasach I-III, bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz oceny końcowe, ustala się w stopniach według następującej skali:

1. stopień celujący (cel) – 6;

2. stopień bardzo dobry (bdb) – 5;

3. stopień dobry (db) – 4;

4. stopień dostateczny (dst) – 3;

5. stopień dopuszczający (dop) – 2;

6. stopień niedostateczny (ndst) – 1;

2. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia: „+”

(plus), poza stopniem celującym, lub „–” (minus), poza stopniem niedostatecznym.

§ 82

1. Wprowadza się następujące ogólne kryteria oceniania zajęć dydaktycznych:

1) stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który alternatywnie:

a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy w zakresie podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe, b) proponuje śmiałe, odważne i twórcze rozwiązania problemów i zadań, c) wykazuje zainteresowanie poszerzeniem wiedzy, wykonując różne

aktywności dodatkowe ustalone przez nauczyciela,

d) posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową z przedmiotu w danej klasie,

e) rozwiązuje zadania wykraczające poza podstawę programową w danej klasie;

f) swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł, bierze aktywny udział w przedsięwzięciach dotyczących przedmiotu w szkole i poza nią.

2) stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:

a) posiada pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie w zakresie podstawy programowej, b) samodzielnie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania w zakresie podstawy programowej,

d) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

3) stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie w zakresie podstawy programowej,

42

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

c) korzysta z wiedzy w typowych sytuacjach, potrafi poprawić wskazane błędy;

4) stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym w zakresie podstawy programowej,

b) rozwiązuje łatwe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;

5) stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który:

a) posiada braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności zawartych w programie nauczania danej klasy w zakresie podstawy programowej,

b) wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności pod kontrolą i kierunkiem nauczyciela;

6) stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności koniecznych do zawartych w programie nauczania danej klasy w zakresie podstawy programowej, b) nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności nawet

przy pomocy nauczyciela,

c) nie wykazuje chęci do współpracy i nauki.

2. Ocenianie na poszczególne oceny zależy od procentowego zdobycia punktów przez ucznia i przedstawia się następująco:

¬ 100% – 96% celujący

¬ 95% – 86% bardzo dobry

¬ 85% – 70% dobry

¬ 69% – 51% dostateczny

¬ 50% – 30% dopuszczający

¬ <30% niedostateczny

3. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII zawarte są w formułowanych przez poszczególnych nauczycieli Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO), a szczegółowe kryteria oceniania z zajęć w ramach poszczególnych działów edukacji zintegrowanej w klasach I-III znajdują się w dokumencie Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) stanowiących odrębny dokument przy czym:

1) w przypadku uczniów mających szczególne trudności z opanowaniem materiału programowego w danej klasie nauczyciel może zrezygnować z ocen wspomagających na rzecz oceny słownej, opisowej;

2) jeśli nauczyciel uzna za stosowne, zakłada tzw. zeszyt wychowawcy, w którym obserwuje ucznia i jego rozwój;

43

3) w razie potrzeby nauczyciel kontaktuje się z rodzicami i na bieżąco, ustnie dokonuje charakterystyki pracy dziecka i odnotowuje spotkanie w dzienniku lekcyjnym;

4) za wykonanie prac dodatkowych uczeń otrzymuje tylko ocenę pozytywną, a za brak lub źle wykonaną pracę dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej;

5) w przypadku niezrozumienia określonego zagadnienia, partii materiału, uczeń powinien zgłosić to nauczycielowi, który udzieli mu pomocy;

6) przy ustalaniu oceny z zajęć zdrowotno-ruchowych, edukacji plastycznej, technicznej i muzycznej należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

4. Nauczyciele stosują, w zależności od charakteru przedmiotu i zajęć, następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

1) prace klasowe lub sprawdziany – rozumiane jako zaplanowane przez nauczyciela dłuższe samodzielne pisemne prace kontrolne uczniów przeprowadzane w szkole podczas zajęć edukacyjnych w celu sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności, obejmujące materiał z co najmniej trzech tematów:

a) w jednym tygodniu mogą być najwyżej 3 takie prace, zapowiedziane i wpisane do dziennika elektronicznego z tygodniowym wyprzedzeniem, b) ustala się możliwość pisania tylko jednej pracy klasowej lub

sprawdzianu w ciągu dnia,

c) jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej lub sprawdzianu z całą klasą, to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem,

d) pracę klasową podsumowującą większy zakres wiadomości (dział), poprzedza lekcja powtórzeniowa,

e) uczeń ma prawo do próby poprawienia każdej oceny (od 1 do 5) w terminie ustalonym z nauczycielem danego przedmiotu, zgodnie z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania (PZO);

2) odpowiedzi pisemne (tzw. kartkówki) – sprawdzają bieżące wiadomości i umiejętności ucznia maksymalnie z 3 ostatnich lekcji; czas ich trwania nie przekracza 15 minut; mogą być one niezapowiedziane;

3) odpowiedzi ustne;

4) zadania domowe;

5) wytwory własnej pracy lub doświadczenia;

6) opracowania, referaty lub prezentacje;

7) sprawdziany praktyczne;

8) projekty edukacyjne;

9) wypowiedzi ustne i pisemne;

10) aktywność w czasie lekcji;

11) prowadzenie zeszytu;

12) działania dodatkowe, ponadstandardowe;

13) inne elementy – specyficzne dla określonych zajęć edukacyjnych.

44

5. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi, oprócz religii, z której ocenę wyraża się stopniem.

6. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania wiadomości i umiejętności edukacyjnych ucznia.

7. Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w ciągu 2 tygodni.

8. Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka poprzez dziennik elektroniczny Librus Synergia podczas wywiadówek, zebrań i dni informacji, których roczny harmonogram podaje dyrektor do 15 września oraz spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielem.

9. Uczeń ma prawo zgłosić jeden raz w półroczu nieprzygotowanie do lekcji. Fakt nieprzygotowana uczeń zgłasza na początku zajęć, w przeciwnym razie nie będzie on uwzględniony. Nauczyciel może przyznać uczniom prawo do większej liczby nieprzygotowań.

10. Każdy uczeń powinien zyskać przynajmniej trzy oceny cząstkowe w okresie podlegającym klasyfikacji.

11. Każda ocena cząstkowa, zdobywana przez uczniów, ma określoną wagę. Uczeń na każdym etapie nauki może śledzić ewaluację swojej oceny i precyzyjnie określić średnią ważoną z otrzymanych ocen.

12. Uczeń nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek napisania jej w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu, jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni od końca nieobecności ucznia Jeżeli uczeń nie przystąpi do uzupełnienia zaległości otrzymuje ocenę niedostateczną.

13. Podstawą do wystawienia oceny półrocznej/rocznej z następujących przedmiotów:

język polski, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza i społeczeństwo, edukacja dla bezpieczeństwa, matematyka, przyroda, biologia, chemia, geografia, fizyka, plastyka, muzyka, technika, informatyka, religia, etyka, wychowanie fizyczne jest średnia ważona uzyskanych ocen cząstkowych.

14. Każda ocena cząstkowa, którą otrzymuje uczeń, ma ustaloną wagę od 1 – 4:

Waga oceny 4 3 2 1

Kolor oceny

(odcień) czerwony zielony niebieski żółty

Forma 15. W przypadku oceniania innej formy aktywności lub potrzeby wyróżnienia któregoś

z działań nauczyciel ustala z klasą sposób oceny oraz jej wagę.

16. Oceny cząstkowe muszą być zróżnicowane pod względem wagi.

17. Obliczanie oceny półrocznej/rocznej odbywa się według następującego algorytmu:

45

18. Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaku „+” i „–”

przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali:

6 6,00 3+ 3,50

6- 5,75 3 3,00

5+ 5,50 3- 2,75

5 5,00 2+ 2,50

5- 4,75 2 2,00

4+ 4,50 2- 1,75

4 4,00 1+ 1,50

4- 3,75 1 1,00

19. Na ocenę półroczną i roczną uczeń pracuje systematycznie.

20. Podstawą obliczenia średniej ważonej są wszystkie otrzymane oceny. W przypadku prac poprawianych do średniej wlicza się ocenę wyższą.

21. Oceny klasyfikacyjne półroczne i roczne są pełne.

22. Warunkiem uzyskania oceny celującej na koniec półrocza lub roku szkolnego jest spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

1) uczeń uzyskuje średnią ważoną co najmniej 5,65,

2) uczeń jest laureatem stopnia wojewódzkiego (III stopień) konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

23. Oceny półroczne/roczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych:

¬ celujący – średnia ważona co najmniej 5,65

¬ bardzo dobry – średnia ważona 4,66 – 5,64

¬ dobry – średnia ważona 3,66 – 4,65

¬ dostateczny – średnia ważona 2,66 – 3,65

¬ dopuszczający – średnia ważona 1,66 – 2,65

¬ niedostateczny – średnia ważona do 1,65

24. Przy wystawianiu oceny półrocznej/rocznej obowiązuje średnia ważona, uzyskana z ocen cząstkowych, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel, kierując się dobrem ucznia, może wystawić ocenę wyższą niż wynika ona dokładnie ze średniej ważonej w danym przedziale.

25. Ocena roczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych od początku roku szkolnego.

Powiązane dokumenty