Inga övriga frågor.

Beslutsexpediering:

Akt

§ 94/2021

Meddelande

2021-10-04 Sammanträdesdagar för KSAU, KS och KF 2022 Dnr UN 2021/1344

2021-10-04 Beslut från kommunfullmäktige - antagna regler för säkerhetsskydd i Sollentuna kommun Dnr UN 2021/1346

2021-09-10 Expediering av Skolinspektionens beslut i ärende gällande ansökan från Nordic International School AB om godkännande som huvudman för grundskola vid Nordic International School Sollentuna i Sollentuna kommun fr.o.m. läsåret 2022/23, SI dnr: 2021:509 Dnr 2021/0237 UN-7

2021-09-15 Plan för utveckling av civilt försvar i Sollentuna kommun 2021-2025 Dnr UN 2021/1192

2021-10-15 Storsthlm: Upphör att gälla; Överenskommelse gemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan Dnr 2021/2296 UN-1

2021-09-28 Skolinspektionens beslut - Ansökan hos Skolinspektionen från Svea Education AB om

godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Svea Gymnasium

Sollentuna i Sollentuna kommun fr.o.m. läsåret

2022/2023, dnr SI Dnr 2021:593 Dnr 2021/0275 UN-8

2021-10-13 Tid- och aktivitetsplan, ekonomi- och

verksamhetsstyrning 2022 Dnr UN 2021/1407

Utbildningsnämndens beslut

 Meddelanden läggs till handlingarna.

Beslutsexpediering:

Akt

§ 95/2021

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut och ordförandebeslut

Katarina Jupén Morell

2020-10-28 Beslut om utlämnande av allmän handling, adresslistor till elever i årskurs 9 - Väsby Yrkesgymnasium AB Dnr 2020/2451 UN-5

Frida Ericmats Rutgersson

2021-03-01 Beslut om avslag angående uppskjuten skolplikt - Dnr 2021/0247 UN-5

Theodor Adolfsson

2021-03-11 Beslut om utökad tid för förskolebarn - Dnr 2021/0531 UN-3

Fredrik Casparsson

2021-10-04 Beslut om retroaktiv barnomsorgsavgift för perioden 2019 Dnr 2021/2061 UN-1

2021-10-04 Avskrivning - anmälan om längre vistelse i utlandet Dnr 2021/2078 UN-2

2021-10-04 Beslut om skolpliktens upphörande på grund av längre vistelse i utlandet - Dnr 2021/2079 UN-2

2019-12-12 Ändring av nominering pedagogpris Dnr 2019/4250 UN-3

2020-07-13 Beslut om uppskjuten skolplikt Dnr 2020/1803 UN-2 2021-05-14 Beslut om retroaktiv barnomsorgsavgift för perioden

2019 Dnr 2021/1320 UN-1

2021-07-15 Beslut om att inte anmäla personuppgiftsincidenten till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Dnr 2021/1648 UN-5

Linda Ekstrand

2021-09-29 Överenskommelse mellan Sollentuna kommun och Didaktus Gymnasium Jakobsberg om ersättning för elev på introduktionsprogram i gymnasiet - Dnr 2021/2133 UN-1

2021-09-29 Överenskommelse mellan Sollentuna kommun och Didaktus Gymnasium Jakobsberg om ersättning för elev på introduktionsprogram i gymnasiet - Dnr 2021/2134 UN-1

2021-09-29 Beslut om överenskommelse mellan Sollentuna kommun och Snitz gymnasium om ersättning för elev på

introduktionsprogram på gymnasieskola - Dnr 2021/2136 UN-1

2021-09-29 Överenskommelse mellan Sollentuna kommun och Upplands Väsby kommun, Väsby Yrkesgymnasium om ersättning för elev på introduktionsprogram i gymnasiet - Dnr 2021/2138 UN-1

2021-09-29 Överenskommelse mellan Sollentuna kommun och Väsby Yrkesgymnasium om ersättning för elev på introduktionsprogram i gymnasiet - Dnr 2021/2139 UN-1

2021-06-02 Beslut om ersättning för förlängda studier (år 4) - Dnr 2021/1181 UN-2

2021-09-07 Beslut om ersättning för förlängda studier (år 4)- Dnr 2020/2920 UN-2

2021-02-19 Utfasning av specialverksamheterna Fenix vid Runbackaskolan och Mimer vi Kärrdalsskolan Dnr 2021/0412 UN-1

2021-01-21 Beslut om läsårstider för grundskola läsåret 2021/22 Dnr 2021/0104 UN-1

2021-09-21 Beslut om omprövning Dnr 2021/2018 UN-2 2020-02-26 Överenskommelse om ersättning för VFU, Karlstads

universitet - Dnr 2020/0789 UN-1

2021-04-27 Ansökan om ersättning för förlängda studier för elev på Häggviks Gymnasium Dnr 2021/0955 UN-2

Frida Ericmats Rutgersson

2021-02-11 Beslut om sekretess - Dnr 2021/0194 UN-2 2021-02-11 Särskilda skäl enligt skollagen, barnomsorg - Dnr

2021/0194 UN-3

2021-02-17 Beslut om placering i pedagogisk omsorg på obekväm tid i Sollentuna kommun - Dnr 2021/0222 UN-5

2021-02-17 Beslut om placering i pedagogisk omsorg på obekväm tid i Sollentuna kommun - Dnr 2021/0227 UN-4

2021-04-23 Beslut om att bli mottagen i Sollentunas kommunala förskolor i Sollentuna kommun Dnr 2021/1021 UN-2

2021-04-27 Beslut om mottagande av barn från annan kommun med hänsyn till barnets personliga förhållanden utgör

särskilda skäl att få gå i Sollentunas förskolor Dnr 2021/1077 UN-2

2021-05-06 Beslut om sekretess Dnr 2021/1140 UN-2 2021-05-06 Beslut om mottagande av barn från annan kommun med

hänsyn till barnets personliga förhållanden utgör särskilda skäl att få gå i Sollentunas förskolor Dnr 2021/1140 UN-3

2021-05-06 Beslut om mottagande av barn från annan kommun med hänsyn till barnets personliga förhållanden utgör

särskilda skäl att få gå i Sollentunas förskolor Dnr 2021/1141 UN-3

2021-05-06 Beslut om sekretess Dnr 2021/1141 UN-2 2021-05-06 Beslut om sekretess Dnr 2021/1142 UN-2 2021-05-06 Beslut om mottagande av barn från annan kommun med

hänsyn till barnets personliga förhållanden utgör särskilda skäl att få gå i Sollentunas förskolor Dnr 2021/1142 UN-3

2021-09-29 Överenskommelse om interkommunal ersättning med Stockholms stad om ekonomisk ersättning för plats i hörselklass på Alviksskolan Dnr 2021/1649 UN-2

2021-09-29 Beslut överenskommelse om interkommunal ersättning med Stockholms stad om ekonomisk ersättning för plats i hörselklass på Alviksskolan Dnr 2021/1650 UN-2

2021-09-29 Beslut om överenskommelse om interkommunal ersättning med Stockholms stad om ekonomisk ersättning för plats i hörselklass på Alviksskolan Dnr 2021/1651 UN-2

2021-09-29 Beslut överenskommelse om interkommunal ersättning med Stockholms stad om ekonomisk ersättning för plats i hörselklass på Alviksskolan Dnr 2021/1652 UN-2

2021-09-24 Beslut om sekretess Dnr 2021/2011 UN-2 2021-09-24 Beslut om mottagande av barn från annan kommun med

hänsyn till att barnets personliga förhållanden utgör särskilda skäl att få gå i Sollentunas förskolor Dnr 2021/2011 UN-3

2021-07-06 Beslut överenskommelse om interkommunal ersättning med Stockholms stad om ekonomisk ersättning för plats i hörselklass på Alviksskolan - Dnr 2021/0729 UN-3

2021-10-06 Beslut om skolskjuts för barn i kommunal förskola i Sollentuna Dnr 2021/2051 UN-2

2021-10-13 Beslut om skolskjuts för elev i fristående grundskola annan kommun - Dnr 2021/1944 UN-3

2021-09-15 Avtal om rätt för kommun att ta ut avgift -

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Manillaskolan Dnr 2021/1939 UN-2

2021-09-20 Beslut om skolskjuts (SL-kort) för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/1790 UN-2

2021-09-20 Beslut om avslag avseende ansökan om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/1921 UN-2

2021-09-20 Beslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola - Dnr 2021/1929 UN-2

2021-09-20 Beslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/1935 UN-2

2021-09-20 Beslut om avvisning av ansökan om skolskjuts för elev i fristående gymnasieskola i en annan kommun Dnr 2021/1945 UN-2

2021-09-21 Omprövning av beslut om skolskjuts för elev i

kommunal grundskola i Sollentuna Dnr 2021/1987 UN-2

2021-09-23 Avslagsbeslut gällande utökad vistelsetid på förskola Dnr 2021/2015 UN-2

2021-09-24 Beslut om skolskjuts (SL-kort) för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2039 UN-2

Ylva Färstedt

2021-10-04 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i fristående grundskola i annan kommun - Dnr 2021/2143 UN-2

2021-10-04 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev från annan kommun i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2144 UN-2

2021-10-04 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev från annan kommun i fristående grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2161 UN-2

2021-10-04 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev från Sollentuna kommun i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2167 UN-2

2021-10-04 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i fristående grundskola i annan kommun - Dnr 2021/2170 UN-2

2021-10-04 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2176 UN-2

2021-10-04 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2177 UN-2

2021-10-04 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2178 UN-2

2021-10-04 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2179 UN-2

2021-10-04 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2180 UN-2

2021-10-04 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2181 UN-2

Maria Nyström

2021-10-05 Placering av elev på Turebergsskolan - Dnr 2021/2131 UN-2

Ylva Färstedt

2021-10-06 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev från annan kommun i fristående grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2190 UN-2

2021-10-06 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev från annan kommun i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2191 UN-2

2021-10-06 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i fristående grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2194 UN-2

2021-10-06 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i fristående grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2195 UN-2

Frida Ericmats Rutgersson

2021-05-07 Beslut om sekretess Dnr 2021/1143 UN-2

Maria Nyström

2021-05-07 Beslut om mottagande av barn i Sollentunas kommunala grundskolor Dnr 2021/1143 UN-3

Ylva Färstedt

2021-10-12 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2205 UN-2

2021-10-12 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2206 UN-2

2021-10-12 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2217 UN-2

2021-10-12 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2220 UN-2

2021-09-13 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/1936 UN-2

2021-09-13 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/1946 UN-2

2021-09-13 Ansökan om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/1949 UN-2

2021-09-13 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/1951 UN-2

2021-09-13 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/1957 UN-2

2021-09-13 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/1958 UN-2

2021-09-13 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/1959 UN-2

2021-09-13 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/1960 UN-2

2021-09-13 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i fristående grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/1963 UN-2

2021-09-13 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i annan kommun - Dnr 2021/1978 UN-2

2021-09-13 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/1996 UN-2

2021-09-13 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/1997 UN-2

2021-09-14 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/1990 UN-2

2021-09-14 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2017 UN-2

2021-10-14 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2232 UN-2

2021-10-14 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i fristående grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2247 UN-2

2021-10-14 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i fristående grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2250 UN-2

2021-10-14 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i fristående grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2251 UN-2

2021-10-14 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i fristående grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2252 UN-2

2021-10-14 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev från annan kommun i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2253 UN-2

2021-10-14 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev från annan kommun i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2254 UN-2

Linda Ekstrand

2021-04-15 Beslut om skolplacering 2021- Dnr 2021/0734 UN-2

Ylva Färstedt

2021-09-16 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i annan kommun - Dnr 2021/2020 UN-2

2021-09-16 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2021 UN-2

2021-09-16 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2022 UN-2

2021-09-16 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2033 UN-2

Nina Jonsson

2021-03-17 Beslut skolplacering 2021- Dnr 2021/0657 UN-2

2021-03-17 Beslut om skolplacering 2021- Dnr 2021/0658 UN-2 2021-03-17 Beslut om skolplacering 2021- Dnr 2021/0659 UN-2 2021-03-17 Beslut om skolplacering 2021- Dnr 2021/0660 UN-2 2021-03-17 Beslut om skolplacering 2021- Dnr 2021/0661 UN-2 2021-03-17 Beslut om skolplacering 2021- Dnr 2021/0662 UN-2 2021-03-17 Beslut om skolplacering 2021- Dnr 2021/0663 UN-2 2021-03-17 Beslut om skolplacering 2021- Dnr 2021/0664 UN-2 2021-03-17 Beslut om skolplacering 2021- Dnr 2021/0666 UN-2 2021-03-17 Beslut om skolplacering 2021- Dnr 2021/0667 UN-2 2021-03-17 Beslut om skolplacering 2021- Dnr 2021/0669 UN-2 2021-03-17 Beslut om skolplacering 2021- Dnr 2021/0670 UN-2 2021-03-17 Beslut om skolplacering 2021- Dnr 2021/0671 UN-2 2021-03-17 Beslut om skolplacering 2021- Dnr 2021/0672 UN-2 2020-04-17 Beslut om skolplacering 2020 - Dnr 2020/1194 UN-1 2021-03-18 Beslut om skolplacering 2021- Dnr 2021/0665 UN-2

Fredrik Casparsson

2021-09-20 Utredning avseende längre vistelse i utlandet - Dnr 2021/2010 UN-2

Maria Nyström

2021-09-21 Beslut om mottagande av barn i Sollentunas kommunala grundskolor Dnr 2021/2036 UN-2

Frida Ericmats Rutgersson

2021-09-21 Beslut om sekretess Dnr 2021/2036 UN-3

Maria Nyström

2021-09-21 Beslut om mottagande av barn i Sollentuna kommuns grundskolor Dnr 2021/2037 UN-2

Frida Ericmats Rutgersson

2021-09-21 Beslut om sekretess Dnr 2021/2037 UN-3

Ylva Färstedt

2021-09-21 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i fristående grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2041 UN-2

2021-09-21 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2042 UN-2

2021-09-21 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2043 UN-2

2021-09-21 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2048 UN-2

2021-09-21 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna- Dnr 2021/2050 UN-2

2021-09-24 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i fristående grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2068 UN-2

2021-09-24 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev från annan kommun i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2069 UN-2

2021-09-24 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev från annan kommun i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2070 UN-2

2021-09-24 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i fristående grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2081 UN-2

2021-09-24 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2083 UN-2

2021-09-24 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i annan kommun - Dnr 2021/2090 UN-2

Maria Nyström

2021-05-26 Beslut om mottagande av barn i Sollentunas kommunala förskoleklasser Dnr 2021/1337 UN-2

Fredrik Casparsson

Ylva Färstedt

2021-09-27 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2106 UN-2

2021-09-27 Delegationsbeslut om skolskjuts för elev i fristående grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2107 UN-2

Fredrik Casparsson

2021-09-27 Utredning gällande längre vistelse i utlandet - Dnr 2021/2110 UN-2

Halima Hamdis

2021-09-27 Beslut särskilda skäl enligt skollagen, barnomsorg - Dnr 2021/2108 UN-2

2021-09-27 Beslut särskilda skäl enligt skollagen, barnomsorg - Dnr 2021/2109 UN-2

Amanda Ivanov

2020-10-01 Beslut om skolskjuts för elev i fristående gymnasieskola i annan kommun- Dnr 2020/2266 UN-2

Maria Nyström

2020-08-14 Beslut om uppskjuten skolplikt Dnr 2020/1725 UN-4

Linda Ekstrand

2021-01-18 Beslut om ersättning för elev i mindre

undervisningsgrupp i fristående gymnasieskola läsår 20/21 (Snitz gymnasium Odenplan) Dnr 2020/2114 UN-3

Linus Nygren

2020-08-24 Beslut om avslag avseende skolskjuts för elev i

kommunal gymnasieskola i Sollentuna - Dnr 2020/1951 UN-3

Amanda Ivanov

2021-05-27 Beslut om skolskjuts för elev i kommunal grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/1266 UN-2

Fredrik Casparsson

2021-07-19 Beslut om att inte anmäla personuppgiftsincidenten till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Dnr 2021/1615 UN-3

Jenny Jansson Rogström

2021-10-01 Beslut om utlämnande av allmän handlingar,

anmälningar och utredningar av kränkningar av elev - Dnr 2021/2147 UN-2

2021-10-07 Beslut om utlämnande av uppgift om elevs skolplacering - Dnr 2021/2211 UN-2

2021-09-28 Beslut om utlämnande av allmän handlingar,

anmälningar och utredningar av kränkningar av elev Dnr 2021/2125 UN-2

Anna Kvist Sergel

2021-09-29 Beslut om interkommunal ersättning, Falun kommun Dnr 2021/1961 UN-2

2021-10-07 Beslut om interkommunal ersättning, Stockholms stad - Dnr 2021/2182 UN-2

2021-10-06 Beslut om interkommunal ersättning, Stockholms stad, Kista grundskola - Dnr 2021/2208 UN-2

2021-10-06 Beslut om interkommunal ersättning, Stockholms stad, Grimstaskolan - Dnr 2021/2183 UN-2

2021-09-09 Beslut om interkommunal ersättning, Stockholms stad - Dnr 2021/1970 UN-2

2021-09-09 Beslut om interkommunal ersättning, Stockholms stad - Dnr 2021/1971 UN-2

Linda Ekstrand

2021-04-21 Beslut om ersättning för förlängda studier till elev på Häggviks Gymnasium Dnr 2021/0888 UN-2

Anna Kvist Sergel

2021-09-28 Beslut om interkommunal ersättning, Stockholms stad, Kista grundskola - Dnr 2021/2077 UN-2

2021-09-28 Beslut om interkommunal ersättning, Stockholms stad - Dnr 2021/2013 UN-2

2021-09-28 Beslut om interkommunal ersättning, Stockholms stad - Dnr 2021/2014 UN-2

Lilian Lama

2021-01-21 Beslut reseersättning VT21 Dnr 2020/1998 UN-6

Maria Nyström

2020-03-12 Beslut om uppskjuten skolplikt för barn i Sollentuna kommun- Dnr 2020/0925 UN-2

Mikael Lindgren

2021-06-04 Delegationsbeslut om tilläggsbelopp till Stallets skola Dnr 2021/0436 UN-2

Alvina Nellmer

2021-09-14 Beslut Särskilda skäl enligt skollagen, barnomsorg - Dnr 2021/2004 UN-2

2021-09-14 Beslut Särskilda skäl enligt skollagen, grundskola - Dnr 2021/2008 UN-2

2021-09-14 Beslut Särskilda skäl enligt skollagen, grundskola - Dnr 2021/2009 UN-2

2021-09-21 Beslut Särskilda skäl enligt skollagen, barnomsorg- Dnr 2021/2026 UN-2

2021-09-21 Beslut Särskilda skäl enligt skollagen, grundskola - Dnr 2021/2064 UN-2

2021-09-21 Beslut Särskilda skäl enligt skollagen, barnomsorg - Dnr 2021/2065 UN-2

2021-09-21 Beslut Särskilda skäl enligt skollagen, barnomsorg - Dnr 2021/2073 UN-2

2021-09-21 Beslut Särskilda skäl enligt skollagen, förskoleklass - Dnr 2021/2075 UN-2

2021-09-22 Beslut Särskilda skäl enligt skollagen, barnomsorg- Dnr 2021/2084 UN-2

2021-09-22 Beslut Särskilda skäl enligt skollagen, barnomsorg- Dnr 2021/2085 UN-2

2021-09-22 Beslut Särskilda skäl enligt skollagen, barnomsorg- Dnr 2021/2086 UN-2

2021-09-22 Beslut Särskilda skäl enligt skollagen, barnomsorg- Dnr 2021/2087 UN-2

2021-09-22 Beslut Särskilda skäl enligt skollagen, barnomsorg- Dnr 2021/2088 UN-2

2021-09-22 Beslut Särskilda skäl enligt skollagen, barnomsorg- Dnr 2021/2089 UN-2

Linus Nygren

2020-12-11 Beslut om synnerliga skäl enligt 17 kap. 11 § andra stycket skollagen (2020:800) –Dnr 2020/2705 UN-1

2020-12-11 Beslut om synnerliga skäl enligt 17 kap. 11 § andra stycket skollagen (2020:800) - Dnr 2020/2706 UN-1

2021-01-14 Beslut om synnerliga skäl enligt 17 kap. 11 § andra stycket skollagen (2020:800)- Dnr 2021/0044 UN-1

2021-01-14 Beslut om synnerliga skäl enligt 17 kap. 11 § andra stycket skollagen (2020:800)- Dnr 2021/0045 UN-1

Maria Nyström

Tillförordnande av rektor 2021 - Häggvik-Skälbyskolan - Hjort Dnr 2021/2239 UN-1

2021-10-12 Tillförordnande av rektor 2021 - Sofielundsskolan - Wera Gentele Dnr 2021/2270 UN-1

2021-09-24 Tillförordnande av rektor 2021 - Silverdalsskolan - Tomas Lejweman Dnr 2021/2186 UN-1

2021-09-28 Tillförordnande av rektor 2021 - Vaxmoraskolan - Jennie Grusell Dnr 2021/2187 UN-1

Sanna Pejer Hedlund

2021-09-16 Beslut ansökan om särskilda skäl enligt skollagen, grundskola, Dnr 2021/2025 UN-2

2021-09-23 Beslut ansökan om Särskilda skäl enligt skollagen, barnomsorg- Dnr 2021/2091 UN-2

2021-09-23 Beslut ansökan om särskilda skäl enligt skollagen, barnomsorg- Dnr 2021/2092 UN-2

2021-09-23 Beslut ansökan om särskilda skäl enligt skollagen, barnomsorg - Dnr 2021/2093 UN-2

2021-09-23 Beslut ansökan om särskilda skäl enligt skollagen, barnomsorg - Dnr 2021/2094 UN-2

2021-09-23 Beslut ansökan om särskilda skäl enligt skollagen, barnomsorg - Dnr 2021/2095 UN-2

2021-09-23 Besluta ansökan om särskilda skäl enligt skollagen, barnomsorg - Dnr 2021/2096 UN-2

2021-09-23 Beslut ansökan om särskilda skäl enligt skollagen, barnomsorg - Dnr 2021/2097 UN-2

Frida Ericmats Rutgersson

2021-09-24 Beslut om avslag om skolskjuts för elev i fristående grundskola i Sollentuna - Dnr 2021/2001 UN-2

Sofie Thorell

2021-09-30 Ansökan särskilda skäl enligt skollagen, barnomsorg- Dnr 2021/2124 UN-2

2021-09-30 Beslut särskilda skäl enligt skollagen, barnomsorg- Dnr 2021/2137 UN-2

Linnéa Zetterlund

2021-10-01 Beslut om inackorderingsbidrag för elev i gymnasieskola- Dnr 2021/1980 UN-3

2021-10-04 Beslut om inackorderingsbidrag för elev i gymnasieskola- Dnr 2021/2172 UN-2

2021-10-05 Beslut om inackorderingsbidrag för elev i gymnasieskola- Dnr 2021/1808 UN-3

2021-10-05 Beslut om inackorderingsbidrag för elev i gymnasieskola- Dnr 2021/1887 UN-3

2021-10-05 Beslut om inackorderingsbidrag för elev i gymnasieskola- Dnr 2021/1893 UN-3

2021-10-05 Beslut om inackorderingsbidrag för elev i gymnasieskola- Dnr 2021/2053 UN-2

2021-10-05 Beslut om inackorderingsbidrag för elev i gymnasieskola- Dnr 2021/2080 UN-2

2021-09-15 Beslut om ersättning för resor till och från gymnasieskola, vårdnadshavare ansöker - Dnr 2021/0889 UN-3

2021-09-15 Beslut om ersättning för resor till och från gymnasieskola, vårdnadshavare ansöker - Dnr 2021/0890 UN-3

2021-09-15 Beslut om inackorderingsbidrag, vårdnadshavare ansöker- Dnr 2021/1866 UN-3

2021-09-16 Beslut om inackorderingsbidrag . vårdnadshavare ansöker - Dnr 2021/1862 UN-3

2021-09-16 Beslut om inackorderingsbidrag för elev i gymnasieskola- Dnr 2021/1901 UN-3

2021-09-16 Beslut om inackorderingsbidrag - Dnr 2021/1918 UN-2 2021-09-16 Beslut om inackorderingsbidrag för elev i gymnasieskola

–Dnr 2021/1927 UN-2

2021-09-16 Beslut om inackorderingsbidrag för elev i gymnasieskola- Dnr 2021/1964 UN-2

2021-09-16 Beslut om inackorderingsbidrag för elev i gymnasieskola - Dnr 2021/1984 UN-2

2021-09-16 Beslut om inackorderingsbidrag för elev i gymnasieskola - Dnr 2021/2003 UN-2

2021-09-17 Beslut om inackorderingsbidrag för elev i gymnasieskola- Dnr 2021/2040 UN-2

2021-09-20 Beslut om inackorderingsbidrag för elev i gymnasieskola-Dnr 2021/2055 UN-2

2021-09-21 Beslut om inackorderingsbidrag för elev i gymnasieskola- Dnr 2021/2063 UN-2

2021-09-22 Beslut om ersättning för resor , vårdnadshavare ansöker- Dnr 2021/1708 UN-2

2021-09-22 Beslut om ersättning för resor , vårdnadshavare ansöker- Dnr 2021/1715 UN-2

2021-09-22 Beslut om ersättning för resor ,vårdnadshavare ansöker - Dnr 2021/1731 UN-2

2021-09-22 Beslut om ersättning för resor ,vårdnadshavare ansöker- Dnr 2021/1733 UN-3

2021-09-22 Beslut om ersättning för resor- Dnr 2021/1740 UN-2 2021-09-22 Beslut om ersättning för resor till och från

gymnasieskola, vårdnadshavaren ansöker- Dnr 2021/1749 UN-2

2021-09-22 Beslut om ersättning för resor till och från

gymnasieskola, vårdnadshavare ansöker- Dnr 2021/1751 UN-2

2021-09-22 Beslut om ersättning för resor,vårdnadshavaren ansöker- Dnr 2021/1779 UN-2

2021-09-22 Beslut om ersättning för resor till och från

gymnasieskola, vårdnadshavare ansöker - Dnr 2021/1841 UN-2

2021-09-22 Beslut om ersättning för resor, vårdnadshavaren ansöker- Dnr 2021/1854 UN-4

2021-09-22 Beslut om ersättning för resor till och från

gymnasieskola, myndig elev ansöker - Dnr 2021/1855 UN-2

2021-09-22 Beslut om ersättning för resor till och från

gymnasieskola, vårdnadshavare ansöker- Dnr 2021/1863 UN-2

2021-09-24 Beslut om inackorderingsbidrag för elev gymnasieskola- Dnr 2021/2105 UN-2

2021-09-27 Beslut om inackorderingsbidrag för elev i gymnasieskola- Dnr 2021/2113 UN-2

2021-09-30 Beslut om inackorderingsbidrag för elev i gymnasieskola- Dnr 2021/2135 UN-2

2021-09-30 Beslut om inackorderingsbidrag för elev i gymnasieskola- Dnr 2021/2140 UN-2

Katarina Österberg

2021-09-27 Beslut om besöksförbud till den kommunala grundskolan Sofielundsskolan i Sollentuna Dnr 2021/2127 UN-1

Fredrik Casparsson

2021-10-10 Medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt - Dnr 2021/1321 UN-35

2021-10-11 Anmälan om längre utlandsvistelse - Dnr 2021/1321 UN-36

2021-09-15 Beslut om skolpliktens upphörande på grund av längre vistelse i utlandet - Dnr 2021/1593 UN-4

2021-09-15 Beslut om skolpliktens upphörande på grund av längre

2021-09-16 Beslut skolpliktens upphörande på grund av längre vistelse i utlandet - Dnr 2021/1592 UN-4

2021-09-20 Beslut om skolpliktens upphörande på grund av längre vistelse i utlandet - Dnr 2021/1720 UN-2

2021-10-20 Beslut om skolpliktens upphörande på grund av längre vistelse i utlandet - Dnr 2021/2212 UN-2

2021-10-20 Beslut om skolpliktens upphörande på grund av längre vistelse i utlandet - Dnr 2021/2213 UN-2

2021-09-22 Beslut om skolpliktens upphörande på grund av längre vistelse i utlandet - Dnr 2021/2062 UN-2

Ordförandebeslut som tidigare anslagits på kommunens hemsida:

Soley Aksöz Lithborn

2021-09-10 Ordförandebeslut om att tillfälligt stänga del av Skälby- Häggviksskolan enligt förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annat pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta Dnr 2021/1977 UN-4

2021-09-15 Ordförandebeslut om att tillfälligt stänga del av Runbackaskola enligt förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta Dnr 2021/1998 UN-2

Utbildningsnämndens beslut

 Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Beslutsexpediering:

Akt

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2012, 85, 3 (Stron 150-164)

Related documents