WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW WYKORZYSTANYCH CZASOPISM I INNYCH WYDAWNICTW CIĄGŁYCH LIST OF ABBREVIATED TITLES OF CONTRIBUTING JOURNALS AND OTHER PERIODICALS

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2012, 85, 3 (Stron 54-133)

Redaktor naczelny

WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW WYKORZYSTANYCH CZASOPISM I INNYCH WYDAWNICTW CIĄGŁYCH LIST OF ABBREVIATED TITLES OF CONTRIBUTING JOURNALS AND OTHER PERIODICALS

rés. – résumé / summary rocz. – rocznik / annual rozpr. – rozprawa / dissertation równol. – równoległy / paralell s. – stronica / page

soderž. – soderžanie / summary streszcz. – streszczenie / summary summ. – summary

supl. – suplement / supplement suppl. – supplement

t. T. – tom / volume tab. – tabela / table tabl. – tablica / chart tamże / ibidem

tł. – tłumaczenie / translation toż / the same

tyt. – tytuł / title

uzup. – uzupełniony / supplemented vol. – volume

W / in

właśc. – właściwie / properly współprac. – współpraca / cooperation wyd. – wydanie / edition

wyd. spec. – wydanie specjalne / special edition wydaw. – wydawnictwo / publisher

z. – zeszyt / fascicle zm. – zmieniony / varied

Zsfassung – Zusamenfassung / summary

Acta Angiol. – Acta Angiologica (Gdańsk)

Acta Bioch. Pol. – Acta Biochimica Polonica (Warszawa) Acta Haematol. Pol. – Acta Haematologica Polonica (Warszawa) Acta Ophthalmol. – Acta Ophthalmologica (Oxford)

Acta Sci. Pol., Zootech. – Acta Scientiarum Polonorum. Zootechnika (Szczecin)

Acta Vet. Brno – Acta Veterinaria (Brno)

Acta Vet. Hung. – Acta Veterinaria Hungarica (Budapest) Adv. Agric. Sci. – Advances in Agricultural Sciences (Szczecin)

Adv. Clin. Exp. Med. – Advances in Clinical and Experimental Medicine (Wrocław)

Afr. Rep. – African Reports (Gdańsk) Aging (Albany, NY) – Aging (Albany, NY) AIDS Care – AIDS Care (Abingdon)

Alerg. Astma Immun. – Alergia, Astma, Immunologia (Łódź)

Ann. Acad. Med. Singap. – Annals of the Academy of Medicine (Singapore)

Ann. Acad. Med. Stetin. – Annales Academiae Medicae Stetinensis (Szczecin)

Ann. Agric. Environ. Med. – Annals of Agricultural and Environmental Medicine (Lublin)

Ann. Nutr. Metab. – Annals of Nutrition and Metabolism (Basel) Ann. Rheum. Dis. – Annals of the Rheumatic Diseases (London) Ann. Transplant. – Annals of Transplantation (Warszawa) Arch. Med. Res. – Archives of Medical Research (New York) Arch. Med. Sci. – Archives of Medical Science (Poznań) Arch. Ophthalmol. – Archives of Ophthalmology (Chicago) Arch. Perinatal Med. – Archives of Perinatal Medicine (Poznań)

Arch. Psychiatr. Psychother. – Archives of Psychiatry and Psychotherapy (Kraków)

Arthritis Rheum. – Arthritis and Rheumatism (Philadelphia)

Asyst. Hig. Stomatol. – Asystentka i Higienistka Stomatologiczna (Katowice)

Atherosclerosis – Atherosclerosis (Limeric) Autoimmun. Rev. – Autoimmunity Reviews (Oxford) Autoimmunity – Autoimmunity (Amsterdam)

Biol. Trace Elem. Res. – Biological Trace Element Research (Clifton)

Biomarkers – Biomarkers (London) Biomaterials – Biomaterials (Guildford)

Biul. Oddz. Półn.-Zach. PTU – Biuletyn Oddziału Pólnocno-Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Blood – Blood (Philadelphia) BMC Cancer – BMC Cancer (London)

BMC Gastroenterol. – BMC Gastroenterology (London) BMC Med. Genet. – BMC Medical Genetics (London) Br. J. Surg. – British Journal of Surgery (Bristol) Brain Res. – Brain Research (Amsterdam) Breast – Breast (Edinburgh)

Breast Cancer Res. Treat. – Breast Cancer Research and Treatment (Dordrecht)

Bull. Vet. Inst. Pulawy – Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy (Puławy)

Cancer – Cancer (Hoboken)

Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. – Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention

(Philadelphia)

Cancer Genet. Cytogenet. – Cancer Genetics and Cytogenetics (New York)

Cancer Res. – Cancer Research (Baltimore) Carcinogenesis – Carcinogenesis (New York) Cardiovasc. Res. – Cardiovascular Research (London)

Cent. Eur. J. Urol. – Central European Journal of Urology (Warszawa) Chir. Narz. Ruchu – Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska

(Poznań)

Chir. Pol. – Chirurgia Polska (Gdańsk)

Clin. Exp. Dermatol. – Clinical and Experimental Dermatology (Oxford) Clin. Gastroenterol. Hepatol. – Clinical Gastroenterology and Hepatology

(Philadelphia)

Clin. Genet. – Clinical Genetics (Copenhagen)

Clin. Neuropharmacol. – Clinical Neuropharmacology (New York) Clin. Transplant. – Clinical Transplantation (Copenhagen) Cryobiology – Cryobiology (San Diego)

Curr. Top. Biophys. – Current Topics in Biophysics (Poznań) Czas. Stomatol. – Czasopismo Stomatologiczne (Warszawa)

Czyn. Ryz. – Czynniki Ryzyka (Szczecin)

Dent. Med. Probl. – Dental and Medical Problems (Wrocław) Dermatol. Estet. – Dermatologia Estetyczna (Warszawa) Dermatol. Klin. – Dermatologia Kliniczna (Wrocław) Dermatol. Kosmetol. – Dermatologia i Kosmetologia (Poznań)

Diabetol. Dośw. Klin. – Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna (Gdańsk)

Diabetol. Dypl. – Diabetologia po Dyplomie (Warszawa) Diabetol. Prakt. – Diabetologia Praktyczna (Gdańsk) Diagn. Lab. – Diagnostyka Laboratoryjna (Warszawa) Dig. Liver Dis. – Digestive and Liver Disease (Roma) Doc. Ophthalmol. – Documenta Ophthalmologica (Hague) E-Dentico – E-Dentico (Łódź)

Ecotoxicology – Ecotoxicology (London)

Endokrynol. Otyłość – Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii (Gdańsk)

Endokrynol. Pediatr. – Endokrynologia Pediatryczna (Lublin) Endokrynol. Pol. – Endokrynologia Polska (Warszawa)

Eur. Arch. Paediatr. Dent. – European Archives ofPaediatric Dentistry (Leeds)

Eur. Heart J. – European Heart Journal (London)

Eur. J. Appl. Physiol. – European Journal of Applied Physiology (Heidelberg)

Eur. J. Cancer Prev. – European Journal ofCancer Prevention (Oxford) Eur. J. Cardiothorac. Surg. – European Journal of Cardio-thoracic Surgery

(Tokyo)

Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil. – European journal of cardiovascular prevention & rehabilitation (Hagerstown)

Eur. J. Clin. Invest. – European Journal ofClinical Investigation (Berlin) Eur. J. Clin. Pharmacol. – European Journal ofClinical Pharmacology

(Heidelberg)

Eur. J. Echocardiogr. – European Journal ofEchocardiography (London) Eur. J. Endocrinol. – European Journal ofEndocrinology (Oslo) Eur. J. Haematol. – European Journal ofHaematology (Copenhagen) Eur. J. Hum. Genet. – European Journal ofHuman Genetics(London) Eur. J. Med. Res. – European Journal ofMedical Research (Munich) Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging – European Journal of Nuclear Medicine

and Molecular Imaging (Berlin)

Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. – European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology (Amsterdam)

Eur. J. Ophthalmol. – European Journal of Ophthalmology (Milano) Eur. J. Orthod. – European Journal of Orthodontics (London) Eur. J. Surg. Oncol. – European Journal ofSurgical Oncology (London) Eur. Urol. Suppl. – European Urology. Supplement (Basel)

Exp. Clin. Hepatol. – Experimental and Clinical Hepatology (Warszawa) Exp. Parasitol. – Experimental Parasitology (San Diego)

Fam. Cancer – Familial Cancer (London)

Fam. Med. Primary Care Rev. – Family Medicine and Primary Care Review (Wrocław)

Farm. Współcz. – Farmacja Współczesna (Warszawa) Fluoride – Fluoride (Warren)

Folia Biol. (Kraków) – Folia Biologica (Kraków)

Folia Cardiol. Excerpta – Folia Cardiologica Excerpta (Gdańsk)

Folia Histochem. Cytobiol. – Folia Histochemica et Cytobiologica (Kraków)

Folia Morphol. – Folia Morphologica (Gdańsk)

Folia Pomeranae. Univ. Technol. Stetinensis, Oecon. – Folia Pomeranae Universitas Technologiae Stetinensis. Oeconomica (Szczecin) Forum Nefrol. – Forum Nefrologiczne (Gdańsk)

Gastroenterol. Klin. – Gastroenterologia Kliniczna (Gdańsk) Gastroenterol. Pol. – Gastroenterologia Polska (Wrocław) Gastroenterol. Prakt. – Gastroenterologia Praktyczna (Lublin)

Genet. Test. Mol. Biomarkers – Genetic Testing and Molecular Biomarkers (New Rochelle)

Ginekol. Pol. – Ginekologia Polska (Warszawa)

Graefes Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. – Graefe’s archive for clinical and experimental ophthalmology (Heidelberg)

Gut – Gut (London)

Gynecol. Obstet. Invest. – Gynecologic and Obstetric Investigation (Basel)

Gynecol. Oncol. – Gynecologic Oncology (Orlando) Hematologia – Haematologica (Pavia)

Hepatogastroenterology – Hepato-gastroenterology (Stuttgart) Histol. Histopathol. – Histology and Histopathology (Murcia)

HIV AIDS Rev. – HIV and AIDS Review (Warszawa) HIV Med. – HIV Medicine (Oxford)

Horm. Res. Paediatr. – Hormone Research in Paediatrics (Basel) Implantoprotetyka – Implantoprotetyka (Wrocław)

Inj. Prev. – Injury Prevention (London)

Int. Immunopharmacol. – International Immunopharmacology (Amsterdam, New York)

Int. J. Androl. – International Journal of Andrology (Oxford) Int. J. Cancer – International Journal of Cancer (New York)

Int. J. Colorectal Dis. – International Journal of Colorectal Disease (Berlin)

Int. J. Dev. Biol. – The International Journal ofDevelopmental Biology (Bilbao)

Int. J. Infect. Dis. – International Journal ofInfectious Diseases (Hamilton)

Int. J. Occup. Med. Environ. Health – International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health (Łódź)

Int. J. Oral Maxillofac. Surg. – International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery (London)

Int. Urogynecol. J. – International Urogynecology Journal (London) Intern. Med. J. – Internal Medicine Journal (Cortton South) Inż. Biomed. – Inżynieria Biomedyczna (Wrocław)

J. Am. Coll. Cardiol. – Journal of the American College of Cardiology (Anthens)

J. Am. Coll. Surg. – Journal of the American College of Surgeons (Chicago)

J. Appl. Genet. – Journal ofApplied Genetics (Poznań) J. Autoimmun. – Journal of Autoimmunity (London)

J. Biomed. Biotechnol. – Journal of Biomedicine and Biotechnology (Cairo)

J. Cell. Physiol. – Journal of Cellular Physiology (New York) J. Clin. Microbiol. – Journal of Clinical Microbiology (Washington) J. Clin. Oncol. – Journal of Clinical Oncology (New York) J. Elementol. – Journal ofElementology (Olsztyn) J. Endod. – Journal of Endodontics (Baltimore)

J. Endovasc. Ther. – Journal of Endovascular Therapy (Phoenix) J. Food Sci. – Journal ofFood Science (Champaign)

J. Hand Surg. Eur. Vol. – Journal of Hand Surgery. European Volume (Oxford)

J. Hepatol. – Journal of Hepatology (Copenhagen) J. Hum. Kinet. – Journal of Human Kinetics (Kraków)

J. Inherit. Metab. Dis. – Journal of Inherited Metabolic Disease (Dordrecht)

J. Int. AIDS Soc. – Journal of the International AIDS Society (London) J. Laparoendosc. Adv. Surg. Tech. A. – Journal ofLaparoendoscopic and

Advanced Surgical Techniques. Part A (Larchmont)

J. Matern. Fetal. Neonatal Med. – The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine (London)

J. Med. Genet. – Journal of Medical Genetics (London) J. Med. Virol. – Journal of Medical Virology (New York) J. Mol. Diagn. – The Journal ofMolecular Diagnostics (Bethesda) J. Natl Cancer Inst. – Journal of the National Cancer Institute (Oxford) J. Nucl. Med. – The Journal ofNuclear Medicine (New York)

J. Nucl. Med. Technol. – Journal ofNuclear Medicine Technology (New York)

J. Orthop. Trauma Surg. Relat. Res. – The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Resarch (Bielsko-Biała)

J. Paediatr. Child Health – Journal ofPaediatrics and Child Health (Melbourne)

J. Pain – The Journal ofPain (Philadelphia)

J. Pediatr. Hematol. Oncol. – Journal ofPediatric Hematology/Oncology (New York)

J. Perinat. Med. – Journal of Perinatal Medicine (Berlin) J. Perinatol. – Journal ofPerinatology (Philadelphia)

J. Periodont. Res. – Journal ofPeriodontal Research (Copenhagen) J. Physiol. Biochem. – Journal ofPhysiology and Biochemistry

(Pamplona)

J. Therm. Biol. – Journal ofThermalBiology (Oxford) J. Thorac. Oncol. – Journal of Thoracic Oncology (Hagerstown) J. Transf. Med. – Journal of Transfusion Medicine (Gdańsk) J. Vasc. Surg. – Journal ofVascular Surgery (St. Louis)

Kardiochir. Torakochir. Pol. – Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska (Warszawa)

Kardiol. Dypl. – Kardiologia po Dyplomie (Warszawa)

Kardiol. na co Dzień – Kardiologia na Co Dzień (Poznań) Kardiol. Pol. – Kardiologia Polska (Warszawa)

Kardioprofil – Kardioprofil (Warszawa) Klin. Ocz. – Klinika Oczna (Wrocław) LabForum – LabForum (Warszawa) Lek. Rodz. – Lekarz Rodzinny (Łódź) Lekarz – Lekarz (Katowice) Leukemia – Leukemia (Baltimore)

Mag. Pielęg. Położ. – Magazyn Pielęgniarki i Położnej (Lublin) Mag. Stomatol. – Magazyn Stomatologiczny (Warszawa) Med. Dypl. – Medycyna po Dyplomie (Warszawa) Med. Fakt. – Medycyna Faktów (Warszawa)

Med. Nowożytna – Medycyna Nowożytna (Warszawa) Med. Oncol. – Medical Oncology (Berlin)

Med. Pasje – Medycyna I Paje (Lublin) Med. Prakt. – Medycyna Praktyczna (Kraków)

Med. Prakt. Ginekol. Położ. – Medycyna Praktyczna Ginekologia i Położnictwo (Kraków)

Med. Prakt. Pediatr. – MP Medycyna Praktyczna. Pediatria (Kraków) Med. Prakt. Psychiatr. – Medycyna Praktyczna.Psychiatria (Kraków) Med. Sci. Monit. – Medical Science Monitor (Warszawa)

Med. Sportiva – Medicina Sportiva (Kraków) Med. Środow. – Medycyna Środowiskowa (Sosnowiec)

Med. Trib. Stomatol. – Medical Tribune Stomatologia (Warszawa) Med. Wet. – Medycyna Weterynaryjna (Warszawa)

Med. Wieku Rozw. – Medycyna Wieku Rozwojowego (Warszawa) Melanoma Res. – Melanoma Research (Oxford)

Metody Informatyki Stosowanej – Metody Informatyki Stosowanej (Szczecin)

Mikol. Lek. – Mikologia Lekarska (Wrocław) Minerva Med. – Minerva Medica (Torino)

Mol. Biol. Rep. – Molecular Biology Reports (Boston) Mol. Cancer Res. – Molecular Cancer Research (Philadelphia) Mol. Cells – Molecules and Cells (Seoul)

N. Engl. J. Med. – The New England Journal of Medicine (Boston) Nadciśn. Tętn. – Nadciśnienie Tętnicze (Gdańsk)

Nat. Genet. – Nature Genetics (New York)

Nephrol. Dial. Transplant. – Nephrology, Dialysis, Transplantation (London)

Nephrology – Nephrology (Carlton)

Neurochem. Res. – Neurochemical Research (Dordrecht)

Neuroendocrinol. Lett. – Neuro Endocrinology Letters (Stockholm) Neurol. Neuroch. Pol. – Neurologia i Neurochirurgia Polska (Warszawa) Neurosci. Lett. – Neuroscience Letters (Amsterdam)

Nowa Med. – Nowa Medycyna (Warszawa) Nowotwory – Nowotwory (Warszawa)

Oceanol. Hydrobiol. Stud. – Oceanological and Hydrobiological Studies (Gdynia)

Ogólnopol. Prz. Med. – Ogólnopolski Przegląd Medyczny (Katowice) Okulistyka – Okulistyka (Warszawa)

Oncol. Rep. – Oncology Reports (Athens) Oncology – Oncology (Basel)

Onkol. Info – Onkologia Info (Jaworze Górne) Onkol. Pol. – Onkologia Polska (Wrocław)

Onkol. Prakt. Klin. – Onkologia w Praktyce Klinicznej (Gdańsk) Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. – Oral Surgery,

Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontics (St. Louis)

Ostry Dyżur – Ostry Dyżur (Kraków)

Otolar. Pol. – Otolaryngologia Polska (Wrocław)

Parkinsonism Relat. Disord. – Parkinsonism and Related Disorders (Oxford)

Pediatr. Blood Cancer – Pediatric Blood and Cancer (Hoboken) Pediatr. Dypl. – Pediatria po Dyplomie (Warszawa)

Pediatr. Endocrinol. – Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism (Wrocław)

Pediatr. Pol. – Pediatria Polska (Wrocław) Pediatr. Res. – Pediatric Research (Baltimore) Pediatr. Współcz. – Pediatria Współczesna (Wrocław)

Perinatol. Neonatol. Ginekol. – Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia.

(Poznań)

Pharmacogenomics – Pharmacogenomics (London)

Pharmacogenomics J. – Pharmacogenomics Journal (Basingstoke) Pharmacol. Rep. – Pharmacological Reports (Kraków)

Phytomedicine – Phytomedicine (Stuttgart) Phytother. Res. – Phytotherapy Research (London)

Pielęg. Chir. Angiol. – Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne (Poznań)

Pielęg. XXI w. – Pielęgniarstwo XXI Wieku (Lublin) PLoS One – PLoS One (San Francisco)

Pol. Arch. Med. Wew. – Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej (Warszawa)

Pol. J. Environ. Stud. – Polish Journal of Environmental Studies (Olsztyn) Pol. J. Pathol. – Polish Journal of Pathology (Kraków)

Pol. J. Radiol. – Polish Journal of Radiololgy (Warszawa) Pol. Merkuriusz Lek. – Polski Merkuriusz Lekarski (Warszawa) Pol. Prz. Chir. – Polski Przegląd Chirurgiczny (Warszawa) Pol. Prz. Nauk Zdr. – Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu (Poznań) Pol. Prz. Neurol. – Polski Przegląd Neurologiczny (Gdańsk) Położ. Nauka Prakt. – Położna. Nauka i Praktyka (Warszawa) Post. Biol. Komórki – Postępy Biologii Komórki (Warszawa)

Post. Dermatol. Alergol. – Postępy Dermatologii i Alergologii (Poznań) Post. Nauk Med. – Postępy Nauk Medycznych (Warszawa)

Post. Neonatol. – Postępy Neonatologii (Poznań)

Post. Psychiatr. Neurol. – Postępy Psychiatrii i Neurologii (Warszawa) Prakt. Lek. – Praktyka Lekarska (Warszawa)

Probl. Hig. Epid. – Problemy Higieny i Epidemiologii (Łódź) Probl. Med. Nukl. – Problemy Medycyny Nuklearnej (Warszawa) Probl. Med. Rodz. – Problemy Medycyny Rodzinnej (Łódź) Probl. Pielęg. – Problemy Pielęgniarstwa (Warszawa)

Probl. Ter. Monitorowanej – Problemy Terapii Monitorowanej (Łódź) Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry – Progress in

Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry (Oxford) Proktologia – Proktologia (Warszawa)

Protet. Stomatol. – Protetyka Stomatologiczna (Warszawa) Prz. Dermatol. – Przegląd Dermatologiczny (Warszawa) Prz. Epidemiol. – Przegląd Epidemiologiczny (Warszawa) Prz. Gastroenterol. – Przegląd Gastroenterologiczny (Poznań) Prz. Kardiodiabetol. – Przegląd Kardiodiabetologiczny (Poznań) Prz. Lek. – Przegląd Lekarski (Kraków)

Prz. Piśm. Chir. – Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego (Warszawa) Prz. Urol. – Przegląd Urologiczny (Warszawa)

Przew. Lek. – Przewodnik Lekarza (Poznań)

Psychiatr. Dypl. – Psychiatria po Dyplomie (Warszawa) Psychiatr. Pol. – Psychiatria Polska (Warszawa) Psychiatria – Psychiatria (Gdańsk)

Psychiatry Res. – Psychiatry Research (Amsterdam)

Radiat. Prot. Dosimetry – Radiation Protection Dosimetry (Ashford) Rep. Pract. Oncol. Radiother. – Reports of Practical Oncology and

Radiotherapy (Poznań) Resuscitation – Resuscitation (London) Reumatologia – Reumatologia (Warszawa)

Rheumatol. Int. – Rheumatology International (Berlin) Rośl. Oleiste – Rośliny Oleiste (Radzików)

Scand. J. Clin. Lab. Invest. – Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation (London)

Sepsis – Sepsis (Warszawa)

Stem Cell Rev. – Stem Cell reviews (Totowa)

Stomatol. Współcz. – Stomatologia Współczesna (Warszawa) Stud. Psychologica – Studia Psychologica (Warszawa)

Studia Mater. Pol. Stow. Zarz. Wiedzą – Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą (Bydgoszcz)

Toxicol. Lett. – Toxicology Letters (Tokyo)

Transplant. Proc. – Transplantation Proceedings (New York) Turk. J. Pediatr. – Turkish Journal of Pediatrics (Ankara) Twój Prz. Stomatol. – Twój Przegląd Stomatologiczny (Katowice) Ultrasonografia – Ultrasonografia (Gdańsk)

Vaccine – Vaccine (Guildford)

Virchows Arch. – Virchows Archiv (Heilderberg) Vox Med. – Vox Medici (Szczecin)

Wiad. Czepku – Wiadomości w Czepku (Szczecin)

Wiad. Parazytol. – Wiadomości Parazytologiczne (Warszawa) Wiad. Psychiatr. – Wiadomości Psychiatryczne (Wrocław)

World J. Gastroenterol. – World Journal of Gastroenterology (Taiyuan) Współcz. Onkol. – Współczesna Onkologia (Poznań)

Współcz. Zarz. –Współczesne Zarzadzanie (Białystok) Zakażenia – Zakażenia (Kraków)

Zdr. Publ. – Zdrowie Publiczne (Warszawa)

Katedra Biochemii i Chemii Medycznej – Zakład Biochemii; Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka; Zakład Chemii Medycznej Chair of Biochemistry and Medical Chemistry – Department of Biochemistry; Department of Biochemistry and Human

Nutrition; Department of Medical Chemistry

1. (1). Adenine, guanine and pyridine nucleotides in blood during physical exercise and restitution in healthy subjects. [Aut.] W[ioleta] DU-DZIŃSKA, A[nna] LUBKOWSKA, B[arbara] DOŁĘGOWSKA, K[rzysztof]

SAFRANOW, K[atarzyna] JAKUBOWSKA. Eur. J. Appl. Physiol. 2010 vol. 110 nr 6 s. 1135–1162, il. tab. bibliogr. summ.

2. (2). Analiza stanu odżywienia pacjentów leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową = [Analysis of nutritional status in pa-tients treated with continuous ambulatory peritoneal dialysis]. [Aut.] Karina SZNABEL. W: XXXXI Ogólnopolska Sesja Naukowa Studenckiego Towa-rzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 4–6 marca 2010 r. Książka abstraktów. [Szczecin, 2010], s. [50]. – Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Chemii Medycznej, opiekun pracy – Joanna BOBER.

3. (3). Analysis of human CD36 gene sequence alterations in the oxidized low-density lipoprotein-binding region using denaturing high-performance liquid chromatography. [Aut.] Monika Ewa RAĆ, Janina SUCHY, Grzegorz KURZAWSKI, Krzysztof SAFRANOW, Katarzyna JAKUBOWSKA, Maria OLSZEWSKA, Barbara GARANTY-BOGACKA, Michał RAĆ, Wojciech PONCYLJUSZ, Dariusz CHLUBEK. Genet. Test. Mol. Biomarkers 2010 vol. 14 nr 4 s. 551–557, il. tab. bibliogr. summ.

4. (4). Antioxidant status in colorectal diseases. [Aut.] Mariusz MO-LENDA, Joanna BOBER. Acta Bioch. Pol. 2010 vol. 57 suppl. 4 s. 171. – 45th Meeting of the Polish Biochemical Society, Wisła, September 20th–23rd, 2010.

(5). The association between eNOS intron 4 VNTR polymorphism and delayed graft function of kidney allografts. [Aut. m.in.] Krzysztof SA-FRANOW, Violetta DZIEDZIEJKO = poz. 378.

(6). Association between ICAM-1 and VCAM-1 gene polymorphisms and graft function in early period after kidney transplantation. [Aut. m.in.]

K[rzysztof] SAFRANOW = poz. 379.

(7). The association of -262CT polymorphism in the catalase gene and delayed graft function of kidney allografts. [Aut. m.in.] Krzysztof SA-FRANOW, Violetta DZIEDZIEJKO = poz. 380.

(8). The association of IL-1beta, IL-2, and IL-6 gene polymorphisms with bone mineral density and osteoporosis in postmenopausal women. [Aut.

m.in.] Krzysztof SAFRANOW, Violetta DZIEDZIEJKO = poz. 755.

(9). Association of plasma pentosidine concentrations with renal function in kidney graft recipients. [Aut. m.in.] Krzysztof SAFRANOW, Violetta DZIEDZIEJKO, Dariusz CHLUBEK = poz. 759.

5. (10). Blood arachidonic acid and HDL cholesterol influence the phagocytic abilities of human monocytesmacrophages. [Aut.] I[zabela] GU-TOWSKA, M[agdalena] BAŚKIEWICZ, B[ogusław] MACHALIŃSKI, D[a-riusz] CHLUBEK, E[wa] STACHOWSKA. Ann. Nutr. Metab. 2010 vol. 57 nr 2 s. 143–149, il. tab. bibliogr. summ.

6. (11). Blood uridine concentration may be an indicator of the degra-dation of pyrimidine nucleotides during physical exercise with increasing intensity. [Aut.] Wioleta DUDZIŃSKA, Anna LUBKOWSKA, Barbara DO-ŁĘGOWSKA, Krzysztof SAFRANOW. J. Physiol. Biochem. 2010 vol. 66 nr 3 s. 189–196, il. tab. bibliogr. summ.

(12). Błędne interwencje lecznicze kardiowerterów-defibrylatorów – nadal istotny problem kliniczny = [Incorrect therapeutic interventions using cardioverters-defibrillators – an ongoing and significant clinical problem].

[Aut. m.in.] Krzysztof SAFRANOW = poz. 332.

7. (13). Changes in blood pressure with compensatory heart rate de-crease and in the level of aerobic capacity in response to repeated whole-body cryostimulation in normotensive, young and physically active men. [Aut.]

Anna LUBKOWSKA, Zbigniew SZYGUŁA. Int. J. Occup. Med. Environ.

Health 2010 vol. 23 nr 4 s. 367–325, tab. bibliogr. summ.

8. (14). Changes in lipid profile in response to three different protocols of whole-body cryostimulation treatments. [Aut.] Anna LUBKOWSKA, Giuseppe BANFI, Barbara DOŁĘGOWSKA, Gian Vico Melzi D‘ERIL, Joanna ŁUCZAK, Alessandra BARASSI. Cryobiology 2010 vol. 61 nr 1 s. 22–26, tab. bibliogr. summ.

(15). Circulating stem cell populations in preterm infantsimplications for the development of prematurity. [Aut. m.in.] V[ioletta] DZIEDZIEJKO

= poz. 629.

(16). Circulating stem cell populations in preterm infants: implica-tions for the development of retinopathy of prematurity. [Aut. m.in.] Violetta DZIEDZIEJKO, Krzysztof SAFRANOW = poz. 630.

(17). Circulating toll-like receptor very small embryonicepiblast like stem cells are strongly associated with clinical manifestation of inflammatory bowel disease. [Aut. m.in.] B[arbara] DOŁĘGOWSKA = poz. 100.

9. (18). Clinical evidence of the association between serum perioperative changes in xanthine metabolizing enzymes activity and early post-trans-plant kidney allograft function. [Aut.] Barbara DOŁĘGOWSKA, Wojciech BŁOGOWSKI, Leszek DOMAŃSKI. J. Am. Coll. Surg. 2010 vol. 211 nr 5 s. 587–595, il. tab. bibliogr. summ.

(19). Clinical relevance of thyroid dysfunction in human haematopoi-esis biochemical and molecular studies. [Aut. m.in.] Violetta DZIEDZIEJKO

= poz. 761.

10. (20). Conjugated linoleic acid (CLA) regulates phosphorylation of PPAR; receptor by modulating of ERK 12 and p38 signaling in human macrophagefoam cells. [Aut.] Ewa STACHOWSKA, Jacek KIJOWSKI, Vio-letta DZIEDZIEJKO, Aldona SIENNICKA, Dariusz CHLUBEK. W: Third European Workshop on Lipid Mediators Pasteur Institute, Paris, June 3–4, 2010. [B. m., 2010], s. 69.

11. (21). Conjugated linoleic acids regulate triacylglycerol and cho-lesterol concentrations in macrophagesfoam cells by modulation of CD36 expression [Aut.] Ewa STACHOWSKA, Magdalena BAŚKIEWICZ, Mariola MARCHLEWICZ, Katarzyna CZUPRYŃSKA, Mariusz KACZMARCZYK, Barbara WISZNIEWSKA, Bogusław MACHALIŃSKI, Dariusz CHLUBEK.

Acta Bioch. Pol. 2010 vol. 57 nr 3 s. 379–384, il. bibliogr. summ.

12. (22). The Content of Selected Chemical Elements in the Hair of Young Men of the Bantu Language Group from Tanzania Versus Environmental and Social Conditioning. [Aut.] Ewa RĘBACZ, Irena BARANOWSKA-BOSIACKA, Dariusz CHLUBEK. Biol. Trace Elem. Res. 2010 vol. 137 nr 3 s. 262–279, il. tab. bibliogr. summ.

(23). Contribution of arachidonic and linoleic acids pathways to the liver inflammation and fibrosis. [Aut. m.in.] K[rzysztof] SAFRANOW, E[wa]

STACHOWSKA = poz. 1118.

(24). Czy u chorych z autosomalną dominującą wielotorbielowatością nerek występuje bakteriomocz bezobjawowy? = Is autosomal dominant polycystic kidney disease associated with asymptomatic bacteriuria? [Aut.

m.in.] Krzysztof SAFRANOW = poz. 382.

(25). Czynniki ryzyka nasilonego włóknienia wątroby u chorych z NAFLD = Risk factors of severe liver fibrosis in Polish NAFLD patients.[Aut.

m.in.] K[rzysztof] SAFRANOW, E[wa] STACHOWSKA = poz. 1119.

13. (26). Do sessions of cryostimulation have influence on white blood cell count, level of IL6 and total oxidative and antioxidative status in healthy men? [Aut.] Anna LUBKOWSKA, Zbigniew SZYGUŁA, Andrzej J. KLI-MEK, Masafumi TORII. Eur. J. Appl. Physiol. 2010 vol. 109 nr 1 s. 67–72, tab. bibliogr. summ.

14. (27). Does oxidative stress affect the activity of the sodium-proton exchanger? = Czy stres oksydacyjny może wpływać na aktywność wymienia-cza sodowo-protonowego? [Aut.] Joanna BOBER, Karolina KĘDZIERSKA, Ewa KWIATKOWSKA, Ewa STACHOWSKA, Edyta GOŁEMBIEWSKA,

Olech MAZUR, Zdzisław STANIEWICZ, Kazimierz CIECHANOWSKI, Dariusz CHLUBEK. Ann. Acad. Med. Stetin. 2010 t. 56 nr 3 s. 5–12, il. tab.

bibliogr. streszcz. summ.

15. (28). The effect of artichoke (Cynara scolymus L. extract on respira-tory chain system activity in rat liver mitochondria. [Aut.] Z[ygmunt] JUZY-SZYN, B[ogusław] CZERNY, Z[ofia] MYŚLIWIEC, A[ndrzej] PAWLIK, M[arek] DROŹDZIK. Phytother. Res. 2010 vol. 24 nr S2 s. S123-S128, il.

bibliogr. summ.

16. (29). The effect of physical effort with incremental load on the lipid profile in the blood serum of non-athletes. [Aut.] Wioleta DUDZIŃSKA, Anna LUBKOWSKA. Acta Bioch. Pol. 2010 vol. 57 suppl. 4 s. 118. – 45th Meeting of the Polish Biochemical Society, Wisła, September 20th-23rd, 2010.

(30). Effect of the ICAM-1 and VCAM-1 gene polymorphisms on the renal transplant outcome. [Aut. m.in.] K[rzysztof] SAFRANOW = poz. 383.

(31). Effect of the ICAM1 and VCAM1 gene polymorphisms on de-layed graft function and acute kidney allograft rejection. [Aut. m.in.] Krzysztof SAFRANOW = poz. 384.

(32). Effects of physical effort on neuroretinal function in athletes and non-athletes an electroretinographic study. [Aut. m.in.] Anna LUBKOWSKA

= poz. 152.

(33). Enhanced matrix-degrading proteolytic activity within the thin thrombus-covered wall of human abdominal aortic aneurysms. [Aut.

m.in.] Ewa STACHOWSKA, Krzysztof SAFRANOW, Marta RYBICKA = poz. 248.

(34). Expression of E2F1 and prognosis of patients with Astler-Coller stage B2 and C colorectal cancer treated with 5-FU-based adjuvant chemotherapy. [Aut. m.in.] K[rzysztof] SAFRANOW = poz. 1176.

17. (35). Fatty acids might increase ROS synthesis and apoptosis in macrophages treated NaF. [Aut.] I[zabela] GUTOWSKA, M[agdalena] BAŚ-KIEWICZ, B[arbara] MILLO, A[ldona] SIENNICKA, M[ariola] MARCHLE-WICZ, B[arbara] WISZNIEWSKA, B[ogusław] MACHALIŃSKI, E[wa]

STACHOWSKA. W: Third European Workshop on Lipid Mediators Pasteur Institute, Paris, June 3–4, 2010. [B. m., 2010], s. 76.

18. (36). Fluoride as a pro-inflammatory factor and inhibitor of ATP bioavailability in differentiated human THP1 monocytic cells. [Aut.] I[za-bela] GUTOWSKA, I[rena] BARANOWSKA-BOSIACKA, M[agdalena]

BAŚKIEWICZ, B[arbara] MILLO, A[ldona] SIENNICKA, M[ariola] MAR-CHLEWICZ, B[arbara] WISZNIEWSKA, B[ogusław] MACHALIŃSKI, E[wa] STACHOWSKA. Toxicol. Lett. 2010 vol. 196 nr 2 s. 74–79, il. tab.

bibliogr. summ.

(37). From open to laparoscopic adrenalectomy: thirty years‘ expe-rience of one medical centre = Od adrenalektomii otwartej do laparoskopowej trzydziestoletnie doświadczenie jednego ośrodka medycznego. [Aut. m.in.]

Krzysztof SAFRANOW = poz. 289.

19. (38). G(-2548)A leptin gene polymorphism in obese subjects is associated with serum leptin concentration and bone mass = Polimorfizm G(-2548)A genu leptyny jest związany ze stężeniem leptyny w surowicy oraz masą kości u otyłych pacjentów. [Aut.] Edward FRANEK, Jacek NOWAK, Krzysztof SAFRANOW, Grażyna ADLER, Agnieszka BIŃCZAK-KULETA,

19. (38). G(-2548)A leptin gene polymorphism in obese subjects is associated with serum leptin concentration and bone mass = Polimorfizm G(-2548)A genu leptyny jest związany ze stężeniem leptyny w surowicy oraz masą kości u otyłych pacjentów. [Aut.] Edward FRANEK, Jacek NOWAK, Krzysztof SAFRANOW, Grażyna ADLER, Agnieszka BIŃCZAK-KULETA,

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2012, 85, 3 (Stron 54-133)

Related documents