• Nie Znaleziono Wyników

Profil demograficzny młodych konsumentów na rynku mebli

4. Determinanty zachowań młodych konsumentów na rynku mebli – wyniki

4.2. Profil demograficzny młodych konsumentów na rynku mebli

Jak zaznaczono w części dotyczącej własnych badań bezpośrednich, głównym kryterium ustalenia kwot był wiek badanych. Dla zwiększenia możliwości wnioskowania nie tylko w odniesieniu do badanego regionu, ale całego kraju, dodatkowo przyjęto dwa czynniki, tj. płeć i miejsce zamieszkania (miasto/wieś). Chociaż w wyniku takiego podejścia a priori przesądzono o podstawowej strukturze demograficznej badanej populacji, to w każdej z tak określonych sfer dokonano analizy zależności w kontekście preferencji zakupowych. Ponadto grupę młodych konsumentów zdywersyfikowano według podgrup wiekowych, a zamieszkanie w miastach rozpatrywano z uwzględnieniem wielkości aglomeracji miejskich.

Na tle proponowanych w literaturze przedmiotu podziałów czynników demograficznych (punkt 1.1 rozprawy), dla potrzeb badania uwarunkowania te podzielono na dwie kategorie: czynniki opisujące konsumenta i członków jego gospodarstwa domowego oraz czynniki charakteryzujące gospodarstwo domowe. W przeprowadzonych badaniach do grupy uwarunkowań opisujących konsumenta zaliczono: wiek, płeć, wykształcenie i status zawodowy konsumenta; z kolei wśród determinant charakteryzujących gospodarstwo domowe wyszczególniono: miejsce zamieszkania (lokalizację gospodarstwa domowego), jego liczebność i skład.

Badani młodzi nabywcy mebli byli członkami gospodarstw domowych o bardzo zróżnicowanej wielkości, bo liczących od jednej do dwunastu osób (odpowiednio: 8,8% i 0,4%), przy czym przeważały gospodarstwa, w których skład wchodziły od dwóch do czterech osób (razem 70,4% wszystkich gospodarstw domowych młodych konsumentów) – rysunek 27.

Rysunek 27. Liczba osób w gospodarstwach domowych młodych nabywców mebli

Źródło: własne badania ankietowe.

Ponadto stwierdzono, że jednoosobowe gospodarstwa najczęściej zlokalizowane są w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (38,6%) oraz we wsiach (36,4%), pozostałe – przede wszystkim we wsiach. Jak można było się spodziewać, gospodarstwa jednoosobowe najczęściej tworzą 25-29-latkowie126 (63,6%), gdyż osoby młodsze z reguły mieszkają z rodzicami lub opiekunami, natomiast starsze – z partnerem lub współmałżonkiem. W gospodarstwach dwuosobowych najwięcej było 25-29-latków (51,9%), z kolei w trzyosobowych – 30-34-latków (48,1%). Jak można było przypuszczać byli to konsumenci mieszkający z partnerem/współmałżonkiem oraz z dzieckiem. W gospodarstwach czteroosobowych najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 19-24 lata (42,6%) i można domniemywać, że są to osoby mieszkające z rodzicami oraz z rodzeństwem. Gospodarstwa pięcioosobowe tworzyły głównie 19-24-latkowie (62,3%). W gospodarstwach sześcioosobowych mieszkało tylko 3,4% młodych nabywców mebli, natomiast w siedmioosobowych i większych – zaledwie 1,8% osób lub mniej.

Na podstawie obliczonych współczynników korelacji127 można stwierdzić, że liczebność gospodarstwa domowego młodych nabywców mebli oraz jego lokalizacja są skorelowane ujemnie w słabym stopniu (współczynnik korelacji pomiędzy tymi

126 Należy wskazać na mankament dotyczący określania odsetka ilości poszczególnych podgrup wiekowych młodych konsumentów w zjawiskach opisywanych w punkcie 4.2 rozprawy. Otóż ze względu na nierówną liczebność nabywców wchodzących w skład tych podgrup, nie jest możliwe dokładne wskazanie ich udziału w analizowanych problemach. Precyzyjne zbadanie odsetka wszystkich podgrup wiekowych w przedstawianych zjawiskach zapewniłaby równa liczba respondentów wchodzących w skład tych podgrup, jednak zgodnie z założeniem determinującym reprezentatywność próby badawczej młodych konsumentów, przyjęto różne ich liczebności: 19-24 lata (181 osób), 25-29 lat (165 osób) i 30-34 lata (154 osoby) – patrz punkt 4.1.

127 Wszystkie współczynniki korelacji poddane analizie w punktach 4.2-4.6 rozprawy zawarto w załączniku 7. 500 osób = 100% Liczba osób 20,8 26,6 23,0 13,8 8,8 3,4 1,80,8 0,4 0,2 0,4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zmiennymi wynosi -0,23), co oznacza, że gospodarstwa domowe zlokalizowane na wsiach składają się z mniejszej liczby członków, niż gospodarstwa w dużych miastach. Podobny trend można zaobserwować w przypadku powiązania liczebności gospodarstwa domowego młodych konsumentów z ich poziomem wykształcenia. Otóż okazuje się, że im liczniejsze gospodarstwo domowe, tym poziom wykształcenia młodego nabywcy mebli jest niższy (współczynnik korelacji pomiędzy tymi zmiennymi wynosi -0,27) – załącznik 7.

Gospodarstwa domowe młodych nabywców mebli można scharakteryzować również poprzez stopień pokrewieństwa tych konsumentów z pozostałym członkami gospodarstwa. Badania potwierdziły powszechną opinię, że młodzi konsumenci przeważnie mieszkają ze współmałżonkiem lub partnerem/itp. (43,2%) – w tej grupie przeważały osoby w wieku 30-34 lata (52,3%) oraz z rodzicami lub opiekunami (43%), przy czym, czego należało się spodziewać, były to głównie (ponad 60%) osoby młode, tj. w wieku 19-24 lata (rysunek 28).

Rysunek 28. Skład gospodarstwa domowego młodych nabywców mebli

Źródło: własne badania ankietowe.

Tylko 8,8% młodych nabywców mebli mieszka sama, przy czym wśród tych osób największą grupę (63,6%) stanowią konsumenci w wieku 25-29 lat, natomiast 2%

43,2 43,0 32,0 28,8 8,8 7,0 2,0 0 10 20 30 40 50 Ze w spół mżo nkiem /par tner em /i tp. Z ro dzice m/-a mi, op iekun em/-a mi Z dz iecki em /d ziećm i Z ro dz stwem Sam /sam a Ze w spół loka tore m /w spół loka tora mi Inna odpo wied ź % odpowiedzi

młodych nabywców mebli deklarowała zamieszkiwanie z różnymi członkami szeroko rozumianej rodziny128.

Obliczone współczynniki korelacji dla poszczególnych zmiennych wykazały również że wiek młodych konsumentów jest dodatnio skorelowany w stopniu średnim z zamieszkiwaniem z dziećmi, a także ze współmałżonkiem lub partnerem (współczynniki korelacji wynoszą odpowiednio: 0,49 i 0,46); odwrotną tendencję można zauważyć pomiędzy wiekiem młodego nabywcy a mieszkaniem z rodzicami lub opiekunami oraz z rodzeństwem (współczynniki korelacji w tych przypadkach to: -0,48 i -0,43). Warto dodać, że młodzi nabywcy mebli mieszkający z rodzicami lub opiekunami często zamieszkują również z rodzeństwem (korelacja silna , współczynnik korelacji 0,60) i podobnie: osoby mieszkające z dziećmi – na ogół tworzą gospodarstwo ze współmałżonkiem albo partnerem (korelacja 0,57) – załącznik 7.

Badania wykazały, że w młodzi nabywcy mebli mieszkający w większych miastach na ogół są członkami gospodarstw domowych składających się z relatywnie małej liczby osób. Młodzi konsumenci najczęściej mieszkają ze współmałżonkiem lub partnerem oraz z rodzicami i opiekunami.

Przeprowadzone badania potwierdziły, że determinanty o charakterze demograficznym określają ogólne warunki i tworzą ramy zachowań młodych nabywców mebli. Można stwierdzić, że w istotny sposób mogą kształtować postępowanie młodych konsumentów na rynku mebli oraz w dużym stopniu wpływają na inne uwarunkowania ich zachowań na tym rynku branżowym.