WALORYZACJA DANIN PUBLICZNYCH

In document Przemysł i Handel Górnośląski, 1924, R.2, z. 3 (Page 40-49)

(Ciąg dalszy).

Waloryzacja podatków gruntowych oraz dodat­

ków państwowych do tych podatków.

Kwoty podatków gruntowych na­

leżne na podstawie art. 1 i 18 ustawy przelicza się na franki złote według przeciętnego kursu 1 fr z ł — 11.369 mk.

Kwotę 600.000 mk wymienioną w części pierwszej i w części trzeciej art. 2 ustawy przelicza się na 53 fr.

Oddzielny dodatek pobierać się będzie od płatników, opłacających rocznie:

powyżej 53 fr. do 88 fr. w wysokości 10°/o

88 , 264 „ 20%

2 # » 616 , 30«/o

616 , 1.320 , n 40%

1 320 2.199 50«/o

2.199 * 3 079 , 77 60%

3.079 » 4.398 , 5ł 80%

4.398 „ )) 100%

podatku gruntowego, względnie państwowego dodatku.

Kwotę 50.000 mk, wymienioną w części pierwszej i drugiej art. 3 przelicza się na 4.40 fr. zł., kwotę zaś

122

200.000 mk, wymienioną w części drugiej tegoż art. prze­

licza się na 17.60 fr. zł.

Wysokość poszczególnych stawek podatkowych jest następująca:

1. Od 1 litra 100% sp iry tu su :

a j wyrobionego w gorzelniach rol-Zwaloryzowame

podatku pośredniego oraz cen artykułów

monopolowych

2.20 fr. zł.

niczych i owocowych lub przerabiających wywary na sole potasowe we własnych po- tasowniach ...

b) wyrobionego w gorzelniach prze­

mysłowych ... ...

c) od spirytusu z zagranicy i Gdańska 2. Od flaszki całej wina m u su jącego:

a) g r o n o w e g o ... ....

ł>) o w o c o w e g o ... ....

3. Od piwa :

I. W b. dzielnicy austrjackiej od stopnia sacbäro metrycznego ek strak tu :

2.30 2.30 2.20 1.10

Luty 1924. Nr. 8.

Od 1 hektolitra piwa sprowadzanego z zagranicy i Gdańska za każdy hektolitr

Browary przerabiające rocznie do 32.76 kg. (2.000 pul ) plącą za pud . .

Od piwa Sprowadzanego z zagranicy i Gdańska za 1 hektolitr p o ...

III. W b. dzielnicy p ru sk iej:

a) za 1 hektolitr piwa słabego do 8% ekstraktu przy produkcji pierwszych 10.000 hektolitrów p i w a ...

za dalsze 2 0 .0 0 0 hektolitrów . . . powyżej 3 0 0 0 0 hektolitrów . . . . b) za 1 hektolitr piwa pełnego przy produkcji pierwszych 10.000 hektolitrów

za dalsze 20.000 hektolitrów . . .

dzie nadal w stosunku procentowym od wartości względnie ceny sprzedaży tych artykułów, a należna suma przeli­

pierwszych 100.000 litrów alkoholu . b) opłata dodatkowa za każde na­ 4. Od rektyfikacji spirytusu:

a ) opłata zasadnicza za 100 .000 litrów

m z e m y s ł ł H a o d d 0 6 r % » # ś i @ @ k i

Luty 1924. Nr. 3,

Opłaty od zakładów sprzedaży trunków.

zamkniętych i na kieliszki

1. Od zakładów restauracyjnych z upoważnieniem do sprzedaży wszelkich napojów w naczyniach

w miejscowościach:

nych do sprzedaży wszelkich trun­

ków w naczyniach zamkniętych:

a) d etalicznie... 148 ze sprzedażą piwa, wina i miodu wy­

łącznie w naczyniach zamkniętych Za wyszynk piwa dodatkowo nach, wyścigach, wystawach, klu­

bach ...

b) na balach i zabawach pu­

blicznych za dobę . . . . . . 6. Od karczm i domów za­

jezdnych uprawnionych do sprze­

daży wszelkich trunków . , . , 148

rane w markach polskich wedle kursu franka złotego z dniem zapłaty i to wraz z 6% odsetek

Ceny artykułów monopolowych, obowiązujące w mar­

kach polskich w dniu 1 stycznia 1924 r. ulegają zmia­

nie co tydzień, stosownie do kursu franka złotego, ogła­

szanego urzędownie każdego piątku i obowiązują na cały następny tydzień od poniedziałku do niedzieli włącznie,

Nowe przepisy o Spółkach Akcyjnych

Ministers wo Przemysłu i Han­

dlu oraz Ministerstwo Skarbu podaje niniejszem do wiadomo­

ści, że przy zatwierdzaniu nowych emisji akcji, orpz przy zatwierdzeniu statutów spółek akcyjnych, jak ifównież przy w ydaw aniu zezw oleń na zarejestrow anie spółek akcyjnych w b. zaborze pruskim i podwyższeniu ich kapitałów zakładow ych stosowane będą następujące

1) Nowe statuty zatwierdzane będą z kapitałem za­

kładowym, nie mniejszym jak 25 tysięcy złotych polskich, przy najniższej cenie nominalnej akcji 10 złotych polskich.

2) Akcje nowych emisji winne być z reguły zaofia­

rowane dawnym akejonarjuszom, którym winien być pozostawiony czas 30 dni do wykonania prawa pier­

wokupu.

W razie, gdyby po upływie powyższych 30 dni nie wszystkie akcje zostały przez dawnych akcjónarjuszy ro­

zebrane, winna spółka ogłosić dodatkową subskrypcję na

124

te akcje, zaofiarowująe je ponownie wszystkim dawnym akejonarjuszom.

Dopiero po upływie terminu dodatkowej subskryp­

cji, który winien wynosić 15 dni, mogą być pozostałe ewentualnie akcje podzielone według uznania zarządu względnie Rady Spółki.

3) Wykluczenie dotychczasowych akcjónarjuszy od prawa pierwokupu nowych akcji, może nastąpić tylko wyjątkowo wówczas, kiedy to jest ze względu na dobro spółki konieczne, przyczem cena emisyjna akcji, nie zao­

fiarowanych dawnym akejonarjuszom, winna być zbliżona do ich wartości rzeczywistej, a akcje mogą być użyte wyłącznie na pokrycie aportów, nabycie nieruchomości, spłatę zobowiązań, pozyskanie obcych kapitałów lub fuzje spółek.

. Ponadto w ogłoszeniach o zwołaniu walnego zgro­

madzenia winno być wyraźnie zaznaczone, iż na po­

rządku dziennym znajduje się podwyższenie kapitału za­

kładowego przez emisje akcji, które zostaną" w ' '

Luty 1924. Nr. 3.

P r z e m y m ł ł H a o d d

lub w części pozbyte z -wykluczeniem dawnych akcjo- narjuszy.

Dowody poczynienia powyższych ogłoszeń winno być dołączone do podania o zatwierdzaniu zmiany sta­

tutu upoważniającej walne zgromadzenie do pozbawienia dawnych akcjonarjuszy prawa pierwokupu akcji nowych emisji.

4) Przy nowych emisjach, cena emisyjna winna być określona w kwocie conajmniej równej zwaloryzowanej ceny akcji poprzedniej emisji, według kursu dnia uchwały Walnego Zgromadzenia, względnie innych kompetentnych władz Spółki.

5) _ Przy zatwierdzaniu emisji Spółek, powstałych w okresie dewaluacji, występujących z podaniem o II.

emisję dła określenia ceny emisyjnej winna być miaro­

dajną conajmniej nominalna wartość akcji, zwaloryzowana podług kursu dnia organizacyjnego Walnego Zgromadzenia.

6) O ile by władze Spółki, powyższe warunki uznały dla Spółki za nieodpowiednie, mogą oznaczyć cenę emisyjną, na zasadzie komisyjnego oszacowania majątku Spółki w złotych polskich, przyczem cena emisyjna nie może być niższa od ustalonej rzeczywistej wartości akcji.

7) Cena emisyjna akcji winna być oznaczona w zło­

tych polskich, równych frankowi złotemu, płatnych w mar­

kach polskich, podług kursu urzędowego w dniu poprze­

dzającym wpłatę.

8) Po przeprowadzeniu emisji winno być Minister­

stwu Przemysłu i Handlu, względnie Ministerstwu Skarbu składane w przeciągu 2 miesięcy dowody wydania akcjo- narjuszom akcji w miejsce świadectw tymczasowych, oraz dowody dopuszczenia nowej emisji do notowań giełdo­

wych o ile akcje spółki są na giełdzie notowane.

O ile przy nowej emisji spółek, mających siedzibę w b. zaborze rosyjskim i austrjackim, dawni akcjonarju- sze zostali w całości lub częściowo pozbawieni prawa pierwokupu, winno być Ministerstwu Przemysłu i Handlu złożone w terminie dwumiesięcznym sprawozdanie z prze­

prowadzenia emisji wraz z dokumentami, planem po­

działu i wykazem sprzedanych akcji z oznaczeniem ich ceny sprzedaży.

Dopiero po złożeniu takiego sprawozdania, spółka będzie mogła zarejestrować dokonane powiększenie kapitału.

9) W ogłoszeniu o subskrypcji spółek, mających siedzibę w b. zaborze rosyjskim i austrjackim winno być w całości publikowane postanowienia zezwalające na prze­

prowadzenie emisji nowych akcji. Przy zatwierdzaniu sta­

tutów nowych spółek akcyjnych, zakładających w b. za­

borze rosyjskim i austrjackim będzie w tych statutach umieszczane zastrzeżenie, iż ogłoszenia o zwołaniu wal­

nych zgromadzeń, na których ma być rozstrzyganą sprawa nowych emisji, jak też ogłoszenia o subskrypcji nowych akcji winne być umieszczane conajmniej dwukrotnie w odstępie tygodniowym na widocznem miejscu, conaj­

mniej w dwóch pismach codziennych, „Monitorze Polskim“

i czasopiśmie „Przemysł i Handel“.

W Spółkach akcyjnych, powstających w b. zaborze pruskim, umieszczanie powyższego zastrzeżenia w kon­

trakcie Spółki, będzie warunkiem do uzyskania zezwole­

nia na ich zarejestrowanie.

KONOPIE

cz e sa n e i kłaki ko­

siedziba: Warszawa; założyciele; M. Grzybowski, O. Kor­

sak, W. Ostrowiecki,

5500 em.); siedziba: Warszawa.

„Towarzystwo Akcyjne Fabryki Garbarskiej „Tem- ler i Szwede“) przewaluto wanie); po w. kap. akc. o mkp.

1 miljardzie 512 miljonów (drogą przelania do kap. za­

kładowego) ; siedziba: Warszawa.

„Pierwsza krajowa hurtownia win i spirytualji Mau­

rycy Seydel i Ska w Warszawie“ (II. em.); pow. kap.

sztów emisji); siedziba : Myślenice.

„Nasz Sklep, Spółka Akcyjna" (V. emisja); pow.

kap. o mkp. 320 miljonów (320 tysięcy szt. akcji a mkp.

1000 nom. i mkp. 1200 em .); siedziba: Warszawa.

„Przemysł Leśny „Kochylno6, Spółka Akcyjna“, kap. akc. zł. 25 tysięcy; siedziba: Warszawa, założy­

ciele: Z. Lubomirski, S. Ludkiewicz, T. Morawski.

„Fabryka Wyrobów Tyk. „Progress“, Sp. Akc.“, kap. akc. zł. 25 tysięcy; siedziba: Warszawa; założy­

ciele: S. Gordowski, J. Goldman, B. Goldman, J. Goldman.

„Francuska Spółka Akcyjna, Spółka Galicyjska Ko­

palń (Compagnie Galicienne de Mines, Societe Anonyme“;

Kapitał przeznaczony na działalność w Polsce fr. franc.

12 miljonów; siedziba: Libiąż.

„Sławkowskie Towarzystwo Przemysłowo-Górnicze, Spółka Akcyjna, kap. akc. zł. 25 tysięcy; siedziba: War­

szawa: założyciele: J. Jurcff, W. Weickert, R Hofman.

„Polskie Towarzystwo Handlu Herbatą dawniej

„Bazyli Perłow i Synowie, Spółka Akcyjna; kap. akc.

zł. 50 tysięcy; siedziba: Warszawa; założyciele: Com­

pagnie de Commerce de The „Wassily Perloff et Fils“, Paris., firmy „Jerzy Jachimowicz i Ska“ ; A. Rajcher.

„Altesse-Wisła“, Fabryka tutek i bibułek papiero­

sowych, Spółka Akcyjna"; kap. akc. zł. 25 tysięcy; sie­

dziba: Kraków; założyciele: Firma „Altesse, Fabryka tutek papierowych, Spółka z ogr. odp. w Bielsku, „Wi­

P r z e m y # I H a o d d

Łuty 1924. Nr. 3.

0 mkp 1.20 miljonów (12 tysięcy szt akcji a mkp. 10000 1 zł. 2!/2 em.); siedziba: Warszawa.

„Akcyjne Towarzystwo „Elektryczność", Spółka Ak­

cyjna" (przewalutowanie); pow. kap. akc. o mkp. 806 miljonów czterysta drogą, przelania do kapitału zakłado­

wego ; siedziba: Warszawa.

„Przemysł Terpentynowy w Polsce, Spółka Ak­

cyjna“, (III. emisja); pow. kap. akc. o mkp. 750 miljo­

nów (75 tysięcy szt. akcji a mkp. 10000 nom. i zł.

0,70 em.); siedziba : Warszawa.

„Towarzystwo Akcyjne Częstochowskiej Fabryki Gu­

zików dawn. Jan i Stan. Grosman“ (przewalutowanie);

pow. kap. akc, o mkp. 5 miljonów dziewięćset cztery drogą przelania do kapitału zakładowego; siedziba: Warszawa.

„Towarzystwo Akcyjne Zakładów Żyrardowskich Hiellego i Dittricha" (II. emisja); pow. kap. akc. o mkp.

388 mil onów ośmset tysięcy (72u tysięcy szt. akcji a mkp.

540 nom. i 2 zł. em.); siedziba: Żyrardów.

Rynek akcyjny. W krajach nie posiadających stabili­

zowanej waluty wzmaga się w związku z inflacją pieniądza zainteresowanie akcjami i skutkiem tego kwitnie spekulacja. Zjawisko to zaobserwowano i w Pol­

sce w okresach silnego spadku marki w r 1923.

W ubiegłym roku odbywała się tłumna ucieczka od waluty krajowej, część obywateli wbr w istniejącym przepisom, nabywała waluty zagraniczne. Większość zaś kupowała akcje. Przemysłowe spółki akcyjne z wytworzo­

nej sytuacji, w związku ze spadkiem marki polskiej, wy­

ciągnęły korzyści, ogłaszając co kilka miesięcy nową emisję po kursach o wiele niższych niż notowania giełdowe.

Wpływów z emisji nie obracano na inwestycje przedsię­

biorstwa, natomiast zasilały one kapitał obrotowy spółki akcyjnej. Pomimo nikłych cen emisyjnych operacje te wobec nadzwyczajnej drożyzny pieniądza w Polsce były dla towarzystw akcyjnych nader korzystne, gdyż tym sposo­

bem otrzymywały bezprocentowy kapitał obrotowy. Atrakcję dla akcjonarjuszy stanowiły także darmowe emisje. Za­

miast wydzielania dywidend w gotowiźnie, towarzystwa akcyjne wypłacały dywidendę gratisowemi akcjami. Spa­

dek marki polskiej odbywał się w o wiele szybszem tempie, niż wzrost kursu akcji w odpowiednim stosunku. Większość akcji polskich przez dłuższy czas notowaną była poniżej parytetu złota czyli cen przedwojennych.

Zagranica, śledząc bacznie rozwój gospodarczy Pol­

ski, wobec wysokiego kursu walut wysokocennych w zwią­

zku z gwałtownym spadkiem marki polskiej, nabywała

pierwszorzędne wartości przemysłowe polskie, jakto S t a ­ rachowice, Ostrowieckie, Węgiel i Cukrowe oraz akcje niektórych banków, jak n. p. Banku Dyskontowego i dzięki tym zakupom kursy akcji znacznie się podniosły. Niektóre zaś walory, jak n. p. Zieleniewski, Bank Małopolski, Akc.

czeństwa do akcji sanacyjnej Ministra Grabskiego, ten­

dencja dla akcji osłabła

Mniej zamożni posiadacze walorów dywidendowych wobec wzrastającej drożyzny zmuszeni są akcji się wy­

zbywać. Przemysłowcy i kupcy realizują część swego port­

felu na pokrycie podatku majątkowego. Zakupy zagra­

niczne zmalały, sfery spekulacyjne zajęły pozycję wycze­

kującą wobec zmiany sytuacji. Stabilizacja waluty naszej nastąpi w najbliższej przyszłości i wówczas kształtowanie się kursu akcji zależnem będzie od dochodowości przed­

siębiorstwa i istotnej jego wartości.

Spekulacja licząc się z faktem stabilizacji naszej waluty unika zobowiązań na dłuższą metę i tern objaśnić należy krótkotrwałe hsussy na giełdzie.

Należy jednak przyjąć pod uwagę, iż znaczna część wartościowych akcji polskich, notowana jest poniżej pa­

rytetu złota, jak n. p. Żyrardów. Wartość nominalna 250 zł. w złocie, kurs przed wojną 350 rb., czyli 1 750,000.000 Mk.; Żyrardów zaś obecnie jest notowany 900,000 000 czyli 50°/0 poniżej kursu przedwojennego. Akcje Stara­

chowic, jednego z najbogatszych przedsiębiorstw w Polsce notowane są około 16.000.000 Mk. za sztukę. Przedsię­

biorstwo to posiada około 1500 włók lasu pozatem ko­

palnie rudy żelaznej, największy tartak w Polsce i fabrykę amunicji. Przy uwzględnieniu li t y l k o w a r t o ś c i l a s u kurs akcji winien wynosić około 23 miljonów Mk.

Przykłady powyższe tyczące się 2 najpopularniej­

szych i najsolidniejszych akcji w Polsce ilustrują, jak nisko notowane są na giełdzie polskiej najprzedniejsze walory. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż po rozpo­

częciu działalności przez Bank Polgki życie gospodarcze kraju zbliży się do norm na Zachodzie i wówczas akcje solidnychi zasobnych przedsiębiorstw przekroczą równię złota

Z powyższego wynika, iż moment obecny nadaje się do nabywania solidnych, krajowych walorów dywidendowych, gdyż w najbliższej przyszłości ceny ich znacznie wzrosną.

A K C J E

T a b e l e a k c y j n e .

Ä J

Rok 1914 Rok 1924 1 Rok 1920

styczeń

Rok 1921 styczeń

Rok 1922 styczeń

Rok 1923 styczeń

Kurs zam knięcia na giełd zie w a sza wskiej

N a z w a 31. I. 1924 12.11.1 24 »4

Ilość akcji Wartość

nominalna Iłośś akcji II Wat tośe

nominalna Kapitał zakładowy wtys

Myp w rei.

dolar. wtys.

okp w rei dolar. w tys.

Mkp. w rei.

dolar W tys M p. w rei.

dola w tys.

nkp. W rei

dolar. Mkp W n 1.

dolar.

1

1. Banki:

Dla Handlu i Przem. warsz. 4 000 Rb. 250 3,840.000 11 1.000 3.840,000.000 4.100 0,44 4.150 0,44 1

2 Dyskontowy Warszawski 40 000 250 800 000 8 5.000 4.000,00 i.OOO 3,1 28,1 2.275 3,66 2,6 0,77 20 1,17 16.500 1,77 20.000 Ą l 2

3 Handlowy w Lodzi 40.000 . 250 120.000 6 5 (0 64 800.000 -- -- • — --- - -- , -- 3

4 Handlowy w Warszawie 80.000 , 250 1,200.000 12 1.000 1.200,000.000 3,535 23 1,6 2,58 2,8 0,83 31 1,89 17.500 1,88 20.250 2,2 4

5 Hipoteczny Akc. we Lwowie 50 000 Kor. 400 2,625-000 14 280 735,000.000 - -- ' | T- 5

6 Kredytowy w Warszawie 3,000.000 11 5 000 3.000,000 000 — i 2,4 3,87 2,8 0,83 13 0,76 1.500 0,16 1.000 0,01 6

7 Kupiecki Łódzki 20 000 Rb. 250 1,200.000 8 540 648,0110.000 7

8 Małopolski w Krakowie 10.000 Kor. 400 5,571.000 7 280 1.000,020000 8

9 Polski Handlowy w Poznaniu 1.500 Mk. 1.000 600,000 9 1.000 600 000 000 —- '-- —- —. -- —. - -- —■ 9

10 Polski Przemysłowy we Lwowie 25.008 Kor. 400 9.000.000 9 280 2.800 000 000 . — 0,8 0,23 3 0,17 2.700 0,29 2.300 0,24 10

11 Powszechny Kredytowy w Krakowie 25 000 200 5.357.144 7 2 -0 500 000.200 -- --- --^ ' — 450 0,04 —■ 11

12 Przemysłowców Polskich w Warszawie 500.000 4 1.000 500,000 000 3.200 0,34 12

13 Przemysłowy Warszawski 12.000 Rb. 250 500.000 4 1.000 500 000.000 -7— 13

14 Towarzystw Spółdzielczych warsz. 8.000 . 250 200 000 7 1.900 200,000.000 — i -- 4-' , —- -- ,— 27,500 2,95 22.000 2,31 14 15 Wileński Prywatny Bank Handlowy 12.1 00 . 258 3,750.000 6 540 2.025 000 000 -- : --- — * . -- ■ — -- 300 0,03 15 16 Zachodni w Warszawie 30.000 250 1,260000 6 540 680 400.000 -- 1,6 2,58 1,475 0,44 2,9 0,16 7.500 0,8 7,000 0,07 16

17 Ziemski Kredytowy we Lwowie 15.000 400 3,750 000 U '280 1.050,000.000 -- - 17

18 Zjednoczonych ziem. poi. warsz. 650 000 6 i]0oo 650,000.000 1,05 0,31 7,6 0,44 3.500 0,37 3.759 0,38 18 19 Związku Spółek zarobk. Poznań 6.000 Mk. 1.000 1,000.000 11 1.000 1.000,000.000 — * — . -— —- -- 10 0,58 20 500 2 2 20.000 2,1 19

20 Związków Ziemian - f : . 3,000.000 6 1.000 3.000,000.000 . -- 1 — -- --- ( 575 0,06 550 0,06 20

21

Ił. Fabryki chemiczne:

»Cerata« 900.000 3 1.000 900,000.000 625 0,07 650 0.06 21

22 Eksploatacji soli potasowych Sp. Akc. 15.000 Kor. 400 600.000 6 1,000 600,000.000 — ' -- . — '--- . -- 32,«00 3,44 22

23 »Grodzisk« Zakł. chemiczne 8O0.000 5 1.000 800 000.000 4,6 23

24 Kijewski,, Scholtzę, Fabryką szkła 2.000 Rb. 250 3.360.000 5 1.000 480,000.000 — -- — — 1,37 50 9,98 16 500 1,77 15.000 1,6 24

25 Leszczyński i Ska, Fabryka atr. — — 400.000 3 1.0(10 400,000.000 — ' — 25

26 Dr. May Roman, Poznań —— 75.000 4 1.000 75 000.000 - -- ; — -- --- ; ■ --- 26

27 i »Fr. Puls« Przetw. mydl. 600 Rb. 1.000 1,080.000 5 1.000 1.080,1 00 000 -- -- ■ — -- , -- 1 625 0,17 1.700 0,17 27

2 ä ! »Radocha«, Ska Akc. fahr. chem. 2.800 , 250 41 200 4 10.000 412.000.000 — ; -- -- — ■ — 28

29, Lutlwik Spiess i Syn 4.000 250 1,134 000 5 540 6 2,360.000 :— :--- T -- — . ■ -- —T 4.400 0,47 29

30 i »Strem« Ska Akc 5.300 250 300 000 9 540 162,000 000 -- -- i — ' • —. . — i — ■ 75,000 8,06 75.000 8 0 6 30

31' Henryk Welt dawn. Przetw. chem. 600 500 150.000 3 . 1.000 67,200.000 -- -- -- -- --- 2.700 0.29 31

32 Wildt Ska Akc. Fabryka mydeł 5.000 100 1,200.000 4 500 600,000.000 13 0,76 725 0,08 800 0,09 32

33

III. P rzedsiębiorstw a e le k try czn e:

»Brown Boveri < Pol. Zakł. elektr. 600 000 4 1.000 600,000.000 4.000 0,43 33

3*1 »Elektryczność« T-wo 4.800 Rb. 250 403.200 2 1.000 403,200.000 -- - -- —: —— j — 6.500 0,69 7 600 0,81 34

35 Elektrownia okręg, w Zagł. Dąbr. 8:000 r 500 2,000 000 4 1.000 2 000,000.000 -- ■ -- -- -- -— ' — 4.000 0,43 35

36 »Kabel« To w, Przem. 600.000 4 1.090 600 000 000 ■ -- • ---- — . -- ■ — «-T- • —- 3.700 0,38 36

37 Polskie Towarzystwo Elektryczne 2,000 000 9 350 700,000(100 -- ---- • -- — ; — 800 0,09 800 0,09 37

38 »Siła i Światło« r - . - 2,600.000 5 500 1 300,000.000 7000 0,39 2.675 0,29 2.650 0,29 38

39

IV. Fabryki cukru :

»Borowiczki« Fabryka cukru i Raf. 2.400 Rb. 250 8.400 3 50.000 420,000.000 39

40 »Chodorów« 25.000 Kor. 200 1,000 000 7 1.000 1.000 000.000 -- i ■ rrr? ■ — 29.000 3,12 25.000 2,68 40

41 »Czersk« 3.200 Rb. 250 1,152000 3 500 576,000 000 -- -— -- ' — : — | 2.850 0,30 9.700 0.29 41

42 »ćzęśtocice« 6.488 250 1,000 000 5 1.000 1.000,000.000 11.700 1,25 11 000 1,12 42

43 »Gosławice« 6.800 . 250 816.000 6 540 440,640.0004.850 0 52 4.950 0,53 43

Styczeń19*24Nr. 3.

&

T a b e I e a k c y j n e .

■ : i < ' - " - ; / v •! łjlrżewny Przemysł ij Handel Otkbs Sp. Akc.

Poznańska Spółka Drzewic Przemysł i Eksport leśny Szczerbiński i . Sp. Fabryka Mebli

»Wojciechów i Fabryka Mebli giętych VII, K oleje żela zn e :

»Metallamp« Tow. Zjednocz. Fabryk Lamp, Palnik ów i wyr. metal.

T a b e l e a k c y j n e .

a

!

Rok 1914 Rok 1924 Rok 19 0

styczeń

Rok 1921 styczeń

Rok 1922 styczeń

Rok 1923 styczeń

Kurs zam knięcia na g iełd zie w arszaw skiej

N a z w a 31. I. 1924 12. II. 1924 ,i-3

- Ilość akcji Wartość

nominalna Ilość akcji Ilość Wartość

nominalna Kapi aj zakł.

w miljon. Mkp. w tys.

Mkp.w rei.

dolar. W tys.

Mkp. w rei.

dolar. w tys.

Mkp. w rei.

dolar. W tys.

Mkp. w re..

dolar w tys.

Mkp. w rei.

dolar. W tys.

Mkp. w rei dolar.

81 < Pocisk < 1,000.000 4 350 350 0.9 0,26 5,25 0,31 5,300 0,56 5.200 0,56 81

82 Rohn, Zieliński i Ska Tow.udz kap Rbl. 400 tys. 2,000.000 5 500 500 -— •— - — ' 1,750 0,18 1.650 0,17 82

83 84

K. Rudzki i Ska Starachowickie Zakł. Góm

40.000 100 2,160 000 5 500 1,080 3,87 3,51 11,7 18,88 2; 0,59 33 1,87 16,900 0,81 7.000 0,82 83

22.500 100 3.300.000 7 500 1,650 -- 17,250 1,85 16.000 1,82 84

85 »Stąporków« Zakł. Górn.-Hut. i F. 7.000 100 ' 75 000 3 1.000 75 10,25 9,31 9,4 15,16 4,35 1,26 40 9,34 - 85

88 Suchedniowska Fabryka odlewów 1.200 250 1,400.000 4 500 700 6.450 0,7

0,37 86

87 »Trzebinia« Fabryka Maszyn . 1 — ■ ' ■"-- 450.000 '7 140 63 —- --' .-- — . — i 3.600 87

88 »Unia« T. A. , V 220.000 3 1.000 220 . , ; e— • -- 4—: --' -- -r— l -r-rr'1. '--- 88

89 »Ursno« - ■ Tow. udz. kap Rbl. 318285 600,000 3 500 300 5,125 0,56 5.200 0,56 89

90 W. Us. W. M. i Ema). »Wulkan« 2 400 250 513.000 6 3 000 1539 r- -- . - 90

91 L, Zieleniewski w Krakowie 30.000 Kor. 200 ! 600 000 5 1.000 6Ó0 --' .T- -- -— 1 52,500 5.64 52.000 5,64 91

62 Zjedn. Pol. Fabr. Maszyn i narz. roln.

XI. Przedsiębiorstw a u b e z p .:

j 600.000 3 1.000 600 1.500 0,16 92

93 T o w. Ubezpieczeń »Przezorność« 2.000 250 75.000 3 540 405 -- - ■' — -— -- ; —— 93

94 Warsz. To w. Ubezpieczeń XII. Fabryki wyrobów w łó k ie n :

8.000 ?50 60 000 3 1.000 60 94

95 »Konopie« 400.000 6 1000 400 2,000 0,21 2.350 0,24 95

96 »Płótno« 1 . — . . 1,000 000 3 1.000 1000 --- . ^T— 96

97 Wał. Man Stiller i Bielszowski 1.500 $50 1 500 1 Rb. 1.000 __ 97

98 Tomaszowska Fabr. sztucz. jedw. 4.500 250 499.200 4 2 5 0 0 1248 98

99 » Zawiercie« 13.500 250 1.3 500 3 6.000 81 -- *_ 1,600.000 172,00 99

100 * Żyrardó w <

XIII. Przedsiębiorstw a h a n d lo w e:

36.000 250 36 000 J Rb. 250 7,6 6,90 16,5 95,88 58 1300 76,47925000 90,901,200.000 120,00100

1 Handl. - Przem. Wł. Bednawski 2.000 100 250.000 5 1.000 250 —— 775 0,08 —-. — ■ 1

2 Belpol « — 600.000 5 500 300 ---: --- -- 220 0,02 230 0,02 2

3 Ł. I. Borkowski 30.000 100 1,250.000 8 216 370.1 2,340 2,4 3,87 1,32 0,39 4,8 0,28 3,200 0,34 3.825 0,41 3

4 »Hurt« -- * 200.000 4 500 loo — ! 4

5 Bcia Jabłonowscy 2.400 250 2,000.000 10 500 1000 -- 9,35 3,79 1,21 0,36 8,5 0,50 850 0,09 725 0,08 5

6 Tow. Akc. T. Kowalski i A. Trylski 1000 250 1.800 1 100.000 180 .. .— -— '-- r 6

7 Polska Centr Handlowa -- 2,600.000 ' 7 500 1 300 7

8 Polska Składnica Pont. Szkolnych " — ' ' 300.000 5 500 150 8

9 Polskie Tow. Handlowe —- 9,775.000 7 140 528.5 -- . : 9

10 Ska. Äkc. Skupu Skór Sur. i Garb. -- 760:000 8 500 " 380 -- — i —-r —t- —: 325 0,03 290 0,02 10

11 Syndykat Rolniczy Warszawski — :. 300 000 8 1.000 300 8,000 0.86 7 250 0,77 11

12 Szumilin Kraj. Hurt. Herbaty - — —- 1,200.000 : 5 : 1.000 1.200 ... — -- -- 425 0,04 375 0.03 12

13 »Tkanina« ;• ■; : -- 400.000 9 500 200 415 0,04 330 0,0.3 13

14 Zachodu. Tow. Przemysłu i Handlu XIV. P rzedsiębiorstw a tra n sp o rto w e:

420.000 6 500 .2 1 0

M

500 0,05 1

14

;;1 C. Hartwig 450,000 6 1.000 450 ;— ■: _4 ‘ ' — -- - ; -—■! —i 1

2 Polbal r- ii '470.000 6 100 ’ 470 ; -- — I ' 520 0,05, 2

3 Polski Lloyd ' ... 1,000.000 , 5 500 500 420 0,04 3

4 Warsz Tow. Transpor. i Żeglugi XV. Przedsiębiorstw a r ó ż n e:

10.000 Rbl, 100 1,920.000: 7 : 250 , 960 1,5 2,41 , 1,68 0,50 3,5 0,10 600 0,06 550 0,05 4

; 1 Bibljoteka Polska • — 200.000 3 500 100 —y ' — i ~L '""-(1 . --- i , - ii ; 1

2 Ćmielów - 300.000 3 1000 300 ' J — ' .— "Li 9200 0,98 8.60Ó 0,92 2

3 Centr. Skór Tow. Akc. w Poznaniu .- . w—,rr-:- ' jr -r - vrv 200 ÖU0 , 5 - — 1.000 200 . - i-, - — • -»■— • - . - ■/ - 3

4 Haberbusch i Schiele 1.500 Rbl. 1000 600.000 4 1.000 ęoo : ^ ' ’ — ' 145 8,5$ 18,000 1,95 16.250 1,74 4

T a b e l e a k c y j n e.

Luty 1924. Nr. 3.

Ostatnie notowania bali sosnowych z ledwością osiągają­

cych 3 funt. szt., za sztandart franco wagon Gdańsk spowo­

dowały zniżkę cen wewnątrz kraju.

! Polski rynek drzewny, bodaj że w wyższym stopniu, jak inne gałęzie handlu naszego, odczuwa skutki sanacji skarbu. Poważne zapotrzebowanie gotówki na podatki i różne św iadczenia skarbowe zm niejszają stale zdol­

ność nabywczą przemysłu i handlu drzewnego. W połą­

czeniu z niekorzystną konjunkturą na rynkech zbytu drzewa polskiego zagranicą, zanikiem działalności budo­

wlanej W kraju, wysukiemi taryfami kolejowemi oraz du- żemi kosztami eksploatacyjnymi, pow stały warunki nie- tylko niesprzyjające rozwojowi przemysłu i handlu drze­

wnego, ale i paraliżujące w wysokim stopniu ich nor­

malną dotychczasową działalność.

Poza solidarnie ponoszonemi przez wszystkie dzie­

dziny naszej działalności ekonomicznej świadczeniami na rzecz skarbu państwa nasz handel i przemysł leśny po­

nosi specjalne ciężary, na których czoło wysuwa się tu danina lasowa. Analogiczne świadczenie nie obciąża ża­

dnej innej dziedziny życia handlowo-przemysłowego kraju.

0 ile zrozumiałem jest oddanie 30 % 10 lecia bieżących rębów, względnie ich równowartości na rzecz skarbu pań­

stwa przez właścicieli lasów, o tyle trudno jest zrozumieć ten sam obowiązek, nałożony na barki przemysłowców 1 kupców drzewnych, zakupujących drzewo od właścicieli lasów.

Własność leśna oddając skarbowi 30°/0 dziesięcio­

lecia, daje faktycznie przy 100 letniej koleji rębnej 3 % majątku leśnego, co nie jest zbyt obciążającem, tembar- dzi-j, że danina lasowa ma być skombinowana z poda­

tkiem majątkowym.

W innem zupełnie położeniu jest przemysłowiec i kupiec drzewny, który mając ulokowany cały swój mają­ w prost ich normalną działalność.

Chroniczny brak gotówki w kraju, względnie do­

tychczasowa możność o wiele korzystniejszego obracania nią, jak w przemyśle budowlanym, dalej ogólne podroże­

nie wytwórczości, nie rokują szybkiego ożywienia ruchu budowlanego W kraju. Dotychczas budowano w małym zakresie i to przeważnie budynki rządowe. Zanik ruchu budowlanego jest najpoważniejszą przyczyną ograniczonej konsumcji drzewa w kraju. Wskutek tego przemysłowcy leśni zmuszeni są szukać rynków zbytu zewnątrz kraju, eksportując stosownie do wymagań odbiorców zagranicz­

nych lepsze jakościowo materjały drzewne, wskutek czego gorsze gatunki drzewa, zdatne na potrzeby kraju, nie

mogą być odpowiednio zużyte. Z tych przyczyn różnica cen jest bardzo jaskrawa.

Eksport naszych materjalów drzewnych zagranicę, który w r. 1922 według źródeł miarodajnych osiągnął w spaniałą cyfrę około 8 00 0 0 0 standartów w r. b. został p aw ie zupełnie zahamowany Wysokie opłaty wywozowe, zwłaszcza na drzewo kopalniane i słupy telegraficzne, a z drugiej strony ostatnio zwaloryzowane nieproporcjo­

nalnie do wartości drzewa drogie taryfy kolejowe, obcią­

żyły w tym stopniu nasz eksport drzewny, że przy dzi­

siejszej niepomyślm j konjunkturze zbytu zagranicą, nie­

uniknionym był kryzys i to w formie najbardziej agre­

sywnej. _

Biorąc pod uwagę fakt, że ze względu na stosunek zalesienia do ilości mieszkańców, eksport drzewa może być uskuteczniony jedynie z naszych lasów, położonych na kresach wschodnich t. j w pasie leśnym odległym od 500 do 700 kim od Gdańska, względnie granicy zacho­

dniej, to okaże się jak w ielkie znaczenie posiada dla podtrzymania i rozwoju naszego przemysłu i handlu drzewnego racjonalna polityka kolejowa, wykluczająca nadmierne obciążenie transportu. Należy przy ustalaniu stawek przewozowych liczyć się nietylko z wagą mate- rjału przewożonego, ale i z jego faktyczną wartością ryn­

kową. Dlatego też zrozumiałą koniecznością są kroki czynione przez związki przemysłowców leśnych, celem rewizji taryf kolejowych. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że potężny przemysł drzewny na Pomorzu oraz całe nasze zagłębie węglowe, zaopatrujące się w potrzebny surowiec drzewny na kresach, ma utrudnioną możność sprowadzania drzewa z województw wschodnich wskutek wyż wymienionych trudności, to dojdziemy do wniosku, że. tak wewnętrzny, jak i zewnętrzny handel drzewem został sparaliżowany Dla większego uplastycznienia nad­

miernej taryfy przewozowej n. p. od kopalniaków, należy zanotować fakt, że drzewo kopalniane kresow e kalkuluje się kppa'niom o 4 0 — 5 0 % drożej od takiegoż czeskiego franco sta cja czechosłow acka. Tego rodzaju anuroalje

miernej taryfy przewozowej n. p. od kopalniaków, należy zanotować fakt, że drzewo kopalniane kresow e kalkuluje się kppa'niom o 4 0 — 5 0 % drożej od takiegoż czeskiego franco sta cja czechosłow acka. Tego rodzaju anuroalje

In document Przemysł i Handel Górnośląski, 1924, R.2, z. 3 (Page 40-49)

Related documents