• Nie Znaleziono Wyników

Pryzmat : Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej. Czerwiec 2001, nr 143

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Pryzmat : Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej. Czerwiec 2001, nr 143"

Copied!
52
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)
(3)

Sk³ad redakcji: Maria Kisza (red.nacz.), Adam Kisielnicki, Maria Lewowska, Hanna Waœkowska

Redakcja mieœci siê w bud D-5, pok. 2, 3 i 22 tel.320-22-89 (red.nacz.) i 320-21-17, telefax 320-27-63

e-mail: pryzmat@wtm.ite.pwr.wroc.pl http://www.pwr.wroc.pl/politechnika/pryzmat/ Opr.graf.,red. techniczna, DTP, sk³ad i ³amanie: Adam Kisielnicki Druk: Drukarnia Oficyny Wydawniczej PWr Nak³. 1500 egz. P i s m o I n f o r m a c y j n e

Politechniki Wroc³awskiej

Politechnika Wroc³awska Wybrze¿e Wyspiañskiego 27

50-370 Wroc³aw

Audiencja dla Joschki Fischera – Czy to wybuchnie?

Szanowni Pañstwo,

Redakcja Fot. Bartosz Sadowski Dokoñczenie na stronie 33

Leopolis docet

– Lwów uczy

Œrodowisko wroc³awskich uczelni przy-gotowuje siê do obchodów 60. rocznicy roz-strzelania przez Niemców 25 lwowskich profesorów. Represje mia³y w³aœciwie szer-szy wymiar. Poczynaj¹c od 4 lipca dokona-no tam szeregu egzekucji przedstawicieli inteligencji polskiej. Niemcy niejednokrot-nie aresztowali profesorów wraz z rodzina-mi i przebywaj¹cyrodzina-mi w ich rodzina-mieszkaniach obcymi osobami. Dlatego wœród rozstrze-lanych znaleŸli siê na przyk³ad dwaj wie prof. W³odzimierza Sto¿ka, trzej syno-wie prof. Romana Longchampsa de Berier i Tadeusz Boy-¯eleñski.

Obchody tej rocznicy – dziêki niepodle-g³oœci Polski i Ukrainy – mog¹ nabraæ no-wego charakteru. Podjêto wiele inicjatyw, które pozwol¹ utrwaliæ pamiêæ, podkreœliæ dorobek minionych pokoleñ i zrozumieæ m³odym ludziom uwarunkowania ich w³a-snego losu.

W zesz³ym numerze donosiliœmy ju¿ o podjêtej przez prof. Andrzeja Ma³eckiego („Ne cedat Academia”, Kraków) inicjaty-wie zorganizowania wyjazdu polskiej m³o-dzie¿y do Lwowa, by mog³a uczestniczyæ w obchodach rocznicowych.

W œrodowisku wroc³awskim trud upa-miêtnienia osi¹gniêæ naukowców uczelni lwowskich podj¹³ dr hab. Ryszard Czoch – redaktor poszukiwanej „Ksiêgi Jubileuszo-wej 50-lecia Politechniki Wroc³awskiej 1945-1995” wydanej przez Oficynê Wy-dawnicz¹ PWr. Autor ma ju¿ znaczne do-œwiadczenie w przygotowywaniu historycz-nych wystaw. Przypomnijmy choæby jego ekspozycje: O wolnoœæ, Ca³oœæ i Niepodle-g³oœæ (1988) – zwi¹zan¹ z 70-leciem odzy-skania niepodleg³oœci, Od „nieagresji” do „przyjaŸni” 23 sierpnia 1939 – 28 wrzeœnia 1939 (1989, 1999, 2000), Pamiêtajmy o tym! 1945-1948 (1998) oraz „Na stos rzu-ciliœmy nasz ¿ycia los, na stos, na stos” (2000). W roku 1991 Ryszard Czoch podj¹³ po raz pierwszy trud udokumentowania tra-dycji akademickich Lwowa i kaŸni tamtej-szych profesorów.

Jak wspomina, inicjatorem wystawy by³ emerytowany profesor Politechniki Wro-c³awskiej Zbigniew Siciñski. Ten nosz¹cy w sobie niezmierny sentyment do ojczyste-go miasta by³y pracownik Politechniki Lwowskiej mia³ wiele zas³ug w upamiêtnia-niu jego historii. Nieoczekiwana œmieræ prof. Siciñskiego w styczniu 1991 roku spo-wodowa³a, ¿e to trudne zadanie podj¹³ Ry-szard Czoch. Przy wsparciu grona entuzja-stów doprowadzi³ do otwarcia wystawy Le-opolis docet – Lwów uczy, któr¹ mo¿na by³o zwiedzaæ przez miesi¹c na Politechnice Wroc³awskiej. (Koszty wystawy pokryli jej organizatorzy: Politechnika Wroc³awska i Towarzystwo Mi³oœników Lwowa oraz au-tor wystawy.)

Po 10 latach Ryszard Czoch podj¹³ siê ponownie zobrazowania ¿ycia akademickie-go miasta.

Tradycja szkolnictwa wy¿szego rozwija-³a siê tu od czasów Jana Kazimierza, który w 1661 roku powo³a³ Akademiê bêd¹c¹ pod-staw¹ rozwoju uniwersytetu. (Gdyby Uni-wersytet Wroc³awski chcia³ odwo³aæ siê do tej tradycji, obchodzi³by dzisiaj 340-lecie, zamiast przygotowywaæ siê do przysz³o-rocznego 300-lecia!) W 1844 roku powsta-³a tu Akademia Techniczna, która dapowsta-³a po-cz¹tek Politechnice Lwowskiej. Tu dzia³a³a te¿ Szko³a Weterynaryjna. Od 1827 roku mia³a we Lwowie siedzibê Fundacja Osso-liñskich. Po uzyskaniu przez Galicjê auto-nomii (1867) nast¹pi³ wszechstronny rozwój kulturalny i naukowy miasta. W okresie miêdzywojennym Lwów by³ dla ca³ego kra-ju Ÿród³em wy¿szych kadr administracyj-nych i naukowych, a tak¿e centrum kultu-ralnym. Po wybuchu II wojny œwiatowej zmieniaj¹cy siê okupanci zgodnie, choæ na ró¿ne sposoby niszczyli tutejsz¹ spo³ecz-noœæ, a szczególnie jej elity. Okres powo-jenny w Polsce nie stwarza³ mo¿liwoœci opisania ich losu. Dopiero po 1989 roku zaistnia³a szansa mówienia o tym pe³nym g³osem.

Wiele osób, które udostêpnia³y zbiory na tê pierwsz¹ wystawê Leopolis docet, ode-sz³o ju¿ na wiecznoœæ. Nie ¿yje prof. Zdzi-s³aw Ruziewicz, w ostatnich dniach

po¿e-Skoñczy³y siê Juwenalia, zaczê³a siê sesja. Odbywaj¹ siê egzaminy dy-plomowe. Politechnika mia³a przyjem-noœæ byæ organizatorem lV Dolnoœl¹-skich Zawodów w Programowaniu Zespo³owym (15-16 czerwca), które przyci¹gaj¹ znacz¹c¹ rzeszê inteli-gentnej m³odzie¿y – zarówno licealnej jak studentów. Szczegó³y z tej impre-zy zamieœcimy w nastêpnym numerze, gdy¿ obecna edycja stoi przede wszystkim pod znakiem przygotowañ do Dolnoœl¹skiego Festiwalu Nauki. Zamieszczona lista oferowanych przez Politechnikê wyk³adów, poka-zów i innych atrakcji to wiele stron.

Politechnika zosta³a wyró¿niona szeregiem subsydiów z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Mamy czworo nowych profesorów.

Kto chcia³by siê rzuciæ w ma³y lub œredni biznes, niech zapozna siê z wyst¹pieniem pana L.F.Ciupika na Polskim Forum Akademicko-Gospo-darczym. Po 10 latach dzia³alnoœci Komitet Badañ Naukowych zacz¹³ funkcjonowaæ pod rz¹dami znoweli-zowanej ustawy. Okazj¹ do spojrze-nia na tê instytucjê by³a konferencja NAUKA 2001 zorganizowana w Warszawie.

Szczególnie przypominamy Pañ-stwu o zbli¿aj¹cym siê 60-leciu roz-strzelania Lwowskich Profesorów. Uroczyste obchody odbêd¹ siê 4 lip-ca pod pomnikiem przy placu Grun-waldzkim. W programie s¹ te¿ refe-raty, wystawa i uroczystoœci koœciel-ne. Szczegó³y – w numerze.

Mamy te¿ sezon sportowy. AZS zorganizowa³ zawody w przeró¿nych konkurencjach w ramach Wittigaliów. NZS lansuje z zapa³em jazdê na hu-lajnodze. A¿ dwa wydzia³y postano-wi³y urz¹dziæ rozgrywki w pi³ce no¿-nej. Mo¿e ju¿ wkrótce doczekamy siê pucharu zdobywców pucharów?

(4)

R O Z M A I T O ΠC I

DOKTORATY HONORIS CAUSA W

OPOLU

17 maja Uniwersytet Opolski nada³ ty-tu³y doktorów honoris causa prof. dr. hab. Jaroslavovi Pankovi, wybitnemu badaczo-wi stosunków polsko-czeskich oraz dziejów czeskiego parlamentaryzmu, prezesowi Cze-skiego Towarzystwa Historycznego oraz prof. dr. hab. Wojciechowi Wrzesiñskiemu, badaczowi dziejów Polski i stosunków pol-sko-niemieckich XIX i XX wieku, prezeso-wi Polskiego Towarzystwa Historycznego i by³emu rektorowi Uniwersytetu Wroc³aw-skiego.

INTERNETOWA

KSIÊGARNIA AKADEMICKA

Internetowa ksiêgarnia wydawców aka-demickich (www.ika.edu.pl) oferuje ponad 2.000 tytu³ów ksi¹¿ek. Jest to przedsiêwziê-cie niekomercyjne, finansowane przez UMCS. W dzia³aj¹cej od roku IKA swoich ofert nie przedstawi³y Wydawnictwo Uni-wersytetu Wroc³awskiego i Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego. Najobficiej prezentuje siê witryna twórców ksiêgarni Wydawnictwa UMCS, która pro-ponuje internetowym klientom prawie 500 tytu³ów. Ogó³em ksiêgarnia dysponuje obec-nie ofert¹ 13 uniwersyteckich oficyn wy-dawniczych, wzbogacan¹ o publikacje To-warzystwa Naukowego KUL.

Wydawnictwo UMCS realizuje zamó-wienie w ci¹gu 2 dni. Wysy³ka za zalicze-niem pocztowym jest na razie jedyn¹ form¹ p³atnoœci. W przysz³oœci dostêpna bêdzie zap³ata kart¹ kredytow¹. IKA ograniczona jest na razie do wydawców uniwersyteckich, wkrótce zostanie rozszerzona na inne ofi-cyny.

(„Przegl¹d Uniwersytecki”, czerwiec 2001 r.)

PODZIÊKOWANIE

Zakoñczywszy wieloletni¹ pracê na Po-litechnice Wroc³awskiej (w Sekcji Kszta³-cenia Kadry Naukowej) chcê serdecznie podziêkowaæ Paniom z Instytutów, Wydzia-³ów, Administracji Centralnej oraz wszyst-kim innym Osobom, z którymi wspó³pra-cowa³am, za ich ¿yczliwoœæ i sympatiê, któ-re pozwol¹ mi mi³o wspominaæ tê wspó³-pracê.

Szczególnie du¿o satysfakcji z codzien-nej pracy dawa³y mi kontakty z doktoranta-mi, im te¿ ¿yczê wszelkiej pomyœlnoœci i wspania³ego rozwoju naukowego.

Eugenia Wêgrzyñska Z ¿alem odnotowujemy fakt zakoñczenia pracy przez nasz¹ mi³¹ Wspó³pracownicz-kê. Mamy nadziejê niejednokrotnie jeszcze korzystaæ z Jej pomocy w ró¿nych sprawach zwi¹zanych z ¿yciem Uczelni.

Redakcja NOWE UCZELNIE

10 kwietnia Rada Ministrów zdecydowa-³a o utworzeniu pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych w Przemyœlu, Sanoku, Tarnobrzegu i Nysie. W³adze lokalne za-pewniaj¹ uczelniom budynki, a bud¿et pañ-stwa w czêœci 83 „Rezerw celowych” prze-widzia³ dla nich dotacje bud¿etowe.

Pañstwowa Wy¿sza Szko³a w Przemyœlu zamierza przyj¹æ na I rok studiów 270 osób. Bêdzie kszta³ciæ w specjalnoœciach: historia z archiwistyk¹, polonistyka, polityka regio-nalna. Gotowoœæ podjêcia pracy na nowej uczelni zg³osili nauczyciele akademiccy z

INFORMATOR WCTT

Ukaza³ siê majowy numer Biuletynu In-formacyjnego WCTT „High-Tech”.

Znajdujemy w nim streszczenie sprawoz-dania z dzia³alnoœci WCTT w 2000 r., in-formacje dotycz¹ce mo¿liwoœci finansowa-nia projektowafinansowa-nia projektów innowacyjnych i dzia³ania Centrum Doskona³oœci CAMT na PWr oraz ofertê szkoleniow¹. Przedstawio-no te¿ wnioski p³yn¹ce z doœwiadczeñ kra-jów UE w zakresie innowacyjnej ekonomi-ki w Europie. W obszernym tekœcie omó-wiono Lean Manufacturing jako sposób na znalezienie alternatywnych metod zarz¹dza-nia firm¹.

Przedstawiono wiadomoœci z Regional-nego Punktu Kontaktowego dotycz¹ce 5. Programu Ramowego. Regularnie organizu-je on szkolenia na ten temat. W bie¿¹cym roku odby³o siê ju¿ dziesiêæ takich spotkañ. Ostatnie z nich, poœwiêcone tematowi: „Jak do³¹czyæ siê do projektów sk³adanych przez partnerów zagranicznych w ramach 5 Pro-gramu Ramowego Badañ, Rozwoju Tech-nologicznego i Prezentacji Unii Europej-skiej” (27 kwietnia) zgromadzi³o 25 osób z Uniwersytetu Jagielloñskiego, Uniwersytetu im. M. Curie-Sk³odowskiej w Lublinie, Aka-demii Pedagogicznej w Krakowie i Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Rzeszowie.

Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Sanoku utworzy specjalnoœci: jêzyk polski, jêzyk i kultura ukraiñska, jêzyk i kultura s³o-wacka, jêzyk i kultura rosyjska, kultura kra-jów karpackich. W pierwszym roku funkcjo-nowania PWSZ w Sanoku przyjmie 265 osób. Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Tarnobrzegu przyjmie 300 osób na I rok stu-diów. Tworzy specjalnoœci: przedsiêbior-czoœæ i zarz¹dzanie, pedagogika ogólna. Pracê dydaktyczn¹ na uczelni zamierzaj¹ podj¹æ nauczyciele akademiccy z Politech-niki Rzeszowskiej i Wy¿szej Szko³y Peda-gogicznej w Rzeszowie.

Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Nysie zamierza przyj¹æ na pierwszy rok stu-diów 720 osób. Bêdzie kszta³ciæ w specjal-noœciach: informatyka stosowana, zarz¹dza-nie produkcj¹ i us³ugami, finanse i zarz¹-dzanie organizacjami, jêzyk niemiecki.

Uczelnie zosta³y utworzone z dniem 1 czerwca 2001 r.

Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Zielo-nej Górze i Politechnika Zielonogórska po-stanowi³y utworzyæ Uniwersytet Zielono-górski.

przemys³u i uczelni. Kolejne spotkanie z tego cyklu odbêdzie siê w czerwcu br. Szczegó³owych informacji na temat szko-leñ udziela p. Jolanta Litwin, tel. (071)320-33-18, fax (071) 320-39-48, email: jolal@it-ma.pwr.wroc.pl.

5 Program Ramowy koñczy siê w 2002 r. Dlatego te¿ dla wielu chêtnych najbli¿sze miesi¹ce bêd¹ wype³nione intensywn¹ pra-c¹ poœwiêcon¹ pisaniu wniosku lub poszu-kiwaniu odpowiedniego konsorcjum.

Aby uzyskaæ szczegó³owe informacje dotycz¹ce tematyki konkursów, nale¿y kon-taktowaæ siê z Regionalnym Punktem Kon-taktowym na PWr, pani Joanna Basztura, tel. (071) 320-21-89, fax (071) 320-39-48, ema-il: joannab@itma.pwr.wroc.pl.

RADA DS. BIOETYKI

Senatorowie przyjêli projekt ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do spraw Bio-etyki, której zadaniem bêdzie wydawanie opinii dotycz¹cych etycznych aspektów poczynañ naukowców i praktyków, repre-zentuj¹cych przede wszystkim nauki me-dyczne i biologiczne. W sk³ad dzia³aj¹cej przy Kancelarii Premiera rady wejd¹ spe-cjaliœci m.in. od biologii, medycyny, socjo-logii, filozofii.

(„Sprawy Nauki”, Biuletyn Komitetu Badañ Naukowych, marzec-kwiecieñ 2001 r.)

(5)

Z S E N A T U

XXI POSIEDZENIE SENATU

(24.05.01)

W zwi¹zku ze zg³oszonymi przez prof. J.Biernata poprawkami do protoko³u po-siedzenia z 10 kwietnia br. (dotycz¹cych sprawy powo³ania nowego wydzia³u) JM Rektor zawiesi³ g³osowanie nad przyjêciem protoko³u. Zapowiedziano, ¿e w tej sprawie oczekiwana jest interpretacja ministerialna. Przyjêto natomiast poprawiony protokó³ posiedzenia z 29 marca 2001 i z 19 kwiet-nia 2001 r.

• Senat pozytywnie zaopiniowa³ wnioski o ponowne mianowanie na stanowisko pro-fesora nadzwyczajnego dra hab. in¿. Wie-s³awa Rybaka i dra hab. in¿. Kazimierza Wójsa (obaj z Wydz. M.-E).

• Jednog³oœnie zatwierdzono opinie o dorobku naukowym, osi¹gniêciach i zas³u-gach osób, którym maj¹ byæ nadane dokto-raty honoris causa.

Prof. T.Luty omawia³ osi¹gniêcia prof. dr Jerzego Janika (inicjatywa UAM w Po-znaniu), prof. Kazimierz Czapliñski zapre-zentowa³ postaæ prof. Eemundasa Kazi-mierasa Zavadskasa, rektora Akademii Wileñskiej (inicjatywa Politechniki Poznañ-skiej), a prof. Zbigniew Baæ – prof. Walte-ra Henna z UT w Brunszwiku (inicjatywa Politechniki Krakowskiej).

• Przewodnicz¹cy Komisji ds. Statutu i Regulaminów prof. E.Kubica przedstawi³ inicjatywê zmiany w statucie uczelni pozwa-laj¹cej na powo³anie Rady Doktorantów – uczelnianej reprezentacji grupy ok. 550 osób, które nie s¹ ani studentami, ani pra-cownikami (chyba ¿e maj¹ 1/4 etatu asysten-ta). Senat uchwali³ zmianê w §93 Statutu PWr (ust. 4 i 5). Zasady tworzenia Rady Doktorantów okreœli jej regulamin.

• Senat zapozna³ siê ze sprawozdaniem finansowym za 2000 rok. Pani kwestor A.Maniak omówi³a bilans na koniec roku. Maj¹tek trwa³y uczelni wzrós³ ze wzglêdu na zakoñczenie inwestycji budowlanych (A-4, B-11). Wykup drugiej transzy akcji Wro-c³awskiego Parku Technologicznego spowo-dowa³ wzrost finansowego maj¹tku trwa³e-go o 76%. Maj¹tek obrotowy wzrós³ o 17,8%. Spadek nast¹pi³ w „nale¿noœciach”. Wzrost przychodów uczelni nie przekracza wskaŸnika inflacji. Wynik finansowy jest dziêki lokatom dodatni i wynosi ok. 7 mln z³. Zgodnie z regulaminem jest on dzielony na fundusze: nagród (3.385 z³) i zasadniczy (7.042.482,27 z³).

Jak stwierdzi³ prof. J.Zdanowski, 6,5 mln z³ pozostaje w dyspozycji jednostek, zaœ

0,5 mln – w³adz rektorskich.

Komisja ds. Ekonomiczno-Finansowych zaakceptowa³a przedstawione rozliczenie. Senat zaaprobowa³ bilans (49:0:0) i podzia³ zysku (45:0:0).

• Senat zaj¹³ siê zagadnieniami zwi¹za-nymi z bud¿etem na rok 2001. Prorektor ds. nauki prof. J.Zdanowski stwierdzi³, ¿e za-mieszczone w materia³ach senackich dane statystyczne ujawniaj¹ du¿e zró¿nicowanie pracowników i wydzia³ów pod wzglêdem sytuacji ekonomicznej i aktywnoœci zawo-dowej. Symbolem tego s¹ kominy p³acowe. Nie nale¿y jednak zazdroœciæ osobom zara-biaj¹cym powy¿ej 300 tysiêcy rocznie (brut-to), poniewa¿ czêsto s¹ to ci, którzy zdoby-waj¹ granty bêd¹ce Ÿród³em dochodów dla ca³ej uczelni.

Prof. J.Zdanowski omówi³ szeroko ze-stawienie dotycz¹ce p³ac (inspiracj¹ s¹ tu m.in. opracowania robione przez KSN NSZZ „S”). Przedstawi³ te¿ m.in. analizê publikacji, finansowania aparatury ze œrod-ków KBN, inwestycji budowlanych, aktyw-noœci wydzia³ów w wystêpowaniu o granty i dotacj¹ przypadaj¹c¹ na g³owê studenta przeliczeniowego.

Przechodz¹c do podzia³u dotacji na dzia-³alnoœæ dydaktyczn¹ w 2001 roku stwierdzi³, ¿e wynosi ona 112,8% w stosunku do ub. roku. Wydzia³y i inne jednostki dydaktycz-ne otrzymaj¹ œrodki w wysokoœci 113%, pozosta³e jednostki – 112,8% lub mniej. Polityka uczelni polega na ograniczaniu awansów nieregulacyjnych w jednostkach centralnych.

Prof. J.Misiewicz w imieniu Komisji ds. Ekonomiczno-Finansowych nie zg³osi³ za-strze¿eñ do projektu struktury podzia³u do-tacji na dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ – ze wzglê-du na brak alternatyw. Zaproponowa³ jed-noczeœnie, by Senat PWr podj¹³ uchwa³ê protestuj¹c¹ przeciwko zmniejszeniu finan-sowania dzia³alnoœci dydaktycznej zmusza-j¹cemu uczelniê do ograniczania dzia³alno-œci badawczej, co prowadzi do obni¿enia poziomu badañ i jakoœci edukacji, a tak¿e pogarsza sytuacjê kraju w stosunku do Unii Europejskiej.

Doda³, ¿e Komisja ds. Ekonomiczno-Fi-nansowych widzi potrzebê odwo³ania siê do uchwa³y Senatu 241/16/1999-2002 mówi¹-cej, ¿e zatwierdzenie bud¿etu uczelni na rok 2001 zostanie poprzedzone okreœleniem minimalnego poziomu finansowania badañ naukowych.. Z propozycji bud¿etowych wynika, ¿e wiêkszoœæ jednostek nie bêdzie mia³a œrodków na badania, co szczególnie odbije siê na m³odej kadrze naukowej.

Ko-misja nie mog³a dostrzec dzia³añ s³u¿¹cych poprawie sytuacji wydzia³ów.

Prof. E.Kalinowski (Kom. ds. Organi-zacji i Finansowania Badañ naukowych) zaopiniowa³ pozytywnie podzia³ dotacji na dzia³alnoœæ dydaktyczn¹, a Senat przyj¹³ j¹ w g³osowaniu (31:10:8).

Prof. J.Zdanowski powiedzia³, ¿e w³a-dze analizuj¹ uwarunkowania wydzia³ów, które maj¹ zró¿nicowane mo¿liwoœci dodat-kowego zarobkowania (p³atne kszta³cenie, ekspertyzy). Przedstawi³ tabelaryczne zesta-wienia wydatków z rezerwy rektora (wyko-nane w 2000 r. i planowane na 2001 r.) oraz zakres blokady œrodków na fundusz p³ac. Zaproponowa³, by rozwa¿yæ przeg³osowa-nie zasady pozwalaj¹cej zachowaæ wydzia-³owi zaoszczêdzone œrodki lub deficyt (tzw. „opcja zerowa”) jako opinii, a nie decyzji.

Prof. R.Grz¹œlewicz powiedzia³, ¿e choæ rozwi¹zanie uwa¿a za niesporne, jego w¹t-pliwoœci budz¹ przedstawione obliczenia (wielkoœci procentowe).

Senat zaopiniowa³ pozytywnie (33:9:2) propozycjê „opcji zerowej”; nie bêdzie te¿ korygowany algorytm podzia³u dotacji MEN.

• Na wniosek prorektora J.Zdanowskie-go podjêto uchwa³ê (analogicznie jak w 2000 r.) mówi¹c¹, ¿e pracownicy naukowo-dydaktyczni i inni obs³uguj¹cy proces ba-dawczy robi¹ to w ramach obowi¹zków s³u¿bowych, zatem czêœæ ich wynagrodzeñ powinna byæ finansowana ze œrodków na dzia³alnoœæ badawcz¹ bêd¹c¹ w dyspozycji wydzia³ów (lub innych jednostek).

• Prorektor ds. nauczania prof. J.Œwi¹-tek omówi³ projekt dokumentu Wysokoœæ i zasady wnoszenia op³at za studia zaoczne i wieczorowe w r.ak. 2001/2002. Nowoœci¹ jest mo¿liwoœæ wnoszenia op³at w ratach (uzale¿niona od decyzji dziekana). Dyr. J. Ka³wak (Filia Wa³brzych) wyrazi³ w¹tpli-woœæ co do ró¿nicy w kosztach studiowania w poszczególnych filiach. Komisja ds. Dy-daktyki nie wnios³a uwag. Senat przyj¹³ dokument (35:0:0).

• Prof. J.Œwi¹tek przedstawi³ te¿ projekt skorygowanych zasad odp³atnoœci za powta-rzanie kursów na studiach dziennych, wie-czorowych i zaocznych spowodowane nie-zadowalaj¹cymi wynikami w nauce w roku ak. 2001/2002. Zmiany prowadz¹ do trakto-wania studiów wieczorowych podobnie jak dziennych. Pierwsze powtarzanie kursu (2 godz./tyg.) bêdzie kosztowa³o 50 z³. Na stu-diach zaocznych stawki wzrosn¹ o ok. 10% W odpowiedzi na pytanie studenta R.Ja-kubowicza o planowany przychód uczelni

(6)

Z S E N A T U

Zarz¹dzenia, Okólniki, Og³oszenia

Odszed³ od nas

†

mgr in¿. Piotr Kruszek,

pracownik Uniwersytetu Wroc³awskiego, absolwent Wydzia³u Matematyki i Wydzia³u Informatyki.

Zwi¹zany by³ z Politechnik¹ Wroc³awsk¹ dzia³alnoœci¹ w œrodowisku niepe³nospraw-nych jako wspó³twórca i wieloletni cz³onek zarz¹du klubu Remedium. Przez ostat-nie lata by³ kierownikiem sekcji szachowej Politechnika. Szachy by³y jego ¿yciow¹ pasj¹. W tej dziedzinie wykazywa³ wielk¹ inicjatywê, pracowitoœæ i wiedzê. Kole¿eñski, otwarty na drugiego, lubiany przez wszystkich.

Pamiêæ o nim zachowamy wœród nas na zawsze.

Prorektor ds. Studenckich prof. Ludwik Komorowski z tytu³u uzyskanych op³at wyjaœniono, ¿e

75% przypada wydzia³om (56% – wyko-nawcy, 19% – obs³udze administracyjnej), a 25% kierowana jest do rezerwy Rektora. . Student P.Wojsznis (przew. ZKUSS) pod-kreœli³, ¿e powtórka dotyczy zwykle towa-rzysz¹cemu wyk³adowi laboratorium, a za-tem koszta s¹ wy¿sze. Samorz¹d Studencki podpisuje po 1000 wniosków o zwolnienie z op³at. Stypendia socjalne nie rosn¹.

Dr Z.Okraszewski przypomnia³, ¿e stawki na PWr s¹ 3-krotnie ni¿sze ni¿ na Politechnice Gdañskiej, a dr J.Górniak – ¿e trzeba pokryæ koszt kursów powtórko-wych. W g³osowaniu wariantowym przy-jêto stawkê 60 z³ (17 g³osów za stawk¹ 50 z³, 26 za 60 z³ i 1 g³os wstrzymuj¹cy). Ca-³oœæ projektu przyjêto (33:9:2).

• Dziekan W-2 prof. E.Kubica przedsta-wi³ wniosek RW o nadanie sali 328 budyn-ku A-1 imienia prof. Adama Cybulskiego. Przyjêto go jednog³oœnie (37:0:0).

• Wyra¿ono zgodê na zawarcie umowy o wspó³pracy miêdzy Politechnik¹ Wroc³aw-sk¹ a francuskim Uniwersytetem Paris XII Val de Marne (35:0:0).

• Prof. J.Œwi¹tek udzieli³ odpowiedzi na interpelacjê dra A.Grzegorczyka dotycz¹-c¹ organizacji semestru („15. tygodnia”): ostatni tydzieñ semestru przeznaczony jest na uzupe³nianie zajêæ, które nie odby³y siê, i ostateczne zaliczenia. Jest to z korzyœci¹ dla bud¿etu uczelni i dla studentów. Przyjê-te zasady bêd¹ obowi¹zywaæ do odwo³ania.

• Z³o¿ono 3 nowe interpelacje:

– Dziekan W-3 prof. H.Górecki zapyta³ w imieniu RW, dlaczego bez wczeœniejszych uzgodnieñ wydzia³ zosta³ poinformowany o zajêciu jego pomieszczeñ przez cjê centraln¹. Pismo dyrektora administra-cyjnego nie wyjaœnia powodów tego kroku. – Prof. T.Luty zapyta³, czy mo¿na od-mówiæ przyjêcia sprzêtu komputerowego oferowanego przez firmê KEN, skoro jej oferta jest dro¿sza i nie zapewnia ¿¹danej konfiguracji, i zakupiæ sprzêt u innego do-stawcy.

– Prof. J.Misiewicz poprosi³ o: (1) podanie rzeczywistych nak³adów na dzia³alnoœæ statutow¹ i badania w³asne na poszczególnych wydzia³ach PWr w latach 1998-2000 po uwzglêdnieniu inflacji i po

wy³¹czeniu œrodków przeznaczonych na pokrycie niedoboru funduszu osobowego,

(2) przedstawienie – w zwi¹zku udostêp-nion¹ Senatowi analiz¹ publikacji pracow-ników PWr– dorobku poszczególnych wy-dzia³ów wg kryteriów KBN (lista filadelfij-ska i inne akceptowane przez zespo³y KBN). • JM Rektor poinformowa³ o terminie waloryzacji p³ac, omówi³ przebieg prac le-gislacyjnych dotycz¹cych ustawy o szkol-nictwie wy¿szym i poinformowa³ o subsy-dium naukowym FNP przyznanym prof. K.Abramskiemu (I-28).

• Prof. J.Zdanowski zwróci³ siê do dzie-kanów o ustalenie bud¿etów wydzia³owych do koñca maja.

• Dyr. A.Kaczkowski nawi¹za³ do przed-stawionej analizy wynagrodzeñ pracowni-ków PWr: o ile wynagrodzenia nauczycieli akademickich PWr nale¿¹ do najwy¿szych w kategorii uczelni technicznych, p³ace pra-cowników administracyjnych s¹ znacznie poni¿ej œredniej. Œwiadczy to o du¿ej dys-proporcji zarobków.

Nastêpne posiedzenie Senatu 21 czerw-ca, godz. 9.15. (mk)

Ostatnio ukaza³y siê nastêpuj¹ce zarz¹-dzenia wewnêtrzne i pisma okólne:

• Zarz¹dzenie wewnêtrzne 17/2001 z dnia 23.05.2001 r. w sprawie wysokoœci sta-wek stosowanych dla nauczycieli akademic-kich za godziny ponadwymiarowe:

Ustalono nastêpuj¹ce stawki za godziny ponadwymiarowe w nastêpuj¹cych wysoko-œciach (w z³):

– profesor zwyczajny, profesor nadzwy-czajny posiadaj¹cy tytu³ naukowy – 34.00

– profesor nadzwyczajny posiadaj¹cy sto-pieñ doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadaj¹cy stopieñ nauko-wy doktora habilitowanego – 30,00

– adiunkt posiadaj¹cy stopieñ naukowy doktora, starszy wyk³adowca – 28,00

– asystent, wyk³adowca, lektor, instruk-tor – 20,00.

Na uzasadniony wniosek dziekana Rek-tor mo¿e ustaliæ dla danego wydzia³u wy-¿sze stawki – w ramach okreœlonych rozpo-rz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11.05.2001 r. Wyp³acone wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe obci¹¿a przyzna-ny limit funduszu osobowego wydzia³u.

Wyp³ata za godziny ponadwymiarowe mo¿e byæ dokonywana zaliczkowo w ratach, po rozliczeniu semestru zimowego. Ostatni¹ ratê wyp³aca siê po zakoñczeniu i

rozlicze-niu roku akademickiego. Ka¿da wyp³ata od-bywa siê wg stawek obowi¹zuj¹cych w dniu wyp³aty;

• Zarz¹dzenie wewnêtrzne 18/2001 z dnia 31.05.2001 r. w sprawie wprowadzenia In-strukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczo-wego wykazu akt w jednostkach organiza-cyjnych Politechniki Wroc³awskiej;

• Pismo okólne 12/2001 z dnia 31.05.2001 r. w sprawie trybu i terminów wnioskowania oraz ustalenia wysokoœci nagród Senatu, Rek-tora, Dziekana oraz Dyrektora (kierownika) jednostki organizacyjnej PWr;

• Pismo okólne 11/2001 z dnia 31.05.2001 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji archi-walnej na Politechnice Wroc³awskiej;

(7)

Wspomnienie

Œ

†

P

J

ANINA

W

ÊGLIÑSKA

-F

LIS

„Z ¿yciem – jak ze spektaklem teatralnym: istotne jest nie jak d³ugo trwa, ale jak jest zagrany”

Seneka 7 czerwca 2001 roku ode-sz³a od nas na zawsze in¿. Ja-nina Wêgliñska-Flis – specja-lista w Instytucie Chemii Fi-zycznej i Teoretycznej, d³u-goletni, zas³u¿ony pracownik Politechniki Wroc³awskiej. Okrutna choroba, po bezna-dziejnym zmaganiu siê z ni¹, wyrwa³a przedwczeœnie Ja-neczkê z naszego grona, w pe³ni si³ i aktywnoœci. Wspo-minaj¹c jeszcze niedawn¹ jej ¿ywotnoœæ i energiê trudno wprost w to uwierzyæ, a jesz-cze trudniej siê z tym pogo-dziæ.

Urodzi³a siê 5 marca 1948 roku we Wroc³awiu i tu spê-dzi³a ca³e swoje ¿ycie, ale sercem i sentymentem atawistycznie zwi¹zana by³a z Lwowem, z Kresami, sk¹d wywodzi³y siê ko-rzenie jej rodziny. W 1967 roku ukoñczy³a Technikum Che-miczne we Wroc³awiu uzyskuj¹c dyplom technika-chemika. Czêsto z wdziêcznoœci¹ wspomina³a tê szko³ê, która nie tylko bardzo dobrze przygotowa³a j¹ do zawodu chemika, ale rów-nie¿ wychowywa³a. Spoœród profesorów tej szko³y, którym naj-wiêcej zawdziêcza³a, wymienia³a najczêœciej mgr in¿. Alinê Tañsk¹ i mgr Zbigniewa Pilcha – absolwentów naszej uczelni. Po maturze pracuje przez rok we wroc³awskiej spó³dzielni „Steelon”, a od maja 1968 wi¹¿e siê na ca³e swoje zawodowe ¿ycie z Zak³adem Fototechniki Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej, a potem Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politech-niki Wroc³awskiej. Po kilku latach pracy wstêpuje na studia wieczorowe Wydzia³u Chemicznego Politechniki Wroc³awskiej uzyskuj¹c cenzus in¿yniera chemika w 1978 roku. Jej praca dyplomowa wykonana w Zak³adzie Fototechniki zdobywa II nagrodê na miêdzynarodowym konkursie studenckich prac dy-plomowych organizowanym przez Wy¿sz¹ Szko³ê Chemiczno-Technologiczn¹ w Pardubicach (Czechy).

Znana na Politechnice pod imieniem Janeczka, od pierwszych lat swojej pracy da³a siê poznaæ jako niezawodny, odpowiedzial-ny, zaanga¿owaodpowiedzial-ny, kole¿eñski i solidarny pracownik naszego zespo³u. Bardzo szybko opanowa³a wszystkie zagadnienia me-trologiczne i preparatywne zwi¹zane ze specyfik¹ specjalizacji fototechniki. Odznacza³a siê wielk¹ sprawnoœci¹ manualn¹, co w po³¹czeniu z inteligencj¹ i bystroœci¹ pozwala³o jej wykony-waæ najtrudniejsze prace laboratoryjne i pomiarowe szybko i perfekcyjnie. Uczestniczy³a w wielu pracach badawczych i tech-nologicznych prowadzonych w Zak³adzie Fototechniki. Jej „z³o-te” rêce przekszta³ca³y laboratoryjnie w rzeczywistoœæ wszyst-kie nasze zaczerpniête z literatury i opracowane przy biurkach pomys³y badawcze. Dziêki temu jej nazwisko jako wspó³autor-ki zosta³o wpisane na trwa³e w naszych publikacjach nauko-wych, w patentach i wdro¿eniach. Uczestniczy³a czynnie w pro-cesie dydaktycznym przekazuj¹c swoj¹ obszern¹ wiedzê labo-ratoryjn¹ i doœwiadczenie, ucz¹c specjalistycznych metod

po-miarowych studentów wykonuj¹cych prace magisterskie, a tak¿e pracowników przemys³u podczas naszych wdro¿eñ przemys³o-wych. Przyczyni³a siê niew¹tpliwie istotnie do pomno¿enia do-robku naukowego i technologicznego Zak³adu Fototechniki. By³a Kawalerem Srebrnego Krzy¿a Zas³ugi, Z³otej Odznaki Politechniki Wroc³awskiej, wyró¿niona wieloma nagrodami Rektora, Dziekana i Dyrektora Instytutu.

By³a Janeczka nadzwyczaj aktywnym, integruj¹cym cz³onkiem naszego zespo³u. Doskona³a gospodyni, przenosi³a do Zak³adu swoj¹ troskliwoœæ i zapobiegliwoœæ opiekunki domowego ogni-ska, niezmiennie podejmuj¹c kierownicz¹ rolê w organizacji wszystkich naszych pozanaukowych przedsiêwziêæ, jak spotka-nia, jubileusze, przyjêcia goœci krajowych i zagranicznych itp.

Swoje wielkie zdolnoœci organizacyjne wykorzystywa³a nie tylko na uczelni, ale równie¿ poza ni¹. By³a wieloletnim preze-sem klubu „Leopolis” Towarzystwa Mi³oœników Lwowa, czu-j¹c siê, jak wspomnia³em, zwi¹zana pochodzeniem z tym mia-stem. By³a razem ze swoim mê¿em mgr in¿. Les³awem Flisem, lwowianinem z urodzenia i wielkim mi³oœnikiem tego miasta, wspó³za³o¿ycielk¹ tego klubu. By³ to doskona³y tandem. On – spiritus movens dzia³alnoœci klubu, zajmowa³ siê doborem i wyszukiwaniem ciekawych, niekiedy znakomitych prelegentów, przedstawiaj¹cych na spotkaniach klubu ró¿nego rodzaju blemy historyczne, najczêœciej zwi¹zane z Lwowem; Ona – pro-wadz¹ca ze swad¹ spotkania i nawi¹zuj¹ca dobry, bezpoœredni kontakt z audytorium. Uczestniczy³em w wielu takich spotka-niach ciesz¹cych siê niezmiennie liczn¹, kilkudziesiêcioosobo-wa frekwencj¹. By³em œwiadkiem, jak ci starsi ludzie przedwo-jennej generacji, oczekuj¹cy z niecierpliwoœci¹ na te poniedzia³-kowe spotkania s³uchali, wpatrzeni w zawsze zadban¹, eleganck¹ sylwetkê Janeczki uosabiaj¹cej dla nich m³odoœæ, energiê i ¿y-cie. W ramach tej dzia³alnoœci zajmowa³a siê równie¿ organiza-cj¹ koncertów lwowskich zespo³ów, wyjazdów na imprezy zwi¹-zane ze Lwowem i wycieczek do tego miasta i na Kresy, a przede wszystkim uczestniczy³a czynnie w akcji pomocy materialnej i rzeczowej dla Polaków za wschodni¹ granic¹. Pomaga³a stu-dentom Polakom z Kresów Wschodnich studiuj¹cych we Wro-c³awiu, którzy zawsze mogli znaleŸæ azyl w jej domu, zawsze by³a gotowa nieœæ pomoc potrzebuj¹cym

Za wszystko, co dla nas uczyni³aœ, Janeczko – dziêkujemy Ci! Wszyscy staniemy przed obliczem Najwy¿szego, rodzi siê jednak pytanie bez odpowiedzi, jako wyraz buntu wobec zaist-nia³ego faktu – dlaczego tak bardzo wyprzedzi³aœ nas w tej trud-nej ¿yciowej przeprawie na drug¹ stronê „Rzeki bez mostów”? Dlaczego? A tak kocha³aœ ¿ycie, kocha³aœ ludzi – z powszech-n¹ wzajemnoœci¹, kocha³aœ swoich czworono¿nych przyjació³, swój dom, ogródek, drzewa, kwiaty...

Na uroczystoœci pogrzebowe Janeczki zjawili siê wszyscy przyjaciele i wspó³pracownicy oraz delegacje Lwowiaków i Kresowiaków z Wroc³awia, z ca³ej Polski, z Niemiec, ze Lwo-wa i Kresów. Wieñce u³o¿one jeden przy drugim w koœciele p.w. Wniebowziêcia NMP na O³taszynie pokry³y jednolitym kobiercem kwiatów ca³e przejœcie œwi¹tyni przez nawê g³ówn¹ – od o³tarza do bramy wejœciowej, a potem utworzy³y na mogi-le cmentarnej wielki, barwny, kwiecisty kurhan. Te tysi¹ce kwia-tów by³y wyrazem powszechnej wdziêcznoœci i mi³oœci do Ja-neczki, która pozostawi³a po sobie trudn¹ do zape³nienia lukê wœród nas i trwa³e wspomnienie o Niej w naszej pamiêci i w naszych sercach.

(8)

N O W O M I A N O W A N I P R O F E S O R O W I E

Z P O L I T E C H N I K I W R O C £ A W S K I E J

P

RF

.

DR

HAB

.

IN¯

.

ARCH

.

G

RA¯YNA

B

ALIÑSKA

Postanowieniem z 9 maja 2001 r. Prezydent RP nada³ tytu³ naukowy pro-fesora nauk technicznych dr hab. in¿. arch. Gra¿ynie Marii Baliñskiej, profe-sorowi nadzwyczajnemu Politechniki Wroc³awskiej.

Profesor Gra¿yna Baliñska, z domu Przyby³owicz, urodzi³a siê w Lublinie w rodzinie ekonomistów. Ukoñczy³a Liceum Ogó³nokszta³c¹ce im. St. ¯eromskiego w Jeleniej Górze. Studia wy¿sze odby³a na Wy-dziale Architektury PWr uzyskuj¹c w 1997 r. stopieñ mgr in¿. ar-chitekta. W latach 1967 i 1968 pracowa³a pocz¹tkowo jako prakty-kantka, nastêpnie jako inspektor architektury w pañstwowym nad-zorze budowlanym – w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ar-chitektury Prezydium MRN w Opolu. W paŸdzierniku 1968 r. za-trudniona zosta³a jako asystent w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki (I-12) Politechniki Wroc³awskiej. Stopieñ nauko-wy doktora nauk technicznych nada³a jej w 1976 r. Rada Naukowa Instytutu Historii Architektury Sztuki i Techniki PWr na podstawie rozprawy doktorskiej „Rozwój urz¹dzeñ handlowych i administra-cyjnych w blokach œródrynkowych miast œl¹skich do koñca XV wie-ku”. W roku 1992 Rada Wydzia³u Architektury PWr nada³a jej sto-pieñ naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy ha-bilitacyjnej pt: „Uzdrowiska dolnoœl¹skie. Problemy rozwoju i ochrony wartoœci kulturowych do II wojny œwiatowej”.

Na stanowisku profesora nadzwyczajnego PWr zosta³a zatrud-niona 1 kwietnia 1995 r. Od 1 paŸdziernika 1995 r. kieruje Zak³a-dem Konserwacji i Rewaloryzacji Architektury na Wydziale Ar-chitektury Politechniki Wroc³awskiej.

Dorobek naukowy prof. Gra¿yny Baliñskiej stanowi 18 prac opu-blikowanych, w tym 3 ksi¹¿ki (kolejna pozycja ksi¹¿kowa jest aktu-alnie przygotowywana do druku), oraz 55 prac nieopublikowanych. G³ówne kierunki jej dzia³alnoœci naukowej to: konserwacja za-bytków, historia architektury, historia urbanistyki i ochrona krajo-brazu kulturowego. Szerokie zainteresowania, wiedza i warsztat naukowy, jak równie¿ znajomoœæ praktyki konserwatorskiej zaowo-cowa³y podjêciem tematów badawczych odnosz¹cych siê zarówno do œredniowiecza jak i architektury XIX i XX w. – od rozwoju œre-dniowiecznych bloków œródrynkowych w miastach Dolnego Œl¹-ska poprzez ochronê zespo³ów urbanistycznych ma³ych miast, za-gadnienia rozwoju dolnoœl¹skich miejscowoœci uzdrowiskowych w XIX i XX w. do problematyki architektury folwarcznej, przemy-s³owej i kolejowej dwóch ostatnich stuleci.

Prof. Baliñska prowadzi³a badania: architektury folwarcznej – szczególnie na terenie Wielkopolski, architektury budowli Wroc³aw-skiego Wêz³a Wodnego oraz towarzysz¹cego im budownictwa mieszkalnego, a tak¿e architektury przemys³owej Kielecczyzny, w tym hut ¿elaza w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim i Starachowicach oraz niewielkich zak³adów przemys³owych z okresu dzia³alnoœci Stani-s³awa Staszica i czasów póŸniejszych. W obrêbie jej zainteresowañ znalaz³a siê architektura zak³adów przemys³u rolnego i spo¿yw-czego takich jak: cukrownie, gorzelnie, m³yny, w tym miêdzy in-nymi zespo³y fabryk w Luboniu k. Poznania. Prowadzone przez ni¹ w ostatnim okresie badania krajobrazowe objê³y

przekszta³ce-P

ROF

.

DR

HAB

.

K

ARINA

W

ERON

Karina Weron urodzi³a siê na Œl¹sku, gdzie strategia 3K (Kinder, Kûche, Kir-che), dla kariery kobiet mia³a dobrze ugruntowan¹ tradycjê. Po ukoñczeniu Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Racibo-rzu zaczê³a studiowaæ fizykê na Uniwer-sytecie Wroc³awskim zdopingowana nia krajobrazu ma³ych miast Ma³opolski i Wielkopolski, a tak¿e skierowa³y siê w stronê krajobrazu otwartego – przemian, jakie dotknê³y w ostatnich 200 latach krajobraz œwiêtokrzyskiej rzeki Kamiennej, a w szczególnoœci jej zapomnianych kana³ów i œluz, bêd¹cych niegdyœ chlubnym dowodem polskiej myœli technicznej. Wiêkszoœæ jej prac znalaz³a zastosowanie w praktyce konserwa-torskiej. S¹ one wykorzystywane przez S³u¿by Ochrony Zabytków. Prowadzone przez pani¹ prof. Baliñsk¹ badania w³asne s¹ pod-staw¹ jej znacz¹cego autorytetu naukowego. Wybitny mediewista Mieczys³aw Zlat wyrazi³ uznanie dla wyników jej pracy doktor-skiej, któr¹ cytowa³ i która stanowi³a podstawê do jego wywodów na miêdzynarodowym sympozjum o ratuszach œl¹skich. Dysertacjê tê nadal cytuj¹ badacze tej problematyki – znajduje ona potwier-dzenie w prowadzonych obecnie badaniach archeologicznych ryn-ków miast Dolnego Œl¹ska.

W œrodowisku naukowym wysoko ceniona jest jej praca habili-tacyjna, któr¹ czêsto cytuj¹ autorzy zajmuj¹cy siê problematyk¹ uzdrowisk. Coraz czêœciej wnosi siê o wznowienie tej publikacji ze wzglêdu na próby o¿ywienia Euroregionu Glacensis.

Gra¿yna Baliñska jest promotorem trzech zakoñczonych prze-wodów doktorskich (w tym 1 doktorat wyró¿niony przez MSWiA i 1 skierowany do Nagrody Ministra) i szeœciu rozpoczêtych prac doktorskich, a tak¿e opiekunk¹ ponad 40 prac dyplomowych i re-cenzentk¹ czterech prac doktorskich oraz wielu projektów badaw-czych KBN.

Pe³ni³a wiele funkcji, m.in.: pe³nomocnika dyrektora instytutu ds. studenckich, pe³nomocnika dziekana ds. praktyk studenckich, cz³onka komisji dziekañskiej ds. osobowych.

Obecnie kieruje Zak³adem Konserwacji i Rewaloryzacji Archi-tektury na Wydziale ArchiArchi-tektury Politechniki Wroc³awskiej. Jest tak¿e: cz³onkiem Sekcji Historii Architektury i Urbanistyki oraz Konserwacji Zabytków Komitetu Architektury i Urbanistyki Pol-skiej Akademii Nauk, przewodnicz¹c¹ Rady Programowej Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego w Szre-niawie i cz³onkiem Rady Muzeum Zespo³u Pa³acowo – Parkowego w Dobrzycy. Nale¿y do NSZZ „Solidarnoœæ”.

Za osi¹gniêcia w pracach naukowo badawczych i dydaktycznych prof. G. Baliñska otrzyma³a liczne nagody Rektora Politechniki Wro-c³awskiej, dziekana Wydzia³u Architektury i dyrektora Instytutu Hi-storii Architektury Sztuki i Techniki Politechniki Wroc³awskiej oraz wyró¿nienie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Z³ot¹ Odznakê Politechniki Wroc³awskiej, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi.

Jest mê¿atk¹, matk¹ trzech córek studiuj¹cych na wroc³awskich uczelniach.

(9)

N O W O M I A N O W A N I P R O F E S O R O W I E

Z P O L I T E C H N I K I W R O C £ A W S K I E J

zachêt¹ swojego nauczyciela fizyki pana M.L.: „baby na fizykê siê nie nadaj¹”. Studia wy¿sze z zakresu fizyki doœwiadczalnej cia³a sta³ego ukoñczy³a z wyró¿nieniem uzyskuj¹c magisterium. Sto-pieñ doktora nauk fizycznych nada³a jej w 1978 r. Rada Naukowo-Dydaktyczna Instytutu Fizyki Politechniki Wroc³awskiej na pod-stawie rozprawy doktorskiej „W³asnoœci termodynamiczne ma³ych cz¹stek metalicznych przy za³o¿eniu losowych rozk³adów pozio-mów energetycznych”, której promotorem by³ prof. dr hab. Jerzy Czerwonko. Natomiast stopieñ doktora habilitowanego nauk fizycz-nych nada³a jej w 1992 r. Rada Wydzia³u PPT Politechniki Wro-c³awskiej na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Uniwersalnoœæ prawa relaksacji dielektrycznej”.

W latach 1968-72 pracowa³a kolejno na stanowiskach asysten-ta sasysten-ta¿ysty, asystenasysten-ta oraz sasysten-tarszego asystenasysten-ta w Instytucie Fizyki Doœwiadczalnej Uniwersytetu Wroc³awskiego. Ze wzglêdu na ob-ci¹¿enia zwi¹zane z wychowaniem dziecka, w latach 1972-74 pra-cowa³a w Lotniczych Zak³adach Naukowych jako nauczycielka fizyki. W latach 1974-78 odby³a studia doktoranckie na Politech-nice Wroc³awskiej z zakresu teorii cia³a sta³ego. W dniu 1.10.1978 r. zosta³a zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Fizyki Politechniki Wroc³awskiej, gdzie pracuje nieprzerwanie do chwili obecnej. Od 1.02.1997 r. jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

W roku akademickim 1983/84 przebywa³a na kontrakcie w USA jako visiting professor na Louisiana State University w Baton Ro-uge, a w roku akademickim 1995/96 odby³a sta¿ naukowy w Insti-tute of Theoretical Physics University of California, Santa Barba-ra. Krótsze sta¿e naukowe odby³a w International Centre for The-oretical Physics, Triest (1991), w Physics Department, Royal Hol-loway College, University of London (1991, 1993), w Center for Stochastic and Chaotic Processes, Case Western Reserve Univer-sity, Cleveland (1993) oraz w International Solway Institutes for Physics and Chemistry, Bruksela (1997).

Dorobek naukowy Kariny Weron to ogó³em: 67 prac, w tym prac indywidualnych 21, wspó³autorskich 46. Wed³ug Citation In-dex, by³y one cytowane 66 razy. Prace te, zarówno powsta³e przed jak i po habilitacji, ukaza³y siê w znacz¹cych czasopismach miê-dzynarodowych, m.in. w nastêpuj¹cych czasopismach z listy fila-delfijskiej: Journal of Statistical Physics, Physica A, Physical Re-view A, Physical ReRe-view E, Journal of Physics: Condensed Matter oraz w Journal of Physics A: Mathematical and General. Jej wk³ad w rozwój fizyki teoretycznej polega na konstrukcji œcis³ych mode-li matematycznych stanowi¹cych punkt wyjœcia do zrozumienia mechanizmów losowych rz¹dz¹cych procesami relaksacyjnymi w uk³adach z³o¿onych. Zaproponowane formalizmy teoretyczne po-zwalaj¹ œciœle wyraziæ takie pojêcia jak: hierarchiczna dynamika struktur klastrowych, samopodobne w³asnoœci skaluj¹ce oddzia³y-wañ miêdzy elementami strukturalnymi uk³adu, kryterium energe-tyczne Jonschera oraz mechanizmy spowalniaj¹ce relaksacje.

Wyniki jej prac z zakresu modelowania procesów relaksacji zo-sta³y odnotowane w 3 monografiach oraz w kilku opracowaniach przegl¹dowych; m.in. A. Jonscher poœwiêca im ca³y rozdzia³ swo-jej monografii „Universal Relaxation Law”, London 1996. Prezen-towane te¿ by³y na 26 konferencjach miêdzynarodowych, w tym podczas 8 wyst¹pieñ w postaci referatów plenarnych lub zapro-szonych. Nowy kierunek badañ naukowych rozwijany od trzech lat przez prof. K. Weron zwi¹zany jest z aktualn¹ problematyk¹

biofizyczn¹ dotycz¹c¹ modelowania mechanizmów transportu jo-nów przez kana³y w b³onach biologicznych.

Karina Weron prowadzi³a zajêcia dydaktyczne z ró¿nych dzia-³ów fizyki teoretycznej oraz doœwiadczalnej na Uniwersytecie Wro-c³awskim, Politechnice Wroc³awskiej jak i za granic¹. Od æwiczeñ rachunkowych po wyk³ady kursowe i wyk³ady monograficzne dla magistrantów i doktorantów. Jest promotorem szeœciu rozpraw dok-torskich, w tym czterech ju¿ zakoñczonych (1994, 1997, 1999, 1999). Z tych ostatnich trzy uzyska³y wyró¿nienia. By³a opieku-nem szeœciu prac magisterskich. Opiekowa³a siê dwoma stypen-dystami MEN w ramach indywidualnego toku studiów, jednym lau-reatem stypendium FNP’2001 (Szymon Mercik) oraz zagranicz-nymi sta¿ystami naukowymi (aktualnie stypendyst¹ NATO). Ma zas³ugi w tworzeniu interdyscyplinarnych oraz œrodowiskowych platform dyskusji naukowych, czego przyk³adem jest dobrze zna-ne w œrodowisku wroc³awskich fizyków i matematyków semina-rium „Dynamika nieliniowa: losowoœæ – chaos” prowadzone wspól-nie z prof. Piotrem Garbaczewskim oraz dr Agwspól-nieszk¹ Jurlewicz. Pe³ni³a szereg funkcji organizacyjnych zwi¹zanych z badaniami naukowymi (kierowa³a m.in. dwoma grantami KBN i grantem miê-dzynarodowym NSF-KBN oraz wspó³organizowa³a konferencje naukowe). W Instytucie Fizyki zorganizowa³a cykl wyk³adów po-pularyzuj¹cych fizykê dla uczniów szkó³ dolnoœl¹skich. Jest wie-loletnim cz³onkiem komisji programowych dla kierunków Fizyka i In¿ynieria Biomedyczna oraz komisji hospitacyjnej. Mimo tego zaanga¿owania i udokumentowanych osi¹gniêæ uwa¿a, ¿e cyto-wany na wstêpie pogl¹d odnoœnie mo¿liwoœci kobiet niestety dalej straszy w krêgach uniwersyteckich, szczególnie w tak zdomino-wanej przez mê¿czyzn dziedzinie wiedzy, jak¹ niew¹tpliwie jest fizyka teoretyczna. 

Dokoñczenie na stronie 10

P

ROF

.

DR

HAB

.

R

YSZARD

P

OPRAWSKI

Urodzi³ siê w 1948 roku w Stru-pinie (obecnie woj. dolnoœl¹skie). W 1967 roku ukoñczy³ Technikum Che-miczne w Brzegu Dolnym, a w 1972 roku uzyska³ stopieñ magistra fizyki o specjalnoœci Fizyka doœwiadczalna na Uniwersytecie Wroc³awskim. Po ukoñczeniu studiów przez rok praco-wa³ w Laboratorium Badawczym NZPO „Rokita” w Brzegu Dolnym. W latach 1973–1976 jako stypendysta Politechniki Wroc³awskiej odby³ studia doktoranckie w Instytucie Fizyki Doœwiadczalnej Uni-wersytetu Wroc³awskiego. Rozprawê doktorsk¹ Wp³yw struktury domenowej na w³asnoœci piroelektryczne kryszta³ów TGS wyko-nan¹ pod opiek¹ prof. Arkadiusza Jaœkiewicza obroni³ w Instytu-cie Fizyki Doœwiadczalnej Uniwersytetu Wroc³awskiego w 1976 r. Stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych uzy-ska³ 1990 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej Wp³yw zmian uporz¹dkowania elektrycznego na w³asnoœci dielektryczne i

(10)

ter-N O W O M I A ter-N O W A ter-N I P R O F E S O R O W I E

Z P O L I T E C H N I K I W R O C £ A W S K I E J

Dokoñczenie ze strony 9

P

ROF

.

DR

HAB

.

IN¯

.

A

NTONI

K

OZIO£

Postanowieniem z 9 maja 2001 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nada³ tytu³ profesora nauk technicz-nych dr hab. Antoniemu Kozio³owi.

Antoni Kozio³ urodzi³ siê 13.06.1945 r. w Moszczenicy k. Gor-lic (woj. ma³opolskie). W latach 1959 – 1964 uczy³ siê w Technikum Che-micznym przy Zak³adach Azotowych miczne kryszta³ów RbHSeO4 i NH4HseO4, przedstawionej Radzie

Wydzia³u Podstawowych Problemów Politechniki Wroc³awskiej. Od stycznia 1977 roku pracuje w Instytucie Fizyki Politechniki Wroc³awskiej: pocz¹tkowo na stanowisku adiunkta, a od paŸdzier-nika 1995 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Praca doktorska Ryszarda Poprawskiego dotyczy³a badania wp³ywu pola depolaryzacji na polaryzacjê makroskopow¹ ferro-elektrycznych kryszta³ów siarczanu trójglicyny. Rozwiniêcie prac dotycz¹cych tej tematyki po doktoracie zaowocowa³o cyklem pu-blikacji, które pozwoli³y wyjaœniæ mechanizm zjawiska termicz-nie stymulowanej emisji œwiat³a z powierzchni ró¿nego typu die-lektryków polarnych.

Równoczeœnie bada³ on w³asnoœci fizyczne oraz ferroelektryczne i superjonowe przemiany fazowe w nowej rodzinie ferolektryków z wi¹zaniem wodorowym – kryszta³ach kwaœnych selenianów. Uzyskane wyniki dotycz¹ce w³asnoœci dielektrycznych, ciep³a w³a-œciwego, wp³ywu ciœnienia hydrostatycznego na przejœcia fazowe oraz efektu izotopowego pozwoli³y opracowaæ diagramy fazowe i przyczyni³y siê do wyjaœnienia mechanizmów przemian fazowych obserwowanych w kryszta³ach kwaœnych selenianów.

Ryszard Poprawski poœwiêci³ wiele uwagi dzia³alnoœci na rzecz rozwoju zaplecza badawczego oraz pracom o charakterze aplika-cyjnym i technicznym (ich przyk³adem mo¿e byæ wykonanie wspól-nie z doktorem Józefem Mrozem elementów dyspersyjnych do ba-dania promieniowania rentgenowskiego S³oñca z pok³adów sztucz-nych satelitów Ziemi).

Po habilitacji prowadzi³ wraz z wspó³pracownikami prace do-tycz¹ce przejœæ fazowych w kryszta³ach halogenków amoniowo– bizmutowych oraz izostrukturalnych przemian fazowych i zjawisk ponadkrytycznych w ferroelektrykach w³aœciwych oraz ferroele-stykach i ferroelektrykach niew³aœciwych. Istotnym osi¹gniêciem jest równie¿ cykl prac poœwiêconych badaniom w³asnoœci piroelek-trycznych kryszta³ów w niskich temperaturach oraz publikacje do-tycz¹ce w³asnoœci fizycznych monokryszta³ów i ceramiki Na0.5Bi0.5TiO3.

Ryszard Poprawski od dwudziestu lat kieruje Zespo³em Fizyki Dielektryków w Instytucie Fizyki Politechniki Wroc³awskiej. Ze-spó³ ten bra³ udzia³ w realizacji wielu programów badawczych, prowadzi aktywn¹ wspó³pracê miêdzynarodow¹, a wyniki swoich badañ przedstawia³ na wielu presti¿owych konferencjach miêdzy-narodowych.

By³ promotorem dwóch zakoñczonych prac doktorskich oraz kilkunastu prac dyplomowych.

Dorobek naukowy Ryszarda Poprawskiego stanowi 47 prac opublikowanych w czasopismach zagranicznych, 17 prac opubli-kowanych w czasopismach krajowych o zasiêgu miêdzynarodo-wym, 16 referatów opublikowanych w kraju oraz 3 referaty opu-blikowane za granic¹. Jest autorem jednej monografii, trzech pa-tentów, wspó³autorem trzech skryptów oraz trzech czêœci podrêcz-nika Æwiczenia laboratoryjne z fizyki.

Jego prace naukowe by³y cytowane 168 razy (wg Science Citation Index), a wyniki badañ zosta³y zamieszczone w kilku edycjach wy-dawnictwa Landoldt Bornstein, Numerical Data and Fuunctional Relationships in Science and Technology oraz kilku monografiach.

Dzia³alnoœæ dydaktyczna obejmuje wyk³ady z fizyki ogólnej, zajêcia audytoryjne i laboratoryjne, wyk³ady specjalistyczne z fi-zyki dielektryków, fifi-zyki ferroelektryków, wyk³ady na temat za-stosowañ dielektryków w nauce i technice oraz z fizycznych pod-staw przetwarzania wielkoœci nieelektrycznych na elektryczne. Wspólnie z W³odzimierzem Salejd¹ i Witoldem Kloneckim opra-cowa³ nowoczesny, zgodny z normami ISO podrêcznik pt. Æwi-czenia laboratoryjne z fizyki, Zasady opracowania wyników po-miarów.

Pasjê Ryszarda Poprawskiego stanowi budowa zestawów do Laboratorium Podstaw Fizyki oraz zestawów demonstracyjnych do wyk³adów z fizyki. Jego osi¹gniêcia na polu rozwoju ekspery-mentalnego zaplecza dydaktycznego fizyki by³y prezentowane na kilku konferencjach krajowych i zagranicznych, gdzie spotyka³y siê z uznaniem specjalistów.

Od 1999 roku jest kierownikiem Laboratorium Podstaw Fizyki, gdzie kontynuuje zapocz¹tkowan¹ przez dr Ludmi³ê Lewowsk¹ modernizacjê i rozbudowê tej niezwykle wa¿nej w procesie kszta³-cenia in¿ynierów jednostki.

Prowadzi bardzo aktywn¹ dzia³alnoœæ popularyzatorsk¹. Wy-g³asza³ wyk³ady popularnonaukowe, organizowa³ pokazy doœwiad-czeñ z fizyki dla m³odzie¿y szkó³ œrednich, organizowa³ oraz pro-wadzi³ wyk³ady i pokazy doœwiadczeñ w ramach Wroc³awskich Festiwali Nauki.

W latach 1984–1991 pe³ni³ obowi¹zki zastêpcy dyrektora In-stytutu Fizyki Politechniki Wroc³awskiej. Od 1996 roku ponownie pe³ni tê funkcjê.

Ryszard Poprawski zosta³ odznaczony Z³otym i Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, nagrodzony licznymi nagrodami Rektora, dziekana WPPT i dyrektora Instytutu Fizyki Politechniki Wro-c³awskiej.

Jego pasj¹ pozazawodow¹ jest ³ucznictwo. Za zas³ugi dla tej dyscypliny sportu zosta³ odznaczony miêdzy innymi Medalem Pol-skiego Komitetu OlimpijPol-skiego i Medalem 50-lecia PolPol-skiego Zwi¹zku £uczniczego. Jest aktywnym cz³onkiem Centralnej Gru-py Sêdziów Polskiego Zwi¹zku £uczniczego.

¯ona Marianna jest nauczycielk¹ matematyki, syn Wojciech jest absolwentem Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wroc³awskiej (obecnie jest doktorantem na tym wy-dziale), córka Ewa koñczy w bie¿¹cym roku studia na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu – kierunek Finanse i Bankowoœæ. 

(11)

N O W O M I A N O W A N I P R O F E S O R O W I E

Z P O L I T E C H N I K I W R O C £ A W S K I E J

w Moœcicach k. Tarnowa. W roku 1964 podj¹³ studia wy¿sze na Wydziale Chemicznym PWr, które ukoñczy³ w 1969 r. uzyskuj¹c magisterium. W latach 1970 – 1976 studiowa³ w trybie zaocznym matematykê na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UWr i uzyska³ stopieñ magistra matematyki (1980 r.).

Stopieñ doktora nauk technicznych nada³a mu w 1975 r. Rada Naukowa Instytutu In¿ynierii Chemicznej i Urz¹dzeñ Cieplnych PWr, a stopieñ doktora habilitowanego – w roku 1990 Rada Wy-dzia³u Chemicznego PWr.

Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ 1 paŸdziernika 1969 r. jako asystent sta¿ysta w Instytucie In¿ynierii Chemicznej i Urz¹dzeñ Cieplnych PWr. Pracowa³ tam na stanowiskach naukowo-dydaktycznych: asy-stenta, starszego asyasy-stenta, adiunkta oraz profesora nadzwyczajne-go, które zajmuje w chwili obecnej.

W roku 1989 jako stypendysta im. H. Hertza odby³ sta¿ nauko-wy w Katedrze Termicznego Rozdzia³u Substancji Uniwersytetu w Bochum (RFN) pod kierunkiem prof. R. Billeta, znanego specjali-sty w dziedzinie optymalizacji procesu despecjali-stylacji. Od 1 czerwca 1990 do 31 grudnia 1991 r. pracowa³ na kontrakcie w firmie prze-mys³owej Envicon Engineering (Dinslaken, RFN) zajmuj¹cej siê in¿ynieri¹ ochrony œrodowiska.

Opublikowa³ ponad 50 prac naukowych w renomowanych cza-sopismach krajowych i zagranicznych. Uczestniczy³ aktywnie w wielu kongresach i konferencjach krajowych i miêdzynarodowych. Ponadto wykona³ ogó³em 56 prac niepublikowanych (raportów z prac badawczych i referatów wyg³aszanych na ró¿nych konferen-cjach i sympozjach).

G³ówne kierunki dzia³alnoœci naukowej prof. Kozio³a to: • analiza, badania i modelowanie hydrodynamiki i wymiany masy w aparatach kolumnowych,

• badania procesów absorpcyjnych, desorpcyjnych i destylacyj-nych stosowadestylacyj-nych w in¿ynierii ochrony œrodowiska,

• badania i modelowanie transportu ciep³a i masy z równoczesn¹ reakcj¹ chemiczn¹ w kolumnach pó³kowych i wype³nionych.

Prof. A. Kozio³ sformu³owa³, rozwi¹za³ i przedstawi³ w formie publikacji o miêdzynarodowym zasiêgu szereg istotnych proble-mów dotycz¹cych:

• hydrodynamiki oraz wymiany masy w pó³kowych aparatach kolumnowych z uwzglêdnieniem obszarów przecieku i porywania cieczy,

• modelowania absorpcji SO2 w wodzie w obszarze niskich stê¿eñ,

• modelowania przenikania masy podczas desorpcji wielosk³ad-nikowej z równoczesn¹ reakcj¹ chemiczn¹.

Pobyt na sta¿u naukowym w Katedrze Termicznego Rozdzia³u Substancji pod opiek¹ prof. Billeta sta³ siê dla prof. A Kozio³a in-spiracj¹ do badañ procesów oczyszczania gazów w kolumnach wype³nionych. Spoœród kilku opublikowanych prac z tego zakresu na szczególn¹ uwagê zas³uguje krytyczne opracowanie zagadnie-nia równowagi absorpcyjnej uk³adu woda - dwutlenek siarki w za-kresie niskich stê¿eñ. W dorobku naukowym z ostatniego okresu nale¿y wyró¿niæ zespo³owe opracowanie ró¿niczkowego modelu przenikania masy podczas desorpcji wielosk³adnikowej z reakcj¹ chemiczn¹ wykonane w ramach projektu badawczego KBN. Mo-del ten poszerza wiedzê naukow¹, jak i pozwala na optymalne pro-jektowanie i prowadzenie ró¿nych procesów oczyszczania œcieków i gazów odlotowych.

Istotnym dorobkiem jest cykl publikacji poœwiêconych wymia-nie ciep³a w aparatach kolumnowych. Prace te dziêki podstawom teoretyczno-doœwiadczalnym umo¿liwiaj¹ znacznie dok³adniejszy opis procesów zachodz¹cych w tych aparatach.

Wiêkszoœæ prac prof. Antoniego Kozio³a ma znaczenie praktycz-ne. Znalaz³y one zastosowanie przy projektowaniu ró¿nych insta-lacji przemys³owych. W szczególnoœci dotyczy to opracowañ wy-konanych wspólnie z prof. Billetem oraz doœwiadczeñ wyniesio-nych z pracy w firmie Envicon Engineering.

Z uwagi na znacz¹cy dorobek naukowy z zakresu in¿ynierii che-micznej i procesowej prof. A. Kozio³ sta³ siê du¿ym autorytetem w tej specjalnoœci. Wyrazem tego by³o zlecenie mu ponad 20 recenzji artyku³ów naukowych przez redakcjê czasopisma PAN In¿ynieria Chemiczna i Procesowa, recenzji wydawniczej ksi¹¿ki Termody-namika procesowa przez redakcjê Wydawnictw Naukowo-Technicz-nych oraz dwu not redakcyjNaukowo-Technicz-nych o ksi¹¿kach wydaNaukowo-Technicz-nych przez re-dakcjê czasopisma Wiadomoœci Chemiczne.

Prof. Antoni Kozio³ jest cenionym dydaktykiem. Od pocz¹tku swojej pracy na uczelni prowadzi wa¿ne zajêcia (ostatnio przede wszystkim wyk³ady) m. in. z: in¿ynierii procesowej, kinetyki pro-cesowej, termodynamiki propro-cesowej, aparatury procesowej i me-tod matematycznych w in¿ynierii chemicznej na Wydziale Chemicz-nym i Mechaniczno-EnergetyczChemicz-nym oraz na Studium Doktoranc-kim. By³ opiekunem 43 prac dyplomowych.

Jest samodzielnym autorem skryptu dla studentów Kinetyka pro-cesów mechanicznych, cieplnych i dyfuzyjnych oraz wspó³autorem dwu zbiorów zadañ wydanych przez Oficynê Wydawnicz¹ PWr. Jego istotnym osi¹gniêciem dydaktycznym jest opracowanie wspól-nie z prof. Romanem Kochem obszernego podrêcznika akademic-kiego Dyfuzyjno - cieplny rozdzia³ substancji (WNT), który uzy-ska³ Nagrodê Ministra Edukacji Narodowej.

Prof. Kozio³ jest promotorem 3 zakoñczonych prac doktorskich oraz recenzentem 4 prac doktorskich i jednej habilitacyjnej.

Od czerwca 1992 roku do sierpnia 1996 roku pe³ni³ funkcjê za-stêpcy dyrektora Instytutu ds. Dydaktyki i Kszta³cenia Kadry Na-ukowej. Równoczeœnie od 24 wrzeœnia 1993 r. do 31 marca 1998 r. kierowa³ Zak³adem Aparatury Procesowej. Od 1 listopada 1999 r. jest kierownikiem nowo utworzonego Zak³adu Aparatury Chemicz-nej. Od roku 1992 do chwili przy³¹czenia Instytutu do Wydzia³u Chemicznego by³ cz³onkiem Rady Wydzia³u Mechaniczno-Ener-getycznego. Uczestniczy³ aktywnie w kilku sta³ych i okresowych komisjach tej rady, m.in. w latach 1993-1997 by³ przewodnicz¹-cym Wydzia³owej Komisji Egzaminów Dyplomowych. Jest cz³on-kiem Rady Naukowej Instytutu In¿ynierii Chemicznej i Urz¹dzeñ Cieplnych. W roku 1996 prorektor ds. nauki PWr powierzy³ mu obowi¹zki eksperta-opiniodawcy Komisji ds. Odbioru Prac Statu-towych. Dwukrotnie by³ cz³onkiem Kolegium Elektorów wybiera-j¹cego Rektora PWr. Uczestniczy w pracach Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej.

W roku 1989 otrzyma³ Z³ot¹ Odznakê Politechniki Wroc³aw-skiej, w listopadzie 1997 r. zosta³ odznaczony Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi RP, a roku 1995 uhonorowano go Nagrod¹ Ministra Edu-kacji Narodowej. Wielokrotnie by³ wyró¿niany nagrodami Rekto-ra, dziekana i dyrektora Instytutu.

Jest ¿onaty i ma dwoje doros³ych dzieci. Interesujê siê histori¹ i kosmologi¹. 

(12)

eEurope+

Komisja Europejska w porozumieniu z krajami ubiegaj¹cymi siê o cz³onkostwo w Unii Europejskiej przygotowuje plan dzia³añ „eEu-rope+ – A Co-operative Effort to Implement the Information So-ciety in Europe”. Dokument ten jest oparty na planie dzia³añ „eEu-rope 2002 – An Information Society for All”. Bêdzie prezentowa³ zadania, które we wspó³pracy z Komisj¹ Europejsk¹ maj¹ podj¹æ kraje kandyduj¹ce do Unii Europejskiej. Ich realizacja ma s³u¿yæ rozwojowi spo³eczeñstwa informacyjnego.

Polskie stanowisko w sprawie projektu planu dzia³añ „eEuro-pe+” zosta³o zaprezentowane 28 marca podczas bilateralnego spo-tkania przedstawicieli Polski i Komisji Europejskiej.

Wersja dokumentu „eEurope+”, uwzglêdniaj¹ca rezultaty sze-regu spotkañ bilateralnych przedstawicieli komisji Europejskiej z reprezentantami krajów kandyduj¹cych (m. in. Polski, Estonii, Bu³-garii, Litwy, S³owacji, S³owenii, Rumunii, Turcji, £otwy, Malty, Cypru, Republiki Czeskiej i Wêgier), znajduje siê na stronie WWW pod adresem http://www.kbn.gov.pl/cele/eeurope/index.html.

W siedzibie Komitetu Badañ Naukowych 24 kwietnia odby³o siê z udzia³em min. Andrzeja Wiszniewskiego spotkanie poœwiêco-ne dyskusji nad projektem dokumentu „eEurope+”. Podsekretarz stanu Ma³gorzata Koz³owska omówi³a plan dzia³añ „eEurope+”.

Zebrani poparli priorytety ujête w projekcie planu dzia³añ „eEu-rope+”, a ponadto zg³osili propozycje uzupe³nieñ zapisów w doku-mencie. Propozycja stanowiska polskiego zostanie zamieszczona na stronie WWW Forum ds. Spo³eczeñstwa Informacyjnego. (tz)

Posiedzenie KBN

• Na posiedzeniu w dniu 17 maja Komitet przyj¹³ projekt uchwa³y w sprawie przyznania œrodków w ³¹cznej wysokoœci 12.280.700 z³ na dofinansowanie w latach 2001 – 2003 badañ i prac rozwojo-wych bêd¹cych czêœci¹ programów Unii Europejskiej lub innych programów miêdzynarodowych.

• Zmniejszono z 10 mln z³ do 9,95 mln z³ tegoroczn¹ pulê œrod-ków na dofinansowanie inwestycji na infrastrukturê informatycz-n¹. Od³o¿ono decyzjê o przyznaniu Instytutowi Chemii Bioorga-nicznej PAN œrodków na dofinansowanie budowy ogólnopolskiej sieci optycznej.

• Zmieniono uchwa³ê o finansowaniu lub dofinansowaniu badañ w³asnych szkó³ wy¿szych w 2001 roku. Do szkó³ zostanie skiero-wany list okreœlaj¹cy sposób wykorzystania przyznanych œrodków. Dziêki nowelizacji ustawy o KBN po raz pierwszy mo¿liwe by³o przyznanie niepañstwowym szko³om wy¿szym i pañstwowym wy-¿szym szko³om zawodowym dotacji na finansowanie lub dofinan-sowanie badañ w³asnych. Dofinandofinan-sowanie w ³¹cznej wysokoœci 501 tysiêcy otrzyma³o 14 szkó³. £¹czna kwota przeznaczona na bada-nia w³asne wynios³a 241.098.000 z³.

• Po rozpatrzeniu wniosków zespo³ów P-04, P-05 i T-08 o usta-nowienie od 2002 roku nowych tytu³ów SPUB (specjalnych urz¹-dzeñ badawczych). postanowiono na kolejnym posiedzeniu doko-naæ przegl¹du ustanowionych dotychczas SPUB, wstêpnie reko-mendowaæ wnioski zespo³ów 05 i T-08, zaœ wniosek zespo³u P-04 rozpatrzyæ po uzyskaniu wyników kontroli.

• Cz³onkowie KBN zdecydowali, ¿e Polska bêdzie nadal uczestniczyæ w budowie teleskopu SALT w Republice Po³udnio-wej Afryki.

• Przeg³osowano wnioski o ustanowienie projektów celowych zamawianych. Komitet odrzuci³ 13 wniosków: (PCZ 01/24 –04/24, 07/24-09/24, 004/25-007/25, 10/25, 12/25), natomiast ustanowi³:

PCZ 05/24 „Opracowanie metodyki wykorzystania systemu monitoringu i os³ony kraju dla poprawy bezpieczeñstwa ruchu dro-gowego”,

PCZ 01/25 „Czysty wêgiel – optymalizacja ekonomicznych skut-ków wydobycia i utylizacji wêgla kamiennego w perspektywie do roku 2020”,

PCZ 03/25 „Opracowanie procedur diagnostyczno-terapeutycz-nych w nowotworach oœrodkowego uk³adu nerwowego (OUN) u dzieci” (warunkowo, po ustaleniu nowej kalkulacji kosztów),

PCZ 008/25 „Opracowanie metodyki i okresowych badañ obiek-tów budowlanych biernej ochrony przeciwpowodziowej z wyko-rzystaniem wspó³czesnych technologii badawczych dla potrzeb zwiêkszenia bezpieczeñstwa obszarów chronionych przed powo-dzi¹” (po po³¹czeniu z PCZ 06/24),

PCZ 03/22 „Okreœlenie mo¿liwoœci zmniejszenia iloœci odpa-dów z procesów odlewniczych i metody zagospodarowania tych odpadów spe³niaj¹ce wymogi Unii Europejskiej w zakresie ochro-ny œrodowiska”.

• Sekretarz Komitetu dr Jan K. Fr¹ckowiak omówi³ projekt wy-tycznych KBN w sprawie pracy sekcji specjaliswy-tycznych. Na na-stêpnym posiedzeniu zostanie przedstawiony kolejny projekt uwzglêdniaj¹cy przedstawione w dyskusji uwagi i opinie.

• Zapoznano siê z informacjami na temat wykonania bud¿etu w dziale 730 - Nauka (stan na 30 kwietnia br.) i uczestnictwa Pol-ski w 5. Programie Ramowym Unii EuropejPol-skiej.

Ponadto min. Andrzej Wiszniewski przedstawi³ stanowisko Ze-spo³u do spraw Etyki w Nauce precyzuj¹ce szczegó³y zasad obo-wi¹zuj¹cych przy rozpatrywaniu wniosków przez sekcjê specjali-styczn¹ i sposobu gratyfikowania prze³o¿onych wykonawców pro-jektów (patrz ni¿ej).

Nastêpne posiedzenie KBN: 21 czerwca 2001 r. (tz)

Stanowisko Zespo³u do spraw Etyki w Nauce

W zwi¹zku z pytaniami zadanymi przez Kierownictwo Komite-tu Badañ Naukowych Zespó³ ds. Etyki w Nauce na swoim posie-dzeniu w dniu 7 maja 2001 r. zaj¹³ nastêpuj¹ce stanowisko w spra-wach dotycz¹cych systemu projektów finansowanych lub dofinan-sowywanych ze œrodków bud¿etu nauki:

• Cz³onek zespo³u Komitetu Badañ Naukowych, opiekun sekcji specjalistycznej nie powinien uczestniczyæ w merytorycznym roz-patrywaniu przez sekcjê skierowanych do niej wniosków.

• Wsparcie merytoryczne m³odszych kadr jest obowi¹zkiem zawodowym samodzielnych pracowników nauki. Powinno byæ wiêc zasad¹, ¿e samodzielny pracownik nauki nie pobiera wynagrodze-nia jako wykonawca w projekcie prowadzonym przez osobê o ni¿-szym statusie naukowym.

Z upowa¿nienia Zespo³u    Prof. dr hab. Witold Karczewski Przewodnicz¹cy Z.E.N      

Nauka 2001

Komitet Badañ Naukowych zorganizowa³ w dniach 23 i 24 maja doroczn¹ konferencjê maj¹c¹ na celu przedstawienie bud¿etu na-uki na rok 2001 i najwa¿niejszych spraw, które znajduj¹ siê w ob-szarze dzia³añ Komitetu. Instytucja ta obchodzi w³aœnie swoje dzie-siêciolecie.

Przewodnicz¹cy KBN prof. Andrzej Wiszniewski nawi¹zu-j¹c w swoim wyst¹pieniu do tej rocznicy przypomnia³, ¿e w pierw-szych dniach III Rzeczpospolitej polska nauka nie przystawa³a do modelu zachodnioeuropejskiego, gdy¿:

• Polska nauka by³a pañstwowa.

• Liczba pracuj¹cych w obszarze badañ by³a swyraŸnie wiêksza od aktualnych potrzeb. Tak¿e w obszarze szkolnictwa wy¿szego.

(13)

• By³a podzielona na trzy podstawowe struktury organizacyjne: szkolnictwo wy¿sze, jednostki badawczo rozwojowe oraz instytu-ty badawcze PAN. Wewn¹trz dwóch pierwszych struktur istnia³y podzia³y na poszczególne resorty.

• Z roku na rok wystêpowa³y ogromne wahania w finansowaniu prac badawczych. Na badania przeznaczono: w roku 1979 oko³o 1,5% PKB, w roku 1983 – 0,8% PKB, w roku 1987 – 1,5% PKB, a w roku 1992 – 0,84% PKB.

• Mimo sporego finansowania pochodz¹cego od jednostek go-spodarczych, stopieñ praktycznego wykorzystania wyników prac badawczych by³ znikomy, a innowacyjnoœæ przedstawia³a wiele do ¿yczenia.

• Poszczególne dziedziny nauki by³y rozwiniête w ró¿nym stop-niu. Przy wysokim poziomie nauk teoretycznych, niez³ym – nie-których dziedzin in¿ynierskich i przyrodniczych, s³abo przedsta-wia³y siê nauki ekonomiczno-spo³eczne, pedagogiczne, czy te¿ prawne.

• Œwiat nauki by³ zupe³nie nieprzystosowany do prywatyzacji poszczególnych jednostek badawczych i komercjalizacji wyników badañ.

• Przy powa¿nym niedofinansowaniu nauki i bardzo niskich upo-sa¿eniach pracowników naukowych pojawi³a siê mo¿liwoœæ wielu dodatkowych lukratywnych zajêæ. Powstanie ogromnej liczby uczel-ni prywatnych stworzy³o zapotrzebowauczel-nie na wyk³adowców, co doprowadzi³o do rozrostu wieloetetowoœci.

Prof. A. Wiszniewski przypomnia³, ¿e decyzjê o powo³aniu Ko-mitetu Badañ Naukowych pojêto w 1990 roku, a jego pierwsze po-siedzenie odby³o siê 15 maja 1991 r. Fundament na którym oparto koncepcjê Komitetu wspiera³ siê na dwóch filarach: pierwszym by³ wzorzec amerykañskiej National Science Foundation, drugim – nie-ufnoœæ naukowców wobec wszelkiej „w³adzy” i przesadna wiara w skutecznoœæ struktur demokratycznych. Stworzono wiêc instytucjê, która w sposób unikalny ³¹czy³a w sobie w³aœciwoœci ministerstwa nauki i agencji dziel¹cej pieni¹dze, by³a hybryd¹ samorz¹dowo-rz¹dow¹. Struktura ta tworzy³a zasady proceduralno-prawne dys-trybucji œrodków, realizowa³a je przydzielaj¹c te œrodki zespo³om badawczym oraz sprawdza³a uzyskane przez nie wyniki. KBN w praktyce by³ niemal monopolist¹ w zakresie dzielenia œrodków bu-d¿etowych na naukê.

Bud¿et KBN w poszczególnych latach przedstawi³ siê nastêpu-j¹co (pierwsza liczba podaje odniesienie do PKB, zaœ druga do wysokoœci œrodków bud¿etowych przeznaczonych na sferê B+R w roku 1991): 1992: 0,644% / 84,5%; 1994: 0,554% / 74,4%; 1996: 0,481% ?77,2%; 1998:0,438% / 78,0%; 2000: 0,417% / 80,1%.

W roku 2000 wydatkowano z bud¿etu pañstwa na naukê 3 mld. z³. Kwoty te trafia³y do jednostek badawczych szkó³ wy¿szych, in-stytutów PAN, oraz JBR-ów. Wzglêdne udzia³y tych pionów w roku 1992 (pierwsza liczba) oraz w roku 2000 (druga liczba) przedsta-wia³y siê nastêpuj¹co:

• Szkolnictwo wy¿sze: 31,7% / 43,0% • Instytuty PAN: 17,5% / 19,0%

• Jednostki badawczo-rozwojowe: 38,8% / 31,0%.

Jest przy tym istotne, ¿e szkolnictwo wy¿sze skupia oko³o 73% kadry naukowej, podczas gdy instytuty PAN zaledwie 7%, a JBR-y oko³o20%.

Œrodki na finansowanie nauki pochodz¹ce ze Ÿróde³ pozabud¿e-towych stanowi¹ po³owê tego, co na naukê ³o¿y bud¿et. W krajach wysoko rozwiniêtych s¹ one dwakroæ wiêksze od nak³adów bud¿e-towych i to jest jedn¹ z przyczyn istnienia pogl¹du, ¿e nauka

pol-ska jest dramatycznie niedofinansowana. Jednak nie ma na œwiecie kraju o dochodzie narodowym zbli¿onym do polskiego, który wy-datkowa³by na naukê wiêkszy procent PKB.

Istotna jest tak¿e ocena produkcji naukowej. Polscy naukowcy publikuj¹ rocznie oko³o 8000 artyku³ów w czasopismach odnoto-wywanych w filadelfijskiej bazie danych, co jest 1,17% ca³ej œwia-towej puli publikacji. W ci¹gu ostatnich 10 lat liczba polskich arty-ku³ów wzros³a o oko³o 60%. Polska maj¹c oko³o 200 publikacji na milion mieszkañców, ustêpuje wyraŸnie Wêgrom i Czechom, a z krajów OECD pozostawia w pobitym polu tylko Turcjê i Meksyk. Pod wzglêdem innowacyjnoœci nasza nauka zajmuje w miêdzyna-rodowym rankingu znacznie dalsze miejsce.

Od dwóch lat jesteœmy pe³noprawnym uczestnikiem 5. Progra-mu Ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie Nauki, Badañ Tech-nicznych i Prezentacji i wp³acamy tytu³em sk³adki niema³e kwoty. Jednak sukcesy naszych naukowców w uzyskiwaniu dofinansowa-nia projektów badawczych z kasy tego programu s¹ tak skromne, ¿e grozi nam, i¿ polskie zespo³y nie wykorzystaj¹ kwoty, jak¹ nasz kraj wp³aci do unijnej kasy. Aby temu zapobiec, KBN podejmuje nastêpuj¹ce dzia³ania:

• przygotowuje wieloletni¹ strategiê finansowania bud¿etowego nauki zak³adaj¹c¹ coroczny realny wzrost o 15% a¿ do osi¹gniêcia nak³adów równych 1% PKB, co mog³oby nast¹piæ za ok. 10 lat;

• inicjuje rozwi¹zania podatkowe zachêcaj¹ce przedsiêbiorców do finansowania prac badawczych i wdro¿eniowych; celem jest coroczny wzrost nak³adów pozabud¿etowych o 20%;

• d¹¿y do powi¹zania finansowania statutowego z osi¹gniêciami naukowymi jednostki wed³ug zasady, ¿e im lepsze wyniki, tym pro-porcjonalnie wy¿sze finansowanie; s³u¿y temu system oceny para-metrycznej poszczególnych instytucji naukowych;

• wspiera finansowo projekty celowe, w których badania s¹ wspó³finansowane przez przysz³ych u¿ytkowników; s³u¿y temu wyodrêbnienie z funduszy KBN œrodków na projekty celowe reali-zowane w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach;

• stwarza silne zachêty finansowe dla jednostek uczestnicz¹cych w 5. Programie Ramowym.

W ostatnim roku przewodnicz¹cy KBN sta³ siê jednoczeœnie ministrem nauki. Obowi¹zuj¹ca od stycznia 2001 Ustawa o KBN przyzna³a mu szereg uprawnieñ dotychczas zarezerwowanych dla Komitetu. Dziœ decyduje on o zasadach pracy Komitetu, oraz o podziale œrodków zarówno na poszczególne strumienie finansowa-nia, jak te¿ na poszczególne obszary nauk.

Mimo to minister A. Wiszniewski wci¹¿ ma w¹tpliwoœci, co oka¿e siê trudniejsze: czy osi¹gniêcie wymarzonego finansowania nauki na poziomie 1% PKB, czy te¿ sk³onienie uczonych do rezy-gnacji z wieloetetowoœci i skoncentrowaniu siê na pracach badaw-czych.

Sekretarz KBN Jan Krzysztof Fr¹ckowiak w referacie „KBN pod rz¹dami nowej ustawy” przedstawi³ historyczny rozwój struk-tury KBN i stan obecny wynikaj¹cy z ostatniej nowelizacji obo-wi¹zuj¹cej od 1 stycznia 2001 r. Do najwa¿niejszych nale¿¹:

• nowe zadania (wiêksze kompetencje decyzyjne) ministra na-uki,

• uproszczenie i zracjonalizowanie struktury Komitetu – w tym zniesienie Komisji Badañ Podstawowych i Badañ Stosowanych i przyjêcie zasady wprowadzenia do sk³adu Komitetu przewodnicz¹-cych jego zespo³ów; Komitet podejmuje wszystkie uchwa³y bez-wzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy sk³adu ustawowego,

Cytaty

Powiązane dokumenty

The research shows that a signifi cant group of young people works with no professional experience as unskilled workers in private companies. Aware of the fact

Przechodząc do kwestii charakterystycznych zachowań generacji Y na zewnętrznym i wewnętrznym rynku pracy, należy zdawać sobie sprawę, że wyniki amerykańskich badań nie do

Szyszka’s [1999, 2003] research revealed that, in the period of 1994–1999, the mean Monday returns on the stock market and major indices on the Warsaw Stock Exchange were

Technological aspects analyzed in PEST approach can be divided into “hard” – including the structure and equipment of the organization (information technologies, new organizational

In order to make the comparison of the implementation analysis phase from the two-segmental model of information systems lifecycle with the waterfall model of software lifecycle,

The priority initiatives, tasks and activities were all associated with the following objectives: (1) rendering a wide range of government services

Wyniki tych badań mają umożliwić uzyskanie odpowiedzi na istotne pytania związane z naturą zjawiska przedsiębiorczości na poziomie organizacji, w tym: czy organizacje komercyjne

Wartości ryzyka (odchylenia standardowego) dla portfela wyznaczonego za pomo- cą modelu MAD bez dodatkowych warunków oraz dla wybranych portfeli skon- struowanych przy założeniu