• Nie Znaleziono Wyników

"Kryteria oceny prozy pamiętnikarskiej", Andrzej Cieński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Kryteria oceny prozy pamiętnikarskiej", Andrzej Cieński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Elżbieta Jaworska

"Kryteria oceny prozy

pamiętnikarskiej", Andrzej Cieński,

"Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) :

[recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 18/4 (58), 87

(2)

(II) CHOJKACH Amtoni: Parnicki. 1 labiryncie historii. War-sscwa 1975, H U , aa. 270, n!b, 1, ił

32

,-Autor stawia zagadnienie stosunku zachodzącego pcwiędzy o- blektywnym poznaniem pro osa ów dsiejowyoh (przedmiot nauk history- cszych) a wizją dziejów (i historii) zawartą w twórczośoi Teodora Parniokiago, sa asosególzym uwzględnienia* probl w t y k i władsy, iŁr * t u ? speleosnej, postępu cywillaacy jnego, psychologii jed­ nostki i grup apołecszych. f swaj aaalisio stosuj« kategoria nauk apołecszych ar as kata gar i • krytyki literackiej. V oparolu o wcześ- aiejese modele powieści hiatozycsayok sstar »skasuj« zza oryginal­ ność twórczości Parnickiego, polemizując a historiosoficszią i es- tetyoaną postawą piaarsa.

BP/58/19 I.*.

(II) CTKteKT Azidrzej: Irytoria oceny proay pawiętnikarakiej. "Pamiętnik Literacki" 19^5 *. 2 a. 17-36.

Sformułowany przas autora model analizy tokatu pamiętnikar­ skiego obejmuje następujące elementy z 1. określeziie własnej pos­ tawy wobec badanego tekstu jako historycznej, socjologicznej, kry­ tycznoliterackiej lub izmej; 2. określeziie tematyki wspomnień i ustalenie hierarchii ważności tej tematyki; 3. określeziie stazio- wiaka, pochodzenia i działalności autora; 4. wyrażenie solidarno­ ści lub nieaolidarności z postawą autora; 5* określenie obiektyw­ nego lub subiektywnego charakteru pamiętnika i jego cech forrnal- zych; 6. określeziie prawdomówności i szczerości pamiętnika; 7« o­ kreślenie stopnia literackości pamiętnika; 8. określenia walorów dydaktycznych pamiętnika; 9. rekonatzrukcje osobowości piszącego pamiętnik.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Każdy z działów otwiera studium odnoszące s ię zarówno do jed­ nej, jak dru giej dziedziny sztuki i podkreślające ich wzajemną łączność. Część druga

/11/ WAJSZCZUK Jadwiga: Przeciwstawienie jako struktura właś­ ciwa szerokim kontekstom.. W: 0 spójności tekstu.Praca zbio­ rowa pod redakcją

kulturą oraz chroni przed niebezpieczeństwem zubożania wiedzy o znakach kultury, na jak ie narażało humanistykę podejście t y l ­ ko funkcjonalne.. Nie tłumaczy

[r]

Praca zbio­ rowa pod redakcją M.Żmigrodzkiej i

Prus dla celów satyrycznych i humorystycz­ nych wykorzystywał w nazewnictwie semantykę nazw z odwołaniem się do ogólnego ich znaczenia, uiywał słownictwa określającego ujemne

Z problematyki społeczno-ideowej pisma, Barbara Wolska, Romuald Kanarek, "Zeszyty Naukowe

[r]