• Nie Znaleziono Wyników

Spis treści Vol. 47 No. 5 (2016)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Spis treści Vol. 47 No. 5 (2016)"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Spis treści/Contents

Vol. 47 No. 5 (2016)

Łukasz Lenart, Agnieszka Leszczyńska-Paczesna

Do market prices improve the accuracy of inflation forecasting

in Poland? A disaggregated approach 365

Jan Przystupa, Ewa Wróbel

Modelling monetary transmission in less developed emerging markets:

the case of Tunisia 395

Krzysztof Bartosik, Jerzy Mycielski

Dynamika płac a długotrwałe bezrobocie w polskiej gospodarce 435

Dorota Ciołek, Tomasz Brodzicki

Determinanty produktywności polskich powiatów 463

Tomasz Świst

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (red.), European bank restructuring during I

(2)

Elektroniczna wersja czasopisma znajduje się na stronach: www.bankikredyt.nbp.pl. Electronic version is on web: www.bankandcredit.nbp.pl.

Publikacjom w Banku i Kredycie przyznawane jest 14 punktów.

Bank i Kredyt jest wydawany przez Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa Bank and Credit is published by Narodowy Bank Polski, Świętokrzyska Str. 11/21, 00-919 Warsaw

Prenumerata / Subscription Prenumeratę na 2016 r. przyjmują:

Wydawca, „RUCH” S.A., www.prenumerata.ruch.com.pl, „Kolporter” S.A., „Garmond Press” S.A.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W ostatnich latach za atrakcyjne miej- sce offshoringu usług biznesowych, nie tylko w skali europejskiej, ale i globalnej, uznawane są państwa Europy Środko- wej i Wschodniej

Z drugiej zaś strony poziom komplikacji zjawiska, jakim jest regionalny rynek inwestycyjny i wielki wpływ inwestycji na dobrobyt mieszkań- ców i kondycję gospodarki regionalnej

[r]

Wartości mogą stać się znakiem roz- poznawczym, DNA firmy, które stworzy trwałą przewagę strategiczną, a także efektywnym narzędziem zarządzania, gdy sprawimy, że

Gołąb (4), który przeprowadzał badania hydrogeologiczne w Szczawnicy po ostatniej wojnie, był początkowo zdania, że wody mine- ralne zawierające wolny dwutlenek węgla wią-

Zaprezentowana w artykule koncep- cja cyklu zarządzania wartością IT dla przedsiębiorstwa stanowi próbę opra- cowania kompleksowego podejścia do zarządzania technologiami

Przez kapitał własny zazwyczaj rozumie się kapitał zainwestowany przez właścicieli (akcjonariuszy, udziałowców), którzy oczekują zwrotu na poziomie kosz- tu kapitału

Interesu.Jący;miW!ldadem IW rozwiązanie tego Illiezmier- nie ważnego 7.8Gad,oienia są opracowane IOstartmo PI'ZeZ.. badaczy radzieckich