• Nie Znaleziono Wyników

"Odrzucenie fabuły", Wladimir Weidle, "Twórczość", R. 26 (1970), nr 10 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Odrzucenie fabuły", Wladimir Weidle, "Twórczość", R. 26 (1970), nr 10 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Zygmunt Ziętek

"Odrzucenie fabuły", Wladimir

Weidle, "Twórczość", R. 26 (1970), nr

10 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 14/40, 114

(2)

(I) WEIDLE Władimir: Odrzucenie fabuły. Przeł. A.Iwaszkie- wiczowa. "Twórczość" R.XXVI: 1970 nr 10 s. 74— 96.

Praca z pogranicza teorii i historii literatury jest za­ razem programowym wystąpieniem krytycznoliterackim.'Autor pole­ mizuje przede wszystkim z pojmowaniem i traktowaniem fabuły we współczesnej, XX-wiecznej twórczości powieściowej, a nie z u­ staleniami teorii lub historii literatury. Odrzuceniu fabuły jako tworu rzekomo sztucznego, nieprawdziwego przeciwstawia ro­ zumienie jej jako "wymiaru prawdy", dowodu obecności w litera­ turze i w sztuce pełnego człowieka.

Z

tego punktu widzenia XX- wieczny kryzys powieści, dramatu, noweli, spowodowany zanikiem lub brakiem wyobraźni twórczej i odwagi kreacyjnej,ucieczką od tych sposobów specyficznie literackich do innych form wyrazu - eseju, reportażu, montażu, dokumentu, malarskiego widzenia i odtwarzania świata - jes-*: rezultatem upadku wiary w człowieka i potrzeby stwarzania wizji pełnego życia, świadczy o tym u­ stępstwo literatury na i rzecz racjonalnej, teoretycznej, czy quasi-naukowej wiedzy o świecie.

Z. Z. BP/40

(I) MICHAŁOWSKA Teresa: The beginnings! of genological thin­ king. Antiquity - Middle ages. "Zagadnienia Rodzajów Lite­ rackich" R.XII: 1969 zJ1 s.5-23*

i

-Artykuł poświęcony rekonstrukcji teorii "rodzaju" oraz "gatunku" i ich wzajemnych relacji w europejskiej świadomości literackiej w okresie od Platona i Arystotelesa aż po dojrzałe średniowiecze (XII-XIII w.).

T.M. BP/40

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zestaw informacji o wydarzeniu jest uzupe³niany informacjami o sposobie jego prezentacji (np. okreœlenie kolejnoœci b¹dŸ sposobu pojawiania siê obiektów, animacje). W efekcie

Na podstawie opisanego wyżej mechanizmu tworzenia reprezentacji przedmiotu wedle FIT można sformułować kilka postulatów, które musi spełnić pojęcie przed- miotu percpecji, aby

Taki sposób postępowania jest uprawniony jedynie wówczas, gdy założymy, że metoda, którą się posługujemy, poszukując prawdy, sama już jest prawdziwa, sama już

Celem niniejszego artykułu jest omówienie odniesień do natury w nazewnictwie produktów spożywczych. Podstawę źródłową stanowią chrematonimy odnoszące się do produktów

„stawiam tezę” – udało mi się podkreślić, że niniejszy artykuł prezentuje nie dogma- ty, a moje poglądy na problem czytelności dokumentacji graficznej.. W każdym razie

The author proves that the restorers did not get fully acquainted with the findings of la ­ boratory experiments, which caused the removal of the fold at the

Dla każdego dokumentu można ale nie trzeba podawać jego DTD; wte- dy proces zwany parsingiem bez walidacji weryfikuje pewne ogólne reguły budowy dokumentu sprowadzające się do

Po przeprowadzonej analizie można stwier- dzić, że jakość w łańcuchu dostaw, a w szczególności w końcowym elemencie, który stanowi proces przyjęcia towaru, istotnie