• Nie Znaleziono Wyników

Młodzież zagrożona wykluczeniem w wolontariacie hospicyjnym

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Młodzież zagrożona wykluczeniem w wolontariacie hospicyjnym"

Copied!
20
0
0

Pełen tekst

(1)

!"#$%&#'('!)*+!,-#

B&)E*(@F'*,G!)F)?,'-#$H%I*@?(@J'

-'-)H)?",!(,I(@'K)A+(I#C?#J

L)%?G'/@)+H@'DK!@,"@?@E'M#'NOIH%A()?'

(?'"K@'P)A+(I@'Q)H%?"@@!(?G

2R'S+(@$,'+,H(,"#-?);K)A+(I#C?,'('C@C'!)E*,C@

Opieka paliatywno-hospicyjna jest związana z ostatnim eta-pem życia ludzkiego i bywa proponowana w postaci opieki do-mowej lub stacjonarnej wtedy, gdy chory cierpi na zaawansowa-ną, nieuleczalna chorobę przewlekłą, głównie nowotworową1.

Człowiek taki u kresu swojego życia najczęściej ma już za sobą liczne badania, kolejki do szpitali, chwile nadziei i  czas niepo-myślnych diagnoz mówiących o zakończeniu leczenia przyczyno-wego i skierowaniu go do instytucji lub opieki domowej. W tym ostatnim etapie ciężko chory i jego bliscy spotykają profesjonali-stów z ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz wolontariuszy. Niesiona przez nich pomoc jest bezpłatna, finansowana przez NFZ, ale jej koszty przewyższają kwoty z  kontraktu, stąd nie-zbędna jest pomoc wolontariuszy i społeczne wsparcie dla

hospi-1 P. Krakowiak, Społeczne i edukacyjne funkcje opieki paliatywno-hospicyjnej. Badania w działaniu 2002–2010, Gdańsk 2012.

!"#$%&'()*"#+ !"#$%&'()'*+,-./&)'0*+ .#.(123)21*+4.56)%7$,*+ ()'/.51.5. 2()'+ 56.-'%&(' =NLTSUV. '8%#$5).(*+!.$(9+ 6'.6#'*+:.#$(123!+ .3"*+4.56)%'*+5.%)2#+ ,2#2/7$51,'(1

(2)

cjów. Obejmuje ono zwalczanie bólu, leczenie innych dolegliwości terminalnej fazy choroby, pielęgnację chorego i wsparcie dla niego i  rodziny poprzez opiekę psychosocjalną i  duchową. Sprawuje ją wielodyscyplinarny zespół, na który składają się lekarze, pielęgniar-ki, fizjoterapeuci, psychologowie, pracownicy socjalni i duchowni, a  także liczna grupa wolontariuszy. Opieka ta dostępna jest naj-częściej w domu chorego, poprzez domową opiekę hospicyjną, ale także w oddziałach szpitalnych, hospicjach stacjonarnych, w przy-chodniach oraz przez specjalistyczną opiekę nad dziećmi2.

Szczegó-łowa analiza poszczególnych form opieki nad osobami u kresu życia w ramach struktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej wykracza poza zakres tego artykułu, ale została opisana w  innym miejscu3.

W niniejszym tekście zostaną przedstawione główne formy opieki paliatywno-hospicyjnej, w którą są zaangażowani wolontariusze.

D o m o w a o p i e k a h o s p i c y j n a d l a d o r o s ł y c h. Zespół hospicjum domowego opiekuje się chorym w jego własnym domu. Zwykle udziela pomocy pacjentom w  promieniu około 30 km od swojej siedziby. Pacjentom przysługują wizyty lekarskie, pielęgniar-skie, a także interwencje psychologa, pracownika socjalnego, fizjote-rapeuty, kapelana i wolontariuszy w zależności od potrzeb chorego. Zespół stara się otoczyć opieką i wspierać także najbliższych chorej osoby, zarówno za życia, jak i po śmierci pacjenta przez grupy wspar-cia w żałobie. Ważną grupę w opiece domowej stanowią przeszkoleni i przygotowani wolontariusze4.

H o s p i c j u m d o m o w e d l a d z i e c i. W odróżnieniu od do-mowej opieki dla dorosłych opieką paliatywno-hospicyjną objęte są dzieci nie tylko z  chorobą nowotworową, ale z  każdą nieuleczalną chorobą bezpośrednio zagrażającą życiu dziecka. Pomocą hospicjum domowego może być objęte dziecko, które ma przynajmniej jednego stałego opiekuna sprawującego nad nim całodobową opiekę. Wyjaz-dowe zespoły hospicjum domowego udzielają pomocy w promieniu do 100 km od swej siedziby5.

2 A. Modlińska, Wolontariat medyczny, w: Podręcznik koordynatora wolontariatu ho-spicyjnego, red. P. Krakowiak, A. Modlińska, J. Binnebesel, Gdańsk 2008, s. 57–61. 3 P. Krakowiak, Wolontariat w opiece u kresu życia. Toruń 2012, s. 171–201. 4 A. Czerwiński, Gdzie po pomoc?, w: Informator dla ludzi przewlekle chorych,

umierających i ich rodzin. „Gazeta Wyborcza” 30.10.2008, s. 20.

(3)

H o s p i c j u m s t a c j o n a r n e. Miejsce spełniające wszystkie wymogi oddziału medycyny paliatywnej, ale stwarzając domową i ro-dzinną atmosferę różnią się od nich mniejszym formalizmem i więk-szym udziałem wolontariuszy. Najczęściej prowadzone jako Nie-publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej przez organizacje kościelne (zakony, Caritas) albo przez stowarzyszenia i fundacje. Stacjonarna opieka hospicyjna jest bezpłatna, a duże koszty organizacji są uzu-pełniane przez działania charytatywne z  udziałem wolontariuszy6.

W Polsce istnieje kilkadziesiąt tego typu ośrodków, a zaangażowa-nie wolontariuszy w tych placówkach jest najbardziej rozwinięte, co umożliwia zarówno ich struktura, jak i kultura współpracy wolonta-riuszy z profesjonalistami z zespołu opiekuńczego.

H o s p i c j u m s t a c j o n a r n e d l a d z i e c i. Hospicjum dla dzieci przeznaczone jest dla pacjentów poniżej 18 roku życia z cho-robami nowotworowymi i  innymi, które nie dają nadziei na wyle-czenie oraz pacjentów, których stan zdrowia lub sytuacja rodzinna nie pozwala na przebywanie w domu. Oddziały dla dzieci są częścią hospicjów stacjonarnych dla dorosłych. Również domowe hospicja dla dzieci posiadają sale do krótkich pobytów dzieci wymagających intensywnej opieki, rehabilitacji lub opieki wyręczającej rodziny ob-ciążone nieustannym czuwaniem przy dziecku7. W  większości

ho-spicjów dla dzieci prężnie działa wolontariat, a ochotnicy przechodzą specjalistyczne szkolenia, by odpowiedzieć na problemy małych pa-cjentów i ich rodzin, w tym szczególnie rodziców i rodzeństwa ciężko chorych dzieci8.

O d d z i a ł m e d y c y n y p a l i a t y w n e j. To rodzaj hospicjum w strukturze publicznego szpitala, będący najczęściej zaadaptowa-nym do tego celu oddziałem lub jego częścią. Trafiają tam pacjenci z innych oddziałów: interny, onkologii, chirurgii. Formalności zwią-zane ze znalezieniem wolnego łóżka są obowiązkiem szpitala. Skie-rowanie wystawiane jest tylko wtedy, gdy wyczerpią się już wszyst-kie możliwości poprawy stanu pacjenta, a choroba i inne przykre

i  zobowiązanie, w: Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego, red.

P. Krakowiak, A. Modlińska, J. Binnebesel, Gdańsk 2008, s. 63–70.

6 A. Modlińska, Wolontariat medyczny, dz. cyt., s. 59–60. 7 A. Czerwiński, Gdzie po pomoc?, dz. cyt., s. 20.

8 Por. Z. Bohdan, Wolontariat hospicyjny wśród dzieci i młodzieży – szczególne wyzwanie i zobowiązanie, dz. cyt., s. 64–69.

(4)

objawy (na przykład niepoddające się leczeniu odleżyny, wymioty, duszność) wymagają opieki szpitalnej na oddziale medycyny palia-tywnej. W większości tych oddziałów mogą działać wolontariusze, choć nie zawsze zezwalają na to formalne struktury publicznej pla-cówki zdrowotnej9.

Po r a d n i a m e d y c y n y p a l i a t y w n e j i  l e c z e n i a b ó l u. Z  założenia tę formę opieki sprawuje się po zakończeniu leczenia przyczynowego (onkologicznego) nad chorymi, którzy mogą przybyć do poradni, a także tymi, którzy nie są w stanie przyjść i wymagają wizyt domowych, jednak rzadziej niż w domowej opiece hospicyjnej. Chorzy ci z czasem potrzebują zwykle częstszych wizyt lub ciągłej opieki, dlatego po wizytach poradnianych zaczynają korzystać z ho-spicjum domowego lub stacjonarnej opieki paliatywno-hospicyjnej. W tej formie opieki zwykle nie ma miejsca na zaangażowanie wo-lontariuszy, choć są ośrodki, które wykorzystują ochotników jako kierowców do transportu chorych z domów do poradni10. Powstają

także szpitalne zespoły wspierające, których zadaniem jest przepro-wadzenie chorego z leczenia przyczynowego do opieki paliatywnej i  wspieranie go zwłaszcza w  sytuacji konieczności terapii bólu lub innych objawów związanych z przebiegiem choroby11.

D z i e n n y p o b y t d l a p a c j e n t ó w o p i e k i p a l i a t y w -n e j. Nową formą opieki z udziałem wolo-ntariuszy, która z trud-no- z trudno-ściami toruje sobie drogę w systemie ochrony zdrowia, są oddziały pobytu dziennego dla chorych o stosunkowo dobrej kondycji fizycz-nej. Powodem słabego rozwoju tej formy opieki są problemy z  fi-nansowaniem tych usług przez NFZ, a często z pomocą przychodzą samorządy i organizacje pozarządowe dostrzegające pilną potrzebę tego rodzaju formy pomocy. Odpowiednio przygotowani i koordy-nowani wolontariusze mogą spełnić wiele ważnych funkcji w  tego rodzaju instytucjach, które powinny stanowić w  przyszłości ważną część oferty opiekuńczej12.

9 P. Krakowiak, Społeczne i edukacyjne funkcje opieki paliatywno-hospicyjnej, dz.

cyt., s. 140–148.

10 Tamże.

11 A. Modlińska, Wolontariat medyczny, dz. cyt., s. 61–62.

(5)

G r u p y w s p a r c i a w   ż a ł o b i e d l a d o r o s ł y c h i   d l a d z i e c i. W opiece paliatywno-hospicyjnej opieką otaczani są cho-rzy, ale także ich bliskim udziela się pomocy socjalnej i wsparcia psy-chologicznego oraz duchowego. Grupy wsparcia w żałobie są otwarte dla wszystkich po stracie bliskiej osoby. Szczególną wagę przywiązuje się do wsparcia dzieci i młodzieży, organizując spotkania psychope-dagogiczne i wyjazdy integracyjne. W razie potrzeby dostępna jest także interwencja kryzysowa i indywidualna pomoc psychologiczna. Wiele ośrodków paliatywno-hospicyjnych prowadzi grupy wspar-cia w żałobie. Wolontariat związany z towarzyszeniem osieroconym jest szczególnym wyzwaniem, do którego potrzeba przygotowania, a w większości ośrodków sprawujących tę formę opieki ochotnika-mi są studenci psychologii, pedagogiki i innych kierunków pomoco-wych, koordynowani przez osobę odpowiedzialną za pomoc osobom w żałobie13.

5R'V@W?(IC@'-)H)?",!(,"%'('-)H)?",!(,"'K)A+(I#C?#

Definicja wolontariatu określa go jako bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzin-no-koleżeńsko-przyjacielskie. Najczęściej wyróżniane rodzaje wo-lontariatu, to: bezterminowy, krótkoterminowy, jednorazowy, okre-sowy, indywidualny, grupowy itd. (www.wolontariat.org.pl, odczyt: 30.01.2015). Według obowiązującego w Polsce prawa wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadcze-nia na zasadach określonych w  ustawie (Ustawa z  dświadcze-nia 24 kwiet-nia 2003  r. o  działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie, Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873). Istniejące w Polsce sieci wolontariatu pozwalają każdemu chętnemu odnaleźć miejsce, gdzie może poma-gać osobom lub instytucjom wspierającym potrzebujących. Szcze-gólnym rodzajem wolontariatu, posiadającym jedną z najdłuższych historii spośród aktywnie działających grup ochotników, jest wolon-tariat hospicyjny. Przyjrzenie się jego rozwojowi na świecie i w Polsce pozwoli zrozumieć jego szczególną specyfikę, która daje możliwość oddziaływania na młodzież zagrożoną ryzykiem wykluczenia.

(6)

Wo l o n t a r i a t h o s p i c y j n y. Ochotnicze zaangażowanie w pomoc ciężko chorym na choroby nowotworowe wiąże się nieod-łącznie z  początkami współczesnego ruchu hospicyjnego na świe-cie i w Polsce. Wolontariusze w naszym kraju zapisali chlubną kartę w  pierwszych latach organizowania opieki domowej14, a  integracja

z profesjonalizującą się nową dziedziną służby zdrowia dała w kon-sekwencji zaangażowanie całego społeczeństwa w poprawę opieki dla nieuleczalnie chorych, a także wsparcie w okresie umierania i śmierci. Cicely Saunders wraz z grupą ochotników doprowadziła do powstania Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie, będącego wzorem nowocze-snej opieki paliatywno-hospicyjnej. Ważną rolę w  procesie powsta-wania i działania tego ośrodka pełnili i nadal pełnią wolontariusze15.

Model brytyjski stał się wzorem dla świata anglosaskiego, a później dla innych krajów, które oprócz profesjonalnej opieki paliatywnej włączają do opieki także odpowiednio przygotowanych do tej posługi wolon-tariuszy16. W  Polsce pierwszą grupą wolontariatu hospicyjnego był

zespół opieki powstały w Krakowie na bazie długoletniej pracy pie-lęgniarki Hanny Chrzanowskiej. Po jej śmierci ważną rolę w procesie popularyzacji idei hospicyjnej odegrała publicystka Halina Bortnow-ska oraz działania wielu wolontariuszy, które doprowadziły do powsta-nia w 1981 roku Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum. Kolej-nym ośrodkiem wolontariatu hospicyjnego było środowisko Akademii Medycznej w Gdańsku. „Osobiste doświadczenia wrażliwego kapela-na, ogólna wiedza o współczesnym ruchu hospicyjnym zaczerpnięta ze spotkania z Panią Cicely Saunders były fundamentami teoretycznych podstaw dzieła hospicyjnego. W  centrum uwagi pozostawał zawsze ciężko chory człowiek, jego rodzina i bliscy. […] Spotkania odbywały się wówczas raz w miesiącu u pallotynów w Gdańsku, przy ul. Skło-dowskiej-Curie. Zespół składał się z 15–20 osób”17.

14 Zob. Dzieje Pallotyńskiego Hospicjum w Gdańsku 1983–2013, red.

P. Krako-wiak, A. Janowicz, Gdańsk 2013, s. 34–49.

15 Zob. D. Clark, N. Small, M. Wright, M. Winslow, N. Huges, A Bit of Heav-en for the Few? An Oral History of the Modern Hospice MovemHeav-ent in the United Kingdom, Lancaster 2005.

16 Zob. Volunteers in Hospice and Palliative Care. A Handbook for Volunteer Ser-vice Managers, red. D. Doyle, London 2002.

17 Ksiądz Eugeniusz Dutkiewicz SAC.  Ojciec ruchu hospicyjnego w  Polsce, red.

(7)

Do czasu oficjalnego uznania opieki paliatywno-hospicyjnej jako elementu systemu ochrony zdrowia w  Polsce działało kilkadziesiąt ośrodków domowej opieki hospicyjnej opartych wyłącznie na po-słudze wolontariatu, świadczonej zarówno przez personel medycz-ny, tj. lekarzy, pielęgniarki i innych pracowników służby zdrowia, jak również przez duchownych. Wraz z włączeniem opieki paliatywno--hospicyjnej do systemu ochrony zdrowia zmieniły się wymagania dotyczące świadczenia opieki medycznej, ale mimo to dużą część zespołu stanowią nadal wolontariusze. Zaangażowanie wolontaria-tu jest uważane za ważny element opieki paliatywno-hospicyjnej na arenie międzynarodowej. W  listopadzie 2003 roku Komitet Mini-strów dla państw członkowskich Rady Europy ustanowił Wytyczne dotyczące organizacji opieki paliatywnej18. Uznają one pracę

wo-lontariuszy, „opiekunów, których działalność jest częściowo, choć nie całkowicie specyficzna dla opieki paliatywnej” za ważną, choć czę-sto niedocenianą. Zgodnie z  prezentowanymi w  Rekomendacjach poglądami „Obecność trzeciej osoby pozwala choremu poczuć się czyimś partnerem i być postrzeganym jako osoba żyjąca, która cią-gle stanowi część społeczeństwa”19. Rekrutację, szkolenie i formację

stałą wolontariuszy hospicyjnych zapewniają koordynatorzy wolon-tariatu, którzy są przygotowywani i szkoleni do pełnienia ważnej roli w zespole hospicyjnym20. Pomimo wieloletniej tradycji pojawiają się

realne obawy dotyczące możliwości zmniejszania się chętnych do wolontariatu hospicyjnego. Wiele ośrodków zgłasza problemy zwią-zane z rekrutacją i naborem nowych kandydatów do pomocy ciężko chorym i umierającym, co potwierdzają także doniesienia i analizy hospicyjnej rzeczywistości21. Jednym ze sposobów przeciwdziałania

tym obecnym od kilku lat tendencjom były inicjatywy Krajowego Duszpasterza Hospicjów i  Fundacji Hospicyjnej oparte na

działa-18 Rada Europy, Wytyczne (Rekomendacje) Rec (2003) 24 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotyczące organizacji opieki paliatywnej, przeł.

W. Leppert, A. Orońska, A. Szczerbak, S. Woźniak, red. polskiej wersji do-kumentu J. Łuczak, Poznań 2004.

19 Tamże, s. 61.

20 Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego, red. P. Krakowiak,

A. Mo-dlińska, J. Binnebesel, Gdańsk 2008, s. 151-156.

21 J. Wygnański, Czy zaczyna się kryzys wolontariatu? „Wiadomości

(8)

niach edukacyjnych na temat końca życia. W  ich wyniku powstał szereg podręczników i  pomocy multimedialnych, przeprowadzono cykle szkoleń dla nauczycieli i  wolontariuszy. Ogólnopolskie dzia-łania wzmocniły rolę wolontariatu w opiece paliatywno-hospicyjnej, rozszerzyły zakres społecznej edukacji i pozwoliły na użycie wolon-tariatu jako narzędzia do działań integracyjnych i włączających różne osoby i grupy społeczne we wspólne działania charytatywne i opie-kuńcze22. Działania te w koniecznym skrócie zostaną przedstawione

poniżej.

YR''SGZH?)+)HA$('+!)G!,J'!)*-)C%'-)H)?",!(,"%'K)A+(I#C?@G)'

[\%M(]'+)J,G,^_

Krajowy Duszpasterz Hospicjów wraz z  Fundacją Hospicyjną przygotowali program, złożony i  zaakceptowany przez Fundację PZU jako partnera tego ogólnopolskiego działania na rzecz rozwo-ju wolontariatu hospicyjnego. W 2007 roku włączyło się do niego ponad 100 ośrodków, a 90 z nich ukończyło pierwszy rok programu. W ramach tego projektu odbyły się szkolenia dla koordynatorów wolontariatu, nauczycieli i wolontariuszy. Powstał także wortal dla wolontariuszy (www.wolontariat.hospicja.pl), na którym zarówno koordynatorzy, jak i wolontariusze oraz kandydaci do wolontaria-tu mogą znaleźć wiele informacji przydatnych w codziennej pracy. Przeszkoleni koordynatorzy wolontariatu otrzymali Podręcznik

ko-ordynatora wolontariatu hospicyjnego, który był pierwszą publikacją

tego typu w  Polsce i  jedną z  pierwszych w  Europie23. Także dla

wszystkich kandydatów do wolontariatu hospicyjnego, poczyna-jąc od uczniów i studentów, poprzez osoby dorosłe i starsze, został przygotowany Podręcznik wolontariusza hospicyjnego24. Drugi rok

22 Zob. Lubię pomagać! Program rozwoju wolontariatu hospicyjnego 2007– 2010, red. A.  Janowicz, P.  Krakowiak, O.  Woźniak, Gdańsk 2010,

s. 19–30.

23 K. de Walden-Gałuszko, Wprowadzenie, w: Podręcznik koordynatora wolon-tariatu hospicyjnego, red. P. Krakowiak, A. Modlińska, J. Binnebesel, Gdańsk

2008, s. XXV.

24 Zob. Podręcznik wolontariusza hospicyjnego, red. P. Krakowiak, A. Modlińska,

(9)

trzyletniego projektu został w  całości przeznaczony na edukację w polskich szkołach na temat końca życia i wolontariatu hospicyj-nego. Cykl warsztatów dla nauczycieli, katechetów i wychowawców odbył się we wszystkich regionach kraju, gromadząc ponad 300 nauczycieli. Współpraca z nimi jest jednym z elementów wprowa-dzania do szkół tematyki związanej ze śmiercią i towarzyszeniem w żałobie. Większość ośrodków paliatywno-hospicyjnych aktywnie współpracuje już ze szkołami, ale wielokrotnie udało się zachęcić do współpracy szkoły i hospicja z sąsiedztwa. Wyniki szkoleń uka-zały jak potrzebne jest podejmowanie tego rodzaju tematów wśród nauczycieli, którzy często muszą się zmagać z pełnymi emocji do-świadczeniami uczniów w obliczu choroby czy umierania. Liczne wypowiedzi zebrane od uczestników warsztatów dla nauczycieli potwierdzają jak bardzo brakuje wiedzy i doświadczenia w radze-niu sobie z dramatami, które stają się udziałem dzieci i młodzieży. Zwykle w takich trudnych sytuacjach kierują się intuicją, ale zawsze pozostaje niepewność, czy na pewno zrobiło się wszystko, czy na pewno dobrze? Tym bardziej, że młodzież w różnym wieku inaczej reaguje w obliczu straty, inaczej się zachowuje i nie ma jednej uni-wersalnej recepty.

R o z m o w y o   k o ń c u ż y c i a w   p o l s k i e j s z k o l e. Owo-cem działań edukacyjno-szkoleniowych i współpracy z nauczyciela-mi odnośnie do końca życia, osierocenia i żałoby jest przygotowana przez Fundację Hospicyjną książka: Jak rozmawiać z uczniami

o koń-cu życia i wolontariacie hospicyjnym25. Jest to konkretna pomoc

psy-chopedagogiczna dla nauczycieli w towarzyszeniu dzieciom i mło-dzieży od chwili ciężkiej choroby czy nagłego wypadku w klasie lub najbliższym otoczeniu uczniów, aż po wsparcie po stracie i porady jak towarzyszyć w żałobie. Książka składa się z trzech głównych czę-ści. Pierwsza z nich dotyczy zagadnień omawianych przez specjali-stów z psychologii, pedagogiki, filozofii, teologii oraz praktycznego jej zastosowania do współpracy szkół i instytucji pomocowych. Oto fragment pierwszej części książki i zadania tanatopedagogiki w kon-tekście działalności społecznej.

25 Zob. Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym, red.

(10)

W treściach kształcenia tanatopedagogicznego należy uwzględnić ruch społeczny na rzecz chorych, cierpiących i umierających, które-go przejawem są instytucje, grupy wolontariackie i  grupy wsparcia dla potrzebujących w różnych sytuacjach życiowych. […] W Polsce do najbardziej znanych należy ruch wolontariatu hospicyjnego i re-alizowana pod jego patronatem kampania Hospicjum to też Życie. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, poza organizowa-niem corocznych kwest np. dla szpitali dziecięcych, zajmuje się m.in. szkoleniami w zakresie pierwszej pomocy. Zadaniem nauczycieli jest przygotowanie swych podopiecznych do uczestnictwa w pracach tego rodzaju instytucji, poprzez informowanie o ich działalności i zachę-canie do podjęcia współpracy […]. Aby nie narażać wychowanków na szok związany z kontaktem z cierpieniem, chorobą i śmiercią, po-winno się ich szkolić, najlepiej przez osoby mające praktykę w pra-cy wolontaryjnej i mogące przekazać nie tylko wiedzę o korzyściach z niej płynących, ale także o wymogach stawianych wolontariuszom i zagrożeniach w sferze zdrowia fizycznego i psychicznego. Nie każ-dy bowiem nadaje się do tego rodzaju pracy, mimo szczerych chęci i zainteresowania. Rolą nauczyciela jest więc orientowanie się w pre-dyspozycjach podopiecznego i  doradzanie odpowiedniej formy ak-tywności społecznej26.

Kolejne rozdziały są praktycznym wskazaniem sposobów na-wiązywania współpracy z  centrum wolontariatu hospicyjnego od pierwszego spotkania w szkole, poprzez pomoc w akcjach chary-tatywnych czy wydarzeniach kulturalnych, aż do wizyty w ośrod-ku hospicyjnym. Skierowane bezpośrednio do pedagogów sło-wa najlepiej odpowiadają na częste obawy i  pytania ze strony nauczycieli:

Nauczycielu, pamiętaj: w dużej mierze to od Ciebie zależy, jaką formą wolontariatu zainteresuje się twój uczeń; nie obawiaj się, że młodzież jest zbyt wrażliwa; trudne tematy i tak się pojawią; koordynator wo-lontariatu jest po to, by pomóc ci odpowiadać na trudne pytania bądź wskazać ci odpowiednią osobę, która to zrobi za niego; każda forma wolontariatu to kształtowanie nowych zainteresowań. Wolontariat może być doskonałym bodźcem dla młodzieży uczącej się świata; wo-lontariat nie ocenia, nie pyta o gusta, zasobność portfela, poglądy czy religię. Wolontariuszem może być każdy, jednak nie każdy jest odpo-wiedni do wykonywania każdego rodzaju prac; wolontariat to nie tylko

26 P.P.  Grzybowski, Praktyczne cele i  aspekty kształcenia tanatologicznego pe-dagogów i nauczycieli, w: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolonta-riacie hospicyjnym, red. J. Binnebesel, A. Janowicz, P. Krakowiak, Gdańsk

(11)

dawanie – pomagając, wiele otrzymujesz w zamian; podając za Matką Teresą z Kalkuty: „Rzecz nie w wielkości czynu, ale w wielkości miło-ści, jaką w najdrobniejszy czyn wkładamy”27.

Ostatnią część książki stanowią konkretne narzędzia dydaktycz-ne przygotowadydaktycz-ne przez nauczycieli, katechetów, psychologów i pe-dagogów szkolnych i wychowawców współpracujących w projekcie „Lubię pomagać”. Niewątpliwą zaletą konspektów i scenariuszy zajęć dla różnych poziomów nauczania jest osadzenie proponowanych te-matów na doświadczeniach kryzysów przeżytych przez nauczycieli razem z uczniami czy na doświadczeniach współpracy z hospicjami. W obu przypadkach te pomoce dydaktyczne są gotowym narzędziem dla pedagogów i psychologów w sytuacjach kryzysowych, gdy w rze-czywistości szkoły przyjdzie się zmierzyć z doświadczeniem kryzysu, wypadku czy śmierci. Niech wypowiedź jednej z nauczycielek będzie zachętą, by sięgnąć po te pomoce:

Kiedyś usłyszałam „śmierć jest końcem umierania i  wejściem w życie, nowe życie”. Czas odchodzenia, terminalna faza choroby jest jednak trudnym okresem i powinien on przebiegać w sposób godny, godny dla człowieka, w poczuciu bliskości z innymi. Ze świadomością śmierci po-winien żyć każdy. Myślę, że praca młodzieży na rzecz hospicjum dogłęb-niej przybliża jej i uświadamia tę rzeczywistość – rzeczywistość śmierci. Pracując z młodymi ludźmi, staram się uczulić ich na potrzeby innych ludzi. Zachęcam ich do pracy w  wolontariacie, by zechcieli ofiarować trochę swojej młodości, radości, sił i entuzjazmu. Tego rodzaju działal-ność jest bardzo ważna dla mnie i dla młodzieży, gdyż jako wolonta-riusze otrzymujemy wynagrodzenie niematerialne – spełnienie swoich motywacji: poczucie sensu służby drugiemu człowiekowi, uznanie, pod-wyższenie samooceny28.

Kolejnymi książkami, które powstały w  ramach tego projektu były Pozamedyczne aspekty opieki paliatywno-hospicyjnej29, a  także

27 A. Tuchacz, Na czym polega praca nauczyciela hospicyjnego centrum wolonta-riatu i koordynatora wolontawolonta-riatu, w: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i  wolontariacie hospicyjnym, red. J.  Binnebesel, A.  Janowicz, P.  Krakowiak,

Gdańsk 2009, s. 108.

28 M.  Kozik, wypowiedź na temat korzyści współpracy hospicjów i  szkół,

w: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym, red. J. Binnebesel, A. Janowicz, P. Krakowiak, Gdańsk 2009, s. 114.

29 Zob. Pozamedyczne aspekty opieki paliatywno-hospicyjnej, red. J. Binnebesel,

(12)

praktyczne poradniki Przewlekle chory w domu. Poradnik dla rodzin

i opiekunów30 oraz Przewlekle chore dziecko w domu. Poradnik dla

ro-dziny i opiekunów31. Naukowym zwieńczeniem tego ogólnopolskiego

projektu, który przez trzy lata poprawił zespołową opiekę paliatyw-no-hospicyjną i  stworzył komplet narzędzi przydatnych do rekru-tacji, szkolenia i koordynacji wolontariuszy jest publikacja Społeczne

i edukacyjne funkcje opieki paliatywno-hospicyjnej. Badanie w działaniu

2002–201032. Szczegółowy opis rezultatów tych działań wykracza

poza ramy tego artykułu, w  którym zostaną przedstawione formy oddziaływania na trudną młodzież trafiającą do wolontariatu opieki paliatywno-hospicyjnej.

7R''.*I*@GZH?@'`)!J#'-)H)?",!(,"%'K)A+(I#C?@G)',E!@A)-,?@'

E)'J&)E*(@F#'*,G!)F)?@C'-#$H%I*@?(@J'

Wo l o n t a r i a t o s ó b n i e d o s t o s o w a n y c h s p o ł e c z -n i e. Koordy-natorzy wolo-ntariatu, oprócz pozyskiwa-nia ka-ndyda- kandyda-tów z liceów i wyższych uczelni w swoim rejonie, są otwarci także na uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, nazywanych „zawo-dówkami”. Na podstawie doświadczeń wolontariatu hospicyjne-go i świadectw wielu nauczycieli biorących udział w warsztatach „Lubię pomagać” można stwierdzić, że umiejętne wprowadzenie wolontariatu do grupy młodzieży tzw. „trudnej” może być sku-tecznym narzędziem edukacyjnym. Często w tej grupie jest duża liczba osób z  grupy podwyższonego ryzyka przestępczości, które określa się mianem niedostosowanych społecznie. Czy wolonta-riat hospicyjny może być sposobem na dostosowanie tych osób do życia społecznego? Do szkół zawodowych trafiają uczniowie, któ-rzy podczas egzaminu gimnazjalnego osiągnęli wyniki przeciętne i poniżej (średnio ok. 60 punktów). Pochodzą zasadniczo z rodzin

30 Zob. Przewlekle chory w domu. Poradnik dla rodzin i opiekunów, red.

P. Krako-wiak, D. Krzyżanowski, A. Modlińska, Gdańsk 2010.

31 Przewlekle chore dziecko w  domu. Poradnik dla rodziny i  opiekunów, red.

J. Binnebesel, Z. Bohdan, P. Krakowiak, D. Krzyżanowski, A. Paczkowska, Gdańsk 2011.

32 Zob. P. Krakowiak, Społeczne i edukacyjne funkcje opieki paliatywno-hospicyj-nej. Badania w działaniu 2002–2010, Gdańsk 2012.

(13)

uboższych, słabiej wykształconych, często obciążonych różnorod-nymi problemami i dysfunkcyjnych. Najczęściej już mają za sobą konflikty z prawem, zażywają narkotyki i nie stronią od alkoholu. Uczęszczanie do „złej” szkoły sprawia, że czują się oni na margine-sie edukacji i społeczeństwa, bez szans na życiowy sukces. Pragną zainteresowania i chcą zwrócić na siebie uwagę poprzez negatyw-ne zachowanie i łamanie prawa. Są twardzi i niedostępni jedynie zewnętrznie, ale po bliższym spotkaniu z nimi okazuje się, że oba-wiają się okazywania uczuć, bojąc się zranienia. Sądzą, że bycie wrażliwym jest oznaką słabości, choć jednocześnie będąc wrażliwi potrzebują narkotyków33. Najczęściej przeżywają poczucie

zagu-bienia i braku perspektyw w życiu. Koordynator wolontariatu na zajęciach w szkole lub na spotkaniu w ramach rekrutacji do wolon-tariatu powinien się spodziewać negatywnych reakcji i niedowie-rzania, że do tej grupy ludzi przychodzi się z pozytywną propozycją pomocy drugiemu człowiekowi. Właśnie na tym paradoksie może jednak polegać sukces zaangażowania „trudnej młodzieży” do wo-lontariatu hospicyjnego.

Pojęcie niedostosowania społecznego nie jest pojęciem jedno-znacznym34. Należy jednak zastanowić się, czy osoby

niedostosowa-ne społecznie, czyli takie, które weszły w konflikt z prawem, uży-wają narkotyków, należą do subkultur młodzieżowych, mogą pełnić rolę wolontariuszy hospicyjnych. Istniejący stereotyp wolontariusza hospicyjnego to pobożny i zaangażowany uczeń liceum, wrażliwy i otwarty na pomoc innym. Trudni uczniowie „zawodówek” bywa-ją gruboskórni, brak im ogłady i  kultury, a  ich odbiór społeczny nie jest dobry. W pierwszym kontakcie zdają się mówić do przy-chodzących do nich dorosłych: „Nic nam się nie chce, jesteś obcy”, lub bardziej radykalne: „Wiemy, że jesteśmy gorsi, nie mamy szans i że nami pogardzasz”. Jak do nich dotrzeć? Czy angażowania ich w wolontariat hospicyjny ma w ogóle sens? Doświadczenia kape-lana hospicyjnego i katechety z Pucka dowodzą, że jest to możliwe

33 Por. P. Kwiatkowski, Miękkie narkotyki i ich używanie przez młodzież w świe-tle wybranych teorii, w: Dewiacyjne aspekty współczesnego świata, red.

M. Pro-kosz, Toruń 2004, s. 107–109.

34 Zob. Por. P. Gindrich, Psychospołeczne komponenty niedostosowania, Lublin

(14)

i  wskazują na proces włączenia uczniów zagrożonych wyklucze-niem do wolontariatu35.

U c z n i o w i e „ z a w o d ó w e k ” w   w o l o n t a r i a c i e. Pierw-szym etapem ich wolontariatu może być wolontariat akcyjny, zwią-zany z podstawowymi dla działania każdego ośrodka paliatywno--hospicyjnego akcjami charytatywnymi. Kolejnym, ze względu na męską specyfikę grupy, może być „wolontariat techniczny” związany z naprawą sprzętu, służbą w charakterze kierowców zespołu wyjaz-dowego czy konserwacją i troską o samochody hospicyjne. Zajęcia dają młodym ludziom poczucie, że są fachowcami, coś potrafią, wy-rabiając w nich także poczucie odpowiedzialności za mienie hospi-cyjne i za chorych, którym służą. Częste sięganie po alkohol i zaży-wanie „miękkich” narkotyków demotywuje uczniów i sprawia, że nie mają poczucia odpowiedzialności36. Dyżury kierowcy hospicyjnego,

współpraca z członkami zespołu hospicyjnego uczą punktualności i wymagają trzeźwości. Ostatnim etapem wolontariatu dla młodych ludzi z  „zawodówek” może być wolontariat medyczny. Uczniowie ci, po starannej selekcji i fachowym przeszkoleniu, mając kontakt z chorymi, uczą się na nowo odczuwania emocji. Zaczynają okazy-wać uczucia, uświadamiają sobie, że tak zwane „prawdziwe życie” dostarcza więcej prawdziwych emocji niż sztuczne stymulowanie się narkotykami. Niektórzy z nich w ramach wolontariatu hospi-cyjnego mogą także odbywać wyroki ograniczenia wolności, które najczęściej orzekają sądy w drobnych sprawach związanych z prze-stępczością narkotykową i z innymi zachowaniami aspołecznymi37.

Niezbędna jest wobec wolontariuszy z  „zawodówek” cierpliwość i żelazna konsekwencja, jak również jasne reguły działania, z akcep-tacją pomyłek, niedociągnięć i wpadek w procesie uczenia się służby hospicyjnej. Jest to ważne, gdyż uczniowie ci są przyzwyczajeni, że nikt im nie ufa, nie przyznając im prawa do błędu czy słabości. Natomiast na ich niepowodzenia środowiska domowe i szkolne re-agują agresją i negacją ich dobrej woli. W sytuacjach konfliktowych

35 J.  Kaczkowski, Wolontariat osób niedostosowanych społecznie, w: Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego, red. P.  Krakowiak, A.  Modlińska,

J. Binnebesel, Gdańsk 2008, s. 49–53.

36 Por. P. Kwiatkowski, Miękkie narkotyki i ich używanie przez młodzież w świe-tle wybranych teorii, dz. cyt., s. 109.

(15)

należy zawsze odnosić się do czynu, a nie osoby, w myśl pedago-gicznej zasady, według której nie należy nigdy mówić: „Jesteś głu-pi”, tylko: „To, co zrobiłeś, było głupie”. Pracując z ludźmi zagro-żonymi wykluczeniem, pogubionymi i  pozbawionymi perspektyw z powodu sytuacji rodzinnej i osobistej, należy postawić na ciągłe podkreślanie pozytywnych wartości w  ich zachowaniach i  ofero-wanej przez nich pomocy. Koordynator wolontariatu i  pozostali członkowie zespołu powinni chwalić ich za każdą dobrą inicjatywę i pomoc. Wprowadzanie młodych ludzi z „zawodówek” w działania wolontariatu może wydawać się bardziej ryzykowne niż w przypad-ku młodzieży z tak zwanych „dobrych domów”. Wolontariusze ze szkół mniej renomowanych dzięki odpowiedzialności powierzonej im w wolontariacie mogą odzyskać poczucie własnej wartości oraz bycia potrzebnym, a do ich życia może powrócić wiara w sens i cel możliwy do osiągnięcia. Rekrutacja wolontariuszy z grup zagrożo-nych wykluczeniem jest trudniejsza, ale po wejściu do grupy i obda-rzeniu ich zaufaniem mogą być oni podporą zespołu, nie szczędząc czasu na pomoc. Mówią o  centrum wolontariatu: „To mój drugi dom” i potrafią dla tego domu, jego mieszkańców i chorych zrobić bardzo wiele. A najważniejsze jest to, że odnajdują sens i cel swo-jego życia.

aR''T)H)?",!(,"'K)A+(I#C?#'C,$)'A+)AZM'?,'!)*-ZC'@J)IC)?,H?#'

"!%E?@C'J&)E*(@F#

Pozytywne działania edukacyjne wolontariatu hospicyjnego zostały opisane zarówno w  podręczniku współtworzonym przez nauczycieli i wychowawców38, jak również potwierdzone

w bada-niach po zakończeniu ogólnopolskiego projektu „Lubię pomagać”39.

Przedstawione wyżej praktyki ukazały możliwość włączania do wo-lontariatu młodzieży zagrożonej wykluczeniem, a także dają nowe możliwości edukacyjne i  resocjalizacyjne. W  wyborze przyszłych

38 Jak rozmawiać z  uczniami o  końcu życia i  wolontariacie hospicyjnym, red.

J. Binnebesel, A. Janowicz, P. Krakowiak, Gdańsk 2009.

39 P.  Krakowiak, Społeczne i edukacyjne funkcje opieki paliatywno-hospicyjnej,

(16)

profesji dzieci, jak i młodzież orientują się na swój rozwój poprzez testy kompetencyjne, wybory specjalności, przedmiotów wiodących czy dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Także wolontariat hospi-cyjny może pomóc w  wyborze powołania życiowego. Dotyczy to szczególnie pomocy człowiekowi w kryzysie, któremu psychologia, pedagogika specjalna, resocjalizacja, medycyna, pielęgniarstwo czy teologia starają się przyjść z pomocą. W szkole podstawowej, a na pewno w gimnazjum i szkole średniej, pojawiają się pytania o wy-bór szkoły i  przyszłego zawodu. Wielokrotnie idealizuje się pra-cę lekarza czy psychologa, pedagoga lub pielęgniarki. Wolontariat hospicyjny i zaangażowanie w pomaganie ludziom chorym może być sposobem na sprawdzenie siebie jako osoby świadczącej po-moc. Dzieci i młodzież mogą z bliska zobaczyć ciężką pracę osób pomagających chorym w  zespołach opieki hospicyjnej. Nie tylko udział w  zespole opiekuńczym jako wolontariusz medyczny, ale każde spotkanie w ośrodku hospicyjnym i obserwacja pracy mogą utwierdzić w  przekonaniu o  powołaniu do tej właśnie pracy lub odwieść od tego zamysłu.

Oprócz kompetencji związanych z wyborem zawodu i drogi ży-ciowej, ważne są także umiejętności związane z posługą wolontariatu. Należą do nich: umiejętność działania w grupie, odpowiedzialność za podjęte w systemie wolontariatu zobowiązania, a także kompetencje związane z  umiejętnością komunikacji i  rozwązywania problemów personalnych40. Zarówno podczas rekrutacji do kolejnych poziomów

edukacji, jak również przy przyjmowaniu na studia często brane jest pod uwagę zaangażowanie w  działania wolontariatu. Również przy poszukiwaniu pracy społeczna i zespołowa praca na rzecz ludzi w potrzebie jest widziana zarówno przez pracodawców, jak i przez specjalistów od zasobów ludzkich jako cenna informacja o potencjale kandydata.

Nade wszystko jednak w  wolontariacie hospicyjnym można zdobyć lub odnowić w sobie wrażliwość, która powinna cechować każdego człowieka zgodnie z najpiękniejszymi wzorami humani-zmu obecnego w myśli filozoficznej przez wszystkie wieki. Drogi

40 A. Paczkowska, P. Krakowiak, B. Stachowska, Problemy i konflikty, ich roz-wiązywanie i zakończenie współpracy w wolontariacie, w: Podręcznik koordyna-tora wolontariatu hospicyjnego, red. P. Krakowiak, A. Modlińska,

(17)

do dobra wiodą przez miłość i poczucie obowiązku, gdyż celem sa-mym w sobie jest pomoc czyniona przez człowieka dla człowieka, a  jej motywacje nie stanowią kryterium oceny. Sprawcza miłość, to miłość twórcza, tworząca dobro i obdarowująca nim bliźnich41.

Warto pamiętać, że cierpienie i śmierć są w życiu szkoły elementem ciągle rzadko spotykanym na zajęciach lekcyjnych i  wychowaw-czych. Dzięki tanatopedagogicznemu przygotowaniu nauczycieli będą one mogły stanowić stały element wychowania i współpracy z rodzinami uczniów. Dyskusje o sprawach związanych z końcem życia, budzącym tak duże emocje u dzieci i młodzieży, i tak pro-wadzi się choćby na szkolnych korytarzach w związku ze śmiercią lub żałobą kogoś ze szkolnej społeczności. Ma to również miej-sce przy okazji dramatycznych wydarzeń, o których mówią media, a także w sytuacji wypadków, katastrof, klęsk żywiołowych czy wo-jen, o których jesteśmy nieustannie informowani. Oprócz przewi-dywalnej programowości zajęć przedmiotowych szkoły, należy być przygotowanym do nieustannej zmienności problemów i nastrojów w poszczególnych klasach42. Warto rozważyć możliwość

współpra-cy w ramach wolontariatu hospiwspółpra-cyjnego i podjąć edukację na temat końca życia, by w chwili kryzysu umieć przyjść z pomocą młodzieży zagrożonej wykluczeniem lub narażonej na izolację społeczną z po-wodów niepowodzeń edukacyjnych czy swojej sytuacji socjalno-by-towej lub rodzinnej. Pomoc ciężko chorym i ich bliskim może być skutecznym narzędziem włączającym „trudną młodzież” do życia społecznego, dając jej zarówno satysfakcję z wykonywania ważnej społecznie misji, jak i  pozwalając odnieść życiowy sukces, który bywa trudny do osiągnięcia w innych dziedzinach życia szkolnego, społecznego i osobistego.

41 K.  Kabasiński, P.  Krakowiak, Wolontariat dzieci i młodzieży, w: Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego, red. P.  Krakowiak, A.  Modlińska,

J. Binnebesel, Gdańsk 2008, s. 205.

42 P.P. Grzybowski, Praktyczne cele i aspekty kształcenia tanatologicznego pedago-gów i nauczycieli, dz. cyt. , s. 14-15.

(18)

b0b\0ScU d0

;.4/2(+<=*+ !"!#$%&'%$()!*+',-.#-(/0&12(23'4,'('(56!23'47-(8(*3,3491"#4(/-3/%#'4('(3!:!/';< 3%#'4=( >+>!2&?,3#'@(@!!&2-#%$!&%(/!"!#$%&'%$A()!*+',-.#49!*+3'/=+?=+@32". )2"*+A=+B./#)C5"2*+ D=+;)(('E'5'#*+FG)2+B'/)%2H*+I/2C5"+JKKL= M#23"+N=*+O=+P,2##*+B=+Q3)941*+B=+Q)(5#. *+O=+R$9'5*+B(C'$(!D(E4%F4#(D!&($)4(G4/H(B#(I&%"( E'*$!&-(!D($)4(J!24&#(E!*+',4(J!F454#$('#($)4(K#'$42(L'#92!5*+SE5'3:21.3!+?$E#)%21).(5*+ T2(%251'3+JKKU=

M&'3 )C5")+A=*+M23'4(+!(+!5!,H*+ >+N#D!&5%$!&(2"%("A23'(+&34/"4@"4(,)!&-,)=(A5'4&%.;,-,)('(',)(

&!23'#=+FI2&'12+Q!E.3%&2H+VK=WK=JKKL=

O4/'%,-.#4(%*+4@$-(/*+16,34*#49!(0/'%$%=(3'/=+B=+?3.".5&*+Q!/2 ()%1 .+A/2,+B235&2-'"*+

X.3$C+JKKY=

N3Z0")' )%&+ D=*+ ( *$&!#?( ,36!/'4@%( A5'4&%.;,49!P( I( &A,)A( )!*+',.1/( /( >!"*,4*+ [() '35!1'1+ Q235&2 5")+\+](51!1$1+P.%7.#.9))*+Q235&2 2+W^L^=

O3'4.4(>%""!$-Q*@'49!(E!*+',.A5(/(M2%Q*@AP(R&3-23'40,'("%$(/(*6A7:'4(A5'4&%.;,-5P(STUV8WXSV*+ 3'/=+?=+@32". )2"*+A=+D2(. )%&*+_$(/2%72+R.56)%!7(2*+I/2C5"+JKWV=

N'+Q2#/'(`I2-$5&".+@=*+ +&!/%234#'4*+ >+>!2&?,3#'@(@!!&2-#%$!&%(/!"!#$%&'%$A()!*+',-.#4<

9!*(3'/=+?=+@32". )2"*+A=+B./#)C5"2*+D=+;)(('E'5'#*+FG)2+B'/)%2H*+I/2C5"+JKKL=

I)(/3)%4+?=*+>*-,)!*+!64,3#4(@!5+!#4#$-(#'42!*$!*!/%#'%P( -:&%#4(3%9%2#'4#'%*+Q!/2 ()%-1 .+[BMP*+T$E#)(+JKKa=

I3&!E. 5")+ ?=?=*+ >&%@$-,3#4( ,4"4( '( %*+4@$-( @*3$%6,4#'%( $%#%$!"!9',3#49!( +42%9!91/( '( #%<

A,3-,'4"'*+ >+ Y%@( &!35%/'%Z( 3( A,3#'%5'( !( @!Q,A( 7-,'%( '( /!"!#$%&'%,'4( )!*+',-.#-5*( 3'/=+ D=+ ;)(('E'5'#*+ A=+ D2(. )%&*+ ?=+ @32". )2"*+ _$(/2%72+ R.56)%!7(2+ \+ FG)2+ B'/)%2H*+ I/2C5"+ JKK^=

Y%@(&!35%/'%Z(3(A,3#'%5'(!(@!Q,A(7-,'%('(/!"!#$%&'%,'4()!*+',-.#-5

*+3'/=+D=+;)(('E'5'#*+A=+D2-(. )%&*+?=+@32". )2"*+_$(/2%72+R.56)%!7(2+\+FG)2+B'/)%2H*+I/2C5"+JKK^=

@2E25)C5")+@=*+@32". )2"+?=*+ !"!#$%&'%$(23'4,'('(56!23'47-*( >+>!2&?,3#'@(@!!&2-#%$!&%(/!<

"!#$%&'%$A()!*+',-.#49!*+3'/=+?=+@32". )2"*+A=+B./#)C5"2*+D=+;)(('E'5'#*+FG)2+B'/)%2H*+I/2C5"+ JKKL=

@2%&". 5")+D=*+ !"!#$%&'%$(!*1:(#'42!*$!*!/%#-,)(*+!64,3#'4*+ >+>!2&?,3#'@(@!!&2-#%$!&%(/!<

"!#$%&'%$A()!*+',-.#49!*+3'/=+?=+@32". )2"*+A=+B./#)C5"2*+D=+;)(('E'5'#*+FG)2+B'/)%2H*+I/2C5"+ JKKL=

@.&)"+ B=*+ -+!/'42[( #%( $45%$( @!&3-0,'( /*+16+&%,-( )!*+',.1/( '( *3@16*+ >( Y%@( &!35%/'%Z(

3(A,3#'%5'(!(@!Q,A(7-,'%('(/!"!#$%&'%,'4()!*+',-.#-5*+3'/=+D=+;)(('E'5'#*+A=+D2(. )2"*+_$(/2%72+R.56)%!7(2+\+FG)2+B'/)%2H*+I/2C5"+JKK^= @32". )2"+?=*+P+!64,3#4('(42A@%,-.#4(DA#@,.4(!+'4@'(+%"'%$-/#!<)!*+',-.#4.P(C%2%#'%(/(23'%6%< #'A(WXXW8WXSX*+P1$/).+B'/)2(2*+I/2C5"+JKWJ= @32". )2"+?=*+ !"!#%&'%$(/(!+'4,4(A(@&4*A(7-,'%=(Q!/2 ()%1 .+[B@*+X.3$C+JKWJ= @32". )2"+?=*+\$&%$%=(!*'4&!,4#'4('(7%6!:%P(>!&%2#'@(2"%(+!5%9%.;,-,)('(!*1:(+!(*$&%,'4*+FG)2+ B'/)%2H*+I/2C5"+JKKa=

(19)

L*';23(]A94#'A*3(OA$@'4/',3(\B^P(I.,'4,(&A,)A()!*+',-.#49!(/(>!"*,4*+3'/=+@32". )2"+?=*+P1.-#23%&!"+A=*+;)E#).1'"2+_$(/2%7)+R.56)%!7('7*+I/2C5"+JKKa=

@ )21". 5")+ ?=*+ J'?@@'4( #%&@!$-@'( '( ',)( A7-/%#'4( +&343( 56!23'47( /( 0/'4$"4( /-:&%#-,)( $4!&''*+ >+O4/'%,-.#4(%*+4@$-(/*+16,34*#49!(0/'%$%*+3'/=+B=+?3.".5&*+Q!/2 ()%1 .+A/2,+B235&2--'"*+X.3$C+JKKY=

_A:'?( +!5%9%Z`( >&!9&%5( &!3/!.A( /!"!#$%&'%$A( )!*+',-.#49!( WXXa8WXSX*+ 3'/+ A=+ D2(. )%&*+ ?=+@32". )2"*+S=+Q.b()2"*+_$(/2%72+R.56)%!7(2+R.56)%7$,+1.+1'0+c!%)'*+I/2C5"+JKWK= B./#)C5"2+A=*+ !"!#$%&'%$(542-,3#-*+ >+>!2&?,3#'@(@!!&2-#%$!&%(/!"!#$%&'%$A()!*+',-.#49!*+ 3'/=+?=+@32". )2"*+A=+B./#)C5"2*+D=+;)(('E'5'#*+FG)2+B'/)%2H*+I/2C5"+JKKL=

?2%&". 5"2+A=*+?=+@32". )2"*+;=+P12%4. 5"2*+>&!:"45-('(@!#b'@$-=(',) &!3/';3-/%#'4('(3%@!Q<

,34#'4(/*+16+&%,-(/(/!"!#$%&'%,'4*+ >+>!2&?,3#'@(@!!&2-#%$!&%(/!"!#$%&'%$A()!*+',-.#49!=(3'/=+ ?=+@32". )2"*+A=+B./#)C5"2*+D=+;)(('E'5'#*(cG)2+B'/)%2H*+I/2C5"+JKKL=

>!2&?,3#'@(@!!&2-#%$!&%(/!"!#$%&'%$A()!*+',-.#49!*+3'/=+?=+@32". )2"*+A=+B./#)C5"2*+D=+;)(('-E'5'#*+FG)2+B'/)%2H*+I/2C5"+JKKL=

>!2&?,3#'@( /!"!#$%&'A*3%( )!*+',-.#49!*+ 3'/=+ ?=+ @32". )2"*+ A=+ B./#)C5"2*+ FG)2+ B'/)%2H*+ I/2C5"+JKKL=

>!3%542-,3#4(%*+4@$-(!+'4@'(+%"'%$-/#!<)!*+',-.#4.*+3'/=+D=+;)(('E'5'#*+A=+D2(. )2"*+A=+?2%&". 5"2*+_$(/2%72+R.56)%!7(2*+I/2C5"+JKWK=

>&34/"4@"4(,)!&4(23'4,@!(/(2!5AP(>!&%2#'@(2"%(&!23'#-('(!+'4@A#1/ *+3'/=+D=+;)(('E'5'#*+<=+;.4-/2(*+?=+@32". )2"*+N=+@3&!02(. 5")*+A=+?2%&". 5"2*+_$(/2%72+R.56)%!7(2*+I/2C5"+JKWW=

>&34/"4@"4(,)!&-(/(2!5AP(>!&%2#'@(2"%(&!23'#('(!+'4@A#1/*+3'/=+?=+@32". )2"*+N=+@3&!02(. -5")*+A=+B./#)C5"2*+_$(/2%72+R.56)%!7(2*+I/2C5"+JKWK=

X$%42%&+A=*+d%(,3-5(+!"49%(+&%,%(#%A,3-,'4"%()!*+',-.#49!(,4#$&A5(/!"!#$%&'%$A('(@!!&2-#%<

$!&%(/!"!#$%&'%$A*( >+Y%@(&!35%/'%Z(3(A,3#'%5'(!(@!Q,A(7-,'%('(/!"!#$%&'%,'4()!*+',-.#-5*+3'/=+ D=+;)(('E'5'#*+A=+D2(. )%&*+?=+@32". )2"*+_$(/2%72+R.56)%!7(2+\+FG)2+B'/)%2H*+I/2C5"+JKK^=

e!"A#$44&*('#(E!*+',4(%#2(>%""'%$'F4(^%&4P(B(E%#2:!!@(D!&(e!"A#$44&(\4&F',4(J%#%94&**+3'/=+ N=+N.!#'*+S8d.3/+[():'35)1!+?3'55*+T.(/.(+JKKJ=

Q!9(2C5")+D=*+^3-(3%,3-#%(*'?(@&-3-*(/!"!#$%&'%$AH+FQ)2/.,.e%)+R.56)%!7('H+JKK^*+(3+V= f2/2+ g$3.6!*+ -$-,3#4( fg4@!54#2%,.4h( g4,( fWXXVh( Wi( L!5'$4$A( J'#'*$&1/( 2"%( +%Q*$/(

,36!#@!/*@',)( 2!$-,3;,4( !&9%#'3%,.'( !+'4@'( +%"'%$-/#4.*+ 63&'-=+ Q=+ T'66'31*+ A=+ S3.C5"2*+

A=+P&%&'3E2"*+P=+Q.b()2"*+3'/=+6.#5")'7+ '357)+/."$,'(1$+D=+h$%&2"*+gMg?X*+B'/)2+f./&)(2*+ ?.&(2C+JKKY=

. " ! ) ? # ' ( ? " @ ! ? @ " ) - @ e

=4.56)%72=6# =6.#2(2/&)')=6# = .#.(123)21=4.56)%72=6# = .#.(123)21=.39=6#

(20)

.DUN.fgfN90N

S6)'"2+ 62#)21! (.`4.56)%!7(2+ 7'51+ & )Z&2(2+&+.5121(),+'126',+0!%)2+ #$/&")'9.+ )+ E! 2+ 63.6.(. 2(2+ + 6.512%)+ .6)'")+ /.,. '7+ #$E+ 512-%7.(23('7+ 1'/!*+ 9/!+ %4.3!+ %)'36)+ (2+ &22 2(5. 2(Z*+ ()'$#'%&2#(2+ %4.3.Ei+63&' #'"-Z*+9-j ()'+(. .-1 .3. Z=+ M)i0"2+ %4.3.E2*+ $,)'32-()'*+e,)'3k+.32&+63&'0! 2()'+51321!+ )+ 02-.E!+ 5Z+ '#','(12,)+ 6)52(!,)+ +,)57i+.6)'")+62#)21! (.`4.56)%!7-('7+)+& )Z&2('9.+&+()Z+ +?.#5%'+)+(2+ e )'%)'+ .#.(123)21$=+ S%4.1()%&'+ &22(920. 2()'+ )Z0'+ 5)i+ 9-j ()'+ &+6.,.%Z+.5jE+.+ -2e%) 2%4+ ,.32#(!%4*+ + 1!,+ ,-./&)'0!+ &+ F/.E3!%4+ 5&"j-H+ %&!+ e3./. )5"+ .+ $"5&12-1. 2('7+ /$%4. .e%)+ )+ /.-E3!%4+ &.3%2%4+&+0!%)2+3./&)(('9.+ )+ 56.-'%&('9.=+ M&!+ 7'51+ ,.0#) '*+ E!+ 1'9.+ 3./&27$+ 5!1$2%7'+ 932()%&-('+.+/$0!,+-2/$("$+',.%7.(2#(!,+ ,.9-!+E!k+6.&!1! (!,)+)+3.& !,)+ /.e )2/%&'()2,)+ /#2+ "5&12--1$7Z%'7+ 5)i+ 513$"1$3!+ 65!%4.l&!%&('7+ ,-./'9.+ %&-. )'"2+ &293.0.('9.+ !"#$%&'()',m+M&!+,.0(2+63&!9.-1. 2k+ (2$%&!%)'#)+ )+ !%4. 2 %j *+ E!+6.63&'&+1',21!+& )Z&2('+&+".C-%',+ #$/&")'9.+ 0!%)2+ ,.9#)+ 2k+ (2+ ',.%7.(2#(!+ 3.& j7+ 5 .)%4+ 6./.6)'%&(!%4*+ 5&%&'9j#()'+ + 5!-1$2%72%4+ "3!&!5. !%4m+ ?3'&'(1$7Z%+ 6./512 . '+ )(d.3,2%7'+ .+ .6)'%'+ 62#)21! (.`4.56)%!7('7+ )+ .#.(12-3)2%)'+4.56)%!7(!,*+$"2&2('+&.512-!+ + 1!,+ 231!"$#'+ 63&!"-2/!+ $/2-('7+ 56j-632%!+ 4.56)%7$,+ )+ 5&".-!+ 2()$+(2+,-./&)'0+&+93$6!+&293.-0.('7+ !"#$%&'()',=+S/()'5)'()2+/.+ 63.6.&!%7)+ !/2 ()%&!%4+;)E#).1'")+ _$(/2%7)+R.56)%!7('7*+Ei/Z%!%4+6.-,.%Z+ /#2+ !%4. 2 %j *+ "21'%4'-1j +)+)((!%4+.5jE+632%$7Z%!%4+&+12"+ & 2(Z+ 13$/(Z+ ,-./&)'0Z+ ".C%&Z+ 1'(+231!"$-+.6231!+(2+632"1!%&(!,+ /&)2-2()$+ )+ 56.-'%&('7+ '/$"2%7)+ (2+ 1',21+ ".C%2+ #$/&")'9.+ 0!%)2+ )+ .-lontariatu.

.>BB UL

R.56)%'`62##)21):'+%23'+)5+3'#21'/+1.+14'+#251+5129'+.d+4$,2(+ #)d'+2(/+)5+5.,'1),'5+63.6.5'/+25+2+4.,'+.3+5121).(23!+%23'+ 4'(+621)'(1+)5+5$dd'3)(9+d3.,+2/:2(%'/*+)(%$32E#'+%43.()%+ /)5'25'*+'56'%)2##!+%2(%'3=+P'3).$5+)##('55*+/!)(9*+2(/+/'214+ 25+ '##+ 25+ '86'3)'(%'+ .d+ #.55+ 2(/+ E'3'2:','(1+ 23'+ /'-5%3)E'/+)(+14'+,)55).(+.d+'(/`.d`#)d'+%23'+ 4)%4+)5+3'#21'/+)(+ ?.#2(/+ )14+:.#$(1''3)(9=+G.#$(1''3+)(:.#:','(1+)5+255.%)21-'/+,2)(#!+ )14+14'+4'#6+.d+6'.6#'+ )14+9../+,.32#+211)1$/'5*+ )(%#$/)(9+!.$(9+6'.6#'+d3.,+n9../+5%4..#5H+.3+'(:)3.(,'(15+ )14+ 5426'/+ 56)3)1$2#)1!+ 2(/+ 9../+ 632%1)%'5+ .d+ d2,)#!+ 2(/+ 5.%)2#+#)d'=+]5+)1+6.55)E#'+1421+14)5+1!6'+.d+E.$(/23!+5)1$21).(5+ )14+ 4)94+ ',.1).(2#+ %4239'+ %2(+ E'+ 6.5)1):'+ 2(/+ /':'#.6-,'(12#+ '86'3)'(%'5+ d.3+ 65!%4.64!5)%2#+ 513$%1$3'+ ','39)(9+ !.$(9+6'35.(+21+3)5"+.d+'8%#$5).(m+]5+)1+6.55)E#'+1.+63'623'+ 1'2%4'35+2(/+'/$%21.35*+ 4)%4+143.$94+14'+1.6)%5+3'#21'/+1.+ 14'+'(/+.d+#)d'+%23'+%.$#/+2dd'%1+14'+',.1).(2#+/':'#.6,'(1+ .d+ 51$/'(15*+ '56'%)2##!+ )(+ %3)5)5+ 5)1$21).(5m+ ?3'5'(1)(9+ E25)%+ )(d.3,21).(+2E.$1+4.56)%'+%23'+)(+?.#2(/+2(/+4.56)%'+:.#$(-1''3)(9+'82,6#'5+.d+5$%%'55d$#+%..6'321).(+E'1 ''(+4.56)%'+ 2(/+5%4..#+425+E''(+54. (*+'56'%)2##!+)15+),62%1+.(+!.$(9+ 6'.6#'+21+3)5"+.d+'8%#$5).(+d3.,+2+93.$6=+f'd'3'(%'5+1.+6$E-#)54)(9+ 63.6.52#5+ d3.,+ R.56)%'+ _.$(/21).(+ T)E323!*+ 4)%4+ '3'+63'623'/+25+4'#6+1.+'/$%21.35*+%21'%4)515+2(/+.14'35+ .3")(9+ )14+5.`%2##'/+/)dl%$#1+!.$14+'(/5+14)5+231)%#'+E25'/+ .(+ 632%1)%2#+ 2%1).(+ 2(/+ 5.%)2#+ '/$%21).(+ 2E.$1+ 14'+ '(/+ .d+ #)d'+2(/+:.#$(1''3)(9=

VUN.'VS'=SUN./S9VN9gh0e

/3+42E=+?).13+@32". )2" Q!/&)2-+O2$"+?'/29.9)%&(!%4 [() '35!1'1+B)".-272+@.6'3()"2+ +X.3$()$ $#=+I2923)(2+^+ La`WKK+X.3$C 6"32". o$,"=6#

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przenoszenie zakażenia COVID-19 z matki na dziecko rzadkie Wieczna zmarzlina może zacząć uwalniać cieplarniane gazy Ćwiczenia fizyczne pomocne w leczeniu efektów długiego

1. Odczytanie zadań, które wykonaliście we wtorek na podstawie tekstu. Zapoznaj się z informacjami: Jak opisać dzieło sztuki? – str. Przeczytaj opis obrazu „Mona Lisa” i

Planner, który masz przed sobą jest specjalnie dla Ciebie – zależy mi na twoim sukcesie.. Jest jedyny w

Zapoznaj się z informacją, jak piszemy opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy oraz przeczytaj wzór takiego opowiadania.. Herberta „pudełko

Innym razem jedna z nich wisiała nad miastem i zakrywała niebo, spra- wiając, że tego dnia czułeś się beznadziejnie.. A pamię- tasz, jak twoja ostatnia rozmowa z nowo

London’s South Kensington Underground Station has three vending machines offering passengers a selection of short stories as easy to buy as a candy bar.. This week’s menu for

Programy pisało się w językach programowania, drukowało się specjalne karty, które się zanosiło do czytnika, a po tygodniu dostawało się wydruk, na którym

body diagonal length skośna długość tułowia frontal edge of shoulder joint punkt przedniej krawędzi

W tym jest myślenie, czym była ta szkoła od powstania, jaka była młodzież, co oferowała miastu, Polsce i światu.. Mło- dzież zaprezentowała teatr podwórko- wy, wg

Zapoznaj się z wiadomościami na stronie 77 - 78 w podręczniku (czym jest biblioteka i jakie są jej zadania, co to jest katalog biblioteczny i jakie są jego rodzaje, jakie..

Zaburzenia związane z przyjmowaniem pokarmu są nierozerwalnie związane z konfliktami wewnętrznymi dojrzewającej młodzieży, a u ich podłoża leżą najczęściej

Oczywiście jest, jak głosi (a); dodam — co Profesor Grzegorczyk pomija (czy można niczego nie pominąć?) — iż jest tak przy założeniu, że wolno uznać

Kąt nachylenia przekątnej ściany bocznej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego do sąsiedniej ściany bocznej przedstawiono na

Składa się z 26 roz- działów, w których Hildegarda opisuje właściwości przyrodnicze i leczniczą przydatność wy- branych kamieni, w większości szlachetnych, i podaje przepisy

W okresie stagnacji let­ niej, w polimiktycznej części jeziora średnie koncentracje fosforu ogólnego były nieco niższe niż wiosną, jednak udział ortofosforanów

Słowa, które należy wpisać do Google’a wypisane są na samym dole zadania!.!. Noś

Przestrzegając tych ostatnich wskazówek możemy być pewni, że w tych szczególnych czasach w jakich żyjemy, kiedy nauka i technika tak bardzo szybko postępują naprzód, a

Podaj szczegóły wykonania, takie jak: temat obrazu, kolorystyka, wyszczególnienie planów (kompozycja), nastrój, światłocień, odniesienie tematyki i kolorystyki do

My — młodzież polska — podejmiemy z radością prawo i obowiązek zakreślenia granic Ojczyzny stalową linją bagnetów.. Niech wezwanie Rządu Narodowego —

Temat: Pisownia wyrazów wielką i małą literą – przypomnienie wiadomości.. Kartoteka osobowa – wypełnij tabelę i omów, które informacje zapisujemy małą, a które

Temat: Pisownia wyrazów wielką i małą literą – przypomnienie wiadomości4. Kartoteka osobowa – wypełnij tabelę i omów, które informacje zapisujemy małą, a które

Forma podawanej mieszanki wywiera większy wpływ na wydaj- ność paszy niż uzupełnienie jej tłuszczem, chociaż dodatek do mieszanki tłuszczu nienasyconego

Temat: Części zdania i związki wyrazowe – ćwiczenia utrwalające. We wtorek przypomnieliście sobie części zdania i związki wyrazowe. Dzisiaj czas na ćwiczenia