• Nie Znaleziono Wyników

Wykad 7

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wykad 7"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

Przepływy niestacjonarne – czas wypływu ze zbiornika

PODSTAWY

MECHANIKI PŁYNÓW

(2)

Rys. Wypływ przez mały otwór

Czas wypływu przez mały otwór

(3)

Chwilowy strumień objętości cieczy wypływającej wynosi

skąd

(48) Z porównania objętości cieczy wypływającej w czasie dt otrzymamy

(49)

a czas wypływu

(50)

(51)

(4)

W szczególnym przypadku dla całkowitego opróżnienia zbiornika równanie (52) ma postać (53)   1 2 h H , h 0

Na przykład dla zbiornika w kształcie walca otrzymamy i kołowego otworu wypływowego otrzymamy czas całkowitego opróżnienia

2 H H 2 H 2 1 2 2 2 2 0 0 0

D

D

1

D

4

t

dz

dz

2 z

d

2gz

d 2g

z

d 2g

4

ostatecznie (54) (55) (56)

(5)
(6)

skąd

Bilans objętości:

ciecz wypływająca ze zbiornika + zmniejszenie się poziomu

cieczy w zbiorniku+ciecz dopływająca do zbiornika=0

(57)

a czas wypływu

(58)

(59)

(7)

Czas wyrównania poziomu cieczy w dwóch zbiornikach

- objętość przepływającej cieczy pomiędzy

zbiornikami w czasie dt

- objętość ubywającej i przybywającej

cieczy w zbiornikach

(61)

(8)

(63) (64) (67) (66) (65) (68)

(9)

 

 

 

 

2 2 1 2 1

dz

dt

D

d

1

2gz

D

D

 

 

 

 

1 2 h h 2 2 0 1 2 1

dz

t

D

d

1

2gz

D

D

Porównując wzory (67-68) otrzymamy

(69)

(70)

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 h h 2 2 0 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1

1

t

2 z

D

d

1

2g

D

D

2 h

h

t

D

d

1

2g

D

D

(72) (73)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przepływ przez złoże porowate jest stosunkowo złożo- nym zjawiskiem, dlatego też wyniki zostały przedsta- wione w formie wykresów konturowych (w celu prezen- tacji zmian

Można to wytłumaczyć w ten sposób, iż przy większej separacji faz mniej IL pozostaje w homogenicznej fazie z monomerem w okolicach aktywnego końca propagującego

Prace nad tym i zagadnieniam i rozw ijane są w K atedrze O chrony Pow ietrza Politechniki Śląskiej od kilku lat. W artykule podsum ow ano w yniki przeprow adzonych

Przykład 2a dotyczy cieplarki nieizobarycznej typu Ruthsa i wykazuje, że w przypadku wypływu pary nasyconej suchej stopień wyładowania przy takim samym spadku

Ocena została przeprowadzona na podstawie parametrów morfometrycznych zbiornika, miejscowych planów zagospodarowa- nia terenów otaczających akwen oraz jego aktualnego wykorzystania

Udziały współczynników wnikania po stronie gazu i cieczy w wartości współ- czynnika przenikania masy w przepływie gaz-ciecz w mikroreaktorze ze spły- wającą warstewką cieczy

TEMAT ĆWICZENIA: WYPŁYW CIECZY ZE ZBIORNIKA PRZEZ MAŁY

c) ciśnienie parcjalne pary wodnej w powietrzu wynosi 25 mmHg entalpia tego powietrza jest zaś równa 30 kcal/kg powietrza suchego,.