• Nie Znaleziono Wyników

Widok Wspomnienie o prof. dr. hab. Georgu Kossacku

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Widok Wspomnienie o prof. dr. hab. Georgu Kossacku"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

FOLIA PRAEHISTORICA POSNANIENSIA T. XIII/XIV - 2005 INSTYTUT PRAHISTORII, UAM POZNAŃ - ISBN 83-7177-388-9 ISSN 0239-8524

W SPOM NIENIE O PROF. DR. HAB. GEORGU KOSSACKU

W dniu 17 października 2004 r. w bawarskim Prien zm arł w wieku 82 lat prof, dr hab. Georg Kossack, światowej sławy uczony, wybitna postać europejskiej archeologii.

Prof, dr hab. Georg Kossack uro­ dził się 25 czerwca 1923 r. w bran­ denburskim Neuruppin. M imo iż sw ą karierę naukow ą rozpoczął na Uniwersytecie w M arburgu, gdzie doktoryzował się w roku 1948 na podstawie pracy Studien zum Sym- bolgut der Urnenfelder in der Hallstattzeit M itteleuropas, opublikowanej w roku 1954, to jednak od początku najsilniej związany był z Bawarią i Uniwersytetem Ludwika M ak­ symiliana w M onachium, gdzie rozpoczął pracę na stanowisku asystenta. Efekty prow a­ dzonych w tym czasie badań zaowocowały pow stałą w roku 1955 pracą habilitacyjną Siidbayern wahrend der Hallstettzeit, wydaną w 1959 r. w Berlinie. Po habilitacji nadal był związany z Instytutem fiir Vor- und Friihgeschichte w Monachium, w którym praco­ wał jako docent do momentu, gdy w roku 1959 obejm ował posadę profesora w Lehrstuhl tur Vor- und Friihgeschichte Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii, przy czym związki naukowe prof. Georga Kossacka z południem Niem iec pozostawały nadal silne, czego świadectwem może być choćby opublikowana w 1970 r. rozprawa Graberfelder der H allstattzeit an Main und frankischer Saale. Nie przeszkadzały mu one jednak w podjęciu zakrojonych na szeroką skalę prac badaw czych pośw ięconych problematyce archeologii północnych Niemiec, co m ożemy dostrzec choćby na przykładzie takich prac, ja k wydane w 1966 r. Beitrage zur Vor- u n d Frühgechichte M ecklenburgs. Ein For- schungbericht, czy w książce z 1962 r.: Volker zwischen Germanen undK elten. Schrift- quellen, Bodenfunde und Nam engut zu r Geschichte des nórdlichen W estdeutschlands um Christi Geburt, opublikowanej wraz z R. Hachm annem i H. Kühnem w N eum iinster. Jednak szczególną pozycję zajm ują tutaj zagadnienia związane z kwestiami osadniczymi w strefie wybrzeża M orza Północnego, stanowiące do dzisiaj sztandarowe osiągnięcie niemieckich studiów osadniczych. Do tej problem atyki prof. Georg Kossack powracał także w swych ostatnich publikacjach, czego przejawem może być wydana w 1997 r. w Monachium książka D órfer im Nórdlichen Germanien vornehmlich aus der rómischen

(2)

376 K R O N IK A

Kaiserzeit. Lage, Ortsplan, Betriebsfiige und Gemeinschaftsform. W roku 1975 powrócił ponownie na Uniwersytet w M onachium, gdzie objął stanowisko dyrektora instytutu; funkcję tę sprawował do roku 1988, w którym przeszedł na emeryturę. M oment ten nie zakończył jednak kariery naukowej i akademickiej Profesora. N adal był aktywny zawo­ dowo, prowadził w Inststitut fur Vor- und Friihgeschichte und Prowinzionalròmische A rchàologie Ludw ig-M axim ilians-Universitàt seminaria m agisterskie oraz doktorskie, nieprzerwanie cały czas także uczestniczył w życiu naukowym.

W ram ach swych zainteresow ań badawczych prof, dr hab. Georg Kossack zajmował się przede w szystkim problem am i wiążącym i się z epoką brązu oraz w czesną epoką żela­ za, choć nieobca była mu również problem atyka okresu przedrzymskiego, wpływów rzym skich i wczesnego średniowiecza. Dzięki swym szerokim horyzontom badawczym często wykraczał ponad czysto archeologiczne ramy naszej dziedziny wiedzy. Z wielkim pow odzeniem prow adził Profesor badania interdyscyplinarne, wiążące się z problem a­ tyką religioznawczą, co znalazło odzwierciedlenie w Jego dysertacji doktorskiej. Zajm o­ wał się także badaniam i struktur społecznych, ale przede wszystkim był prekursorem zakrojonych na szeroką skalę prac z dziedziny archeologii osadniczej, opartych na szero­ kiej bazie naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem ekologii i paleobotaniki; zagad­ nienia te są tematem licznych Jego studiów, czego przykładem może być jego publikacja z roku 1984: Archaologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen an làndlichen und friihstadtischen Siedlungen im deutschen Kiistengebiet vom 5. Jahrhundert v. Chr. bis 11. Jahrhundert n. Chr. Na podstawie znalezisk archeologicznych prof. Georg Kos­ sack starał się dociec, jak działalność ludzka w pradziejach wywierała wpływ na świat przyrody tak ożywionej, jak i nieożywionej. Z najważniejszych dla prahistorii prac Pro­ fesora w yłania się zarówno kom pleksowe przedstawienie rolniczego trybu życia i pod­ staw gospodarczych społeczeństw żyjących w strefie wybrzeża M orza Północnego na tle współczesnego im ekosystemu, ja k również obraz recepcji wpływów cywilizacji śród­ ziemnomorskiej na jej północne peryferie. Nie będzie przesadą stwierdzenie, iż swą działalnością naukow ą prof, dr hab. Georg Kossack pobudzał liczne przełom y m etodycz­ ne w archeologii.

Prof, dr hab. Georg Kossack działał w licznych organizacjach naukowych. W roku 1973 został członkiem korespondentem, a od roku 1979 członkiem zwyczajnym Oddziału Filozoficzno-Historycznego Bawarskiej Akademii Nauk, gdzie do końca przewodniczył Kommission zur vergleichenden Archàologie ròm ischer Alpen und Donaulànder. Profe­ sor był także członkiem zwyczajnym Niemieckiego Instytutu Archeologicznego, człon­ kiem korespondentem Fińskiego Stowarzyszenia Starożytności oraz członkiem zagra­ nicznym Słoweńskiej Akademii Nauk i Sztuk.

W spom nienie o prof. Georgu Kossacku byłoby niepełne, gdyby nie przypomnieć jego kontaktów z Instytutem Prahistorii UAM i zażyłej przyjaźni z wieloletnim dyrekto­ rem tejże instytucji - prof. Janem Żakiem, zmarłym w 1990 r. Goszcząc w latach sie­ dem dziesiątych w Poznaniu, prof. Georg Kossack wygłosił wykład poświęcony Kimme- rom i ich wkładowi w rozwój cywilizacji epoki żelaza w Europie. Jego erudycja poruszyła ówczesnych słuchaczy. W trakcie swego pobytu odwiedził on także liczne

(3)

K R O N IK A 377

stanowiska archeologiczne W ielkopolski; największe wrażenie wywarł na nim gród kul­ tury łużyckiej w Biskupinie. Jego zdaniem ówczesne datowanie grodu na V I-V w. p.n.e. było zbyt późne i sugerował przesunięcie go na wiek V i l i - VII p.n.e.; sugestie te osta­ tecznie potw ierdzają najnowsze ustalenia badawcze. Także wśród niektórych m ate­ riałów z Biskupina dopatrywał się on już wówczas wpływów z kręgu jastorfskiego, co dopiero w kontekście najnowszego stanu w iedzy z ostatnich lat się potwierdza.

Prof, dr hab. Georg Kossack pozostawił po sobie nie tylko wybitne osiągnięcia na­ ukowe, ale także grono licznych uczniów i wychowanków, którym oprócz doskonałego warsztatu naukowego przekazał także sw ą miłość do archeologii.

A n d r z e j M ic h a ło w sk i

Instytut Prahistorii, U niw ersytet im. A dam a M ickiew icza ul. Św. M arcin 78, 6 1 -8 0 9 Poznań, Poland

Cytaty

Powiązane dokumenty

Doświadczenie naukowo-badawcze z zakresu biologii komórki, biologii medycznej i onkologii doświadczalnej zdobywał nie tylko w kraju, ale również poprzez kontakty z zagranicznymi

Pogląd, któ- ry bowiem przyświecał działalności Profesora, sprowadzał się do uznania, że tylko poznanie hi- storii powszechnejpozwala lepiejprzyjrzeć się dziejom

Wspomnienie o

Głównymi nurtami jego zainteresowań i prac naukowo-badawczych były: działalność Kościoła katolickiego w okresie międzywojennym i katolicka nauka społeczna; rodzina i

Ochęduszko przeszedł w roku 1928 do Katedry Teorii Maszyn Cieplnych Politechniki Lwowskiej, gdzie do roku 193^- pełnił obowiązki adiunkta« W tym czasie uzyskał

Czarnowska was habilitated in 1978 after submis- sion of the dissertation “Changes in the content of heavy metals in soils and plants from Warsaw as an indicator of

Lech Janicki dał się poznać jako wybitny znawca prawa konstytucyjnego obu państw niemiec­ kich - szczególnie RFN - zdobywając swą pracowitością powszechne uznanie;

Przez wiele lat współpracował z Zakładem Hodowli Bydła i Koni Instytutu Zootechniki w Balicach w zakresie wykorzystania metody po- zyskiwania i przenoszenia zarodków w