• Nie Znaleziono Wyników

"Stylizacja gwarowa w polskiej prozie trzydziestolecia powojennego (nurt ludowy w latach 1945-1975)", Stanisław Dubisz, Wrocław 1986 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Stylizacja gwarowa w polskiej prozie trzydziestolecia powojennego (nurt ludowy w latach 1945-1975)", Stanisław Dubisz, Wrocław 1986 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Marek Tobera

"Stylizacja gwarowa w polskiej

prozie trzydziestolecia powojennego

(nurt ludowy w latach 1945-1975)",

Stanisław Dubisz, Wrocław 1986 :

[recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 30/3-4 (105-106), 292

(2)

DMOWSKA Anna E . : Wirtuoz masowej wyobraźni. 0 felietonis- tyce Kornela Makuszyńskiego. "Prasa Polska" 1987 nr 3 s. 38-42.

Omówienie publicystyki Makuszyńskiego drukowanej w "Rze­ czypospolitej" (1920-1924) , "Warszawiance" (1924-1928) , "Dzień niku Poznańskim" (1925), "Kurierze Warszawskim" i 1KC" (1933- -1939), a po 1944 r. - w "Dzienniku Polskim", "Teatrze" i "Przekroju". Autor analizuje podejmowane przez pisarza tematy oraz formy felietonowej wypowiedzi.

3P/105-106/37 H.N.-M.

DUBISZ Stanisław: Stylizacja gwarowa w polskiej prozie trzydziestolecia powojennego (nurt ludowy w latach 1945- -1975). Wrocław 1986, Oss., ss. 211, zł

340,-Autor rozważa problemy metodologiczne badań nad styliza­ cję gwarowę; na podstawi« wybranych utworów analizuje te za­ gadnienia w prozie pisarzy tzw. nurtu ludowego; zastanawia się także nad wykładnikami, formami i funkcjami tytułowej styliza­ cji w literaturze powojennej.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dyrektywy SN, Ministra Spraw Wewnętrznych i Prokuratora Ge­ neralnego kształtowały praktykę „w sposób absolutnie ze sobą nie zhar­ monizowany” (s.

Horizontal and vertical wave induced water particle kinematic vectors were used in each of the wave force methods on two deep water platforms to compare the horizontal base shear

The brick pavement showed a distinct change in colour at the moment that all water had disappeared from the brick. This was the moment at which each experiment was stopped as

Ankieta zawie- rała pytania dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa Poznania oraz jego zmian w  ostatnich latach, poczucia bezpieczeństwa w  zamieszkiwanej dzielnicy oraz

Poza zakresem zainteresow ań A utorki znalazły się zagadnienia z zakresu historii kultury m ate­ rialnej czy historii tech niki, wym gające zresztą wykorzystania

Dean

The evaluated propulsion plant arrangements are all satisfying the speed requirement of a maximum speed of more than 28 knots. The commonly used CODOG installation has in