• Nie Znaleziono Wyników

Tytuł: Osiągnięcia Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w latach 2004–2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tytuł: Osiągnięcia Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w latach 2004–2012"

Copied!
4
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

621

Ewa Kozerska

Uniwersytet Opolski

Osiągnięcia Katedry Doktryn Polityczno-

-Prawnych i Prawa Rzymskiego

Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Opolskiego w latach 2004–2012

Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego powołana została na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego z dniem 1.10.2004 r. wraz z zatrudnieniem jej kierownika prof. zw. dr hab. Marka Maciejewskiego. Wprawdzie katedra, analogicznie jak wydział, jest zaliczana do stosunkowo młodych jednostek or-ganizacyjnych, zwłaszcza na tle instytucji uniwersyteckich o bezsprzecznie długiej tra-dycji naukowej, to niewątpliwie może wykazać się licznymi i zróżnicowanymi meryto-rycznie osiągnięciami na niwie naukowej, organizacyjnej oraz dydaktycznej.

Należy zauważyć, że ze względu na wewnętrzny podział strukturalny WPiA UO pracownicy katedry prowadzą badania ściśle powiązane z dwoma zasadniczymi profila-mi naukowyprofila-mi − doktrynaprofila-mi polityczno-prawnyprofila-mi oraz prawem rzymskim, adekwatny-mi jednocześnie do obowiązującego na studiach prawniczych i adadekwatny-ministracyjnych mo-delu edukacyjnego. Skład personalny od początku istnienia katedry nie uległ zmianie i tworzą go wspomniany prof. M. Maciejewski oraz dwóch adiunktów – dr Ewa Kozer-ska oraz ks. dr Piotr Sadowski. Wśród kierunków dociekań intelektualnych podejmowa-nych w przedmiotowym zakresie jednostki dominującą rolę odgrywają studia nad an-tyczną oraz nowożytną (zwłaszcza XIX i XX-wieczną) teorią państwa oraz prawa. Wyniki prowadzonych rozważań badawczych pracownicy katedry upowszechniają przede wszystkim w swoich wystąpieniach konferencyjnych oraz publikacjach dotyczą-cych zagadnień z zakresu:

szkoła prawa w Bejrucie; ustawodawstwo Konstantyna Wielkiego; Teodozjusz –

II wobec edukacji prawniczej (jest to tematyka stanowiąca przedmiot zaintereso-wań ks. dr Piotra Sadowskiego);

ideowych, normatywnych i praktycznych aspektów funkcjonowania Trzeciej –

Rzeszy; integracji europejskiej w ujęciu luminarz polskiej myśli politycznej i prawnej; teorii praw podmiotowych na tle iusnaturalistycznych oraz pozyty-wistycznych postulatów (tematyka stanowi zasadniczy trzon zainteresowań prof. M. Maciejewskiego);

(2)

622

Ewa Kozerska

katolickiej nauki społecznej, zwłaszcza w ujęciu Piusa XI oraz Benedykta XVI; –

wybranej liberalno-konserwatywnej myśli politycznej i prawnej; idei społeczeń-stwa obywatelskiego i jej normatywnej recepcji w wymiarze Europy Środkowo-Wschodniej (w tym Polski); normatywnych, aksjologicznych i praktycznych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej (kierunki badawcze podejmowane przez dr E. Kozerską).

Wyróżniona problematyka badawcza publikowana jest w recenzowanych ogólno-krajowych czasopismach (jak np. „Politeja”, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hi-tlerowskimi”, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, „Roczniki Nauk Społecz-nych”, „Społeczeństwo i Polityka”) oraz wieloautorskich pracach monograficznych wydawanych przez uznane wydawnictwa (jak C.H. Beck, A. Marszałek, Wolters Klu-wer, wydawnictwo UWr i UO).

Obok prowadzonych prac badawczych, pracownicy katedry wykazują się aktyw-nością w organizacji życia naukowego. Przy jednostce funkcjonuje prężne koło nauko-we „Inter-lex” skupiające grono studentów zainteresowanych naukami prawno-histo-rycznymi, zaangażowane w liczne przedsięwzięcia związane z przygotowaniem wydziałowego festiwalu nauki, współorganizacją konferencji naukowych i innych pro-jektów adekwatnych do profilu stowarzyszenia. Największym osiągnięciem organiza-cyjnym katedry jest corocznie od ośmiu lat inicjowane pod przewodnictwem naukowym prof. M. Maciejewskiego i we współpracy z Katedrą Historii Państwa i Prawa Colloqu-ium Prawno-Historyczne o ogólnokrajowym zasięgu (ale też z nierzadko z udziałem go-ści zagranicznych). Jego materialnym efektem są publikacje książkowe zamieszczające artykuły poświęcone wiodącej w danym roku formule tematycznej. Szczególnym zain-teresowaniem cieszyły się sympozja na temat prawno-historycznych aspektów idei wol-ności, właswol-ności, równości i nierówności czy też nauki i nauczania prawa. Ponadto, swoją aktywność organizacyjną katedra przejawia w kolejnym cyklicznym sympozjum naukowym podejmowanym od trzech lat w porozumieniu z Katedrą Doktryn Politycz-nych i PrawPolitycz-nych, Prawa Konstytucyjnego, Teorii i Filozofii Prawa oraz Prawa Między-narodowego i Wspólnotowego WPAiE UWr. Ten eksperyment naukowy ze względu na interdyscyplinarny charakter jego uczestników umożliwia wyminę poglądów w kwestii kluczowych kategorii filozoficznych, prawnych i politycznych z perspektywy reprezen-towanych przez nich specjalności prawniczych.

Potencjał intelektualny pracowników katedry przekuwa się również na jej efekty dydaktyczne. Spektrum powierzonych jednostce przedmiotów kierunkowych i ogólno-rozwojowych na studiach prawa, administracji i nowo uruchomionego – bezpieczeństwa wewnętrznego, jest bardzo bogate. Należy tu przede wszystkim wymienić: prawo rzym-skie, łacinę, filozofię, doktryny polityczno-prawne, współczesne doktryny polityczno-

(3)

623 Osiągnięcia Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa i Administracji... -prawne naukę o państwie i prawie. Ponadto pracownicy jednostki prowadzą zajęcia w formie fakultatywnych wykładów monograficznych z zakresu katolickiej nauki spo-łecznej, koncepcji integracji europejskiej oraz prawnych i politycznych aspektów bez-pieczeństwa narodowego, które cieszą się zainteresowaniem wśród studentów.

Konkludując, należy stwierdzić, że katedra doktryn polityczno-prawnych i prawa rzymskiego WPiA UO, pomimo krótkiej ośmioletniej historii i skromnej obsady osobo-wej, wykazuje się ciągłym wzrostem badawczo-naukowym, organizacyjnym oraz dy-daktycznym, dążąc do należytego wypełniania oczekiwań i zadań stawianych jej przez obowiązujące standardy naukowe i edukacyjne.

(4)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Stanisław Kowolik natomiast uwaz˙a, z˙e nie powinno sie˛ ustalac´ definicji bezdomnos´ci, gdyz˙ jest to zjawisko wielowymiarowe i nalez˙y je traktowac´ jako proces społeczny

Any artificial barriers or obstacles in the search for employment shall only cause the appearance of illegal migration processes and shall provoke permanent or

The main objective of our project was to investigate an association between genetic variants of crucial circadian genes CLOCK, NPAS2, BMAL1, PER1, 2, 3, CRY1, 2, and TIMELESS and

Zajmowałam się analizowaniem podręczników szkolnych w innym aspekcie (Zamojska, 2010), tutaj chciałabym zwrócić uwagę na problemy związane z wyborem „reguły mówienia”

Warto też zwrócić uwagę, iż na przykładzie takich zachowań rodziców dzieci uczą się, iż w sieci można publikować to, co się chce, nie mają przy tym świadomości

Już na pierwszym eta- pie swojego zaangażowania poznawczo-naukowego, w okresie studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jako lider „Projektu

Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych… 364 się dyskusję na temat istoty rodzicielstwa w kontekście współczesnych przemian społecznych.. W drugiej

Choć wpływ ruchów społecznych i globalnych idei wydaje się wciąż mniej rewolu- cyjny w Polsce niż w Europie Zachodniej, przemiany rodziny opisywane przez Castellsa mają

Communis opinio potrafi niekiedy w lapidarnym skrócie niezwykle celnie określić uzewnętrzniającą się stronę osobowości nieobojętnego sobie człowieka.. W przypadku

(opracował Krzysztof T. Adams, Selected References on the Relation o f Science to Modern Life, „New York State Museum Bullettin” , No.. Wilson, Thorkild Jacobsen,

U t supra polliciti sumus, deo D o lo consecratam cantilenam iocosam a studiosis philologiae classicae Universitatis Lodziensis olim cantatam, cuius in texto

Der Begriff des R echts ist im Begriff der G em einschaft (Com munio) ein

Jagielski, Wszystkie wojny Lary, Kraków 2015... Zresztą lęk bohaterki o los małżeństwa ustępował przed bojaźnią o dzieci, które chciała wywieźć z miasta, ustrzec

Besides, why could Agrippa passed over, a person who was promoted on coins by propaganda and who together with Augustus achieved tribunitia potestas and

In order to reduce the noise nuisance of industries it is important to reduce the noise of the different sources which cause the noise, or the transferance of noise has to be

Cel 2 Rozwinięcie umiejętności swobodnego identyfikowania najważniejszych orientacji myślenia o polityce, państwie i prawie oraz wskazanie na wpływ tych orientacji na tradycję

Cel 2 Rozwinięcie umiejętności swobodnego identyfikowania najważniejszych orientacji myślenia o polityce, państwie i prawie oraz wskazanie na wpływ tych orientacji na tradycję

Cel 2 Rozwinięcie umiejętności swobodnego identyfikowania najważniejszych orientacji myślenia o polityce, państwie i prawie oraz wskazanie na wpływ tych orientacji na tradycję

Cel 2 Rozwinięcie umiejętności swobodnego identyfikowania najważniejszych orientacji myślenia o polityce, państwie i prawie oraz wskazanie na wpływ tych orientacji na tradycję

1) Kolokwium podczas ostatnich zajęć – forma pisemna, 3 pytania opisowe poprzez formularz Forms – 30 stycznia 2021r. 2) Możliwość dodatkowego napisania pracy na jeden z

Rola dyplomacji nie ogranicza się już zatem do reprezentowa- nia oraz pokojowego rozstrzygania sporów, lecz służyć ma także nawiązywaniu i podtrzymywaniu pozytywnych

 Uzyskanie 4 „plusów” jest równoznaczne z zaliczeniem ćwiczeń na ocenę dostateczną (w tym przypadku student ma możliwość uzyskania oceny wyższej

• Każdą dodatkową nieobecność (ponad dozwoloną 1 nieobecność) należy zaliczyć podczas konsultacji (odpowiedź ustna z zakresu materiału omawianego na zajęciach, na