• Nie Znaleziono Wyników

Wykad 3

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wykad 3"

Copied!
31
0
0

Pełen tekst

(1)

Techniki świetlne

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak, prof. uczelni Katedra Optyki i Fotoniki

Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej

http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/

https://eportal.pwr.edu.pl/course/view.php?id=8328 Miejsce konsultacji: pokój 27 bud. A-1

Wykład 3

Geometryczne systemy prezentacji właściwości

(2)

Kierunki

FAKT I: W technice świetlnej istnieją podstawowe wielkości, takie jak

światłość, luminancja, które ze swej istoty są zależne od kierunku. Mówi

się: „światłość kierunkowa”, luminancja w kierunku”.

FAKT II: Istnieją utarte kanony dotyczące naturalnych kierunków w

przestrzeni, z uwzględnieniem Ziemi jako układu odniesienia: pionowy,

poziomy.

WNIOSEK:

należy stworzyć system geometryczny prezentacji

właściwości fotometrycznych opraw oświetleniowych.

FAKT III: Pojęcie kierunków „naturalnych” nie musi się zgadzać z

kierunkowością źródeł światła/opraw oświetleniowych.

(3)

Pojęcia pierwotne

Podstawą do definicji systemów geometrycznych, używanych w technice

świetlnej, są pojęcia pierwotne:

Środek świetlny – charakterystyczny punkt oprawy oświetleniowej,

tożsamy ze środkiem geometrycznym źródła światła lub środkiem symetrii

płaszczyzny otworu wyjściowego oprawy oświetleniowej.

To znaczy… GDZIE to jest? Dużo zależy od „wagi” źródła i odbłyśnika w danym elemencie…

(4)

Pojęcia pierwotne

Podstawą do definicji systemów geometrycznych, używanych w technice świetlnej, są pojęcia pierwotne:

Oś optyczna – charakterystyczna prosta, przechodząca przez środek

świetlny oprawy lub źródło światła, której kierunek utożsamiany jest z

kierunkiem maksymalnej światłości i/lub kierunkiem osi symetrii układu

geometrycznego oprawy.

Czasem jest to po prostu kierunek normalny do otworu wyjściowego

oprawy. A więc również pojęcie niejednoznaczne, ale… pożyteczne!

(5)

Pojęcia pierwotne

Podstawą tworzenia systemów geometrycznych określania kierunków w

technice świetlnej jest wyodrębnienie w oprawie oświetleniowej osi optycznej,

osi wzdłużnej i osi poprzecznej. Powinny one tworzyć lokalny, kartezjański

układ odniesienia, związany z oprawą oświetleniową, zaczepiony w środku

świetlnym oprawy.

Przykład: oświetlenie uliczne – zakwalifikowanie danego kierunku jako osi wzdłużnej wynika z wyraźnej dysproporcji wymiarów gabarytowych lampy i jej ustawienia w stosunku do osi drogi.

(6)

System C-γ

Spostrzeżenie:

w

większości

praktycznych

zastosowań

opraw

oświetleniowych oś optyczna skierowana jest pionowo do dołu.

Założenie: system będzie opierał się pęku

półpłaszczyzn o wspólnej prostej (osi

optycznej).

Dowolny

kierunek

w

przestrzeni określony będzie za pomocą

dwóch kątów (C i γ).

Opis: Kąt C to kąt dwuścienny pomiędzy

półpłaszczyzną uznaną za wyjściową

(Oyz) a półpłaszczyzną, zawierającą dany

kierunek.

Kąt γ to kąt płaski między prostą o

bieżącym kierunku i osią optyczną.

(7)

System A-α

Obowiązuje nadal zasada określania kierunku w przestrzeni za pomocą

jednego kąta płaskiego α i jednego dwuściennego A.

Opis:

Kąt

A

tworzy

bieżąca

półpłaszczyzna

zawierająca

dany

kierunek z półpłaszczyzną, określoną

jako wyjściowa (A=0).

Kąt α wyznaczony jest przez kąt

płaski w bieżącej półpłaszczyźnie,

między

danym

kierunkiem

a

obróconą razem z półpłaszczyzną

osią optyczną.

(8)

System B-β

Jako wspólną, obiera się tym razem oś wzdłużną.

Opis: Płaszczyzna wyjściowa B=0

jest utworzona przez dwie osie:

optyczną i wzdłużną (Oxz)

Kąt β to kąt bieżącego kierunku z

obróconą osią poprzeczną oprawy.

(9)

Systemy geometryczne w technice świetlnej

Istnieje możliwość wzajemnych przeliczeń pomiędzy zaprezentowanymi

układami.

System fotometryczny Kąt dwuścienny Kąt płaski wejściowy szukany

A-α B-β tg B = tg α/cos A sin β = sin A·cos α A-α C-γ tg C = sin A/tg α cos γ = cos A·cos α B-β A-α tg A = tg β /cos B sin α = sin B·cos β B-β C-γ tg C = tg β /sin B cos γ = cos B·cos β C-γ A-α tg A = sin C·tg γ sin α = cos C·sin γ C-γ B-β tg B = cos C·tg γ sin β = sin C·sin γ

(10)

Systemy geometryczne w technice świetlnej

Przedstawione systemy płaszczyzn jednoznacznie identyfikują kierunek w

przestrzeni. Za pomocą par kątów, w ramach każdego systemu, można

jednoznacznie

opisać np. równanie prostej o danym kierunku,

przechodzącej przez zadany punkt P(x

0

,y

0

,z

0

). Może to być np. postać

kierunkowa prostej (parametryczna):

𝑥 = 𝑥0 + k𝑣𝑥 𝑦 = 𝑦0 + k𝑣𝑦 𝑧 = 𝑧0 + k𝑣𝑧

k – dowolny parametr

vx, vy, vy– składowe wektora kierunkowego (rzuty wektora kierunku na osie układu Oxyz)

𝑣𝑥 = 𝑠𝑖𝑛𝛾 · 𝑠𝑖𝑛𝐶 𝑣𝑦 = 𝑠𝑖𝑛𝛾 · 𝑐𝑜𝑠𝐶 𝑣𝑧 = 𝑐𝑜𝑠𝛾

Hm, gdzieś to widziałem… parametry wektora Stokesa!

(11)

Systemy geometryczne w technice świetlnej

System określania kierunków A-B dla lamp sygnałowych jest nieco inny, dostosowany zwłaszcza do lamp samochodowych. Ich podstawowy „kierunek świecenia” (a więc oś optyczna) jest poziomy, a innym charakterystycznym kierunkiem jest pion (w stosunku do osi Ziemi, a tak naprawdę do osi samochodu). Zamiast osi wzdłużnej i poprzecznej wyróżnia się więc kierunek pionowy i kierunek prostopadły do płaszczyzny, utworzonej przez kierunek poziomy i oś optyczną.

(12)

Sposoby prezentowania przestrzennych i płaskich

rozkładów wielkości fotometrycznych

Zasadniczym sposobem prezentacji właściwości fotometrycznych oprawy oświetleniowej (źródła) jest pokazanie jej bryły fotometrycznej.

Bryła fotometryczna jest to powierzchnia zamknięta, utworzona przez

zakończenia odcinków o wspólnym początku w środku świetlnym oprawy,

których długość i kierunek przestrzenny odpowiada wartości światłości w

tym kierunku.

Bryła fotometryczna punktowego źródła światła jest sferą o środku w punkcie źródła światła.

W każdym kierunku ze środka sfery można poprowadzić odcinek takiej samej długości: I(C,γ)=const.

(13)

Sposoby prezentowania przestrzennych i płaskich

rozkładów wielkości fotometrycznych

Bryła fotometryczna ciała (doskonale) czarnego jest sferą styczną do powierzchni ciała czarnego w jego środku świetlnym. Maksymalna światłość Im odpowiada kierunkowi normalnemu do płaszczyzny ciała czarnego, a w każdym innym kierunku światłość może być obliczona jako:

(14)

Sposoby prezentowania przestrzennych i płaskich

rozkładów wielkości fotometrycznych

Bryła fotometryczna liniowej świetlówki to powierzchnia torusa, którego tzw. duży promień R jest równy małemu promieniowi r. Jest to powierzchnia symetryczna obrotowo. Oś obrotu bryły pokrywa się z osią wzdłużną świetlówki i w tym kierunku światłość jest równa zeru. Maksymalna światłość występuje w kierunkach położonych w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku osi świetlówki. W dowolnym kierunku odchylonym od osi obrotu bryły o kąt γ światłość wynosi:

(15)

Sposoby prezentowania przestrzennych i płaskich

rozkładów wielkości fotometrycznych

Bryła fotometryczna reflektora zwierciadlanego to również powierzchnia symetryczna obrotowo. Takie powierzchnie maja duży stopień symetrii i nie sprawia kłopotu wyobrażenie sobie kształtu w widoku z dowolnej strony bryły.

(16)

Sposoby prezentowania przestrzennych i płaskich

rozkładów wielkości fotometrycznych

Bryły fotometryczne opraw rzeczywistych nie mają jednak zwykle symetrii obrotowej.

Bywają oprawy, które mają układ dwóch wzajemnie prostopadłych płaszczyzn symetrii (np. oprawa oświetlenia ulicznego).

(17)

Sposoby prezentowania przestrzennych i płaskich

rozkładów wielkości fotometrycznych

Bryły fotometryczne wielu źródeł/opraw pozbawione są jakiejkolwiek symetrii i widok 3D takiej bryły, który pokazałby jej pełny kształt, jest niemożliwy.

Ponadto odczytywanie wartości światłości (jako długości odcinków) z rysunku trójwymiarowego jest w ogólnym przypadku niemożliwe.

Bryłą fotometryczna jest więc znakomitą wizualizacją, ale jest niepraktyczna w użyciu…

(18)

Sposoby prezentowania przestrzennych i płaskich

rozkładów wielkości fotometrycznych

Bryła fotometryczna, jeżeli ma ona symetrię obrotową, może być

przedstawiona jako krzywa profilowa – płaski wykres światłości. Taki

sposób prezentacji dotyczy tylko jednej, wybranej płaszczyzny, ale jest to

sposób praktyczny i często stosowany. W języku polskim używa się

zamiennie na to pojęcie innych nazw: rozsył światłości, rozsył strumienia

świetlnego, krzywa światłości.

Wykres światłości – to zależność

światłości w danym kierunku od kąta

tego kierunku w stosunku do osi

optycznej dla określonej płaszczyzny

przekroju

bryły

fotometrycznej,

zawierającej oś optyczną.

(19)

Sposoby prezentowania przestrzennych i płaskich

rozkładów wielkości fotometrycznych

Wykres światłości – to zależność światłości w danym kierunku od kąta tego

kierunku w stosunku do osi optycznej dla określonej płaszczyzny przekroju

bryły fotometrycznej, zawierającej oś optyczną.

Wykres światłości punktowego źródła światła

Wykres światłości elementu powierzchniowego promieniującego zgodnie z prawem Lamberta

(20)

Sposoby prezentowania przestrzennych i płaskich

rozkładów wielkości fotometrycznych

Wykresy światłości można sporządzać we współrzędnych biegunowych

lub prostokątnych (kartezjańskich). Wykresy biegunowe są bliższą

rzeczywistości formą prezentacji, bardziej intuicyjną, ze względu na

biegunowy charakter rozchodzenia się światła w rzeczywistych układach

opraw oświetleniowych.

(21)

Sposoby prezentowania przestrzennych i płaskich

rozkładów wielkości fotometrycznych

Wykresy światłości przedstawiają najczęściej zależność światłości od kąta dla odniesieniowej wartości strumienia świetlnego 1000 lm. Wykres taki jest bardziej uniwersalny, bo może być stosowany dla danej oprawy w połączeniu ze źródłami o różnej mocy.

(22)

Sposoby prezentowania przestrzennych i płaskich

rozkładów wielkości fotometrycznych

Jeśli wykres światłości jest dość wąski, jak to ma miejsce w przypadku

źródeł/opraw mocno kierunkowych (np. reflektory), to odczytywanie

poszczególnych wartości, szczególnie dla kierunków mocno oddalonych od

osi optycznej, jest utrudnione (lub obarczone dużym błędem). W takim

przypadku sporządza się wykres światłości we współrzędnych prostokątnych.

(23)

Sposoby prezentowania przestrzennych i płaskich

rozkładów wielkości fotometrycznych

Jeśli bryła fotometryczna oprawy oświetleniowej

nie jest symetryczna obrotowo, to jeden wykres

światłości nie wystarczy do scharakteryzowania właściwości świetlnych tej oprawy. W takim przypadku sporządza się kilka wykresów, których liczba zależy od ich zróżnicowania w poszczególnych płaszczyznach.

(24)

Sposoby prezentowania przestrzennych i płaskich

rozkładów wielkości fotometrycznych

Wykres światłości informował o tym, jaką światłość kierunkową ma badana oprawa/źródło w danym kierunku dla danego przekroju brył fotometrycznej. Często jednak przedstawia się własności fotometryczne oprawy/źródła w inny sposób.

Izokandela jest to linia zamknięta, łącząca punkty na

powierzchni sfery, której środek położony jest w środku

świetlnym oprawy/źródła, charakteryzujące się tym, że w ich

kierunku oprawę/źródło cechuje jednakowa światłość.

Linie izokandeli mogą być integralną częścią powierzchni brył fotometrycznej, ale niekoniecznie… Można bowiem oprawę/źródło otoczyć dowolną inną powierzchnią zamkniętą i na niej wykreślić linie izokandeli.

(25)

Sposoby prezentowania przestrzennych i płaskich

rozkładów wielkości fotometrycznych

Izokandela jest to linia zamknięta, łącząca punkty na powierzchni sfery, której środek

położony jest w środku świetlnym oprawy/źródła, charakteryzujące się tym, że w ich kierunku oprawę/źródło cechuje jednakowa światłość.

W technice świetlnej umówiono się, że powierzchnią taką będzie sfera, w środku której umieszczona jest oprawa/źródło. Układ geometryczny południków i równoleżników sfery odpowiada systemowi C-γ.

(26)

Sposoby prezentowania przestrzennych i płaskich

rozkładów wielkości fotometrycznych

Izokandela jest to linia zamknięta, łącząca punkty na powierzchni sfery, której środek

położony jest w środku świetlnym oprawy/źródła, charakteryzujące się tym, że w ich kierunku oprawę/źródło cechuje jednakowa światłość.

Korzystanie z trójwymiarowego obrazu sfery jest utrudnione, gdy oprawa/źródło rozsyła światło w szerokim kącie wokół osi symetrii. Stworzono więc inny sposób prezentacji izokandeli na płaskim obrazie sfery rozciętym wzdłuż południków (płaszczyzn C) Jest to tzw. sinusoidalna siatka Benforda.

(27)

Sposoby prezentowania przestrzennych i płaskich

rozkładów wielkości fotometrycznych

Przykład: System PAPI (Precision Approach Path Indicator) – dostarcza pilotowi samolotu pewne wzrokowe wskazanie położenia statku powietrznego odnośnie optymalnej ścieżki podejścia w jego ostatnim etapie.

Na lotnisku system PAPI składa się z 2/4 jednostek zlokalizowanych w linii, poprzecznie do osi, każda z dwoma lub trzema źródłami 200W. Jednostki PAPI rozsyłają wiązkę światła z górną częścią barwy białej a dolną czerwonej. Podczas zmiany pozycji pionowej statku powietrznego następuje ciągła zmiana koloru widocznego przez pilota.

(28)

Sposoby prezentowania przestrzennych i płaskich

rozkładów wielkości fotometrycznych

Kolejną wielkością fotometryczną, której prezentacja graficzna jest stosowana, jest natężenie oświetlenia. Tym razem jest to wielkość formalnie związana z oświetlanym obiektem – fragmentem oświetlonej powierzchni, który zwykle bywa płaszczyzną. Tym niemniej, zakładając powtarzalność warunków użycia jakiejś oprawy/źródła (np. stała odległość oprawa-obiekt), można operować rozkładem natężenia oświetlenia na powierzchni oświetlanego obiektu i w ten sposób charakteryzować oprawę/ źródło.

Izoluksa jest to krzywa, której każdy punkt reprezentuje

identyczną wartość natężenia oświetlenia na płaszczyźnie.

Przykłady: reflektory samochodowe; lampy oświetlenia ulicznego.

Zamiast rozkładu przestrzennego światłości można więc analizować oprawę na podstawie obrazu rozkładu natężenia oświetlenia – wygoda!

(29)

Sposoby prezentowania przestrzennych i płaskich

rozkładów wielkości fotometrycznych

Izoluksa jest to krzywa, której każdy punkt reprezentuje identyczna wartość

natężenia oświetlenia na płaszczyźnie.

(30)

Sposoby prezentowania przestrzennych i płaskich

rozkładów wielkości fotometrycznych

Bryła fotometryczna i wykresy światłości służą dziś raczej do oceny przydatności konkretnej oprawy/źródła do zadanego celu i wstępnej oceny możliwości zastosowania danej oprawy niż do obliczania efektów oświetlenia.

Rozwój technik komputerowych spowodował, że punkt ciężkości analiz/obliczeń przeniósł się na wizualny obraz oświetlonego obiektu. Zamiast oceniać wartości światłości czy kąty wypromieniowywania strumienia świetlnego, dokonuje się oceny luminancji i jej rozkładu na modelu komputerowym obiektu.

Dwie podstawowe formy wizualizacji:

1) Komputerowy obraz oświetlonego obiektu, którego każdy punkt ma taką luminancję i barwę, jaka została obliczona;

2) Nałożony na obraz obiektu rozkład luminancji, pokazany w przyjętej skali barw.

(31)

Sposoby prezentowania przestrzennych i płaskich

rozkładów wielkości fotometrycznych

Dwie podstawowe formy wizualizacji:

1) Komputerowy obraz oświetlonego obiektu, którego każdy punkt ma taką luminancję i barwę, jaka została obliczona;

Obraz

Wykres światłości – to zależność światłości w danym kierunku od kąta tego kierunku w stosunku do osi optycznej dla określonej płaszczyzny przekroju bryły fotometrycznej, zawierającej oś optyczną.
Wykres światłości elementu powierzchniowego  promieniującego zgodnie z prawem Lamberta
Wykres izoluksów na powierzchni jezdni, oświetlonej dwiema latarniami

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wiedząc, że sprawność świetlna żarówki (stosunek strumienia światła wysyłanego przez żarówkę do jej mocy) wynosi n=0.1lm/W, obliczyć światłość żarówki.

• Będzie dotyczył posługiwania się podstawowymi mechanizmami arkusza (zastosowanie formuł, funkcji, poleceń), wykorzystywanymi w czasie realizacji projektów.

Kiedy wszystkiego się nauczyłem i swobodnie posługiwałem się czarami, to czarnoksiężnik znów zamienił mnie w człowieka... 1 Motywacje i przykłady dyskretnych układów dynamicz-

Zdaniem Bourdieu w naukach społecznych należy odejść od ujmowania ele- mentów rzeczywistości społecznej w sposób realistyczny czy substancjalistyczny oraz myśleć

W potocznym języku i potocznym rozumieniu filozofia nabiera różnoro­ dnych znaczeń — od najogólniejszej wizji rzeczywistości, mieszczącej w so­ bie całość ludzkiej wiedzy

W uzasadnieniu postanowienia sąd podał, że co prawda materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany dopuścił się popełnienia zarzucanego

U nowszych autorów, „(pod)przestrzeń izotropowa” to taka, której pewien wektor jest izotropowy – co nie odpowiada znaczeniu słowa „izotropowy” (jednorodny we

wydatkowaniu środków publicznych w tym obszarze.. 61 Konstytucji RP, w trybie inter alia: art. W rzeczonym pliku Wnioskodawca dla większej przejrzystości umieścił jedynie pytania

Precyzyjne dookreślenie cech światłości Bożej, objawionej w czasie Przemienienia Jezusa na Górze Tabor, stanowiło ważny argument w polemi- ce z humanistami, którzy traktowali

Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.. Z rozmowy bohaterów, opisanej w przytoczonym fragmencie, wynika,

Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 10 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych.. Stąd wynika, że podstawą

Włączanie się do ruchu – należy pamiętać, że zawsze podczas tego manewru musimy ustąpić pierwszeństwa przejazdu innym pojazdom znajdującym się na drodze..

Jednocześnie zmiany dyskursów i praktyk zamieszkiwania kształtowane są przez szersze zmiany społeczno-kulturowe, wśród których wymienić należy: kulturę

Projekt jest to przedsięwzięcie, na które składa się zespół czynności, które charakteryzują się tym, że mają:.. 

Zajmijmy się teraz podziałem powierzchni półkuli na m(k-1)/2 czworokątów LU.· L1q;>i o jednakowych polach plus m trójkątów o polach powierzchni dwa

Ciśnienie jest wielkością fizyczną skalarną, którego miarą jest iloraz wartości siły działającej na powierzchnię przez wielkość tej powierzchni. p

Jaki ludzki organ jest w stanie przetwarzać 1016 informacji na sekundę, znacznie więcej niż.

Choć z jedzeniem było wtedy już bardzo ciężko, dzieliliśmy się z nimi czym było można.. Ale to byli dobrzy ludzie, jak

Tomasz Andrzejewski, redaktor jednej z ostatnich publikacji o dziejach miasta (Kożuchów. Zarys dziejów, red. Andrzejewski, Kożuchów 2003), wymienia kilka przyczyn tego stanu

Ponieważ refleksja na ten temat jest ciągle bardzo potrzebna, dlatego dobrze się stało, że organizatorzy postanowili opublikować materiały z tego

Nowy Testament oznacza, że Bóg sam staje się człowiekiem, że w człowieku Jezusie Chrystusie Bóg przyjmuje ludzkość. Bóg zawiera nowe, bezwarunkowe przymierze,

Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również

Eksploatacja oświetlenia polega na okresowym czyszczeniu opraw i źródeł światła oraz usuwaniu usterek i wymianie źródeł. Pozostałe czynności dotyczą instalacji