• Nie Znaleziono Wyników

Konferencja "Utopia w bibliotece, biblioteka w utopii"

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Konferencja "Utopia w bibliotece, biblioteka w utopii""

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Marta Kunicka

Konferencja "Utopia w bibliotece,

biblioteka w utopii"

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy 1/1, 154

(2)

SILESIANA - Dolnośląski Salon Wydawniczy

W dniach od 4 do 7 grudnia 2010 roku w Dolnośląskiej Bibliote-ce Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego odbyły się Pierwsze Targi Książki Regionalnej SILESIANA - Dolnośląski Salon Wydawniczy, któ-re za główny cel obrały promocję literatury dotyczącej Dolnego Śląs-ka, miejscowych wydawców i autorów. Targom towarzyszyły spotka-nia autorskie, wystawy i konkursy. Projekt zrealizowany był przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną przy wsparciu finansowym Mini-sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz we współpracy z To-warzystwem Miłośników Wrocławia.

Monika Byczek

Konferencja Utopia w bibliotece, biblioteka w utopii

Sekcja Bibliograficzna Koła Naukowego Bibliotekoznawców działająca przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Nauko-wej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach już po raz czwarty zorga-nizowała Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych Bibliotekoznawców pod tytułem Utopia w bibliotece, biblioteka w utopii. Obrady, które miały miejsce 6 grudnia 2010 roku, podzie-lono na trzy części. Siedem wystąpień pierwszego panelu Biblioteki i bibliotekarze w nowej roli poświęcono współczesnym trendom w bibliotekarstwie i oczekiwaniom odbiorców; w tym jedno progno-zowało przyszłość bibliotek szkolnych. Część Osobowości świata książek i bibliotek przybliżyła sylwetki bibliotekarzy i bibliofilów: Adama Tytusa Działyńskiego, Ludwika Brożka, B. S. Kesavana. W części Literacki wizerunek książki i biblioteki sześciu prelegentów, na podstawie konkretnych tytułów literackich, omówiło tematykę książki, biblioteki i środowiska bibliotecznego; jedną analizę poświę-cono prezentacji bibliotekarza na srebrnym ekranie. Spotkanie za-kończyła dyskusja będąca podsumowaniem konferencji.

Źródło: http://sekcja-bgr.wikidot.com/konferencje Marta Kunicka

BIBLIOTHECANOSTRA NR1 (23) 2011

Cytaty

Powiązane dokumenty

45 ďĚŽůŚĂŵŝĚWĂƉnjĂŶ͕EĂƐŚŵŝůĨƐŚĂƌnjĂĚĞ͕<ŚĂĚŝũĞŚDŽƌĂĚŝͬ

Therefore, the aim of the paper is to conduct general research profiling of the studies related to the concept of a learning organization based on the data retrieved from the Web

Editoři: Zdeněk Máčka, Jaroslava Ježková, Eva Nováková, František Kuda. Vydavatel: Ústav geoniky AV

Dolegliwości, które spowodowały kontakt z psychiatrą: senność w ciągu dnia, zasypianie nawet w czasie płacenia gotówką, wielokrotnie przerywany sen nocny,

Jest pewne, że przez wiele lat i dla wielu osób jego nieobecność będzie trudna do znie- sienia, a osoba Profesora pozostanie przez wiele lat w pamięci nie tylko

Większość modeli i testów stosowana do badania zaburzeń afektywnych i leków przeciwdepresyjnych opiera się na analizie ośrodkowych efektów bodźców stresowych

Dokonano również wyboru wojewody, którym został Kazimierz Sidor, a zastępcą wojewody Stanisław Szczepański. Należy podkreślić, że orga­ nizacja władz

1) Postrzeganie swego „ja” jako działającego podmiotu.. To po­ czucie odpowiedzialności im plikuje istnienie źródła naszej działalności. cierpienia ciała są