• Nie Znaleziono Wyników

"Materiały do genezy i powstania krakowskiego >>Życia<< Ludwika Szczepańskiego. (Listy L. Szczepańskiego)", Oprac. A.Żyga, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Materiały do genezy i powstania krakowskiego >>Życia<< Ludwika Szczepańskiego. (Listy L. Szczepańskiego)", Oprac. A.Żyga, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Elżbieta Modrzewska

Materiały do genezy i powstania

krakowskiego "Życia" Ludwika

Szczepańskiego. (Listy L.

Szczepańskiego), Oprac. A.Żyga,

"Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) :

[recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 22/1 (71), 203

(2)

/11/ M ATERIAŁY DO GENEZY 1 POWSTANIA KRAKOWSKIEGO "ŻYC IA " LUDWIKA SZC Z EPA Ń SK IEG O . (L isty L . Szczepańskiego). O prać. A. Żyga. "Pam iętnik L itę ra c k i" 1978 z. 2 s . 189-2 2 6 .

Autor publikuje 33 nieznane listy Ludwika Szczepańskiego (pisane w 1. I 896- I 898) do adresatów : Zenona P rzesm yckiego, Józefa Ja sie ń ­ skiego, Stanisław a W yrzykow skiego, Stanisław a W itkiew icza, Konstan­ tego M arii G órskiego. K orespondencja, odnaleziona w krajow ych zbio­ ra c h bibliotecznych i archiw alnych, dotyczy powołania w Krakowie pisma lite ra c k o -a rty sty c z n e g o , poprzedzającego powstanie "Ż y c ia ". Odnalezione lis ty są również inform acją o znaczeniu w iedeńskiej moderny i s e c e s ji, z Hermanem Bahrem na c z e le , w kształtow aniu profilu ideow o-artystycz­ nego "Ż y c ia ".

BP/71/57 E .M .

/11/ MROCZEK Katarzyna: Tytulatura w korespondencji starop o lskiej jako problem stosunku między nadawcą a odbiorcą. "Pam iętnik L ite ­ r a c k i" 1978 z. 2 s . 127-147.

Autorka artykułu w skazuje na funkcję sposobu tytułowania osób jako w yraz stosunku ustalanego p rzez nadawcę listu (w X V I, X V II,X V III w ie­ ku) między sobą a osobą, do której lub o k tó rej p isz e . Nagłówki, za­ kończenia i ad resy korespondencji starop o lsk iej — podstawa m ateriałowa rozw ażań — porównane zostały z formułami zalecanym i przez drukowane w tym o k re sie listow niki. Praktyka epistolograficzna potwierdza znajo­ m ość norm dyktowanych p rzez ty tu larze, ale rów nocześnie p rzek racza je i modyfikuje. Omawiając zm ieniające s ię historycznie odstępstwa od z a le ­ ceń listowników, próbuje autorka u sta lić powody tych odchyleń.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Kolejn ą cechą starszych kobiet – ofiar przemocy w związku maáĪeĔskim/ partnerskim, a wiąĪącą siĊ, czy moĪe wynikającą z procesu socjalizacji jakiemu poddane

Prace ofiarowane Czesławowi

Biblio­ grafia dzieli się na dwie części: część ogólna obejmuje opra- oowania z zakresu historii literatury rosyjskiej od czasów re­ wolucji do 1969 r., część druga,

poświęconych przyrodzie&#34;, Heinrich Olschowsky, &#34;Pamiętnik

Omawiająo utwór jako próbę od­ tworzenia stanu mistyoznego, autor porównuje poszozególne jego fragmenty ze stadiami zaohwyoenia i euforii, jakie towarzyszą wizjom

Wskazując na zasadniozą słabość owych pro­ gramów, stawiającyoh sztukę ponad żyoiem jako wartość jedyną, a jednostkę twórozą poza wszelkimi związkami

[r]

Wallace'a uświadomiła mu fakt, iż można jednak starać się przedstawić rozwój filozofii nauki i innych metanauk w sposób kumulatywny.. To nie nauka rozwija się kumulatywnie —