• Nie Znaleziono Wyników

"Elementy poetyki Młodej Polski w powieściach lat 1918-1928. / Na wybranych przykładach

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Elementy poetyki Młodej Polski w powieściach lat 1918-1928. / Na wybranych przykładach"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Hanna Filipkowska

"Elementy poetyki Młodej Polski w

powieściach lat 1918-1928. / Na

wybranych przykładach/ ", Jerzy

Rozental,

Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk

1971 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 14/41, 130

(2)

/ I / RAWtóSKI M arian: Wobec m itu zag ro żen ia Zachodu.0 "Pa­ lę P ary ż" B .J a s ie ń s k ie g o . W: 0 p ro z ie p o ls k ie j XX w ieku. M a te ria ły K o n fe re n c ji O g ó ln o p o lsk iej w T o ru niu . L isto p ad 1968. Pod r e d a k c ją A .H utnikiew icza i H .Z aw o rsk iej. Oss. Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971. IBL PAN. Z Dziejów Form A rty sty czn y c h w L i te r a t u r z e P o l s k i e j . Т. ХХГ7, s .9 5 - 1 2 2

.

A rty k u ł j e s t próbą o sad zen ia p o w ie śc i J a s ie ń s k ie g o "P alę P aryż" w li te r a c k im k o n te k ś c ie k a ta s tr p f iz u ją c e g o n u r tu l a t dw ud ziestych /E re n b u rg , W itkacy, Wat, J a w o rsk i, G a łc z y ń s k i/. W izja P ary ża ro z d z ie ra n e g o p rz e z k o n f lik ty s p o łe c z n e , narodo­ wościowe i raso w e, k tó r e wydobyła z u ta je n ia epidem ia dżumy, in te rp re to w a n a j e s t jak o polem iczna r e p lik a p o w ie ś c io p is a rz a - -k om un isty na obiegowe w e rs je k a ta s tr o f ic z n e g o m itu m iesz­ czań sk ieg o o z a g ro ż e n iu c y w il iz a c ji Zachodu: "czerw one" i " ż ó łt e " n ie b e z p ie c z e ń stw o , " u p ió r bolszew izm u", s p r z y s ię ż e n ie Żydów p rzeciw c h rz e ś c ija ń s tw u .

BP/41 . M.R.

/ 1 / ROZENTAL J e r z y : Elem enty p o e ty k i Młodej P o ls k i w po­ w ie ś c ia c h l a t 1918-1928. /Na wybranych p r z y k ła d a c h /. W: 0 p ro z ie p o l s k i e j XX w ieku. M a te ria ły K o n fe re n c ji Ogólno­ p o l s k i e j w T o ru n iu . L isto p a d 1968. Pod re d a k c ją A. H u tn i- k ie w icza i H .Z a w o rsk ie j. Oss. Wrocław-Warszawa-Kraków- Gdańsk 1971, IBL PAN. Z Dziejów Form A rty sty czn y ch w L i­ t e r a t u r z e P o l s k i e j . T. XXIV, s . 5 7-70.

Na p r z y k ła d z ie p o w ie śc i G .D aniłow skiego, J . H ulew icza, J . Kurka i J.Ż yznow skiego a u to r udow adnia, i ż p ie rw sze d z i e s i ę ­ c i o l e c i e rozw oju m iędzyw ojennej p o w ieści nawiązywało do poe­ t y k i o k resu M łodej P o ls k i - bądź to poprzez w y c ią g n ię c ie kon­ se k w en cji z w ew nętrznej l o g i k i rozw oju m ło d o p o lsk ie j prozy / u p is a r z y o wyższych am bicjach a r ty s ty c z n y c h /, bądź p rz e z odwo­ ł a n ie s i ę do upow szechnionych już w świadomości c z y t e ln i c z e j zasad kom pozycji i s t y l u . Z Młodej P o ls k i wywodzi rów nież au­ t o r zaz n a c z a ją c e s i ę d ąże n ie do n asy cen ia p o w ieści l i r y k ą .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wyrok został ogłoszony tego samego dnia; godziny publikacji wyroku nie znamy. Tempo orzekania musiało być jednak szybkie, skoro po rozpoczęciu rozprawy o

Wyniki analiz, przesyłane przez Instytut Nafty i Gazu do PGNiG SA w kolejnym miesiącu w stosunku do okresu, w którym próbki były pobierane i badane, zawierające takie informacje

Although it is the last time when the title “Son of David” appears in the Gospel of Matthew, Zacharias shows in the next chapters that references to the Davidic tradition and the

North Sea Area, 1.S.P., VOL. Method of Designing Optimum Seakeeping Null Form, Annals of the Chinese Soc. Optimiza- tion of Hull Form for Seakeeping and Resistance, MARIN Workshop

It is a flexible engineering research and learning space in which expertise from different disciplines (engineering, humanities, social sciences) and different

Naar toekomst toe Design, Build & Maintenance, hiermee extra bewustzijn materialisatie bij aannemer. Vanuit optimalisatie versnelling in tijd

The stability analysis is evaluated by substituting the pore water pressure into the equation of the factor of safety for the infinite slope failure model.. Rainfall

Figure 1. a): The environmental research station Umweltforschungsstation Schneefernerhaus, where the data were collected. b): The experimental setup - laser beam illuminates