• Nie Znaleziono Wyników

Bilansowanie zasobów złóż

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bilansowanie zasobów złóż"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

AN'.DONI BIAŁACZEWSKI

Instytut Geologiczny

BILANSO W ANIE ZASOBÓW

ZŁÓŻ

Plfo.wadząc prace w poszukiwaniu lub Dozpozna-waniu kopalin musimy znać wiele parametrów, okreś.­ lających przydatność złóż dla gospodarki narodoweJ. Parametry te określamy zgodnie z zarządzeniem. Nr. 5 P.re.ze.sa Centralnego Urzędu Ge-ol,ogi'i wydanyun dma 17 kwietnia 1976 r., noszą one nazwę· kii'~tefli·ÓW bi-lanso:wości zasobó,w geologi·cznych złóż kopaHn

sta-łych. ,

Przez kryteria bilansowaści ro1Z1Umie się zespoł wskaźników geologiczrno-górnkzy.ch i technologiczno--jak•o,ś·ci·owych, które przy uw:zględnieniru cec~ przy-rodni·czych, tecbni·cz:nych i w~li·czeń e~?nom1rczny~~ zo-stały okreś.Lone dla poszczegolny.ch ~łoz,. grUjp z~o~ lub rej·onó,w ich w~stęi!)owania. Klrytena b1'larusorwosc1 .zgodnie z art. 25 ustawy o prawie geologi,c:zn_ym. wy-daje zairnteres·owa:ny minirster w poroZiurmlenl!u z przewodrnirczącyrm K'om~s'jri Flanowania i prezesem Centralnego Urzędu Geologrii. Dla ułatwienia for-malności zwią,zanych z wyrdani,em kry;teriów bilan-so,woś·ci Z'O'stała poiWołana .zarzą;d!zeniem Nr 7 Pre-zesa Centralnego Urzędu Geologii Komisja Oceny MYJteriów Bilan:sowo§c,i Zas1obów Złóż Koparlin Sta-ł~ch, do której k'ierowane są pll'oj.e:k!ty k:ryteriów bi-la:ns·owoś-ci opracowarne przez za,iruteresowane resorty. Po pozytyrwnym zaopiniowaniu przez tę kom~sję pro-jekt zostaje zaakceptowany przez przewodni,czącego Komisji Flanowania i prezesa CUG i na tej podsta-wie zainteresowany mini:ster wydaje odpowiedni·e krYJter>ia bilans.o,woś·ci.

Kryteria bilansowaści okrr'eślają graniczne wartości parametrów, a zależą one od rodza'j1u kopaliny, w~­ runków wyrstępowania złoża, kierunku wyk,orzYJstama k·opaliny, spo-sobu eksploatacji oraz inny;ch czynników decydujących o techni,c.znych moż1itwl0śrciach i opła~cal­ nośc·i ek,s:ploa,tacH złoża. Stąd w opalfdu o obowiązu­ jące kry:teria bHansowości można ustalić za.s.olby ko-paliny w złożu wyróżniając g.eorloglirczone za:soby bilan-sowe, po1zabHa-nso.we i skały płonne.

Dla ustalenia kryteriów bilansowoś.oi zasobó,w geo-logiczrnych niezależnie od stadium rozpoznania (C2, C1 , B, A) i zagospodar"Owania złoża stOiSJuje się uprOlsz-ezoną fo,rmułę rachunku efektywnośd inwestycjri za-równo dla całego złoża (lub ohsz:aru dok· umentorwa-nego), jak i pojedynczych wyrobi1sk badawczyrch (tj. artworów wiertniczych lub wyrobisk górniczych).

Dla złoża wyliczenie granircznych pa,rametrów bi-lansowości przeprowadza się na podstawie wskaźni­ ka efektywności inwestycji wyrażoneg-o wzorem:

P-K

E=

J (r+.!ł) +Br gdzie:

P - doce1,owa wartość rocznej pr'Od.ukcji brana we-dług cen transakcyjnych bądź w cenach kra-jowych,

K - ko.szrty - docelowy kosrzt własnej rocz1nej pro-dukcj'i zmniejszony o wart·ość amody:z:acji i od-setki kredytó,w banko1wych, a zwiększony o 20% z tytułu obciążeń podatko·wych fundus:zu płac,

J - wa~IVość nakładów inwestycyjnych biorą•c na-kład nominalny i uwzględniając współczynnik zamrożenia,

r - stopa pro-centowa 80/o,

s - średnia stawka amOTtyza,cji (·ok. 6,3%), B -- nakłady na two,rzeni·e zapa1SJÓW środkó.w

obro-towych po osiągnięciu docelowej zdolnoś·ci pro-dukcyjnej.

Przyjmując J, r, s, B z korpalni baziowej (odnie-sienia) lub opracowanych wg koncepcji zało,ż.eń tech-niczno-ekonomicznych ir:uwe.stycji, cenę, roczną doce-lową wielkość wydobycia kopaliny i opierają·c s·ię na

UKD 553.3/.9.045.2.003.1 założeniu, :źle otrz~amy g.rankzne warto·ści parame-trów bilansowaści przy E = 1 możemy wyłirc.zyć bie-żące k0rs:vty prodiulk.cji. Kosf:lty te określiOne d'la wieLu uwzg1ędnionyrch wa•riarntów mią:ż:szośd zł-oża i jako·śc·i kopaliny poz1warlają na wybranie najkorzytsrtniejszych parametrótw billa1nsowości dla zł-oża. Po określeniu najkorzys.tniejs:zy:eh parametrów dla złoża dokonuje-my pono.wnie pii'zeliczenia w opradu o wskaźnlik efekitywnoś·ci in:wes1tycj:i u.zyskują'c faktyczną war-tość E.

Dla pojedynczych wyrobisk brzeżne kryteria bilan-sowaści o:klfeśla się przy założeniu P = K, czyli, że w2xtość wydobyrt;ej kopaliny pokrywa koszty jej po-zy,skania, a w.aflt·oś,ci P i K ustala się wg zasad u4przednio podanych. Natomiast brrzeżne wartoś·ci pa-rametrów dla ustalenia .zasobów pozabilansowych

określa się urw1zględniając postęp technriczny w zakre-si·e eksploatarcji i przeróbki kopa'lin ora:z mo-żliwośd obniżenia w~mogó!W przemysłu w zakre;sie jakości kopaliny, jakie można ocz.ekiwać w ciągu najb!liżs:zy-ch 10 Jat.

B:io,rąc pod ulWagę pr.zJlpadk'i kiedy częśd zł:o:ża spełniają tylko brzeżne kryt&ia bilansowoś·ci dla pojedynczych wyrobisk - możemy je włączyć do zCllsobów bilansowych w ograniczonym zakresie i pod warunkiem, że średnJi·e wart·ości param.eltrów obli. cz'O-ne z WJs·zy,stbch punktów stwierdzenia złoża przy-jętych do us•ta1enia zas:obó;w bilanso·wych spełniają kryteria usta1orn,e dla złoża. W przypadku nie spełnie­ nia tegro warunku skrajne wy;robiJska należy włą­ czyć do zasobów pozabHansowy.ch, mim.o że speł­ niają one kr}'lt·eria brzeżne dla otworów lub wyro-b1sk górnic-zych.

Jeżeli w okiT'eŚl'onrej miąższ·ośd złoża rwySitępują in-terwały zasobów pozabilansowych ·Lub i!)rzeros:ty ; ska-ły płonnej, lto mogą one być · włąrczone do zasobów biila,nsowych <tylko iW 1Przypad'k1u, gdy nie dadzą .się wydzielić w trakcie ek.splloatacj,i, a średnie parametry oblirazone dla grubości ,zł-oża :speŁniają rbrzeżne ikry-terria biJans:o,wośd, przy za·chowaniu zasady, że w stropie i rspąrgu powinny wysrtępo·wać interwały zaso-bów bilansorwych. W przypadku określonej w kryte-riach bilansowaści wy,sokoś.ci fuiT'ty eksploatacyjnej w st·ro-pie lub ,spągu :złoża mogą ;WJ~Stępować interwały kro1Pa1liny pozaibHansowej bądź pr.zerosty skały ·płon­ nej.

Okrreś1ając kryteria bilansofW!oś·ci dla złoża należy róWinież ·U!stalić minimalną wielkość geolog1c·znych za-sobów bHanrso,wych, k:tóre zaibe~ieczą wydobycie przy-szłego ;zakładu górni·czeg·o na okres amorty:zacjli pro-jektowanej inwestycji. Wymagania te określa się wzorem:

g,dzie:

R 100 Qg?::. -u 8

Qg - bilans1owe zasoby geologiczne,

R - wydobycie roczne kopaliny,

u - UJzysk kopa-liny 12e !Złoża {ist~o~sunek ilo·ś·ci wy-dobytej kopaliny do 'zasobów geologicznych),

s

średnia 1stawka amorrt;yzacji,

100 .

- - - okres amrortyzacji {np. przy s

=

6,3% okres s amorty:zacji wynosi 'ok. 16 ·lat).

Zasoby geol,ogiczne możma określić dla jednego •Lub kilku złóż ,poł'O:źlony,ch w sąsiedz,twie, a .stanowiących bazę .zasobową dla jednego zakładu, biorą·c jednak pod uwagę, że mają rone stanowić p1odstarwę dla bu-dowy nowego .zakładu górniczego. Natomiast określe­ nie. rtego rpalfametru nie jest obowiązujące dla ·złóż. będący·ch w eksploata·cji. Ze 1wtzględu na zró:żlnico1Wane

(2)

ZASOBY BILANSOWE

Eksploe,tMja odkrywkowa

I. Parametry geologiczno-górnicze

Brzeżne wartości parametrów dla pojedynczych wyrobisk

l. minimalna miąższość złoża koprJiJlY

2. minimaL1a grubość przerostów możliwych do wydzieleni.P. przy eksplol'otacji

3. me,ksymalny stoFJunek liniowy grubości J1n.cfkładu. do miąższości złoża!kopaliny (n/m)

Eksploatacja podziemna

l. minimalni', wysokość furty eksploat.i',cyjncj

2. minimeJna grubość przerostów możli'wych do wydzielenia przy eksplol',tacji

3. mi"1irrPJna miąższość złoża w zdeżności od zawartości

składnikr, uż.ytemmego, w 1n·zypadk1l gdy miąższość złoża

_ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ jest n~:aiejsza od \v'ysol~ś~-fur~_· _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

Graniczne wartości parametrów dla złoża

4. maksymalny stostulek objętości nr,dkłr,du do ze,sobów ko:,)f',

-liny (N/Z)

5. maksymeJna głębokość doku.mento\i-r,ncgo złoże,

6. minińw,Ine, wiolkość zgsobów geologicznych clli, ?.łoża (kilku.

złóż) h~b obszaru dokumentoWf\llego

7. maksymdn:Y- dopływ wody do wyrobiskr-, (m3jmin/ ha)

4. mi~ksymdnn głębokość clokum6:nto-.;,·r,nir, zasobów

5. mi:\in:.c.lnr, ·wielkość zasob6w goologic:myeh zlożn lub

obszaru. dokum<mto\','f',:nogo

- - - - -- -

-II. Parametry technologiczno-jakościowe

Brzeżne wartości parametrów dla pojr.dynczych wyrobi'ik l. zawartość składnilm użytecznego ·w kopalinie

2. wymagane właściwości fizyczno-mechaniczne

Graniczne wartości parametrów dla ;łoża

3. zawartość składnika użytecznego w kopalinie w zależności od

stosunku objętości nadkładu do zo,sobóv: lwpaliny w złożu

(N/Z) .

l. zawmtość skłednikr, użytecznego w kopr,linie

·2. v:ymr,gane własności fizyczno-n1ochaaiczne

3. Z<,we,rtość skłe,dnike. użytecznego w kopalinio w zależności

od stosUDku średaiej wysokości furty eksploatacyjnej do

śred"1iej miąższości złoża (F /M)

4. wymagania dotyczące własności chemiczDo-technologicznych 4. w'yml',gr,niP, dotycziJ!ce własności

chemiczno-technologiez-i zawartości domiesze~_s_z_k_o~lliwych _ _ __ _ __ _ ___ l~ y_c_h_i __ z~_w_a:rto~_i_d_o_m_ie_::zek szkodliwych

ZASOBY POZABILANSOWE

I~ Parametry geologiczno-górnicze

Brzeżne wartości dla pojedynczych wyrobisk

l. minimalna miąższość złożą, kopalil1y

2. maksymalny stosm1ek liniowy grubości nadkładu. do miąż­

szości złoże. (n/m)

3. me.ksym~Jna głębokość dokumentov:e.n~a zasobów

II. Parametry technologiczno-jakościowe Brzeżne wartości dla pojedynczych wyrobisk l. zawartość składnika użytecznego

warunki ·występowania :złóż kopalin 1i .z.Wiiązane z tym

różne systemy eksploatacji w zależności od potrzeb

kryteria billansowoś·ci powinny ujmo.wać następują­

ce parametry {ta1b. (pOwyżej).

P!fzy dokonywanilU ·Obliczeń skoryg.owanej

zawar-tości :składnika pod1stawoweg-o .(jak np. dla złóż

po-lime,taMcznych) należy podać zastoso-wane przeliczniki

na ,składnik .podista.wo,wy.

Wydane przez za:interesowane resorty gospodarcze

kryteria bi-lansowości podlegają ;weryfika·cji, c-o

naj-mni-ej raiZ na 10 lai, a pollladto rw !Przypadkach, .gdy

zmiany .cen ~sur-owców mineralnych, 'technolo,gii ich

wydobycia luib IP'Tzeróbkii ·oraz brak IPOkrycia ,

zasoba-mi 'Ustalonym'i na pods1ta,wie doty·chczasowy.ch

kryte-rióiW bilansowoś·ci mo.gą wpłynąć 1na wyjściowe .zało­

żenia .przyjęte dla opracowań !tych kryteriów.

148

l. minimalna miąższość złoża kopaliny

2. maksymalna głębokość doku.mentowenia zasobó·w

•1. zawartość składnika użytecznego

Geo-logk:zne rzasoby bilansowe .stanowią bazę

wyj-ściową dla u.s,talenia zasobów przemysłowych, tj.

za-sobów prze.widy;wanych do eksploatacji na

podsta-wie .techni·cznych .i ekonomiczny;ch optymalnych

kon-cepcji wykorzystania złoża .sporządzając założenia

te-chniczno-ekonomi·czne budowy zakładu górniczego.

Na etapie prowadzenia wstępnych prac

geologicz-no-poszuk~wawczych dla 1uzasadnienia celowości

pro-wadzenia dalszych poszuki,wań lub obliczenia

zaso-bów perspekty.wkznych (pr·ognostycznych albo

poten-cjalnych) powinno 1się ,stos.ować "Parametry kryteriów

dla wstępnych p-rac geolog1iczno-pos.zukiwa.wczy.ch",

Móre są określone przez ,zainteresowany res-ort w

po-rozumienilU .z Centralnym Urzędem Geologii. Kryteria

(3)

l) warunki ge-ologic,zno·-gó>rnicze, jak: maksymalna

głęboko;ść zale-gania złotża, ·Orientacyjna minimalna

mią:tszość .złoża, graniczny stosunek nadkładu do mią­

ŻSiz,ości 1złorża rp;rzy kopa1,inach przewidzianych do

eks-ploa,tacji odlkryw'kow.ej;

2) warunki technologkzno-jakościowe ·określające

podstawowe własności fizyczno-mechaniczne i che-miczne kopaliny na pods,tawie obowiązujących norm.

SUMMARY

Geol·o,gi.cal resour~e.s ·Of deposits ar.e calculate-d on the hrusis of ,the ohliiga1·o·ry ballance crite,ria. The · cri-teria ·Compri:s.e a s.et of geologkal-mining and tech-nological-qua'litativ.e indke:s and eco;nomic · ca1cula-tions. Ballanc-e crit.eria are defim.ed for the who1e

de-po·s~ibs and single explorart:-orry mining worlk:s. Limit

ballance parameters of a deposit are .calcula,ted on the basi1s O·f investment effectiveness index {E). Mar-ginaJ ballan~e criteria f.or a single minin.g work are defined ·On the als:Suffi!Pition that the value O·f acquired deposit will cover cost:s' of ·exrploi:tation. Margillal va-lues of parameter•S Of deposits below rCUt-off grade atre defined with reference to pro.gres1s in explodkation rund enrichment of ltlhe deiPosits.

Przy określanilu powyższych parametrów należy mieć na W\Z.ględzie: 10becn:ie obowią·zują,ce kirY'ter,ia

bi-lrunsowości, perspeikty1wy ;wystęJPowania dane,j

kopa-H:ny w kraju oraz ,warunki technrilc,zne i jakościowe

wykorzy,stywanyreh obecnie 1W świeci-e ·złóż :kopailin

sta-łych.

PE3IOME

Pac'!e-r reoJllor:wrec'K:t1X 3arracoB rrpoBo·~UT'C.H Ha OCHOIBaHV:tM ,n;eJ1C'I1BYIOID;:t1X 6aJia:HCOBhiX K,P1i1Teipl1:€1B. 0Irn

BKJUO'-IaiOT HaJI:t1'-Ii:t1e ropHrO-r·eOJIOrM'-IeCKJ1X l1: T€XHOJ10-nfJ'-IeCK:t1-Ka'-IeCTBeHHhiX OOKa'3aTeJie:i1:, a Ta:EaKe 3KOHO• -MHl.J:eCKIJ1X Bhi'-I::v:rcJieHMM. BaJTaHOOIBhre ropJ.:ITepiJ11M oupe-.,z:r.eJI.HIO'DC.H ,)I.JI.H B'CerO MeCTOpOJK,ZJ;eH:t1.H J1 li,JIH OT,D;!eJih-HhiX HCCJie~o~aT·eJio-cK:vrx Bhrpa6oTOK. Bhrq:JoXeJieHJ11e rrpe-,z:r.eJibHhrx 6aJI.aHCOBhiX rrapaMeTpOiB MeCTO<pO:LK,ll;eH:t1.H rrpOBO',Il;VfTC'.H Ha OCHO<BaHVI:H OOKa3aTeJIJI 3cprcpeKTJ1BHOCT'M J1HBeC'II:t11Jll11H (E). ,lJ;,JI.H OTAe'JlhHhiX Bhlpa50TOK rrpe~eJih­

Hhl€ 6aJiaHCOIBhre KPHTepu:vr onpe,n;eJIHIOT'C'H rrpu npe.n;-rro·chrJIKe, '!TO CTOHIMOCTh ~OOhr'-IiYI J.:!C'KOIITaeMOrO IIO-KphiBaeT pa:cxo,n;I>r no ero rrpvro6peTieHJ11J1. IIpe,n;eJlhHhie BeJIYfl.J:,J1!Hhi rra,paMeTp.OIB ,n;.JI.H Bae6aJiaHCOBhiX 3anacoB orrpe,z:r.eJIHIOTe.H c y'-IeTOrM TeXHJ.:I'-IecKoro rrporpeeca B o6JiaCTH 3&:cmryaTaiJ;~t:r::vr :t1 o6orai.IJ;eHHH J1!0KonaeMoro.

STEFANIA DEMBOWIECKA Instytut Geologiczny

EKON01\'IICZNA OCENA

ZŁÓŻ

Pra·ce geologiczne ·są pierwszym :i podsrta!Wo.wym eta:pem 1w :proces,ie pOZY'SJkliiWania .su~rowców mi~nei'al­

nY'ch, stanowiąc c·zęść składową pro,cesu p~rodukcyjne­

go, ·w 'rezuilita!Cie którego .gospodarka narodowa

wz:bo-ga~ca się w surowce mineralne. Z j-ednej .strony

zali-czane są one do :prra1c naukowo-ba.daiWczy.c:h {<badania regi·Onalne, prace pods:tawowe), IZ dcr.-ugiej zarŚ

stano-wią IUkierun!kowaną d:ziałarlrność p~rodUikcyjną (prace

po,szukiwawcz·o-ro,zpoznaWioze, dokumenta·cyjne),

da-jącą ~reślony efekt w posta·ci IPrzyros,tu zasobó\w ko-palin.

Tak !Więc efektem prac geo1org:icznych jre;Srt ·

odkry-cie, rro.zpoznanie li udokum·entorwanie :określonej iloś­

ci zasobów :k.opa'lin :stanowiący,ch iba:zę ISUifOIWcową d:la rozwoju pmemy,słu wydobywc,zego. F~i1zyczną jednosrtką

miary tego efektu jest :tona·ż rovpoznanych zas·obów

różnego r·odizaj!U !kopalin. Ekonomiazną jrednosrtkę

efek-tu stanowi potencjał 1wartośd, jaką 'sobą ~reprezentu­ ją !rOzpoznane zarsoby. Po'D.'ieważ fiZyiCrzna miall·a

·efek-tiU - tonaż zasobów :nie daje pod:sta.w dla: wyceny

bez'Mzględnej wartości efekttów, oikreMenia wart·ościo­

weg·o 1udz1ialu efektów prac geo1lo.gicznyoh IW '

bogact-wie narodowym/ •OTaz pr:z·epro1wadlzenia porównań . e-fek1tów ·osiąganYJCh •W rómych lki·erunka·ch prac

geo-logiczno-:pos:zutkiwaw:ezYJch, jak ·również porównań z efekrtami osiąganymi ·W ;innych gałęziach .gospodark,i - :pow:staje więc problem ~wyceny IPOtencjału

rwar-tości, jaki itlk.wi w ro:zpoznarnych za:sorbach g. eologicz-nych, czyli problem e!konorrniezne.j wyrceny zaso·bów.

Potencjał wadości itikwi~cy w ~rozpoiZnanych !Za·

sro-bach geologicznych - prakty·cznie IZO:Sitaje :zreairizo-wany :dopiero w pxooesi'e pozy;skiwania iYJCh :kopalin, tj.: ;prz.ez 1irerh wydobyde, wzrbo.g.acenie i iPrz.eróbkę do postaci p.oszutkiwaneg·o na ryn:ku prod:u\k.t,u !handlo-wego. Ni·emniej wycena !p'01tencjału ich wartośc·i w

zależnoś·ci ·od potrzeb może być przeprowadzana na

różnYICh stadia.ch ich geo,Lo.gircznego lfO:zrpoznania, jak

również na różny·ch etapach ·ich go.spoda,rczego

przy-swoj·enia.

Wiarygodność i dokładność !Wy,ceny warto·ś!Ci

zaso-bó'w pozostaje :w śdsłym związku z wiarYJg·odnośc.ią

UKD 553.3/.9 :622.3].003.1

ich rozpoznania. W przYJPadku :za!sobów 'PrO:gJno,styc.z-nych oraz ,za•sobó1w ro:zpoiZID.anyoh, lec,z niezago~spoda­

rowanych - możemy mówić o wartoś:ci potencjalnej

(określanej z taką wia.rygodnością, na jaką pozwala

storpień dokładtnośtCi rozpoznania rzarsohórw), natomiast

w przY'Pad'ktu zasobó,w zagospodarowanych, rtj. eks-p.lorutowany·ch, mamy dO 'CZynienia IZ 'Walft<OŚC.ią będącą

akrtua1lnrie w ct;ra!kde ~reaHizacji.

W roz•waża'Iliach natd wyceną wartośd ik:opa1in

ko-nieczne je,s.t zróżnioowani·e 2 pojęć, a ffiliano,wicie:

wartrości i ceny kopa!l·iny, które ba~rd:zo ozęs;to są my-lone .i !Uftorż1samiane.

Przez wartość należy .rozumieć wd.·elkość produik-tu dodatkowego (renta g6r111icza, dochód), k:tóry o-trzymuje się w rezulltade go,spodaroiWania ziemią 'i zruwartYJmi w niej minmainymi składnikami użytecz­

nymi {!kopalinami). Wa~rtość zasobów koparliny w zło­

żu okreś1a więc wieLk·ość do·chodu, .jaki przewiduje

się uzyskać po wydobyciu tej kopaliny i

przerobie-nilu j.ej do porstaci iowacr.-u rynkowego, czyli 1CO

naj-mniej do post.ad surowca mineralnego.

Cena natomiast skŁada się z 2 elementów. Pierw-szy z nich, 1to nakłady plfa,cy żywej 1i ' uprzedmioto-wa:nej, a w.ięc koszty pcr.-odufk,cji ,(w odni·esieruu do geo-logii - koszity prac geol·ogkznych), dnugi natomiast to doCihód (12y1sk) powstający w wynilku ~t.e:j produk-cji, ·Odp01wiadający różnicy m·iędzy wartością .produk-cj-i a jej iko<SrZrtem (,w odni·esieniJu do geollog.ii, to c:zę·ść

zy;sku otrzymywanego rw całym pTocesie pozysik~wa­

nia ~surowców mineralnych).

Ze wzg-lędu na ska1lę,

w

jakiej cheemy

przepro-wadzić ;wycenę rwartości zasobó.w, możemy mówić o:

skali g:ałęz.iowej,

- skali go:spodarki narodowej.

W skali gałęziowej wycena wartości zasobów

spro-dza się do okreśQenia cen na rOIZ!pO'znane {w res·o·rci·e

geol.og.U) ;zas·o.by geologirczne, wedŁug 1k:tórych ~ustala­

na byłalby odpła:tn·ość ;za :prz·ekazylwane ~resortom

gos-podarczym geolorgkzne za:soby złóż !kopalin rozpozna-ne w 1ka,t. C2• Odpła1tno:ść rt;.a 1jaiko .forma trearlii'za·cjri cen

na trozpoznane zasoby (w .skal.i gałęziowej) składa !Się

149

Cytaty

Powiązane dokumenty

krigingu do szacowania zasobów złóż węgla i oceny średnich wartości parametrów pokładów.. Przeprowadzone w warunkach zŁ&amp;ź

ce badawcze z zakresu gospodarki złożem w kopalniach eksploatujących rudy Zn-Pb. Do badań wytypowano trzy kopalnie różniące się warunkami górniczo- geologicznymi i

Na podstawie wyników ostatecznych Narodowego Spisu Powszechnego w 1970 roku wyposażenie mieszkań w podstawowe instalacje kształtowało się

Obserwowane współczynniki zmienności zasobności siarki wynoszą od 30 do 70%, a dokładność względna szacowania średniej zasobności i zasobów w blokach roz- poznanych

Struktura mieszkań według roku ukończenia budowy budynku przedstawla- ła się w końcu 1973 r. Niemniej wskaźniki te w poszczególnych miastach

3# Niektóre wskaźniki sytuacji mieszkaniowej. ludności-,

Było to wynikiem

[r]