• Nie Znaleziono Wyników

"Iz istorii i tieorii polskoj riealisticzeskoj nowieły wtoroj połowiny XIX w. (k woprosu o tradicijach małogo prozaiczeskogo żanra) /Z historii i teorii polskiej noweli realistycznej drugiej połowy XIX w. (z problemów realizmu małych form prozatorskich)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Iz istorii i tieorii polskoj riealisticzeskoj nowieły wtoroj połowiny XIX w. (k woprosu o tradicijach małogo prozaiczeskogo żanra) /Z historii i teorii polskiej noweli realistycznej drugiej połowy XIX w. (z problemów realizmu małych form prozatorskich)"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

T. A.

"Iz istorii i tieorii polskoj

riealisticzeskoj nowieły wtoroj

połowiny XIX w. (k woprosu o

tradicijach małogo prozaiczeskogo

żanra) /Z historii i teorii polskiej

noweli realistycznej drugiej połowy

XIX w. (z problemów realizmu

małych form prozatorskich)... :

[recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 21/4 (70), 258

1978

(2)

/1/ W1ERAB1EJ A . L . : Pierakłady tworau M. Tanka na polskuju mo- y u /P rzek łady poezji M. Tanka na język p o lsk i/, "W ieści AN B S S R " 1977 n r 1. S ery ja hramadskich nawuk, Mińsk 1977 s . 106-115.

P od k reślając dawną znajomość poezji Tanka wśród polskich czytelni­ ków, autor koncentruje się na przekładach nowszych (z ostatnich kilku la t ) , dzięki którym szczególnie w zrosła popularność poety w P o lsce. Poszczególne tłumaczenia jego utworów poddaje drobiazgowej an alizie, wy­ kazuje tendencje ogólne i cechy ch arakterystyczne, uwarunkowane m .in. pisarsk im i w łaściw ościam i tłumaczy. P od k reśla ogromne znaczenie p rz e ­ kładów jako skutecznego środka wzajemnego wzbogacania literatu r i uma­ cniania więzów przyjaźni między narodam i.

B P /70/112 T .A .

/11/ WŁASOWA M. : Iz isto rii i tieo rii polskoj rie alisticz e sk o j nowie- ły wtoroj połowiny XIX w. (k woprosu o tradicijach małogo prozai- czeskogo żanra) /Z h isto rii i teorii polskiej noweli realistyczn ej dru­ giej połowy XIX w. (z problemów realizm u małych form p ro zator­ sk ic h )/. "Sow ietskoje Sławianowiedienije" 1976 n r 1 s . 62-73. Autorka omawia mniejsze gatunki epickie w literaturze polskiej dru­ giej połowy XIX wieku i jednocześnie bada k ry teria wyodrębniania gatun­ ku. Analizy prowadzą do wniosku, iż w rozwoju nowelistyki polskiej tego okresu funkcjonowały dwie tradycje krótkiej n a r r a c ji: ogólnoeuropejska

(nowelistyczna) i rodzima, określona przez sposób wypowiedzi właściwy gaw ędzie.

Cytaty

Powiązane dokumenty

studiów nad wybranymi i tylko W pierwszej części pracy pierwszoplanowymi postaciami Tyszyński ukazany jest jako pi- poiskiej tradycji filozoficznej" \ sarz

Zdawać by się więc mogło, że 60-lecie Wiel­ kiej Rewolucji Październikowej jest jeszcze jedną rocznicą, jedną z wie­ lu, z okazji której znowu odbędzie

Na po­ czątek XVII wieku przypadają przekłady P etrark i Kraińskiego i św ietne przekłady Jagodyńskiego (godziło przyjrzeć się im bliżej). Dopóki nie znam y

(Bibljoteka Na­ rodowa. Dmochowskiego i przez niego popraw ione, oraz uzupełnione według zaginionych dziś au to ­.. Łucki, wprow adzając do tekstu rozm aite drobne

circle indicates the elongated patch of organic matter (black) in all images; the squares indicate the area analyzed in Fig. Bright colors correspond to pyrite grains, and the

Naszym zdaniem, dy- lemat ten trzeba rozwi¹zywaæ w zale¿noœci od lokalnych uwarunkowañ, ale ogólnie rzecz bior¹c, istotne jest by ro- sn¹c¹ czêœæ bud¿etu opieki

In this paper the experimental results related to calm water resistance are presented and compared to one another, for the trechantiri, the karavoskaro and the perama hull forms..

In a deterministic analysis, the seaway is usu- ally describedby a sinusoidal wave of known am- plitude, frequency and direction of travel such that the resultant ship motion may