• Nie Znaleziono Wyników

"Jan Kasprowicz (1860-1926). Zarys życia i twórczości", Andrzej Romanowski, Wrocław 1978 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Jan Kasprowicz (1860-1926). Zarys życia i twórczości", Andrzej Romanowski, Wrocław 1978 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Leszek Hensel, Andrzej

Romanowski

"Jan Kasprowicz (1860-1926). Zarys

życia i twórczości", Andrzej

Romanowski, Wrocław 1978 :

[recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 21/4 (70), 210

(2)

/11/ ROMANOWSKI Andrzej: Jan Kasprow icz (1860-1926). Z arys życia i tw órczości. Wrocław 1978, O ss. , Nauka dla Wszystkich n r 286, s s . 41, zł 1 0

,-Autor w sposób popularny przedstaw ia zarys życia i tw órczości

Jana K asprow icza. Dla uzyskania p rz e jrz y sto śc i prezentowanego ma­

teriału wyodrębnia kilka grup system atyzujących poszczególne okresy w biografii literack iej poety: okres początkowy pod wpływem naturalizmu, tendencje sym bolistyczne, "Hymny", ballady i poematy p ro zą, "Chwile" i " M a r c h o łt..." , "K się g a ubogich", ostatnie utwory i "Mój św iat".

B P /7 0 /6 4 L .H .

/11/ ROWIŃSKI C ezary : Cienie wieku Oświecenia. "P rzegląd Humani­ styczny" 1978 nr 1 s . 19-41.

Rekonstrukcja poglądów m arkiza de S a d e ’ a i Józefa de M a istre ’ a "w skazuje na kruchość podstaw, na których opierała się filozofia wieku

Oświecenia [ . . . ] " - zw łaszcza z a ś na dwuznaczność jej najgłębszych

założeń co do natury rozumu, h istorii i ludzkiej w olności. Obaj myśliciele "byli zafascynowani złem, jego skutecznością w działaniu prowadzącym do

określonego celu. [ . . . ] Dla S a d e ’ a celem tym było zaspokojenie pierwot­

nych instynktów człowieka i n iszczycielskich popędów w sposób wolny i nieskrępowany żadnymi ograniczeniam i; dla de M aistre’a celem tym było spetryfikowanie społeczeństw a i poddanie bezwzględnym rygorom władzy teokratyczn ej, tak aby w szelki niepożądany rozwój został ra z na zawsze wykluczony

Cytaty

Powiązane dokumenty

a archiwa wyższych uczelni z Torunia i Poznania przedstawiono jako wizytówki swoich macierzystych instytucji (mgr Bożena Kwiat- kowska, AUMKT - Archiwum Uniwersytetu Mikołaja

El texto representa un complejo fenómeno cultural constituido por una serie de variantes, tales como la historia, la nacionalidad, la raza, la situación social, la tradición

Zebrano w szystkie dostępne obecnie w rękopiśm iennych zbiorach bibliotek krajow ych listy autora o raz listy już

pół-w

III CRN 254/72 7 Sąd Najwyższy uznał, że na poczet świadczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na­ leżnych — w wyniku zderzenia z innym pojazdem

Alfred Jagucki opisuje powojenny świat, dziś mało już znany i rzadko skłaniający do refleksji nad tym, co się stało na Mazurach.. Oryginalnym jego wkładem do

Keywords: cultural heritage objects; shape descriptor; probabilistic registration; curve constraints; field

W  elektrociepłowniach  na  sprzedaży  energii  elektrycznej  przychody  ze  sprzedaży  przekroczyły  4209  mln  zł,  co